Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το νομοσχέδιο με τις τροπολογίες όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Αφορούν: Μετεγγραφές, Πειθαρχικό εκπαιδευτικών, Μεταπτυχιακά, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ΕΑΠ, ΑΠΘ
Δημοσίευση: 06/10/2014
Βουλή
Alt Text: 
Βουλή
Title Text: 
Βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ψηφισθέν, από τη Βουλή, νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές κοινότητες, στο οποίο περιλαμβάνονται τροπολογίες, που αφορούν τις Μετεγγραφές, το Πειθαρχικό των εκπαιδευτικών, τα Μεταπτυχιακά των ΑΕΙ , το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το ΕΑΠ, το ΑΠΘ και τους 30μηνήτες εκπαιδευτικούς.

Για να ανοίξετε το νομοσχέδιο πατήστε εδώ

Οι τροπολογίες π[ου συμπεριλήφθησαν στο νομοσχέδιο, έχουν ως εξής:

Άρθρο 30

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του v. 4275/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλογής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζό- ντιων Γενικών Διευθύνσεων που αναφέρονται στο πρώ- το εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, δικαίωμα συμμε- τοχής στη διαδικασία έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων που κατέχουν οργανική θέση σε Υ- πουργεία.»

2. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των νομικών προσώ- πων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου δύνανται να επιλέγονται σε θέ- σεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 31

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) i) Οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημέ- νοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ και σε περιοχές για τις οποίες έ- χει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμη- θεύονται φυσικό αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τε- λική χρήση από κινητήρες οχημάτων, ii) από 1η Οκτωβρίου 2014, οι μη Οικιακοί Πελάτες που είναι εγκατεστημένοι εντός των περιοχών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.»

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 διαγράφεται η λέξη «Οικιακοί».

16 Άρθρο32 Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Στην παρ. 14 του άρθρου 10 του π.δ. 100/2013 (Α΄ 135) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως:

«Στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος από 15.10.2014, μέχρι την ανάδειξη με εκλογές του νέου Μονομελούς Οργά- νου Διοίκησης, η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων σε μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) αυτού.»

Άρθρο 33 Σίτιση φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρατείνεται μέχρι τις 31.1.2015 η διάρκεια της σύμ- βασης για τη σίτιση των φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η τακτική διαγωνιστική διαδικασία, οπότε και λήγει η υπάρχουσα σύμβαση σίτισης.

Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 34 Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως ακολούθως:

«Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνε- ται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του προγράμματος.» Η ισχύς του άρθρου αρχίζει την 1.1.2015.

Άρθρο 35 Ρύθμιση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο Κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαι- δευτικού Προσωπικού, ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.»

Άρθρο 36 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών

Το εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016 όσοι εκπαι- δευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρι- νού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ- σης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρξουν διορισμοί και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία.»

Άρθρο 37

1. α) Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), η φράση «εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοσή της» αντικαθίσταται από τη φράση «εφόσον έως τις 31.3.2015».

β) Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), η φράση «εντός της ανωτέρω προθεσμίας των έξι (6) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 (Α΄90), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Διαγωνιστική διαδικασία κάθε είδους, η οποία βρίσκε- ται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτιρίων, καθώς και των παραρτημάτων και συστατικών τους που παραχωρούνται στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει τη διαδικασία αυτή σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Η διαγωνιστική διαδικασία εξακο- λουθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης και ο φορέας ανάθεσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρησή τους. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την Εταιρεία, η οποία είναι μόνη αρμόδια για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.»

Άρθρο 38 Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις α΄, β΄, από την περίπτωση γ.β) οι επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη α- ναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ) και γ.δ) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περι- φέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

Οι επιτυχόντες ορφανοί και από τους δύο γονείς που ανήκουν στην περίπτωση γ.β) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντί- στοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή 17 Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους.

Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις γ.α) και γ.ε) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέ- σης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέ- ρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα στην Περιφέρεια των γονέων τους ή στην πόλη φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους, μπορούν να επιλέ- ξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ α- πό τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.

Σε περίπτωση που οι αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα Α- ΕΙ είναι περισσότερες από μία ανά Περιφέρεια, οι δικαι- ούχοι μεταφοράς θέσης οφείλουν να τις δηλώσουν όλες κατά σειρά προτίμησης. Η επιλογή των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα γίνεται βάσει των μορίων εισαγωγής τους και τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των κατατε- θεισών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της πα- ρούσας παραγράφου.»

2. Η περίπτωση γ.ε) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ.ε) πολύδυμα τέκνα ή επιτυχόντες αδελφοί εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας, δικαιού- νται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντί- στοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..

Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής αρχίζει την 29η Σεπτεμβρίου 2014.»

Άρθρο 39

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α' 118) και του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α' 147), δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης:

α) σε αντί- στοιχο Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Α.Ε.Ι. και

β) μεταξύ αντί- στοιχου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην Πε- ριφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα- λονίκης.

Άρθρο 40 Κατάργηση μεταφοράς θέσης φοίτησης δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών

Η παρ. 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α' 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί- γουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημο- σίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καταργούνται.

Άρθρο 41 Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστί- θενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκ- παιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλη- μα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα.

Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυ- τός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομι σθίων εκπαιδευτικών.»

2. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 2 του ν. 682/1977 ως ακολούθως: «Για την πειθαρχική ευθύνη και την εν γένει διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την πειθαρχική δίωξη και ποινές για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλογι- κά οι διατάξεις του ν. 3528/2007.»__

Σχόλια (1)

 
Μετεγγραφών 10% Απορίες
06 Οκτ 2014 23:52

Τελικά, για τη μεταφορά θέσης φοιτητών που πέρασαν το 2014 στα ΑΕΙ-ΤΕΙ με το 10% δεν αναφέρει κάτι.
Γνωρίζει κάποιος αν θα κατατεθεί άλλη τροπολογία ή πότε θα δοθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τους φοιτητές με το 10%;
Τι απέγινε η τροπολογία για το 10% που κατέθεσε η αντιπολίτευση;
Τα συν-κυβερνώντα κόμματα δεν δέχονται πιέσεις για κατάθεση τροπολογίας;
Περιμένουμε απαντήσεις.
Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με παιδιά που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε ξενοδοχεία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ