Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
Δημοσίευση: 24/10/2014
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκαν οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής δικαιούχων για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014−2015) για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν με χρηματοδότηση από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου επιχορήγησης «Υποτροφίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια και οργανισμούς των δοτριών χωρών, στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων», με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, ως εξής:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με την με αριθμ. 37193:/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679/21−7−2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2072/Β΄/ 29−7−2014) έχει οριστεί ως “Διαχειριστής του μικρού σχεδίου επιχορήγησης” με τίτλο «Υποτροφίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια και οργανισμούς των δοτριών χωρών, στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων», στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR 02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που χρηματοδοτείται από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014 και θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το εν λόγω έργο αφορά σε υποτροφίες με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε μια εκ των χωρών Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν σε γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων.

Τα επιλέξιμα γνωστικά πεδία είναι: «Τεχνολογία − Διαχείριση Υδατικών Πόρων», «Τεχνολογία Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Χωροταξία − Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών», «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Θαλάσσια Οικολογία/Βιολογία – Υδροβιολογία», «Επιστή− μη της Προστασίας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων», «Υδατοκαλλιέργειες», «Θαλάσσιο Περιβάλλον», «Θαλάσσια Τεχνολογία», «Εξόρυξη Υδρογονανθράκων», «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Θαλάσσιο Περιβάλλον – Παραγωγή Ενέργειας από Υδατοπτώσεις», «Επιστήμες Περιβάλλοντος».

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

α) υποβολή αιτήσεων και έλεγχο επιλεξιμότητας από την Υπηρεσία, βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται ακολούθως (ΚΕΦ. Α),

β) δια δικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων από επιτροπή αξιολογητών, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που περιγράφονται ακολούθως (ΚΕΦ. Γ),

γ) ανακήρυξη υποτρόφων και έναρξη σπουδαστικής και οικονομικής παρακολούθησής τους από την Υπηρεσία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 600.000 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται περίπου σε 22, η δαπάνη χρηματοδότησης του κάθε δικαιούχου είναι κατ’ ελάχιστο 5.000 και κατά μέγιστο 30.000 ευρώ και η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 18 διαδοχικούς μήνες. Δεδομένου ότι η συνολική χρηματοδότηση των υποτροφιών εξαρτάται από τη διάρκεια έκαστης υποτροφίας, σε περίπτωση αδιάθετων πόρων, ο αριθμός των προκηρυγμένων θέσεων δύναται να αυξηθεί προκειμένου να απορροφηθεί πλήρως το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ύψους 600.000 ευρώ που προορίζεται για το «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης ΙΙ». Οι υπότροφοι θα επιλεγούν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά από τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν απορροφηθεί ο εγκεκριμένος προϋ πολογισμός, το ΙΚΥ δύναται να προβεί εντός τριμήνου σε νέα πρόσκληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι Έλληνες πολίτες, ή οι νόμιμα διαμένοντες για τουλάχιστον πέντε έτη στην Ελλάδα.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

γ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο υποψήφιος που έχει αναβολή κατάταξης, οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα εξασφάλισης αναβολής, επαρκούς για την ολοκλήρωση του προγράμματος και να προσκομίσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

ε) Όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει άλλες σπουδές ιδίου επίπεδου και δεν έχουν λάβει άλλη υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών, δηλαδή για διδακτορική διατριβή ή μεταδιδακτορική έρευνα.

στ) Όσοι έχουν εξασφαλίσει αποδοχή (άνευ όρων) για εκπόνηση μέρους της διδακτορικής διατριβής τους ή για μεταδιδακτορική έρευνα από ΑΕΙ ή αναγνωρισμένα επιστημονικά/ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, εγκεκριμένα επιστημονικά κέντρα κ.ο.κ.) μιας εκ των δοτριών χωρών.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι για εκπόνηση τμήματος της διδακτορικής τους διατριβής:

ζα) θα πρέπει να έχουν βεβαίωση ορισμού τριμελούς επιτροπής και θέματος από ΑΕΙ της Ελλάδας πριν την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης. Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας:

ζβ) θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου της αλλοδαπής. Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση διακοπή της υποτροφίας. Επιτρέπεται η υποβολή μιας μόνον πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται. Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χρηματοδότηση, αν διαπιστωθεί − έστω και εκ των υστέρων− ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Είσπραξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ− ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ.

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Ι.Κ.Υ, αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΙΚΥ (Τμήμα Διαγωνισμών Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.

Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό.

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Βασικό πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.1, με αναγραφή του τελικού βαθμού.

ii. Αναλυτική βαθμολογία βασικού πτυχίου.

iii. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (εφόσον διατίθεται).

iv. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (εφόσον διατίθεται).

v. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες).

vi. Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας μιας εκ των δοτριών χωρών (εφόσον διατίθεται).

vii. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού από το οποίο να αποδεικνύεται η επί πέντε έτη παραμονή στην Ελλάδα.

viii. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Σε περίπτωση αναβολής κατάταξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

ix. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

x. Επίσημη βεβαίωση αποδοχής σε ΑΕΙ ή Οργανισμό μιας εκ των δοτριών χωρών, από την οποία να προκύπτει ότι στο εν λόγω ΑΕΙ ή επιστημονικό ερευνητικό κέντρο θα πραγματοποιηθεί μέρος της διδακτορικής έρευνας ή θα εκπονηθεί μεταδιδακτορική έρευνα, το θέμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης, καθώς και ο ορισμένος ως επιβλέπων καθηγητής στο Ίδρυμα υποδοχής.

Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία μετάβασης του υποτρόφου δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Νοεμβρίου 2014.

xi. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει άλλες σπουδές ιδίου επιπέδου και ότι δεν έχει λάβει άλλη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι για εκπόνηση τμήματος διδακτορικής διατριβής πρέπει να υποβάλουν:

i. Βεβαίωση Γ.Σ.Ε.Σ. από Α.Ε.Ι. στην οποία θα αναγράφεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα 1 Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). της διατριβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/92) που θα πρέπει να έχουν οριστεί πριν την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης.

ii. Αιτιολογική έκθεση υπογεγραμμένη από τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με περιγραφή του τμήματος της έρευνας που θα εκπονηθεί στο ΑΕΙ υποδοχής, την αναγκαιότητα μετάβασης στο πλαίσιο αυτής και τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν στο πλαίσιο της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής (έως 2.000 λέξεις)

2. Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να υποβάλουν:

i Τίτλο αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής3.

ii. Αιτιολογική έκθεση που θα περιλαμβάνει τον τίτλο της μεταδιδακτορικής έρευνας, σύντομη περιγραφή του θέματος της και τα επιδιωκόμενα οφέλη από αυτήν (έως 2.000 λέξεις) 2

Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων και σε ένα από τα γνωστικά πεδία της προκήρυξης και δεν συνοδεύονται από όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί πλήρως με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη δεν αξιολογούνται.

Η Υπηρεσία εξετάζει το παραδεκτό των αιτήσεων που ελήφθησαν, αν δηλαδή περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και το υποστηρικτικό υλικό και εάν είναι σύμφωνες με τους κανόνες επιλεξιμότητας.

Οι αιτούντες των οποίων οι προτάσεις απορρίπτονται σε αυτό το στάδιο ενημερώνονται από το ΙΚΥ και τους δίνεται χρονικό περιθώριο τριών ημερών, προκειμένου να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις επί της αποφάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων αιτήσεων θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της Ελλάδας.

Η επιτροπή των αξιολογητών θα αποτελείται από δύο μέλη.

Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης του 30% ανάμεσα στις δύο αξιολογήσεις, 2 Προδιαγραφές διαμόρφωσης αιτιολογικής έκθεσης διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας (έως 2000 λέξεις αυστηρά): η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:

(α) Περίληψη,

(β) Εισαγωγή,

(γ) Θεωρητικό πλαίσιο,

(δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας,

(ε) Μεθοδολογία,

(στ) Χρονοδιάγραμμα,

(ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

3 Υποψήφιος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλαδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα).

Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι. η αίτηση θα βαθμολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή.

Ο τελικός βαθμός,σε τέτοια περίπτωση, προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο κοντινότερων βαθμών.

Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το Μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που το Ι.Κ.Υ. έχει απευθύνει στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια/ Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες.

α. Συνάφεια προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών μαθημάτων με το γνωστικό πεδίο, στο οποίο έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου (0−5 μόρια)

β. Βαθμός βασικού πτυχίου πολλαπλασιασμένος με συντελεστή 2 (10−20 μόρια)

γ. Αιτιολογική έκθεση υποψηφίου (1−18 μόρια)

δ. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (1−5 μόρια). Η καλή γνώση (επίπεδο Β2) λαμβάνει ένα μόριο, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) λαμβάνει τρία μόρια και η άριστη γνώση (επίπεδο C2) λαμβάνει πέντε μόρια.

ε. Γνώση μίας γλώσσας από τις ομιλούμενες στις δότριες χώρες (0 ή 2 μόρια). Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 16 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων υποτρόφων του προγράμματος. Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι ονομαστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων υποτρόφων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι εγκεκριμένοι πίνακες από την Επιτροπή Επιλογής επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) για την περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας.

β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας και των ονομαστικών πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν έως τρεις εργάσιμες μέρες από τη δημοσίευσή τους, εγγράφως και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΙΚΥ.

γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας η επιλογή του/ των υποψηφίου/ων υποτρόφων θα γίνει από την ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι__ ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΙΚΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή αίτησης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 18 διαδοχικούς μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του υποτρόφου.

Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Νοεμβρίου 2014 και η ημερομηνία λήξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 30ης Σεπτεμβρίου 2016.

Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της υποτροφίας να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ:

α) βεβαίωση από το ΑΕΙ ή τον Οργανισμό υποδοχής στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης του υποτρόφου, καθώς και ο τίτλος του τμήματος/ εργαστηρίου στο οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του,

β) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής ή της μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΑΕΙ ή τον Οργανισμό υποδοχής και

γ) μία δημοσίευση ανασκόπησης ή πρωτότυπης έρευνας σε περιοδικό με κριτές σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό πεδίο της υποτροφίας. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν σε οποιαδήποτε εργασία/ έρευνα απορρέει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της χρηματοδοτηθείσας μετακίνησης, ότι: «Μέρος {της διδακτορικής διατριβής/ μεταδιδακτορικής έρευνας} {του άρθρου/ επιστημονικής εργασίας } {της επιστημονικής ανακοίνωσης} υλοποιήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014 και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ−ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (3,6 % χαρτόσημο υποτροφιών). Η συνολική δαπάνη χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 € για διάστημα κατά μέγιστο 18 μηνών. Ειδικότερα, η υποτροφία περιλαμβάνει τα εξής: α. Μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). β. Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) το οποίο χορηγείται για τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και μπορεί να καλύψει δαπάνες μετάβασης και επιστροφής, ασφάλισης, εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχής σε συνέδρια, κ.λπ. Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

Ετικέτες: 
ΙΚΥΥποτροφίες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.