ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Εξώδικο στον υπουργό Παιδείας για την μη αποδοχή των παραιτήσεων εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 15/12/2014
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, μετά από καταγγελίες εκπαιδευτικών, ότι ο υπουργός Παιδείας δεν έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις τους για σοβαρότατους λόγους, ενώ είχαν εγκριθεί από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αποφάσισε να αποστείλει εξώδικο στον Α. Λοβέρδο, απαιτώντας την εφαρμογή του νομικού πλαισίου.

(ακολουθεί η Εξώδικη Δήλωση)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.), που εδρεύει στην οδό Κορνάρου 2 & Ερμού, στην Αθήνα, ως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής ως νόμιμα εκπροσωπείται.
Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 10 Νοέμβρη πληροφορηθήκαμε τα εξής: «Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος έκανε αποδεκτές 52 αιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση από τις συνολικά 345 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Ο 52 αιτήσεις, από τις οποίες είναι 18 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 34 για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τις 137 και 208 αντίστοιχα που υποβλήθηκαν συνολικά, αφορούν αποκλειστικά σε εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας».
       Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α/1-8-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφ. Β. του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α/11-4-2012), επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο Νόμος με σαφήνεια αναφέρει ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από τη γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Η γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ, ως θεσμοθετημένου Συλλογικού οργάνου δεν είναι μεν δεσμευτική για τον Υπουργό, ο οποίος όμως  οφείλει είτε να την αποδεχτεί είτε να την αναπέμψει για νέα κρίση στο Συμβούλιο αιτιολογώντας την αναπομπή. Σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία «Απλή είναι η γνωμοδότηση από το περιεχόμενο της οποίας δεν δεσμεύεται το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση το όργανο μπορεί να αποκλίνει από τη γνωμοδότηση, αιτιολογώντας ειδικά τη διαφοροποίησή του (ΣτΕ 2450, 1303/2012, 3975, 625/2011, 2397, 1422/2010, 4154, 2792, 817/2009, 3897/2004) .Τυχόν πλημμέλεια της απλής γνώμης προσβάλλεται και επιφέρει την ακύρωση της εκτελεστής πράξης που ερείδεται σ’ αυτή (ΣτΕ 3863/2012, 44/2007, 3732/2005).»
Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να γίνεται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ χρήση των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πιο Συγκεκριμένα:
1.    Στην πράξη 34/19-9-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 16 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 6!
2.    Στην πράξη 36/3-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 27 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 10!
3.    Στην πράξη 37/17-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 24 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 2!
4.    Στην πράξη 38/24-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 41 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 17!
   Επειδή η μη ικανοποίηση των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών παραβιάζει κατάφωρα, τόσο τα  δικαιώματα του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας», όσο και τη θεμελιώδη Συνταγματική αρχή της ισότητας και της ισονομίας, τις  οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, και οι οποίες επιβάλλουν από πλευράς εξουσίας την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων, που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, ώστε να  διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών με ίσους όρους.  Κατά εξουσιοδότηση του νόμου και μόνον αναγνωρίζεται στη Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες  κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες που επικρατούν  και  που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, πάντα όμως μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας που αποκλείουν σε κάθε περίπτωση την  άνιση μεταχείριση, με τη μορφή είτε της  εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή την επιβολή  αδικαιολόγητης επιβάρυνσης.

   Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1  «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη..».  Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε δικαίωμα (ατομικό) η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η οικονομική ελευθερία, ειδική πλευρά της οποίας είναι η ελευθερία της εργασίας (ως ατομικό δικαίωμα), δηλαδή το δικαίωμα καθενός να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασίας του.
   Επειδή το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους».  Έκφραση του κράτους δικαίου αποτελεί η βασική «αρχή της νομιμότητας» που πρέπει να διέπει τις  πράξεις της διοίκησης,  οι  κάθε δε είδους  περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται «την αρχή της αναλογικότητας».

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Όπως επανεξετάσετε  όλες τις αιτήσεις που έλαβαν έγκριση από το αρμόδιο Συμβούλιο  προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί ως ορίζει ο νόμος. Σε διαφορετική περίπτωση να απαντήσετε αιτιολογημένα για την αναπομπή ή και την απόρριψη των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων  στα Συμβούλια, σεβόμενοι τους λόγους υγείας και τα λοιπά προβλήματα που επικαλούνται.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ