Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι αποφάσεις για τις Μετεγγραφές- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές

Δείτε στο esos τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις- Aιτήσεις από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014
Δημοσίευση: 30/09/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά την ψήφισή της τροπολογίας  που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος στν Βουλή, πρόκειται να εκδοθούν οι επόμενες Υπουργικές Αποφάσεις.Οι αιτήσεις για μετεγγραφές θα γίνουν από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014
Για να δείτε τις Υπουργικές Αποφάσεις πατήστε εδώ.
Σύμφωνα με τις δύο υπουργικές αποφάσεις:
Μετεγγραφές  Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι επιτυχόντες που συμμετείχαν στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α’ και Ομάδας Β’, Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014 και κατέλαβαν θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι:
α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων.
β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και
γ) επιτυχόντες:
γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους,
γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,
γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,
γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120) και,
γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Α. ως εξής:
i) Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις 1.α., 1.β., 1.γ.β. (ορφανός από τον έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα), 1.γ.γ, και 1.γ.δ. δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
ii) Οι  επιτυχόντες που ανήκουν στην περίπτωση 1.γ.β. (ορφανοί και από τους δυο γονείς) δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ στην  Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους.
iii) Οι   επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις 1.γ.α. και 1.γ.ε. δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδερφού/ής. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφέρεια των γονέων τους ή στην πόλη φοίτησης του αδερφού/ής, μπορούν να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.
Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά Περιφέρεια, οι δικαιούχοι τη μεταφορά θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή/Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των  κατατεθεισών ηλεκτρονικών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η μεταφορά θέσεως εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετική πόλη και δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης  σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.
Της διαδικασίας εξαιρούνται οι επιτυχόντες οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
α) Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-14. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για σχολή-τμήμα με ειδικό/ά μάθημα/τα.
β) Θέση εισαγωγής: η θέση σε Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Α. της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ο επιτυχών είχε εισαχθεί με βάση τα μόρια εισαγωγής του.
γ) Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά θέσης επιτυχίας από Σχολή ή Τμήμα  Α.Ε.Ι του Πειραιά σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι των Αθηνών και αντιστρόφως.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ταυτοποιηθούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση.
3. Οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση αυτή  επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει.
4. Ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης.
5. Ο αιτών δηλώνει  τα ακόλουθα:
    α) Την κατηγορία στην οποία ανήκει.
    β) Την προτίμησή του για την αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσεως εισαγωγής του ή αν πρόκειται για περισσότερες από μια αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα ανά Περιφέρεια την σειρά προτίμησης σε όλες αυτές.
    γ) Τέλος, συμπληρώνει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική  και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.
6.  Ο αιτών τη μεταφορά θέσης έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησής του, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση οριστικοποιείται με την επιλογή «υποβολή αίτησης». Χωρίς την οριστική υποβολή της αίτησης δεν χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική αίτηση είναι άκυρη.
7. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτούντες οφείλουν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε και αποδέχονται να προσκομίσουν, στο Ίδρυμα υποδοχής τους, τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.

Άρθρο 3
Απαραίτητα δικαιολογητικά

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ:
 1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014
2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
Β)  ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:
1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.
2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
Γ.α) ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ Η ΑΔΕΛΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γα) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 του Ν.4264/2014
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.  
2) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.4009/2011 (195 Α΄) ή την Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας γονέων.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
5) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
6) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης

Γ.β) ΟΡΦΑΝΟΙ
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014 από την υποβολή της αίτησης, από το οποίο να προκύπτει: i) ο θάνατος του/των γονέων και, ii) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.
2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του αιτούντα σε περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δυο γονείς.
 4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
Γ.γ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ Η ΤΕΚΝΑ Η ΑΔΕΛΦΙΑ Η ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 γγ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4264/2014
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2) Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.  
3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
Γ.δ) ΤΕΚΝΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.
2) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.
3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
Γ.ε) ΠΟΛΥΔΥΜΑ ΤΕΚΝΑ
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων τέκνων.
2) Αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων  αδελφού/αδελφών.
3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.
5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
Άρθρο 4
Έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις Σχολές ή Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις /Προγράμματα Σπουδών υποδοχής, ανά κατηγορία. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.
2. Με απόφαση του Προέδρου/Προϊσταμένου του Τμήματος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. και οι Γραμματείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή των δικαιούχων, ζητούν από αυτούς να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου, όπου περιλαμβάνεται και βεβαίωση διαγραφής τους.
4. Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013    (Α΄ 24).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως                            

ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Σχολές ή Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. ή Προγράμματα Σπουδών Α.Ε.Α., στις οποίες οι επιτυχόντες έχουν εισαχθεί με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α’ και Ομάδας Β’ Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μεταφορές θέσεων αφορούν:
i) Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής εφόσον βρίσκονται σε διαφορετική πόλη υπό την προϋπόθεση λειτουργίας αντίστοιχων εξαμήνων.
ii) Αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα  που εδρεύουν σε διαφορετική πόλη.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.
Της διαδικασίας εξαιρούνται οι επιτυχόντες οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:
α) Μέλη της οικογένειας: Ο επιτυχών που ζητά τη μεταφορά της θέσης του και όσοι άλλοι εμφανίζονται μαζί με αυτόν στην φορολογική δήλωση που κατατέθηκε για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 (αφορά στα οικονομικά στοιχεία του έτους 2013), ως τέκνα καθώς και οι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο επιτυχών είναι έγγαμος, υπολογίζονται ως μέλη της οικογένειάς του τα τέκνα που αυτός είχε δηλώσει καθώς και το άτομο μαζί με το οποίο ενδεχομένως υπέβαλε την δήλωση (σύζυγος).
β) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό εισόδημα που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2014 ως «εισόδημα επιβολής εισφοράς» στη σχετική ένδειξη.
γ) Κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του οικογενειακού εισοδήματος  επιβολής εισφοράς του οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση β), με το συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος που βρίσκονταν εν ζωή κατά το έτος αυτό ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του σύμφωνα με την περίπτωση α).
δ) Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προκειμένου για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για σχολή-τμήμα με ειδικό/ά μάθημα/τα.
ε) Θέση εισαγωγής: η θέση σε Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Α. της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ο επιτυχών είχε εισαχθεί με βάση τα μόρια εισαγωγής του.
στ)  Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά θέσης επιτυχίας από Σχολή ή Τμήμα  Α.Ε.Ι του Πειραιά σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι των Αθηνών και αντιστρόφως.

Άρθρο 2
Αριθμός μεταφερόμενων θέσεων

1. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.1/46539/Β6 (Β’768/28.3.2014) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Α της αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 (Β’1501/6.6.2014) όμοιά της.
2. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς

1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ταυτοποιηθούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση.
3. Οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση αυτή  επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει.
4. Ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης, δηλώνοντας μια (1) κατηγορία, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 53 του ν. 4264/2014 και στο άρθρο 47 του ν. 4274/2014.
5. Ο αιτών δηλώνει  τα ακόλουθα:
Α) τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) .
Β) Τον ΑΦΜ στον οποίο έχει συμπεριληφθεί ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος  του οικονομικού έτους 2014, καθώς και τα στοιχεία(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του κατόχου του ανωτέρω ΑΦΜ. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τον δικό του ΑΦΜ μόνο όταν έχει υποβάλει για το οικονομικό έτος 2014 ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος και παράλληλα δεν εμφανίζεται ως  τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος των γονέων του. Στην περίπτωση που ο αιτών, μολονότι περιλαμβάνεται ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος των γονέων του, έχει υποβάλει και ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος οφείλει να δηλώσει  αποκλειστικά τον ΑΦΜ των γονέων  του ή του γονέα στον οποίο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος.
Γ) Την προτίμησή του για μια αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση ή Πρόγραμμα Σπουδών.
Δ) Τέλος, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.
6. Ο αιτών τη μεταφορά θέσης έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησής του, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση οριστικοποιείται με την επιλογή «υποβολή αίτησης». Χωρίς την οριστική υποβολή της αίτησης δε χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική αίτηση είναι άκυρη.
7.  Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτούντες οφείλουν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε και αποδέχονται να προσκομίσουν, στο Ίδρυμα υποδοχής τους σε περίπτωση επιτυχίας, τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.
8. Μετά  το κλείσιμο της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεως και την επεξεργασία των φορολογικών  στοιχείων που αντλήθηκαν βάσει του ΑΦΜ που δηλώθηκε, οι αιτούντες καλούνται μέσω Δελτίου Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να εισέλθουν εκ νέου στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να πληροφορηθούν για την εγκυρότητα ή μη της υποβολής της αίτησής τους. Σε περίπτωση μη έγκυρης αίτησης, ο αιτών οφείλει να προβεί στις υποδεικνυόμενες  ενέργειες  εντός οριζόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση  η αίτηση μεταφοράς θέσης είναι άκυρη.
9. Η επιλογή των επιτυχόντων μεταφοράς θέσης, θα γίνει βάσει του πρώτου κριτηρίου που ορίζεται στην παράγραφο 4α) του άρθρου 47 του ν.  4274/2014 (Α’147) δηλαδή το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά αύξουσα κατανομή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με το πρώτο αυτό κριτήριο, γίνεται χρήση του δεύτερου κριτηρίου όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 4β)  του ανωτέρω άρθρου.
10. Τέλος, οι αιτούντες καλούνται μέσω Δελτίου Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να εισέλθουν εκ νέου στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να πληροφορηθούν το τελικό αποτέλεσμα της αίτησής τους.
   Αρθρο 3 Υποβολή δικαιολογητικών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή  Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιτυχόντων Μεταφοράς Θέσης Εισαγωγής. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τρία Μέλη και τον Γραμματέα που προέρχονται από το Διοικητικό ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται στο έργο της από υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ενώ στα μέλη της δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η Επιτροπή συντάσσει ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής κατά Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση  ή Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Ο πίνακας επιτυχόντων  μεταφοράς θέσης εισαγωγής υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς κύρωση. Ο Υπουργός με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν να προσκομίσουν από τις Επιτροπές που θα συσταθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται πιο κάτω. Η παραπάνω απόφαση κύρωσης με τους πίνακες των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα /Εισαγωγική Κατεύθυνση, ή Πρόγραμμα Σπουδών, κοινοποιείται στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων όλων των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας. Με Δελτίο Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται  να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών  να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί κατά την υποβολή της αίτησής τους :
α) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.
β) Το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος  και την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος  που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ που ο επιτυχών δήλωσε στην αίτησή του και από τον οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς κατά το έτος 2014. Γίνεται ρητή μνεία ότι, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε συμπληρωματική αυτής, πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι την ψήφιση του ν.4274/2014 (Α΄147), δηλαδή μέχρι τις 14.07.2014.
γ) Τη βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευσης.
δ) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.  Με απόφαση του Προέδρου-Προϊσταμένου του Τμήματος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών των επιτυχόντων.
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των επιτυχόντων μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.
Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Οι Γραμματείες ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του κατέστη επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στο Τμήμα υποδοχής. Προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή του, ζητούν από αυτόν να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου του, όπου περιλαμβάνεται και η βεβαίωση διαγραφής του.
4.  Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013    (Α΄ 24).

Άρθρο 5
   Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ετικέτες: 
Μετεγγραφές

Σχόλια (22)

 
Αντώνης
30 Σεπ 2014 17:19

1.Τελικά οι θέσεις του 10% είναι 300 ή 500 ή 6000 ποιος θα μας πεί Υπουργέ;
Ξέρει κανένας Μαθηματικά
2.Τα ονόματα από τις περσινές μετεγγραφές ακόμα άφαντα, θα δοθούν στη δημοσιότητα;;; Τι φοβάστε;;;
3. Ξαναρωτάμε τον κ. Κυριαζή, τι έγινε πέρυσι τον Μάιο και διευκρίνιζε στις Γραμματείες με έγγραφό του:... Αναφορικά με τους φοιτητές που βρίσκονται ήδη στους επιτυχόντες μεταφοράς θέσης με βάση το εισοδηματικό κριτήριο(παρ. 7, άρθρο 3 της Φ1/182016/Β3/28-11-2013,( 3030 Β΄)και αδυνατούν να προσκομίσουν για έλεγχο τα δικαιολογητικά για τα οποία είχαν δεσμευτεί κατά τη διάρκεια της υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης, δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη εφόσον δεν επηρέασαν τη σειρά επιτυχίας τους http://www.esos.gr/arthra/tritovathmia/eidisis-tritovathmia-ekpaidefsi/m... Τέτοιος έλεγχος θα ξαναγίνει;;; Ποια ονόματα αφορούσαν οι οδηγίες αυτές;

 
olga
30 Σεπ 2014 18:10

TO 10% ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΑΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗ!!!

 
Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα
30 Σεπ 2014 18:52

Μεγάλη και άδικη η παράλειψη από την κατηγορία των Πολυδύμων , όταν εισάγονται ταυτόχρονα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ένα από τα δίδυμα εισάγεται με την διαδικασία των Πανελληνίων και το άλλο με τη διαδικασία του 5% λόγω Σοβαρής Πάθησης όπως ο Νομοθέτης του έδωσε το δικαίωμα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα Πολύδυμα που δικαιούνται μετεγγραφής. Όμως εκείνα που ένα από τα δύο εισάγεται με Πανελλήνιες και το άλλο έχει διακριθεί σε Βαλκανικούς αγώνες, έχει το δικαίωμα μετεγγραφής. Την ξεχωριστή αυτή περίπτωση την είχα από καιρό γνωστοποιήσει στον κ. Υπουργό με επιστολή μου, με μέιλ και τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία με ανθρώπους του γραφείου του υπουργού. Όμως, δεν ελήφθη ποτέ υπόψη και ουδέποτε έλαβα κάποια απάντηση. Κύριε υπουργέ, υπάρχουν κι αυτά τα Δίδυμα, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μετεγγραφής λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ίδια αλλά και οι οικογένειές τους. Τι κάνατε γι΄αυτά ?

 
Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα
30 Σεπ 2014 19:03

Kύριε Υπουργέ,
Μεγάλη και άδικη παράλειψη από την κατηγορία Πολυδύμων !
Όταν στην περίπτωση Διδύμων το ένα εισάγεται με τη διαδικασία των Πανελληνίων και το άλλο με τη διαδικασία του 5% όπως ορίζει ο Νομοθέτης, λόγω Σοβαρής Πάθησης, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ όπως όλα τα υπόλοιπα δίδυμα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που το ένα εισάγεται με τη διαδικασία των Πανελληνίων και το άλλο έχει διακριθεί σε Βαλκανικούς Αγώνες. Η μέριμνά σας σ΄αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμα πιο αναγκαία όταν αυτά τα ίδια τα παιδιά όσο και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα.
Τι θα κάνετε γι αυτές τις περιπτώσεις κύριε Υπουργέ?
Εδώ και καιρό σας έχω ενημερώσει γι αυτές τις περιπτώσεις με επιστολή μου, με μέιλ, προσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπους του γραφείου σας.
Ποτέ δεν μου απαντήσατε και δεν τα λάβατε υπόψη σας στα πλαίσια της μέριμνας για τις ευαίσθητες ομάδες παιδιών που δικαιούνται μετεγγραφής.
Τι θα κάνετε γι αυτά τα Δίδυμα κύριε Υπουργέ¨?

 
10% επιτυχών
30 Σεπ 2014 20:13

Δηλαδή οι επιτυχόντες που συμμετείχαν στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου με το 10% και πέρασαν φέτος αποκλείονται από τις μετεγγραφές.
Οι επιτυχόντες διαχωρίζονται στους τυχερούς με το 90% και στους άτυχους με το 10%, τη στιγμή που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις του ιδίου νόμου.
Με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτός ο αυθαίρετος διαχωρισμός;
Μπορεί κάποιος να απαντήσει;

 
olga
30 Σεπ 2014 20:18

Θα κάνουμε τιποτε οι επιτυχόντες του10%

 
olga
30 Σεπ 2014 20:22

Θα κάνουμε τιποτε οι επιτυχόντες του10%για να ανατρέψουμε τη κατάσταση?Είναι αίσχος αυτό που γίνεται .Παρακαλώ όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου προκειμένου να δοθεί κάποια λύση.ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ!!!!

 
10% επιτυχόντες
30 Σεπ 2014 21:04

Κύριε Υπουργέ,
είμαστε οικογένεια με τρία παιδιά, τα δυο σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις πάνω από 500 χιλιόμετρα η κάθε μια από την κατοικία μας.
Το τρίτο μας παιδί πέρασε εφέτος με το 10% σε άλλη πόλη.
Γιατί μας επιβάλετε να νοικιάσουμε και τρίτο σπίτι;
Υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις του νόμου.
Περιμένουμε έστω και τώρα να συμπεριλάβετε και τα παιδιά που πέρασαν με το 10%.

 
Πέτυχα με 10%
30 Σεπ 2014 21:16

Το υπουργείο μας εξωθεί προς μαζικές αγωγές.
Δεν μπορεί να αποκλείει ένα μικρό κομμάτι επιτυχόντων του 2014 από τις μετεγγραφές επειδή πέτυχαν με το 10%.
Επιτυχόντες από τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με αδέλφια να σπουδάζουν σε άλλες πόλεις.
Δεν μπορούμε να συντηρούμε τρία σπίτια εκτός.
Είναι ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ.
Ο αποκλεισμός αυτός δεν μπορεί να σταθεί ούτε νομικά ούτε ηθικά.

 
νικος
30 Σεπ 2014 21:45

η αποφαση για την κατάργηση των μετεγγραφων δημοσίων υπαλλήλων είναι άδικη
Οι εκπαιδευτικοί που είναι σε άλλο πτυχίο και το τμήμα τους σε άλλη πόλη δε μπορούν να δώσουν μαθήματα γιατί επιβαρύνουν τους συναδέλφους με την απουσία τους
τελικά θα διαγραφούμε
θα κάνουμε κάτι; Ζούμε σε μία Ελλάδα που μισεί τη μόρφωση και τη γνώση

 
Χρήστος
30 Σεπ 2014 23:01

Οι θέσεις μετεγγραφών για τους επιτυχόντες του 2013 μοιράστηκαν και σε επιτυχόντες προηγούμενων ετών. Το δίκαιο θα ήταν να μπορούσαν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής φέτος και οι του 2013 που πληρούν τα κριτήρια. Πέρυσι δεν ίσχυε η μετεγγραφή αυτών που είχαν αδερφό φοιτητή.

 
Βασιλική
01 Οκτ 2014 20:28

Κύριε υπουργέ στις μετεγγραφές με εισοδηματικά κριτήρια να συμπεριληφθούν και φοιτητές προηγούμενων ετών, όπως έγινε και πέρισυ.
Υπάρχουν οικογένειες με φοιτητες π.χ δευτεροετείς, τριτοετείς, μακρυά από τον τοπο κατοικίας τους, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, λόγω απόλυσης γονέα από την δουλειά του η λόγω μείωσης των μισθών στους γονείς κλπ.
Στις φετινές μετεγγραφές, οι φοιτητές που θα κάνουν αίτηση μόνοι τους με δικό τους ΑΦΜ θα είναι αυτοί που κληρονόμησαν σπίτι, οικόπεδο κλπ από γονείς η παππούδες και κάνουν φορολογική δήλωση μόνοι τους;;;;;;;;;;

 
Μεταγραφες 10% - Βασίλης
02 Οκτ 2014 15:14

Δεν θα σχολιάσω το δίκαιο ή άδικο των αποφάσεων για τον αποκλεισμό του 10% απο τις μεταγραφές. Η ερμηνεία των νόμων δόθηκε όπως τους κατάλαβαν κάποιοι (για την ιστορία παντως ... το 10% ήταν και θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Πανελλαδικών Εξετάσεων με το παρών σύστημα, όποιες ερμηνείες και αν μας δώσουν).
Ανεξάρτητα από αυτό ... ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ...
Μας αφήνουν να κάνουμε μηχανογραφικά (Ιούλιος 2014)... μας αφήνουν να διαγραφόμαστε από τις παλιές για να γραφτούμε στις νέες σχολές επιτυχίας με το 10% (10/09/2014 - 18/09/2104... και μετά θυμούνται να μας "ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΝ"/διευκρινήσουν τις παραγράφους των νόμων (18/09/2014 δελτίο τύπου του ΥΠΕΠΘ) ....
Για άλλη μια φορά ξέρουν ποια είναι η τελική λύση σε ένα πρόβλημα και μετά φτιάχνουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του!!!!
Ο νόμος 4264 ψηφίστηκε αρχές Μαίου ... γιατι δεν μας έλεγε τότε κάποιος τι ακριβώς λέει όπως το είπαν στις 18/09/2014 ... πολλα μηχανογραφικά θα ήταν αλλιώς φτιαγμένα και προφανώς οι βάσεις των σχολών ΔΕΝ θα ήταν αυτές που ξέρουμε σήμερα.

Σας Ευχαριστώ ... (όποιος ενδιαφέρεται να το παλέψουμε ας επικοινωνήσει μαζί μου)

 
10% μετεγγραφές
03 Οκτ 2014 21:33

Δεν είναι δυνατό μια άστοχη διατύπωση στο νόμο περί μετεγγραφών του Μαΐου, να αποκλείει ακόμη και από την υποβολή αίτησης τους φετινούς επιτυχόντες με το 10%.
Ποτέ νόμος περί μετεγγραφών δεν απέκλεισε ποσοστό επιτυχόντων.
Για πρώτη φορά αποκλείουν το 10% και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Ο νόμος με τροπολογία μπορεί να διορθωθεί άμεσα και να μας επιτραπεί να υποβάλλουμε αίτηση μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές στο σύστημα που θα ανοίξει την Πέμπτη.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ
03 Οκτ 2014 22:57

Γιατί κύριε υπουργέ δεν απαιτείται πιστοποιητικό πολυτεκνικό ιδιότητος απο την ΑΣΠΕ;Ξέρετε ποιοί αναγνωρίζονται πολύτεκνοι;Ποιος σας είπε οτι κάποιος που έχει πολλά παιδιά έχει και την πολυτεκνική ιδιότητα;
Επίσης είναι ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 10%

Ολα αυτά τύπου μετεγραφές,ΕΝΦΙΑ θα σας κοστίσουν πολύ ακριβά γιατί ο κόσμος είναι πολύ αγανακτισμένος με τις αποφάσεις των φωστήρων των υπουργείων οι οποίοι βάλθηκαν να μας σώσουν..........

 
Δημήτρης
04 Οκτ 2014 02:34

Εγώ ανήκω στην κατηγορία των Δ.Υ. που μέχρι προχτές δικαιούνταν να κάνουν μεταφορά θέσης. Η διαδικασία αυτή εν τω μεταξύ, έχει ξεκινήσει, αλλά και σε ορισμένα τμήματα η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων έχει λήξει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Ισχύει η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου έναντι της διοίκησης;; Αν με ακούει κανείς Δ.Υ., τι θα λέγατε να μαζευτούμε αρκετοί και να το πάμε νομικά;
Επίσης, επειδή ανήκω στην κατηγορία του 10% και νομίζω οτι πληρώ τα κριτήρια (οικογενειακό εισόδημα χαμηλό, αλλά και γονέας με αναπηρία άνω του 67%), με χαρά θα συνεισέφερα αν ένας δικηγόρος αναλάμβανε εργολαβικά να αναλάβει την υπόθεση μας.

 
karavan
04 Οκτ 2014 06:44

Στο μύλο του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει νερό ο Λοβέρδος.
Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τροπολογία για ν αποκαταστήσει το 10 τοις εκατό και ο υπουργός θα "υπερέβαινε τον εαυτό του" σύμφωνα με τα λόγια ανθρώπων του υπουργείου αν επέτρεπε σ αυτά τα παιδιά να ζητήσουν μετεγγραφή ΤΟΤΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Φαντάζομαι πολλαπλασιασμό να ξέρουν οι άνθρωποι του πρωθυπουργού που ασχολούνται με την "επόμενη μέρα"

 
μιχάλης
04 Οκτ 2014 08:46

σας παραθέτω ένα άρθρο για μετεγγραφες από Αιτωλοακαρνανία

Είναι τουλάχιστον άδικο για άλλη μια φορά η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και κυρίως η Αιτωλοακαρνανία να βιώνει την αδικία ενός νόμου. Αυτή τη φορά υπεύθυνο είναι το Υπ. Παιδείας όπου αποκλείει μετεγραφέντες φοιτητές τόσο του ΤΕΙ όσο και του ΑΕΙ επειδή ανήκουν στο ίδιο ίδρυμα.

Ως γνωστό το πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου ανήκει πλέον στο ΤΕΙ Δ. Ελλάδας και το πρώην Πανεπιστήμιο Δ. Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έτσι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής παρόλο που τηρούν κατά τα άλλα τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, επειδή τα τμήματα ανήκουν στο ίδιο ίδρυμα. Συγκεκριμένα η Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής» αναφέρει: ¨Η μεταφορά θέσεως εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές/ Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετική πόλη και δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.¨

Καλείτε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, σε αυτή την κρίσιμη για την κοινωνία περίοδο της οικονομικής κυρίως στενότητας, να διαλευκάνει την σύγχυση και ταλαιπωρία που βιώνει ο πολίτης της Αιτωλοακαρνανίας.

Διορθώνοντας μια ακόμα αδικία της ήδη άδικης συγχώνευσης των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων. Το σχέδιο Αθηνά δημιούργησε περισσότερα όπως διαπιστώνεται καθημερινά προβλήματα με την εφαρμογή του σε σχέση με αυτά που καλούνταν να επιλύσει.

Φωτάκης Φ. Βασίλης
Δημοτικός Σ. Αγρινίου

 
xristos
04 Οκτ 2014 20:02

συμφωνώ η σχολή στο αγρινιο εφοσον εγινε πολυτεχνικη πρεπει να δωσει στους φοιτητες του αξιοπρεπεις συνθηκες σπουδών
το παν πατρων πρεπει να παρει θεση

 
10% επιτυχών
05 Οκτ 2014 12:49

Ο κύριος υπουργός πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του, να καταλάβει τα προβλήματα και την απόγνωση που βρίσκονται τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που σπουδάζουν παιδιά και να επιτρέψει στους φετεινούς επιτυχόντες με το 10% να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής.
Τα παιδιά που πέτυχαν φέτος με το 10% έχουν ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τα παιδιά που πέτυχαν με το 90%.
Είναι πρωτοφανές μια άστοχη διατύπωση του νόμου να ταλαιπωρεί τα νέα παιδιά και τις οικογένειές τους και οι πολιτικοί μας να αδιαφορούν.
Είναι ΤΩΡΑ η ευκαιρία να διορθώσετε το νόμο και να αποκαταστήσετε την αδικία.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
06 Οκτ 2014 23:35

ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΟΥΝ εργαζόμενους στις ένοπλες δυνάμεις, που ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ σε περιφερειακά ΑΕΙ... που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ, όπως π.χ. οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, όπως άδειες άνευ αποδοχών για σπουδές... οι ΑΙΡΕΤΟΙ ειδικά !!!!!!με.... , οι άδειες των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ είναι «άδειες κλήσης» με ότι ΑΥΤΟ συνεπάγεται, όταν απουσιάζουν για να παρακολουθήσουν μαθήματα… συνεχείς μετακινήσεις, επικινδυνότητα μετακινήσεων, ωράριο εργασίας εξαντλητικό… δεν υπάρχουν άλλα κοινωνικά ή διοικητικά ισοδύναμα, διευκολύνσεις να μετριάσουν το δικαίωμα της μόρφωσης, κ.λ. ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΡΑ... δεν πάνε με σπουδές...
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΡΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΛΩΡΑ....
ΜΠΡΑΒΟ ΥΠΟΥΡΓΕ.... ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ... ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ!
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για τη μεταγραφή ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ, που κατέθεσαν πριν την τροπολογία στις 29/9/2014 οι ενδιαφερόμενοι; ΓΙΑΤΙ έβαλαν και έκαναν αιτήσεις; ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ….Θα γεμίσει η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ...αυτό θέλουν οι νομικοί…

 
θάνος
09 Οκτ 2014 14:22

θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνει κάποιο λάθος στην αίτηση μετεγγραφής(λάθος κάποιο όνομα) και πατηθεί η οριστική υποβολή, τι πρέπει να κάνω για να διορθωθεί ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.