Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Δημοσίευση: 21/10/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

Για να ανοίξετε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Διάρκεια μαθημάτων − Παρουσίες Αριθμός εκπαιδευτών

1. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:

α) Θεωρητικά: Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους.

β) Εργαστηριακά: Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους ενώ δύναται να παρέχονται στο σύνολο ή σε μέρος των εγγεγραμμένων φοιτούντων κάθε τμήματος. γ) Μικτά: Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε επτά (7) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρεις (3) ώρες.

3. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων.

4. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.

5. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Όταν ο αριθμός των καταρτιζομένων σε έκαστο εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.

6. Στα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διενεργούνται εκτός χώρου Σ.Ε.Κ., δύνανται να λειτουργούν με μικρότερο αριθμό καταρτιζομένων και με ελάχιστο αριθμό επτά (7), μετά από απόφαση του Διευθυντή της Σ.Ε.Κ.

7) Δύναται να πραγματοποιούνται έως και δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις ανά τετράμηνο, ύστερα από τεκμηρίωση της αναγκαιότητας από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές και μετά από έγκριση της Δ/νσης της Σ.Ε.Κ. Διακοπές, αργίες Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δε γίνονται κατά τις εορτές, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές, καθώς επίσης και τις ημέρες τοπικών αργιών λόγω θρησκευτικών εορτών ή επετείων.

Εγγραφή − Επιλογή Καταρτιζομένων στις Δημόσιες Σ.Ε.Κ.

1. Ο Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.), ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΣΕΚ ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία εγγραφής των υποψηφίων καταρτιζομένων και σύμφωνα με το Ν. 4186/2013.

2. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να εγγραφούν, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, τον ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στη ΣΕΚ.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνονται, από τις Δ.Δ.Β.Μ. πίνακες εγγραφέντων ανά ειδικότητα − τμήμα − ΣΕΚ, και οι αιτούντες που κέκτηνται δικαιώματος εγγραφής.

4. Οι τελικοί εγγραφέντες, υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την οριστική τους εγγραφή στις ΣΕΚ που έχουν επιλεγεί, τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

5. Ειδικά οι Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στις δημόσιες ΣΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Δ/13074/7.6.00 (ΦΕΚ 780/23−6−2000), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Δικαιολογητικά για την εγγραφή των υποψηφίων καταρτιζομένων στις Σ.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:

i. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στη Σ.Ε.Κ. [υποχρεωτικό]

ii. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα της Σ.Ε.Κ. για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. [υποχρεωτικό]

iii. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το Σ.Ε.Κ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]

iv. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

v. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. vi. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανό, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

vii. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο

iii απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο

ii απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθείσας από δημόσια ελληνική υπηρεσία. Επιπλέον, απαιτείται η απόδειξη της Ελληνομάθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Αρχική εγγραφή

1. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων καταρτιζόμενων απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στη ΣΕΚ των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Ειδικού Κωδικού Σπουδαστή ΣΕΚ.

2. Η μη οριστικοποίηση της εγγραφής στη δημόσια ΣΕΚ, το αργότερο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας, σύμφωνα με την προκήρυξη, έχει ως συνέπεια την απώλεια της αρχικής εγγραφής.

Ανανέωση Εγγραφής

1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο έτος κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του παρόντος.

2. Η ανανέωση της εγγραφής, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης.

Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων Δημοσίων ΣΕΚ

1. Τα τμήματα δύνανται να δημιουργηθούν εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζομένων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Δ.Δ.Β.Μ. και ύστερα από απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα, καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Ειδικά για την εγγραφή πολύτεκνου ή τρίτεκνου γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανού ή ΑΜΕΑ που μπορεί να καταρτιστεί, δύναται να προσαυξάνεται κατά 10%, ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας τμήματος, εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της διεύθυνσης της Σ.Ε.Κ. και της Δ.Δ.Β.Μ., στην οποία ρυθμίζονται οι αναγκαίες αλλαγές όπως, η μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ Σ.Ε.Κ. και η ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες. Εάν

Aπαλλαγές μαθημάτων

1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα, στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στην οικεία ΣΕΚ, και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπονται απαλλαγές μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Μετεγγραφές

 Η διαδικασία μετεγγραφών σπουδαστών από Σ.Ε.Κ. σε Σ.Ε.Κ. λαμβάνει χώρα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 25η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

1. Καταρτιζόμενος σε ΣΕΚ, που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη ΣΕΚ, ιδιωτική ή δημόσια, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στη ΣΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από τη ΣΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου ώστε όσοι δεν μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στη ΣΕΚ που φοιτούσαν.

2. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτική σε Δημόσια Σ.Ε.Κ. είναι οι κάτωθι:

α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 €) χιλιάδες ευρώ,

β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από τη Δημόσια Σ.Ε.Κ.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ιδιωτικής Σ.Ε.Κ. ή για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας παροχής υπηρεσιών στους καταρτιζομένους της και κατά τη διάρκεια του έτους, με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. οι όμορες δημόσιες Σ.Ε.Κ. υποχρεούνται να μεταγράψουν όσους εκ των καταρτιζομένων το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

4. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφασή της, αιτήσεις μετεγγραφής υπό προϋποθέσεις (π.χ. μετάθεσης γονέων και καταρτιζομένων που είναι Στρατιωτικοί ή Υπάλληλοι στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής τόπου διαμονής ή όταν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι). Ο καταρτιζόμενος που έχει τις προϋποθέσεις, υποβάλλει αίτηση στη ΣΕΚ που καταρτίζεται αναφέροντας τους λόγους, τη σειρά προτίμησης των ΣΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί και καταθέτει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:

α) Στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση θεματικές ενότητες,

β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος, γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που καθορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Ο γενικός βαθμός της Α΄ Τάξης και της Β΄ Τάξης προκύπτει από το μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10). Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας. Το πρόγραμμα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των καταρτιζομένων καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, δύναται να προτείνεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων, εγκρίνεται από τη Δ/νση της ΣΕΚ και ανακοινώνεται στους καταρτιζόμενους το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

4. Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

5. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση:

(α) 2 τεστ αξιολόγησης ανά τετράμηνο,

(β) Τελική εξέταση ή και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν 1 τεστ αξιολόγησης εκάστου τετραμήνου.

6. Αναφορικά με τα τεστ αξιολόγησης ισχύουν τα εξής:

α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε τετραμήνου κατάρτισης πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) τεστ αξιολόγησης ή ένα (1) τεστ αξιολόγησης και μια (1) εργασία, ανά μάθημα, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.

β) Η συμμετοχή στις πάσης φύσεως αξιολογήσεις (τεστ, γραπτές προαγωγικές κ.λπ) είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από τεστ αξιολόγησης για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση της ΣΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή. γ) Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διεύθυνσης της ΣΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών. δ) η διάρκεια του τεστ αξιολόγησης κάθε μαθήματος δύναται να είναι μέχρι δύο (2) ώρες.

7. Αναφορικά με τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους (τάξης) ισχύουν τα εξής:

α) Στο τέλος κάθε έτους (τάξης) πραγματοποιούνται οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις κάθε μαθήματος. β) Ο τρόπος διεξαγωγής τους για κάθε μάθημα καθορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο τρόπος εξέτασης Μαθημάτων Ειδικότητας περιλαμβάνει:

i) Τα μαθήματα Ειδικότητας Εργαστηριακού περιεχομένου εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία από αυτές τις μορφές εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εργαστηριακό μάθημα.

ii) Αν επιλεγεί μόνο η προφορική μορφή εξέτασης και ο διδάσκων το εργαστηριακό μάθημα είναι ένας, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή και από το διδάσκοντα και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, έναν άλλο καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.

iii) Τα μαθήματα Ειδικότητας θεωρητικού περιεχομένου εξετάζονται γραπτά και οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. H πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις ή ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.

iv) Τα μαθήματα Ειδικότητας μικτού περιεχομένου (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους και ως βαθμολογία του μαθήματος καταχωρίζεται ένας βαθμός. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο. Το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζεται όπως τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου της παραγράφου

iii. Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζεται όπως τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου της παραγράφου i.

γ) Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.

δ) Η διάρκεια κάθε γραπτής προαγωγικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών. ε) Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από γραπτή προαγωγική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση της ΣΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του έτους. Η διεύθυνση της ΣΕΚ αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο του μαθήματος ή των μαθημάτων, από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό έτος.

8. Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές ισχύουν τα εξής:

α) Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή.

β) Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές. γ) Οδηγίες για τη θεματολογία των εργασιών δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του μαθήματος ή και από τον εκπαιδευτή.

9. Τόσο κατά τα τεστ αξιολόγησης όσο και κατά τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο της Σ.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημερομηνία, το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή − εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

10. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης της Σ.Ε.Κ.

11. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζομένους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το έτος, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.

13. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.

14. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία της Σ.Ε.Κ. όπου ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση της Σ.Ε.Κ., παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για διόρθωση.

15. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο, ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησής του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει το τελικό στοιχείο, θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.

16. α) Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μα− θήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης − παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία της Σ.Ε.Κ. β) Οι εκπαιδευτές σε μαθήματα των οποίων υπάρχουν περιπτώσεις καταρτιζομένων, με ανεπαρκή φοί− τηση, οφείλουν να παραδώσουν την ύλη και τα θέματα των επαναληπτικών εξετάσεων, στο Διευθυντή της Σ.Ε.Κ.(πριν ολοκληρωθεί η σύμβασή τους).

17. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διεύθυνσης της Σ.Ε.Κ., η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.

18. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν παραστατικά στοιχεία.

19. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) όπως ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%. β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα. γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων. δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή. ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).

20. Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστο− ποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.

21. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 20 εξετάζονται στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως «παρών» και ο Υποδιευθυντής.

Βαθμολόγηση

1. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθ− μολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης.

2. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους.

3. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα, για το οποίο η φοίτηση του καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

4. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου.

5. Όπου προβλέπεται απαλλαγή από μαθήματα, το πλήθος αυτών των μαθημάτων δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.

6. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 20.

7. Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

α. Για τη βαθμολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής: i) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας. ii) Η ποιότητα της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος. iii) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει κανονισμούς ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας του. iv) Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά. 3. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στη διεύθυνση της Σ.Ε.Κ., ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης.

Πρόοδος καταρτιζόμενου

1. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο έτος κατάρτισης, εφόσον η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι ίση ή ανώτερη του δέκα (10).

2. Στην περίπτωση που καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία, δίνεται η δυνατότητα να ορίζεται επανεξέταση μαθήματος από τη διεύθυνση της ΣΕΚ είτε εντός των ημερομηνιών των προαγωγικών εξετάσεων είτε πριν από την έναρξη του επόμενου έτους κατάρτισης.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση, μόνο στα μαθήματα του έτους στα οποία υστέρησε.

4. Εάν στη Σ.Ε.Κ. δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και έτος σε μάθημα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση, δίδεται η δυνατότητα για την παρακολούθηση των μαθημάτων ο καταρτιζόμενος να εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας αντιστοίχου έτους, όπου διδάσκονται τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ή η Σ.Ε.Κ. να δημιουργεί ειδικό τμήμα πρόσθετης κατάρτισης, για τον καταρτιζόμενο ή τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα 10% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του έτους, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

3. Σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις (ασθενείας κ.α.) και ύστερα από απόφαση της διεύθυνσης της Σ.Ε.Κ., το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά πέντε 5% ανά μάθημα, ύστερα από αίτηση του καταρτιζομένου εφόσον είναι ενήλικος ή του κηδεμόνα του, στην περίπτωση που είναι ανήλικος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της διεύθυνσης της Σ.Ε.Κ., το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά πέντε 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο έτος κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

5. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του έτους και πριν από τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Η διεύθυνση της Σ.Ε.Κ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους, την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του έτους με σκοπό να συμμετέχουν οι δικαιούχοι στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις.

6. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των όσο προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η διεύθυνση της Σ.Ε.Κ. με πράξη του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του. Σε περίπτωση καταρτιζόμενου, υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

7. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις του έτους κατάρτισης των μαθημάτων, στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο έτος.

Αποφοίτηση

1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναφοίτηση μαθήματος, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτέρω άρθρου και η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι ίση ή ανώτερη του δέκα (10). Επιπλέον, στο τέλος του έτους θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές και μικτές, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του έτους, στα οποία υστέρησε.

3. Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.__

Ετικέτες: 
ΣΕΚ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ