ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι προτάσεις των ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ για τον αριθμό εισακτέων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Ο υπ. Παιδείας δεσμεύτηκε να καταθέσει στη Βουλή, τροπολογία, η οποία θα στηρίζεται στην πρόταση των δύο ανεξάρτητων οργάνων
Δημοσίευση: 21/11/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos εξασφάλισε και δημοσιεύει τις προτάσεις που θα κάνουν τη Δευτέρα , στην προγραμματισμένη συνεδρίαση υπό την  προεδρία του προέδρου του ΕΣΥΠ, Καθηγητή Σ. Κάτσικα, τα ανεξάρτητα όργανα  ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ , για την αρμοδιότητα του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων και των μετεγγραφών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Ο υπ. Παιδείας Α. Λοβέρδος δεσμεύτηκε την επόμενη ημέρα την Τρίτη, να καταθέσει , προς ψήφιση, στη Βουλή, τροπολογία, η οποία θα στηρίζεται στην πρόταση των δύο ανεξάρτητων οργάνων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos:

ΣΑΠΕ: Η εισήγηση του ΣΑΠΕ είναι τον αριθμό των εισακτέων να τον καθορίζουν τα ίδια των Πανεπιστήμια , και να θέτουν ποσόστωση στον αριθμό των μετεγγραφόμενων φοιτητών, με την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να μην παρεμβαίνει με αποφάσεις της και να αυξάνει τον αριθμό .

ΣΑΤΕ: Η Γραμμετεία του ΣΑΤΕ που συνεδρίασε με όλα τα μέλη της, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την ακόλουθη διαδικασία για τον καθορισμό των εισακτέων:

1. Τον μήνα Ιανουάριο, κάθε ακαδημαϊκού έτους, συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του τμήματος και αιτιολογημένα προτείνει τον αριθμό εισακτέων που δύναται να εκπαιδεύσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και χωρίς να υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη: τις υπάρχουσες υποδομές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς καθώς και τις διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας μετά από έρευνα.

2. Η πρόταση του Τμήματος προτείνεται ως εισήγηση στη κοσμητεία της οικείας της Σχολής για έκφραση σύμφωνης γνώμης.

3. Η κοσμητεία υποβάλλει την πρόταση στη Σύγκλητο για συζήτηση και τελική απόφαση.

4. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος είναι η μόνη που μπορεί αιτιολογημένα, κυρίως στη βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού , να αυξομειώσει τον αριθμό εισακτέων.

5. Η οριστική απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Προϋποθέσεις:

1. Ένα τμήμα που διαθέτει μέχρι και 5 καθηγητές όλων των βαθμίδων, δεν μπορεί να έχει αριθμό άνω του 50.

2. Όταν το τμήμα διαθέτει άνω των 5 καθηγητών όλων των βαθμίδων, μπορεί να δέχεται αριθμό εισαγομένων αιτιολογημένα μέχρι 120. Είναι δυνατόν σε ένα τμήμα να εισαχθούν περισσότεροι από 120 φοιτητές μόνο με πλήρη και αιτιολογημένη απόφαση και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

3. Απαιτείται η έγκριση τετραετούς οικονομικού προγραμματισμού και στρατηγικός σχεδιασμός, κάθε Ιδρύματος, ώστε οι προτάσεις για τον αριθμό εισακτέων να είναι σύμφωνες με τις δυνατότητες του κάθε Ιδρύματος.

ΣΑΠΕ

Η Ολομέλεια του ΣAΠΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΑΠΕ.
β. Ανά έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
γ. Τους Πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
δ. Τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των Πανεπιστημίων, που ορίζονται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ).
ε. Έναν εκπρόσωπο του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, που ορίζεται από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί πανελλαδικά και έναν κοινό εκπρόσωπο του κάθε είδους λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα Πανεπιστήμια, που ορίζεται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα που λειτουργούν πανελλαδικά.
στ. Έναν Πρόεδρο ΤΕΙ, που ορίζεται από το σύνολο των Προέδρων ΤΕΙ που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ζ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ.
η. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
θ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ.
ι. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ.
ια. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
ιβ. Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
ιγ. Έναν κοινό εκπρόσωπο των επιστημονικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας στους τομείς των μαθηματικών, της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της γεωλογίας, της πληροφορικής και της φιλολογίας.
ιδ. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ιε. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).
ιστ. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
ιζ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
 

ΣΑΤΕ

Η Ολομέλεια του ΣΑΤΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ.
β. Ανά ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
γ. Τους Προέδρους όλων των ΤΕΙ.
δ. Τρεις εκπροσώπους των φοιτητών των ΤΕΙ, που ορίζονται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (ΕΣΕΕ).
ε. Έναν εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΤΕΙ, που ορίζεται από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο που λειτουργεί πανελλαδικά, και έναν κοινό εκπρόσωπο του κάθε είδους λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα ΤΕΙ, που ορίζεται από κοινού από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα που λειτουργούν πανελλαδικά.
στ. Έναν Πρύτανη Πανεπιστημίου, που ορίζεται από το σύνολο των Πρυτάνεων που συμμετέχουν στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ.
ζ. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ.
η. Έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
θ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ.
ι. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ.
ια. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
ιβ. Έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών σωματείων αποφοίτων ΤΕΙ.
ιγ. Ανά ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος που συμμετέχει στο Ελληνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ιδ. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΚΕΔΚΕ.
ιε. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την ΕΝΑΕ.
ιστ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ