Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόσκληση για την ένταξη στο Μητρώο «Αξιολογητών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και νέου εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων»

Δημοσίευση: 19/11/2014
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Alt Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
Title Text: 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΕΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προσκαλεί τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ΕΠ Τ.Ε.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. και Συμβούλους που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο «Αξιολογητών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και νέου εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων» ως ειδικοί επιστήμονες – εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.
Τα γνωστικά αντικείμενα της αξιολόγησης περιγράφονται ως ακολούθως:
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
 Μαθήματα
 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 1.Ζωγραφική
2.Γλυπτική
3.Χαρακτική
4.Ιστορία Τέχνης 5.Φωτογραφία-Πολυμέσα 6. Κεραμική
7.Θεωρία τέχνης-Στοιχεία αισθητικής
8. Θέατρο
9.Χορός
10. Εικαστικό εργαστήρι 11.Βιομηχανικό σχέδιο
 ΘΕΑΤΡΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 1.Κινηματογράφος (project) 2.Υποκριτική-Αυτοσχεδιασμός 3.Αγωγή προφορικού λόγου- Ορθοφωνία-φωνητική-τραγούδι 4.Ιστορία Κινηματογράφου 5.Ιστορία Θεάτρου
6.Θεατρολογία
7.Δημιουργική γραφή
8. Σκηνογραφία-Ενδυματολογία
9. Φωτισμός θεάτρου 10.Εργαστήριο μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων 11.Κινηματογραφική τεχνολογία και φωτογραφία κινηματογράφου 12.Ντοκιμαντέρ
13.Μαζικά μέσα επικοινωνίας 14.Αισθητική κινηματογράφου, βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηματογράφου
15. Θεατρική κίνηση – χορός,
 16.Κινησιολογία, σωματική έκφραση
17. Σκηνοθεσία θεάτρου 18.Θεατρικό παιχνίδι - δραματοποίηση κειμένων
ΧΟΡΟΥ
1.Κλασικός χορός 2.Σύγχρονος χορός 3.Παραδοσιακός χορός 4.Κίνηση-Χορός
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. και ΕΠ Τ.Ε.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. και Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο της ίδιας ή άλλης Πράξης που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης.
1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: http://www.iep.edu.gr/services/regexp ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 19. 11.2014 έως και 30.11.2014 και ώρα 24:00.
1.3 Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο: τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, για ένταξη στο Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα: (α) Βασικό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ή δίπλωμα Ανώτερης Σχολής ή Κρατικής Σχολής ή Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής αναγνωρισμένης από το Κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή να έχουν διοριστεί στον κλάδο που υποβάλλεταη αίτηση υποψηφιότητας και (β) (ι) για την κατεύθυνση των εικαστικών εχνών τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, (ιι) για την κατεύθυνση θεάτρου-
κινηματογράφου και την κατεύθυνση χορού τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία σε σχολεία (δημόσια, ιδιωτικά) ή ΙΕΚ ή Δήμους τουλάχιστον 12 μήνες.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία οποτεδήποτε μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλλουν, είναι τα παρακάτω:
i. Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσία/φορέα.
ii. Ακριβή αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.
Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.
Κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα του φορέα που το εκδίδει ή να είναι πιστό φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, θεωρημένο, εφόσον και όπως τυχόν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλουν, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του αιτήματος της Επιτροπής.
 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο Μητρώο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ» γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πράξης, την κατηγορία/ιδιότητα των ενδιαφερομένων, το γνωστικό αντικείμενο καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.
Για την ανάθεση του έργου της αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ), Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και νέου εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων,
λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικός τίτλος ή/και μεταπτυχιακός) συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο ή την αξιολόγηση.
2. Το ερευνητικό/συγγραφικό έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την αξιολόγηση.
3. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, ή στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού.
4. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση ή στην υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή στις νέες τεχνολογίες ή συμμετοχή σε project σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο.
Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ειδικότεροι όροι θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί με άλλους ενταγμένους στο μητρώο ειδικούς επιστήμονες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1. Έργο των Ειδικών Επιστημόνων - Αξιολογητών είναι η αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ), Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και νέου εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.
i. Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό
Οι Αξιολογητές των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό θα συντάξουν ατομική έκθεση αξιολόγησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων και θα εισηγηθούν την ποιοτική τους παραλαβή. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο/θεματικό πεδίο/κατεύθυνση θα οριστεί επιπρόσθετα ένας ειδικός επιστήμονας ως Συντονιστής Αξιολογητής.
Οι Συντονιστές Αξιολογητές θα διατυπώσουν κριτήρια και οδηγίες για τη σύνταξη και την αξιολόγηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό με βάση και τα διεθνή πρότυπα γνώσεων-δεξιοτήτων-ικανοτήτων των μαθητών. Θα συντονίζουν τους αξιολογητές του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου/θεματικού πεδίου/κατεύθυνσης και θα συντάξουν την τελική έκθεση αξιολόγησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ώστε να εισηγηθούν στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την ποιοτική παραλαβή τους. Τέλος, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους θα έχουν την ευθύνη για την επιλογή των Υπευθύνων Επιστημονικού Συντονισμού/Επιστημονικής Εποπτείας και των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων εκπόνησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.
Όλοι οι Αξιολογητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις που θα ορίζει ο Συντονιστής- Αξιολογητής για τις απαιτήσεις του έργου τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους αυτή.
ii. Αξιολόγηση του νέου εκπαιδευτικού υλικού
Οι Αξιολογητές του νέου εκπαιδευτικού υλικού θα συντάξουν ατομική έκθεση αξιολόγησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων και θα εισηγηθούν την ποιοτική τους παραλαβή. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο/θεματικό πεδίο/κατεύθυνση θα οριστεί επιπρόσθετα ένας ειδικός επιστήμονας ως Συντονιστής Αξιολογητής.
Οι Συντονιστές Αξιολογητές του νέου εκπαιδευτικού υλικού θα διατυπώσουν κριτήρια και οδηγίες για την αξιολόγηση του νέου εκπαιδευτικού υλικού. Θα συντονίζουν τους αξιολογητές του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου/θεματικού πεδίου/κατεύθυνσης και θα συντάξουν την τελική έκθεση αξιολόγησης του νέου εκπαιδευτικού υλικού για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια ώστε να εισηγηθούν στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την ποιοτική παραλαβή τους.
Όλοι οι Αξιολογητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε επιστημονικές συναντήσεις που θα ορίζει ο Συντονιστής - Αξιολογητής για τις απαιτήσεις του έργου τους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους αυτή. Τα έξοδα τυχόν μετακίνησης θα καλύπτονται από τον φορέα.
5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ο κατάλογος με τα ονόματα των εντασσόμενων στο Μητρώο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ» καθώς και των φυσικών προσώπων που θα επιλεγούν για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.
6. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Η ισχύς του Μητρώου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ» άρχεται από την  στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π
Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα επικαιροποίησης του Μητρώου σε τακτά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην κυρία Αναστασία Κότσιρα-Ταμπακοπούλου , τηλ. 210-3312406, εσωτ. 402.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ