ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Δημοσίευση: 18/11/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Α. Οι Διευθυντές των Λυκείων καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των Λυκείων ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο.

Β. Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Συγκρότηση και έργο των ομάδων παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) και από τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στο Νομό για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, καθώς και τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ που έχει την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.

Χρέη προέδρου της ομάδας θα ασκεί ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος ορίζει και τον Γραμματέα της επιτροπής. Έργο της ομάδας αυτής είναι να εξετάζει τις πληροφορίες των Λυκείων σχετικά με την πορεία της διδακτέας - εξεταστέας ύλης για τον έλεγχο της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες και να επιλύει τα προβλήματα που τυχόν επισημαίνονται από τους Διευθυντές των Λυκείων.

2. Αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των Λυκείων Οι Διευθυντές των Λυκείων θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την ομάδα συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον πίνακα (1) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 16-12-2014,

β) μέχρι και 29-01-2015,

γ) μέχρι και 26-02-2015,

δ) μέχρι και 02-04-2015 και

ε) μέχρι και 07-05-2015 3.

Συμπλήρωση συγκεντρωτικών πινάκων (1) και (2) από τις Διευθύνσεις

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες (1) και (2) θα συμπληρώνονται από την ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (03) ημέρες μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από τη Διεύθυνση. Η συγκέντρωση και η υποβολή των στοιχείων θα γίνει για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω, η αποστολή σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνεται μέσω των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης

α) σε έντυπη μορφή και

β) με αποστολή e-mail στη διεύθυνση: t05sde11@minedu.gov.gr .

Συγχρόνως, παρακαλούμε την ομάδα συντονισμού της ύλης να ενημερώνει τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εάν η διδασκαλία της διδακτέας - εξεταστέας ύλης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους για τα σχολεία εκείνα στα οποία έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κάλυψη της διδακτέας - εξεταστέας ύλης.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε οι συγκεντρωτικοί πίνακες να συμπληρώνονται ορθώς και να αποστέλλονται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.

4. Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων - Τήρηση των χρονικών προθεσμιών Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων πινάκων από όλα τα Γενικά Λύκεια στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης, τα στοιχεία θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄, Γραφείο 1111, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) με τους τρόπους που περιγράφηκαν στην παράγραφο (3).

Για την ταχύτερη επεξεργασία των στοιχείων από τη Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων να συνοδεύουν τα στοιχεία με συμπληρωμένο τον συγκεντρωτικό πίνακα (2).

Ο συγκεντρωτικός πίνακας (2) ενημερώνεται αυτόματα κατά τη συ μπλήρωση του συγκεντρωτικού πίνακα (1).

Απομένει να συμπληρωθεί από την ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης η ονομασία του σχολείου που έχει καθυστερήσει περισσότερο από όλα τα Λύκεια της Δ/νσης, καθώς και η αιτία καθυστέρησης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία παρακολού- θηση (07-05-2015) και εφόσον η εξεταστέα - ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται στον πίνακα 1 η λέξη ΤΕΛΟΣ και όχι οι σελίδες του βιβλίου.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να μεριμνούν για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών αποστολής των στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής.

Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει να συνυποβληθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και σύντομη έκθεση με την πορεία των ενεργειών, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης, όπως αναφέρεται στις Υπουργικές Αποφάσεις 104968/Γ2/07-07-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1938), (Ανοίξτε εδώ το ΦΕΚ)  104964/Γ2/07-07-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1946), (Ανοίξτε εδώ το ΦΕΚ)  156279/Γ2/30-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2721) (Ανοίξτε εδώ το ΦΕΚ) και 156273/Γ2/30-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2721) (Ανοίξτε εδώ το ΦΕΚ)  που καθορίζουν την εξεταστέα- διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν, να συντονίζουν, να ελέγχουν και να εποπτεύουν το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.