Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το νομοσχέδιο για την Έρευνα με όλες τις τροπολογίες όπως στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Δημοσίευση: 03/12/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει το νομοσχέδιο για την Έρευνα με όλες τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής , όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΛΟΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Άρθρο 57 Ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

1. Τα εδάφια α ́και β ́ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Στη Γ ́ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμό- ζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών – Πολιτικών – Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών, μεταξύ των οποίων οι μαθητές κα- λούνται να επιλέξουν αυτήν την προτίμησή τους. Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδα κτέα αντικείμενα - κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τεσσάρων (4) ωρών και τη Λογοτεχνία, δύο (2) ωρών. β) Ιστορία, δύο (2) ωρών. γ) Θρησκευτικά, μίας (1) ώρας. δ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) και ε) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι: α) Φυσική, έξι (6) ωρών. β) Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία, οκτώ (8) ωρών. γ) Χημεία, έξι (6) ωρών ή Πληροφορική, έξι (6) ωρών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ώρες εντός πρωινής λειτουργίας δύναται να λειτουργούν τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχε- δίου, ισπανικών, ιταλικών, για την προετοιμασία των μαθητών που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ωρολόνια και αναλυτι- κά προγράμματα των τμημάτων ειδικών μαθημάτων, ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτο- μερειακό θέμα.»

Άρθρο 58 Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως ακολούθως:

«1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Α- καδημιών, των ΤΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή α- πό το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, α- πό κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως ακολούθως:

«2. Οι μαθητές της Γ ́Τάξης Ημερησίου και Δ ́ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτι- κού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων στις οποί- ες επιθυμεί την εισαγωγή του. Όσοι επιλέγουν το Ε.Π.Ε. «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» δηλώνουν υπο- χρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα της Χημείας και της Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση. Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως τη 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως ακολούθως:

«3. Για την εισαγωγή στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγω- γικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμε- να μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

α) Ε.Π.Ε. - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία IIΙ. Ιστορία και IV. Λατινικά.

β) Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά III. Φυσική και IV. Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση.

γ) Ε.Π.Ε. – Επιστήμες Υγείας: I. Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία II. Φυσική III. Χημεία και IV. Βιολογία.

δ) Ε.Π.Ε. - Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πο- λιτικές Επιστήμες: Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ΙΙl. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και ΙV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) Ε.Π.Ε. - Παιδαγωγικών Επιστημών: I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής III. Ιστορία και IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.»

4. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά- των της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσμε- τράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.).»

5. Η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδι- κότητας ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.»

7. Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118), προστίθενται έκτο και έβδομο εδάφια ως ακολούθως:

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έ- τους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%.»

8. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός και η ονομασία των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης, η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, καθώς και τα ειδικά μαθήματα, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για συγκεκριμένες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Για Τμήματα της Πληροφορικής εξε- ταζόμενο μάθημα θα είναι η Πληροφορική. Οι άλλες Σχολές και τα Τμήματα για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δημιουργεί δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-μάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου ε- κάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ί- διου έτους, καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.»

9. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 προστί- θενται παράγραφοι 6 και 7 ως ακολούθως:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα, που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβα- σης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου, καθώς και στη συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

7. Οι πρώτες εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου θα διενεργηθούν το έτος 2016. Κατ’ εξαίρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και πανελλαδικές εξετάσεις με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών.»

10. Η περίπτωση β ́ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

« β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.»

11. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την ει- σαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.»

12. Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 προστί- θεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι πρώτες ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του πα- ρόντος νόμου θα διενεργηθούν το έτος 2016. Κατ’ εξαί- ρεση, το ίδιο έτος θα διενεργηθούν και ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014- 2015 και προηγούμενων ετών, καθώς και για τους αποφοίτους Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016.»

Άρθρο 59 Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, προαγωγής και απόλυσης μαθητών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ' Τάξη του Γενικού Λυκείου και Δ ́ Τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτε- χνίας) και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως ακoλούθως: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαπέντε (15) έτη.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο βαθμός του απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής, ενώ ο βαθμός του πτυχίου Ε- παγγελματικού Λυκείου από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που εγγράφονται στη Β ́ τάξη Επαγγελματι- κού Λυκείου, απαλλάσσονται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και λαμβάνουν μόνο πτυχίο.»

4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α ́ της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους μαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιο- καθολικό δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των Θρησκευτικών.»

Άρθρο 60 Ρυθμίσεις Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

1. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 118) προστίθeται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους που υπαγορεύονται από την ανάγκη προαγωγής της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., δύνανται να χαρακτηρίζονται υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ή να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με ανά- λογη εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση σχολικής μονάδας της δημόσιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση του σκοπού των Π.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος και χωρίς την ύπαρξη των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων στο Π.Π.Σ. μετά το χαρακτηρισμό ή την ίδρυση του Π.Π.Σ..»

2. Η θητεία των υπηρετούντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 72227/Δ2 (ΥΟΔΔ 212) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 υπουργικής απόφασης και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 61 Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την έγκριση των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

2. Με σκοπό τη διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης δύνανται να δημιουργούν και να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής μονάδας, χωρίς την ύπαρξη Α.Φ.Μ..

Άρθρο 62 Ρύθμιση Ιδιωτικών Σχολείων

Για το σχολικό έτος 2014-2015, οι αιτήσεις για ίδρυση σχολικών μονάδων και οι αιτήσεις τροποποίησης χορηγηθείσης άδειας ίδρυσης σχολικών μονάδων θεωρού- νται ότι υποβλήθηκαν εμπροθέσμως, εφόσον οι ανωτέρω αιτήσεις υπεβλήθησαν στη Διοίκηση μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2014.

Άρθρο 63 Θέματα διοικητικής οργάνωσης μειονοτικής εκπαίδευσης

1. Στη παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α ́ 24), ό- πως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3467/2006 (Α ́ 128), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περιλαμβάνει, επιπλέον των ανωτέρω, το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης».

2 του ν. 2986/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ασκεί το συντονισμό των Διευθύνσεων Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα ζητήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, ιδίως: βα) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων και βγ) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη για τη δι- δασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλα- μικής Θρησκείας του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) στα δημόσια σχολεία της Θράκης.»

3. Στο εδάφιο γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 μετά τη φράση «των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

4. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 μετά τη φράση «των προϊσταμένων των τμημάτων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2986/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευ- σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τοποθετείται εν ενεργεία εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί, τουλάχιστον, οκτώ (8) έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ- ση εκ των οποίων, τουλάχιστον, έξι (6) έτη σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την επιλογή Διευθυ- ντών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο νίας - Θράκης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η θητεία του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκ- παίδευσης είναι τετραετής.»

6. Στην υποπερίπτωση εε ́ της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α ́ 226) και ανάμεσα στις φράσεις «Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «τριακόσια (300) ευρώ», προστίθεται η φράση «και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

7. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευ- σης που ιδρύθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2341/1995 (Α ́ 208) καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε, Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α ́ 1) αντίστοιχα. 2. Στο τέλος της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου

9. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα ́ της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) προστίθεται η φράση «και σχολικές μονάδες της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη» και στην περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 προστίθεται υποπερίπτωση δδ ́ ως εξής: «δδ) στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης».

10. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ.182/2004 (Α ́ 161) προστίθεται περίπτωση ε ́ ως εξής: «ε) για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης» και στο άρθρο 2 του π.δ.182/2004 προστίθεται περίπτωση 13 ως εξής: «13) Τα οικεία Π.Υ.ΣΔΙ.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες των προαναφερομένων περιπτώσεων 1 έως 12 για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης.»

11. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση γ ́ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α ́ 51) ως εξής: «Ειδικά, για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέματα εκπαι- δευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών προέρχονται από τους εκπαι- δευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτι- κών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλο- γή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του π.δ. 1/2003 (A ́ 1).»

12. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση γ ́ της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α ́ 51) ως εξής: «Ειδικά, για τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ξάνθης και Ροδόπης και στις περιπτώσεις που αυτά εξετάζουν θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαι- δευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτι- κών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την ε- κλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρ- θρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47 του π.δ. 1/2003 (A ́ 1).»

13. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ ́ του άρθρου πέμπτου του π.δ. 1/2003 (A ́ 1) ως εξής: «Ειδικά, για το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύ- θυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζει θέματα εκπαι- δευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47.»

14. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτωση δ ́ του άρθρου έκτου του π.δ. 1/2003 (A ́1) ως εξής: «Ειδικά, για το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύ- θυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στις περιπτώσεις που αυτό εξετάζει θέματα εκπαι- δευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εκλογή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 19 μέχρι και 31 και του άρθρου 47.» 15. Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ι- δρύθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α ́ 206), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 και την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (Α ́ 78), καταργείται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 64 Θέματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων

1. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του μειονοτι- κού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 694/1977 (Α ́ 264), υπηρετούν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Στις θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνόγλωσσου προ- γράμματος των μειονοτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του ν. 694/1977 (Α ́ 264), δεν επιτρέπεται να υπηρετούν μέ- λη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκ- παιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης μπορεί να μετατίθενται ή να αποσπώ- νται εκπαιδευτικοί από άλλα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, καθώς και από άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

3. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολει ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης μπορεί να μετατίθενται ή να αποσπώνται, αποκλειστικά, εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος από άλλα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Άρθρο 65 Θέματα λειτουργίας και Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Υποστήριξης Μειονοτικών Σχολείων

1.α) Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Μειο- νοτικών Γυμνασίων - Λυκείων και των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρο- δόπης και Ξάνθης περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης.

β) Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Μειο- νοτικών Δημοτικών Σχολείων των Περιφερειακών Ενο- τήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδό- πης, Ξάνθης και Έβρου.

2. Συστήνεται μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μειο- νοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημο- νική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότη- τας Ξάνθης, μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μειονοτι- κού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρω- τοβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπης και 'Εβρου και μία (1) θέση σχολικού συμβού- λου του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκ- παιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονο- τικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως σχολικοί σύμβουλοι του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμμα- τος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ- σης ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκ- παιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκο- ντα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό εκπαι- δευτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτο- βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά, η επιλογή σχολικών συμβούλων μειονοτι- κού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχο- λείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την επιλογή σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και δευτε- ροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως και λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη διαδικασία επιλογής των σχολικών συμβούλων της δημόσιας εκπαίδευσης.

3. Συστήνεται μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μου- σουλμανικής θρησκείας για την επιστημονική και παιδα- γωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης που υπηρε- τούν στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, των εκπαι- δευτικών που διδάσκουν μουσουλμανικά θρησκευτικά μαθήματα στα μειονοτικά Γυμνάσια - Λύκεια και των Ιε- ροδιδασκάλων του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 που δι- δάσκουν στα δημόσια σχολεία. Σε θέση σχολικού συμ- βούλου Μουσουλμανικής Θρησκείας διορίζεται, ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανι- κών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, με απόφαση του Υ- πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικός ο ο- ποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης.

Άρθρο 66 Ίδρυση Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος

1. Στο άρθρο 8 του ν. 2327/1995 (Α ́156) προστίθεται παράγραφος 4 ως έξης: «4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ιδρύεται Διδα- σκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη- μοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Δικαίωμα φοίτησης σε αυτό έχουν αποκλειστικά μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) απονέμει Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης και έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος και ιδίως η στελέχωση, το εκπαιδευτικό προσωπικό, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών το οποίο πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων και τη μουσουλμανική θρησκεία, η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα Διδασκαλεία και Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ιδίως με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., ώστε να εξυπηρετηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι προαναφερόμενες ανάγκες για τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του μειονοτικού προγράμματος και τη μουσουλμανική θρησκεία αλλά και της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος, η οργάνωση και η διοίκησή του.»

2. Στη παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71) προστίθεται παράγραφος στ ́ ως εξής: «στ) με την κατοχή πτυχίου της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.).»

Άρθρο 67 Διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μετά το άρθρο 7 του v. 3848/2010 (Α ́ 71) προστίθεται νέο άρθρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α Διαδικασία διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών του ελληνόγλωσσου προ- γράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες της δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά- ξεις του παρόντος νόμου.

2. Συστήνεται Κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης στον οποίο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» και γ) οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και διαθέτουν Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ..

3. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκ- παιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολεί- ων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους κατά περίπτωση ισχύοντες πίνακες επιτυχόντων του Κλάδου ΠΕ 73 κατόπιν διαγωνισμού που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Στο διαγωνισμό για την πρόσληψη ή το διορισμό των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνο- νται δεκτοί όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73. Ο υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 70 και εξετάζεται επιπλέον σε θέματα που αφορούν στη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων και στη μουσουλμανική θρησκεία. Εάν κάποιος υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά προσόντα ένταξης και στον κλάδο ΠΕ 70 κατατάσσεται ταυτοχρόνως και στους δύο (2) πίνακες επιτυχόντων. Εφόσον προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής από τον πίνακα του ενός κλάδου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτησή του στον πίνακα του άλλου κλάδου για το συγκεκριμένο διδακτικό έτος ενώ εάν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού από τον πίνακα του ενός κλάδου διαγράφεται αυτόματα από τον πίνακα του άλλου κλάδου. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί το διορισμό ή την πρόσληψή του από τον πίνακα του ενός κλάδου, χωρίς συνέπειες ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης ή διορισμού του από τον πίνακα του άλλου κλάδου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης, η κλίμακα, η βαθμολογική βά- ση επιτυχίας και οι μονάδες βαθμολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην εξέταση των επιπλέον μαθημάτων του κλάδου ΠΕ 73. Ο βαθμός που έλαβαν στα ειδικά μαθήματα του κλάδου ΠΕ 73 προστίθεται στη βαθμολογία των μαθημάτων που έλαβαν στα μαθήματα του κλάδου ΠΕ 70, ώστε να διαμορ φωθεί ο τελικός βαθμός του διαγωνιζομένου στον κλάδο ΠΕ 73. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την πρώτη εξαετία από την πρώτη διεξαγωγή του διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων του κλάδου ΠΕ 73, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να οριστεί βαθμολογική βάση μικρότερη από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για τη σύνταξη του πίνακα επιτυχόντων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζο- νται τα κριτήρια κατάταξης του Ενιαίου Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων στον οποίο εγγράφονται όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73.

6. Ο Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων οριστικοποιείται τρεις (3) μήνες πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για την πρόσληψη ή διορισμό εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων. Κατά την πρώτη τριετία μετά τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού οι διορισμοί και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πραγματοποιούνται σε ποσοστό 40% από τους εγγεγραμμέ- νους στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν και σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του κλά- δου ΠΕ 73 του Α.Σ.Ε.Π..»

Άρθρο 68 Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Ο τίτλος σπουδών της Ε.Π.Α.Θ. που κατέχουν οι ε- ξομοιούμενοι απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. με τους πτυχιού- χους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 4283/2014 (Α ́189) και υλοποιείται από το Παιδα- γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Αλεξανδρού- πολης, εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά το δικαίωμα διορισμού στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 695/1977.

2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νό- μου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται: α) η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α ́ 206), β) η παρ. 8 και η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (Α ́ 78), γ) το άρθρο 1 του ν. 2341/1995 (Α ́ 208) και δ) το άρ- θρο 32 του π.δ. 1/2003 (A ́ 1).

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Συντο- νιστής Μειονοτικών Σχολείων», εφεξής θα νοείται ο Πε- ριφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακε- δονίας - Θράκης. Ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετών στη θέση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- σης τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου για τη Δευτεροβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση, η οποία καταρ- γείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υ- παλλήλου από την υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση την 31.8.2015.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας πλήρω- σης της θέσης Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ- σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και μέχρι την επό- μενη τοποθέτηση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ- σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, διορίζεται, κατά παρέκκλιση και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατά- ξεις του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, Προϊστάμενος Γρα- φείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο- νίας - Θράκης ύστερα από εισήγηση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολι- κής Μακεδονίας - Θράκης, εν ενεργεία εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί οκτώ (8) έ- τη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκ των οποίων τουλά- χιστον τα έξι (6) στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας πλήρω- σης των θέσεων σχολικών συμβούλων μειονοτικού εκ- παιδευτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας και δευτερο- βάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται, κατά παρέκκλιση και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, στις θέσεις αυτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισή- γηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατο- λικής Μακεδονίας - Θράκης εν ενεργεία εκπαιδευτικοί του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειο- νοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης αντιστοίχως με προϋπηρεσία στο μειονοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ- σης αντιστοίχως, τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η θητεία των σχολικών συμβούλων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως με το διορισμό και την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων μειονοτι- κού εκπαιδευτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν στην πρώτη μετά την ως άνω τετραετία σχετική προκήρυξη του άρθρου 18 του ν. 3848/2010.

6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι μέλη της μουσουλμα- νικής μειονότητας της Θράκης και υπηρετούν σε θέσεις του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειο- νοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι εκ- παιδευτικοί που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονό- τητας και υπηρετούν σε θέσεις του ελληνόγλωσσου εκ- παιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση των οι- κείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. για επανατοποθέτησή τους από το σχο- λικό έτος 2015-2016. 7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκ- παιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονο- τικών σχολείων στα υπηρεσιακά συμβούλια διεξάγονται εντός τριμήνου από την ημερομηνία ισχύος του. Μέχρι την εκλογή και το διορισμό των αιρετών μελών μετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια εκπρόσωποι των συνδικαλι- στικών οργανώσεων που ορίζονται κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10 του π.δ. 1/2003 (A ́ 1). Μέχρι την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαι- δευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, ειδικά στα Π.Υ.Σ.Π.Ε., Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, όταν συζητού- νται θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού του ελληνό- γλωσσου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων, μπορεί να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο αιρετός ή ο αναπληρωτής του που εξελέγησαν στις εκλογές της 5.11.2014 για το Υ.Σ.Μ.Ε..

Άρθρο 69 Πειθαρχική διαδικασία εκπαιδευτικών και υπαλλήλων υπηρετούντων σε σχολεία

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχο- λείο εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Στην περίπτωση κατά την οποία επιβληθεί σε εκπαι- δευτικό ή υπάλληλο που υπηρετεί σε σχολείο οποιαδήποτε ποινή με απόφαση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, πλην της ποινής της οριστικής παύσης, για παραβίαση της γενετήσιας ελευθερίας ή παραβίαση της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, αυτός μετατάσσεται υποχρεωτικά σε υπηρεσία εκτός σχολείου και της διοίκησης αυτού με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην απόφαση αυτή θα ορίζεται, ότι η μετάταξη θα γίνεται σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση και η οργανική του θέση δεν θα καταργείται. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάταξης, ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος του σχολείου θα διατίθεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στο γραφείο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 μετά το κόμμα (,) προστίθεται εδά- φιο ως ακολούθως: «οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, οπότε και θα χαρακτηρίζεται ως παραβίαση γενετήσιας ελευθερίας ή ζωής αντίστοιχα το πειθαρχικό του παράπτωμα,».

4. Στο άρθρο 149 του ν. 3528/2007 μετά την περίπτωση β ́ προστίθεται περίπτωση γ ́ ως ακολούθως: «γ) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδή- ποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Άρθρο 70 Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το άρθρο 34 του π.δ. 114/2014 (Α ́ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 34 Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων,

β) την απόσπαση εκπαιδευτικών και Διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,

γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώ- τερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής,

δ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),

ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Περιφε- ρειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαί- δευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής,

στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή Διευθυ ντών, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και λοιπών στελεχών,

ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

Άρθρο 71 Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

1. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α ́ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων αποτελούν:

α) Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλον Σύμβουλο του ΝΣΚ, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα- δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον α- ναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.

γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε- νιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την επαγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.

στ) Ο Εθνικός Συντονιστής, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ή ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρισμό των ως άνω θεμάτων.

ζ) Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του, υπάλληλο του Τμήματος που τον αναπληρώνει νομίμως στην άσκηση των κύριων υπηρεσιακών καθηκόντων του. Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα- τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α ́ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, έ- νας υπάλληλος της Γραμματείας, ο οποίος αναπτύσσει την εισήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφο- ρία.»

3. Η παρ. 17 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 4205/2013 (Α ́ 242), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«17. Η παρούσα συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυ- γκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.»

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 114/2014 προστίθεται περίπτωση θ ́ ως ακολούθως:

« θ) Οι εργασίες και αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρ- θρου 59 του π.δ. 38/2010, ασκούνται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 72 Τάξη Μαθητείας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) προσφέρει δύο (2) κύκλους σπουδών ως εξής: α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», ο οποίος ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και β. την «Τάξη Μαθητείας», η οποία αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στην «Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η τοποθέτηση σε χώρους ερ- γασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.»

3. Το προτελευταίο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σε- πτεμβρίου, οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να πα- ρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστο- ποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από το ΕΠΑ.Λ. και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, για την αρτιότερη προετοι- μασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πι- στοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγγελ- ματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέ- δου 5, οι οποίες διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ετησίως σε χρόνο που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται ο τρόπος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του «Δευτε ροβάθμιου Κύκλου Σπουδών», της «Τάξη Μαθητείας» και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν: α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ανά μάθημα, τομέα και ειδικότητα. β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον α- παιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους. γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων. δ) Τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας.»

5. Το άρθρο 12 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται:

α. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και

β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ ́ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (Ε- ΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις.

2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση των δια- δικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυ- κείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης της «Τά- ξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικα- σίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξακόσια (600) ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ ́ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρμοδιότητα της πι- στοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγ- γελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ε- πιπέδου 5, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας». Κατά περίπτωση, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή από Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες ά- δειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υ- πάρχει τέτοιου είδους απαίτηση, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Οι ε- πιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοι- χη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται α- πό την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη- σκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραμ- ματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελμα- τικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις εφό- σον υπάρχουν, καθορίζεται το σύστημα των εξετάσεων πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων της «Τά- ξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετά- σεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και τυχόν βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος άρθρου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζη- μίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα, που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης

. 5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δύο κύκλων σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου κα- θορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδο- νται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.»

6. Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 προστίθεται παρά- γραφος 14 ως εξής: «14. Η «Τάξη Μαθητείας» του άρθρου 7 παρ. 1 περί- πτωση β ́ του νόμου αυτού, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων αυτής εφαρμόζεται, πι- λοτικά, σε περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως:

Α. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προ- αιρετική, εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.

Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια τουλά- χιστον έξι (6) μηνών και εφαρμόζεται σε αυτή πρόγραμ- μα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργα- στηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» έντεκα (11) συνο- λικά ωρών, επιμερισμένων σε δύο (2) τουλάχιστον ημέ- ρες εβδομαδιαίως, χωρίς παρέκκλιση του προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρό- ντος νόμου, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., ή/και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., α- πό εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και του Ο.Α.Ε.Δ..

Γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται:

α. Οι περιφέρειες της χώρας, στις οποίες θα υλοποιη- θεί πιλοτικά η «Τάξη Μαθητείας».

β. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μαθητευο- μένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας».

γ. Ο αριθμός των μαθητευομένων.

δ. Οι ειδικότητες που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην «Τάξη Μαθητείας».

ε. Οι υποχρεώσεις των μαθητευομένων και των επιχει- ρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας».

στ. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραμμά- των, ώστε να διασφαλίζεται το πλαίσιο ποιότητας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας».

Δ. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εφαρμόζει πιλοτική διαδικασία πι- στοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας», όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, για τη χο- ρήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευ- σης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5).»

Άρθρο 73 Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4283/2014, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός του χρονικού δια- στήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έ- τους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβε- ται, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές.»

Άρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005 αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) απο- τελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επι- στημών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Ε- πιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχο- λές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προ- γράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε με- ταπτυχιακό επίπεδο είναι αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτο- ρικό δίπλωμα). Μέχρι να καταστεί το Διεθνές Πανεπιστή- μιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αυτοδύναμο, δύνανται να ορίζο- νται ως Διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμ- μάτων του, αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστημί- ου, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι συναφές με τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, καθώς και υπη- ρετούντες Επίκουροι Καθηγητές στο Διεθνές Πανεπι- στήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Με απόφαση της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που ε- πικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από από- σταση εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση, ότι το Πρό- γραμμα σπουδών της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υ- περβαίνει ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνο- λικού προγράμματος σπουδών.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του Διεθνούς Πανε- πιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση απο- τελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, που δύνανται να είναι Καθηγητές, συνταξιούχοι αφυπηρετήσαντες Κα- θηγητές ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων και Δι- ευθυντές ή τέως Διευθυντές Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζεται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να κατέχει θέση της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθή- κοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοι- κητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοπο- θετηθεί Γραμματέας.»

3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των με- ταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπου- δών ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή αντί- στοιχου με τίτλους σπουδών των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και (ii) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοι- τητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου- δών (Π.Μ.Σ.) προπτυχιακών μαθημάτων, γ) το Πανεπι- στήμιο ή Σχολή ή Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο UK NARIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3391/2005 αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «5. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η Επιτροπή Διαχείρι- σης του Ειδικού Λογαριασμού και ο γραμματέας της, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα προϊσταμένου της γραμμα- τείας, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλά- δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λο- γαριασμού είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Α- ντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα- νεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως πρόεδρο, τρεις εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Πανεπιστη- μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτεραιότη- τα από τις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και Αναπληρωτή Καθηγητή, και έναν εμπειρογνώμονα με ει- δικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης πόρων.»

Άρθρο 75 Ρύθμιση θεμάτων κολλεγίου

1. Η περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυ κειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor's) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master's), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) απο διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ- σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α ́ 78), εί- ναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/ 2008 (Α ́ 177) και των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β ́ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23α του άρ- θρου 30 του ν. 4111/2013 (Α ́ 18) και από την περίπτωση β ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008. Κατά τα λοιπά, το Σ.Α.Ε.Π. εφαρμόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010.»

Άρθρο 76 Ισοτιμία τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α ́ 80) ως ακολούθως: «8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εφαρμοζόμενων αναλογικά των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.»

Άρθρο 77 Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Προστίθεται παρ. 36 στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) ως ακολούθως: «36. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α ́ 83), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, η αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευ- σης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.»

2. Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α ́ 141) στο τέλος της περίπτωσης α ́ προστίθεται εδάφιο ωςακολούθως: «Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

3 . Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α ́ 141) στο τέλος της περίπτωσης γ ́ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως: «Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6.9.2011 σε αυτήν τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία (3) έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελι- χθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 78 Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι περιπτώσεις β ́ και γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπι- κού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) - Μισθολο- γικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 128) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως: «β. να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Προγράμματα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ' ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται το πολύ κατά δύο (2) ώρες, μόνο μετά από σχετικές απο- φάσεις των αρμόδιων οργάνων. γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώ- ρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.»

Άρθρο 79 Ρύθμιση θεμάτων μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι.

Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται να μεταβάλουν το γνωστικό αντικείμενό τους ύστερα από συνεκτί- μηση του διδακτικού, συγγραφικού, ερευνητικού και κλι- νικού-εργαστηριακού έργου τους, με απόφαση του Υ- πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη του οικείου Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όπου υπηρετούν.

Άρθρο 80 Ρύθμιση θεμάτων μετάταξης εκπαιδευτικών

Η παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «9. Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1824/1988 (Α ́ 296) και του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) μπορούν να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό.»

Άρθρο 81 Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυ- μάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητι- κών κέντρων της χώρας θα δοθεί ακαδημαϊκή ταυτότη- τα, η οποία θα συνδράμει την παροχή ακαδημαϊκών, ε- ρευνητικών και άλλων υπηρεσιών στους κατόχους της. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις ακαδημαϊκές ταυτότητες καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 82 Γενικός Διευθυντής Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Μέχρι το διορισμό Γενικού Διευθυντή της Αρχής με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετείται Γενικός Διευθυντής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περίπτωση αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αρχή αμισθί, ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»

Άρθρο 83 Μερική απασχόληση καθηγητών

Προστίθεται παρ. 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως: «24. Εξαιρετικά, μέχρι 30.8.2016 οι καθηγητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και πριν τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, τηρούμενων των όρων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.»

Άρθρο 84 Ρύθμιση για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Για το 2014 εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης η πληρωμή, λόγω ειδικών συνθηκών, της δαπάνης από τους ΚΑΕ 0711, 0721, 0731 και 0732 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις περιπτώσεις που η απόφαση δέσμευσης πίστωσης είναι μεταγενέστερη της από- φασης έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης, εφό- σον έχει προβλεφθεί η εγγραφή πίστωσης στον προϋπο- λογισμό του έτους 2014.

Άρθρο 88 Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση στ ́ ως ακολούθως: «στ) επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφη- καν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομο- θεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγράφουν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού.»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ