ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΔΙΠΠΔΕ: Η αξιολόγηση γίνεται με νομοθετήματα που οδηγούν σε συγκρούσεις, κενά ή και επικαλύψεις

Στατιστικά στοιχεία αποφάνσεων επί των ενστάσεων
Δημοσίευση: 09/01/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των κατηγοριών των στελεχών  εκπαίδευσης, διαπιστώνοντας  νομικά προβλήματα στην αξιολόγηση     ανακοίνωσε ότι:

Α. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται με βάση διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, γεγονός που οδηγεί σε επιμέρους συγκρούσεις, κενά ή και επικαλύψεις ανάμεσα στα υποσυστήματα αξιολόγησης.
Β.  Η Αρχή μελετά το ζήτημα αυτό, καθώς και τα θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένες κρίσεις και προτάσεις θα κατατεθούν, όπως προβλέπεται θεσμικά στην ετήσια έκθεση, την οποία θα υποβάλει η Αρχή αρμοδίως.
Γ. Η πρώτη εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης, όπως αυτής της εφαρμογής αξιολογικών διαδικασιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, πόρους, συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, σαφές πλαίσιο και κριτήρια εφαρμογής, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, δεν θα ήταν δυνατόν να μην παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία καταγράφονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Βάσει  των αρμοδιοτήτων του το ΔΣ της Αρχής διαμόρφωσε πλαίσιο αποτίμησης του έργου και τον προσόντων των στελεχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 152/2013. Στη συνέχεια, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών η Αρχή εξέτασε συνολικά διακόσιες εννέα (209) ενστάσεις που υποβλήθηκαν, και ανήρτησε τις σχετικές αποφάνσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αξιολόγησης. Τα πρώτα γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αποφάνσεις αυτές παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε του πίνακες

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΑΔΙΠΠΔΕ
Η Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της παρήγαγε σημαντικό έργο, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση, τις στοιχειώδεις συνθήκες στέγασης και τεχνολογικής υποστήριξης και τις καθυστερήσεις στη στελέχωσή της. Εντούτοις, τόσο ο ρόλος της Αρχής όσο και το έργο της δεν έχουν γίνει κατανοητά από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως προκύπτει και από σειρά σχολίων και άρθρων, τα οποία έχουν αναρτηθεί σε εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους. Προς τούτο, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθεί εν συντομία ο ρόλος της ΑΔΙΠΠΔΕ, καθώς και το έργο το οποίο  έχει παραγάγει μέχρι σήμερα.
Ι.  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠΠΔΕ
Η ΑΔΙΠΠΔΕ, σύμφωνα με το  Ν.4142/13, αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην A/βάθμια και B/βάθμια εκπαίδευση, και προς τούτο ασκεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες  αρμοδιότητες:
Α) Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, εποπτεύει και μεταξιολογεί τις διαδικασίες και τα συστήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου και  συντάσσει κατά το μήνα Μάιο έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής και τoν Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην εν λόγω έκθεση εντοπίζονται αδυναμίες και προβλήματα, διατυπώνονται κρίσεις και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισής τους.
Β) Αποφαίνεται ως δευτεροβάθμιο όργανο επί των ενστάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης (περιφερειακών διευθυντών, σχ. συμβούλων και  διευθυντών εκπαίδευσης). Πρόκειται για  θετικό στοιχείο της νέας νομοθεσίας, επειδή για πρώτη φορά δεν εκδικάζει την ένσταση ο ίδιος φορέας που διενέργησε την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση.
Γ) Στηρίζει και αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και  αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, μέσω της δημιουργίας Επιτροπών Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (ΕΑΕΕ) ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Με ευθύνη της ΑΔΙΠΠΔΕ  δημιουργείται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (ΜΕΑΕΕ), από το οποίο, με βάση κριτήρια, στελεχώνονται οι τοπικές και οι ιδιαίτερες ΕΑΕΕ. Πρόθεση της  ΑΔΙΠΠΔΕ είναι οι ΕΑΕΕ να έχουν, πρωτίστως, ρόλο «κριτικού φίλου» και, δευτερευόντως, ρόλο «εξωτερικού» αξιολογητή των σχολικών μονάδων ή των φορέων.
Δ) Λειτουργεί, μέσω των ΕΑΕΕ, ως δευτεροβάθμιο όργανο για την εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν θα γίνουν από εκπαιδευτικούς και Διευθυντές στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους.
Ε) Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.
ΣΤ) Διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς.
Από τα προηγούμενα γίνεται σαφές ότι η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν αποτελεί φορέα υλοποίησης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτίζεται ουσιαστικά με τον έλεγχο των όψεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, λειτουργία που υπερβαίνει σημαντικά τα μέχρι σήμερα κρατούντα στον εκπαιδευτικό χώρο.
ΙΙ. ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΙΠΠΔΕ
Ο Πρόεδρος της Αρχής ορίζεται, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης, από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού.  Μέλη του ΔΣ της Αρχής ορίζονται μετά από δημόσια προκήρυξη και κρίση από επιτροπή καθηγητών πανεπιστημίων, η οποία και συντάσσει  αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων.
Τα μέλη του ΔΣ της Αρχής, πλην του προέδρου, που είναι αποκλειστικής απασχόλησης, δεν μισθοδοτούνται. Προβλέπεται αποζημίωση πενήντα (50) ευρώ  ανά συνεδρίαση και μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις ετησίως (ήτοι, μέχρι 300 ευρώ ανά μέλος ΔΣ ετησίως), παρόλο που το πολυσχιδές έργο της Αρχής απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων ετησίως. Ενδεικτικά, κατά το 1ο εξάμηνο λειτουργίας της Αρχής το ΔΣ συνεδρίασε τριάντα πέντε (35) φορές. Έτσι, επί της ουσίας ακόμα και το κόστος παράστασης και συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Αρχής επιβαρύνει αποκλειστικά τα μέλη της και σε καμιά περίπτωση τον εθνικό προϋπολογισμό ή κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  
ΙΙΙ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΔΙΠΠΔΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Η ΑΔΙΠΠΔΕ  με σειρά ενεργειών έχει επιτύχει τα ακόλουθα:
Α) Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και οργανόγραμμα
Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού, όπως προβλέπει ο Ν. 4142/2013. Οι λειτουργικές ανάγκες έχουν καλυφθεί με απόσπαση  δέκα  εκπαιδευτικών σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ενός νομικού και ενός διοικητικού, μετά από δημόσια προκήρυξη και επιλογή με βάση σαφώς προσδιορισμένα προσόντα. Το λειτουργικό οργανόγραμμα της Αρχής έχει διαμορφωθεί όπως παρακάτω, με την παρατήρηση ότι η θέση του Διευθυντή παραμένει κενή.
 Β) Στέγαση και εξοπλισμός
Αυτή τη στιγμή η ΑΔΙΠΠΔΕ στεγάζεται σε δύο γραφεία τα οποία βρίσκονται στο ΥΠΑΙΘ και έχει στη διάθεσή της πολύ περιορισμένο ψηφιακό εξοπλισμό. Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες βελτίωσης της μηχανοργάνωσης της Αρχής.
Γ) Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αξιολογικών δεδομένων
Αμέσως μετά τη μερική στελέχωσή της η Αρχή ανέπτυξε το δικτυακό της τόπο και διαμόρφωσε, σε συνεργασία με το ΙΕΠ λόγω έλλειψης οικείων πόρων, την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων για αποσπάσεις στην ΑΔΙΠΠΔΕ και το Μητρώο. Στην παρούσα φάση είναι υπό ανάπτυξη το βασικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αξιολογικών δεδομένων, όπου θα καταχωρίζονται με ειδικούς κωδικούς αριθμούς και όχι με ονοματεπώνυμα δεδομένα της αξιολόγησης. Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (θα τα προμηθεύεται η Αρχή από το αρμόδιο για την υλοποίηση της αξιολόγησης Τμήμα  του ΥΠΑΙΘ), στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των φορέων που εποπτεύει το ΥΠΑΙΘ (θα προέρχονται από τις ΕΑΕΕ), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα προκύψει από το ερευνητικό έργο της Αρχής.
Δ) Προϋπολογισμός Λειτουργίας της ΑΔΙΠΠΔΕ
Ο συνολικός προϋπολογισμός  της ΑΔΙΠΠΔΕ για το 2014 ήταν  50.000 ευρώ και εξ αυτών απορροφήθηκαν από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο 2014, 43.000 ευρώ για μισθοδοσία, εξοπλισμό, διαδίκτυο, γραφική ύλη και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Διευκρινίζεται ότι η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ και, επομένως, τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν πρόσθετες απολαβές από τη διαχείριση τέτοιων κονδυλίων. Επιπλέον, το ΔΣ έχει καταθέσει Έκθεση χρηματοδότησης δράσεων σχετικών με τις αρμοδιότητες της ΑΔΙΠΠΔΕ, χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των απαραίτητων οργάνων (π.χ. ΕΑΕΕ) και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της.
Ε) Απόφανση επί των ενστάσεων των στελεχών σχετικά με την αξιολόγησή τους
Βάσει  των αρμοδιοτήτων του το ΔΣ της Αρχής διαμόρφωσε πλαίσιο αποτίμησης του έργου και τον προσόντων των στελεχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 152/2013. Στη συνέχεια, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών η Αρχή εξέτασε συνολικά διακόσιες εννέα (209) ενστάσεις που υποβλήθηκαν, και ανήρτησε τις σχετικές αποφάνσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αξιολόγησης. Τα πρώτα γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αποφάνσεις αυτές παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2.
Πίνακας 1. Χαρακτηρισμός αποφάνσεων επί των υποβληθεισών ενστάσεων.
Απόφανση    Πλήθος ενστάσεων    Ποσοστό %
Δεκτή                                21                  10,05%
Μερικώς δεκτή               59                   28,23%
Απορρίπτεται               129                   61,72%
Σύνολο                           209                100%
Πίνακας 2. Αποφάνσεις ανά κατηγορία αξιολόγησης.
    Ενστάσεις που υποβλήθηκαν    Ενστάσεις που έγιναν δεκτές    Ποσοστό %

Κατηγορία Ι        139                                      6                                            4,32%
Κατηγορία ΙΙ       147                                      7                                            4,76%
Κατηγορία ΙΙΙ      159                                    10                                            6,29%
Κατηγορία ΙV      146                                    68                                          46,58%
Στ) Διαμόρφωση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων και ΕΑΕΕ
Η πρώτη φάση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Μητρώο έχει ολοκληρωθεί και η διαμόρφωσή του, καθώς και η συγκρότηση των ΕΑΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ΔΣ της Αρχής, εκτιμώντας τις ανάγκες του αξιολογικού συστήματος, κατέθεσε άμεσα πρόταση τροπολογίας, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και η στελέχωση των τοπικών (ανά Δ/νση Εκπ/σης) ΕΑΕΕ. Μέχρι και το κλείσιμο της Βουλής λόγω  Εκλογών, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δεν κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή.  
Ζ) Μεταξιολογικές κρίσεις και προτάσεις
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται με βάση διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, γεγονός που οδηγεί σε επιμέρους συγκρούσεις, κενά ή και επικαλύψεις ανάμεσα στα υποσυστήματα αξιολόγησης. Η Αρχή μελετά το ζήτημα αυτό, καθώς και τα θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένες κρίσεις και προτάσεις θα κατατεθούν, όπως προβλέπεται θεσμικά στην ετήσια έκθεση, την οποία θα υποβάλει η Αρχή αρμοδίως.
Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι η πρώτη εφαρμογή μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης, όπως αυτής της εφαρμογής αξιολογικών διαδικασιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, πόρους, συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, σαφές πλαίσιο και κριτήρια εφαρμογής, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, δεν θα ήταν δυνατόν να μην παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία καταγράφονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

 

Σχόλια (6)

 
Παναγιώτης
28 Ιαν 2015 19:26

Αντί να ενισχυθούν μισθολογικά οι αθλίως αμοιβόμενοι εκπαιδευτικοί, δαπανώνται χρήματα σε λάθος κατεύθυνση και σε αρχές με λάθος στόχευση.Πρέπει να καταργηθεί άμεσα και να πάψουν να πληρώνονται τα μέλη της ΑΔΙΠΠΔΕ σε βάρος εκπαιδευτικών και φορολογουμένων πολιτών άμεσα.

 
ΕΠΙΜΟΡΩΘΕΙΣ
11 Ιαν 2015 09:49

Νίκο, έχει δίκιο ο cactuscritique, μπερδεύεις ρόλους και αμοιβές προσώπων και όχι μόνο. Ο επιμορφωθείς γνωρίζω καλά πρόσωπα και πράγματα γιατί τα ψάξαμε και με άλλους για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1. Την ΑΔΙΠΠΔΕ ανώνυμο έντυπο που διακινείται από περιοδεύοντες στα σχολεία την εμφανίζουν να διαχειρίζεται 7.200.000 ευρώ, διατυπώνοντας και τα σχετικά υπονοούμενα, που φαίνεται ότι δεν ισχύουν με προϋπολογισμό 50.000.
2. Η Κασιμάτη δεν ήταν στους εμπνευστές, αλλά απλή επιμορφώτρια με μικροαμοιβές, όπως ορθά αναφέρει ο cactuscritique. Μάλιστα, έκανε πολύ εδιαφέρουσα επισκόπηση της ευρωπαϊκής καάστασης.
3. Ο Ματσαγγούρας ήταν αμισθί, όπως από τη διαύγεια διαπιστώσαμε, στην ομάδα σύνταξης του υλικού, έγραψε την εισαγωγή όπως μας είπαν στην επιμόρφωση που έγινε στο Υπουργείο, και συμμετείχε, αμισθί, στις επιμορφώσεις στελεχών στο Υπουργείο. Δεν συμμετείχε σε καμιά φάση της αυτο-αξιολόγησης σχολικών μονάδων.
4. Οι Πασιάς και Παπαχρήστος συμμετείχαν στην επιστημονική ομάδα και στις επιμορφώσεις αα τη Ελλάδα για τη αυτο-αξιολόγηση σχολικών μονάδων με αμοιβές από το ΕΣΠΑ. Δεν συμμετείχα στις επιμορφώσεις στελεχών στο Υπουργείο. Αυτοί πληρώθηκαν ικανοποιητικά, αλλά δούλεψαν και πολύ, ιδίως ο Πασιάς.
Αυτά για να κρίνουμε καθένα για αυτά που έκανε και πώς το έκανε με στοιχεία χωρίς ανεύθυνα υπονοούμενα.

 
cactuscritique
09 Ιαν 2015 22:27

Αγαπητέ Νίκος. Μου θύμησες τη ρήση "όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα". Μάλλον δεν έχεις γνώση και ενημέρωση για τα σχετικά ζητήματα. Δεν θα πω ισχυριστώ ότι είσαι εμπαθής, γιατί είναι προφανές ότι δεν σου αρέσει κανένα είδος αξιολόγησης οπότε και όλα τα θεωρείς το ίδιο και "ψάχνεις" συνεχώς να βρεις που κρύβεται το "σκάνδαλο". Ας σε ενημερώσω, λοιπόν, ότι και πάλι συγχέεις το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την αυτοαξιολόγηση (που έτρεξε το 2010-2013), με την επιτροπή που πρότεινε ένα μικτό σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και ήταν, εννοείται μη αμειβόμενη (όπως όλες οι επιτροπές εγώ και χρόνια λόγω του τρισάθλιου μνημονίου) με την Κασιμάτη, που κλήθηκε να διδάξει στις επιμορφώσεις των σχολικών συμβούλων στο υπουργείο, παρουσιάζοντας τι ισχύει για την αξιολόγηση διεθνώς και ποιος είναι ο χαρακτήρα των συστάσεων των εκθέσεων ΟΟΣΑ 2011 & 2013, που ως δράση εντάσσεται στις προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση της αξιολόγησης και ιδιαίτερα στο μέρος που αφορά στην επιμόρφωση στελεχών (για τις όσες ώρες δίδαξε εκεί, που δεν μπορεί να ξεπερνάνε τις εικοσιπέντε, θα πάρει, όταν και αν τα πάρει τελικά, 30 € μικτά την ώρα, όπως ισχύει εδώ και σχεδόν μια δεκαετία για τις αμοιβές στα ΠΕΚ κλπ). Για όλα αυτά υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση του ΙΕΠ για το πόσο προγραμματίστηκε και τελικά κόστισε κάθε Πρόγραμμα και τα ποσά είναι κυριολεκτικά της πλάκας (http://www.esos.gr/arthra/36460/iep-oikonomiko-kostos-tis-axiologisis-to... ). Μπορεί να μην σου αρέσει η αξιολόγηση, ως εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρύθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης, αλλά οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θέλει λεφτά και επιμόρφωση, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι θα γυρίζουν σε όλη την Ελλάδα, όπως λες. Εκτός κι αν πιστεύεις ή υποστηρίζεις ότι η ενημέρωση - επιμόρφωση για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να γίνεται τηλεματικά. Ενδεικτικά και συγκριτικά ψάξε να βρεις πόσο κόστισε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία το 2006 - 2007 και θα πάθεις σοκ. Και πάλι όμως θεωρώ ότι δεν είσαι εμπαθής, αλλά απλά αναπαράγεις, λίγο πρόθυμα και χωρίς να σκέφτεσαι, την παραπληροφόρηση που κυριαρχεί στους εκπαιδευτικού για το οτιδήποτε θέμα (και πολύ περισσότερο για την αξιολόγηση) τα τελευταία χρόνια με κύριες ευθύνες πρώτα του Υπουργείου Παιδείας και των πολιτικών του ηγεσιών του (διαχρονικά) και μετά των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (και πλάι διαχρονικά) που συγκλίνουν και οι δυο σ' ένα και μόνο στόχο: να ελέγχουν (άλλοτε σε αγαστή συνεργασία, άλλοτε σε περιοδικές, θεατρινίστικες ρήξης για αστεία θέματα) την εκπαίδευση και τη σκέψη των εκπαιδευτικών (σου, μου, μας) . Δες για παράδειγμα τι γίνεται δεκαετίες τώρα με την αξιολόγηση. Πιστεύεις ότι τι θέλει κανείς; Αν νομίζεις ότι την προωθεί το Υπουργείο και σε αυτή "αντιστέκονται" οι Ομοσπονδίες, μάλλον δεν παρακολουθείς με προσοχή τα πράγματα. ¨Όταν δένανε τους σκύλους με τα λουκάνικα, με ένα επιδοματάκι θα την έιχα περάσει για πλάκα (πχ. Επίδομα για τα βιβλία). Νόμους για την αξιολόγηση περνάνε κατά καιρούς οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου, γιατί είτε υποχρεώνονται από τη συγκυρία (μνημόνιο) είτε γίνονται ρόμπες στα ευρωπαϊκά φόρουμ (πες και φόρα). Και στη συνέχεια, κάτω από το τραπέζι χαϊδεύουν τους κομματικούς "αδελφούς" συνδικαλιστές του χώρου τους ή των όμορων χώρων στο στιλ «βρε αδελφέ, εγώ δεν θέλω, άλλοι με υποχρεώνουν» κλπ κλπ. Σκέψου το Λοβέρδο και τον επικεφαλής του πολιτικού του γραφείου να περνάνε διαδικασίες αξιολόγησης και κατάλαβε… Καθυστερήσεις, βιασύνες εμπρόθετες ξεκοιλιάσματα νομοθεσίας κλπ κλπ. Κι ας κλείσω με ένα δευτερεύον αλλά ενδιαφέρον θέμα που έθιξες, που είναι και πάλι χαρακτηριστικό της έλλειψης ενημέρωσης που επικρατεί. Και πάλι δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις, αφού κάθε ενημέρωση για την αξιολόγηση «απαγορεύτηκε» και με τη συναίνεση του υπουργείου. Γράφεις ότι είναι ενδεικτικό της αποτυχίας του συστήματος (αυτό εννοείς) το πόσες ενστάσεις έγιναν και ότι αυτό θα οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες κλπ. Κατ΄ αρχάς κάτι απλό: το γεγονός ότι μέχρι σήμερα στις κρίσεις στελεχών δεν γίνονται πολλές ενστάσεις είναι καλό και πού οφείλεται; Μήπως στο ότι τις ενστάσεις κρίνει το ίδιο όργανο και τα ίδια πρόσωπα που έχουν κρίνει προηγουμένως τον ενιστάμενο, οπότε και Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει; Λαμβάνοτνας υπόψη το γεγονός ότι άρχισε να λειτουργεί αξιολόγηση (όπως έχει γίνει…) χωρίς να έχει προϋπάρξει κάτι ανάλογο, δεν είναι αναμενόμενο να υπαγορεύει πολλές ενστάσεις, γιατί α) εφαρμόζεται πρώτη φορά και β) πρώτη φορά κρίνουν μέλη ανεξάρτητης αρχής της ενστάσεις των αξιολογούμενων και όχι οι αξιολογητές τους όπως γίνεται στα ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ και Συμβούλια επιλογής στελεχών; Μήπως νοσταλγείς αυτό τον τρόπο εκδίκασης των ενστάσεων ή τον έχει συνηθίσει ως μέλος αυτών των οργάνων; Και επιπλέον, με ποιο οδηγώ κρίνουν ενστάσεις τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Επιλογής Στελεχών και πώς θα γίνεται η ανάλογη κρίσεις των ενστάσεων στις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και εκπαιδευτικών. Στην παλιά περίπτωση παντελώς αυθαίρετα (δεν υπάρχει κανένα κείμενο ή νόμος αναφοράς αλλά ο αυθαίρετος βαθμός των αιρετών ή των διοικητικών στα συμβούλια) και στην νέα με βάση το ΠΔ 152/13. Τέλος, ένας που θέλει να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, αν πιστεύει ότι αδικήθηκε με το παλιό σύστημα ή το νέο, πότε λες ότι έχει περισσότερη τύχη; Αν η κρίση της ένστασης έχει γίνει από τα ίδια πρόσωπα που τον έκριναν πρωτογενώς ή στην δεύτερη περίπτωση όπου υπάρχει και σαφώς προσδιορισμένη διαδικασία αλλά και κείμενο εκτεταμένης περιγραφής τόσο των διαδικασιών ένστασης όσο και του περιεχομένου των ισχυρισμών αξιολογητών, ενιστάμεων και μελών ανεξάρτητης αρχής που έκριναν την ένσταση. Τα γράφω όλα αυτά με απόλυτη συνείδηση ότι τσάμπα πάει ο χρόνος μου και ουδείς ακούει. Απλά αισθάνθηκα την υποχρέωση να περιγράψω πράγματα βλέπω με τον δικό μου τρόπο, επειδή φαίνεται ότι θέλεις να κρίνεις και είμαι της "κριτικής σχολής". Αλλά για να υπάρξεις κρίση, απαιτούνται δύο φωνές και στην περίπτωση της αξιολόγησης στην πατρίδα μας υπάρχει μόνο μια. Και μάλιστα πλήρως φάλτσα και κακόφωνη. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ που γονιμοποίησες τη σκέψη μου, γιατί κι εγώ δεν είχα κάτσει να τα ψάξω όλα αυτά που έθιξες.

 
Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
09 Ιαν 2015 16:22

Αναφορικά με αμοιβές σχολικών συμβούλων, εγώ προσωπικά δεν έχω εισπράξει κανένα ποσό, ούτε και από την επιμόρφωση για διαδραστικά συστήματα που έκανα σε πειραματικό σχολείο κατά την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού, γεγονός που έχω αναφέρει και στην Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων.
Α. Μητρογιαννοπούλου
Σχ. σύμβουλος ΠΕ3 Α΄Αθήνας

 
Νίκος
09 Ιαν 2015 00:51

Μη μπερδεύουμε την ΑΔΙΠΠΔΕ με την ομάδα Ματσαγγούρα, Κασιμάτη κ.λπ. που ήταν οι εμπνευστές του σχεδίου αξιολόγησης καθώς και Πασιά, Παπαχρήστου κ.λπ που ως επιστημονική επιτροπή του ΥΠΑΙΘ "γύριζαν" ανά την Ελλάδα στα σεμινάρια για τους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης. Επίσης μη ξεχνάμε τα χρήματα που δόθηκαν σε συμβούλους και δ/ντές εκπαίδευσης ως επιμορφωτές και διορθωτές καθώς και την κοστολόγηση του τρομερού υλικού που δόθηκε. Εκεί πήγαν τα λεφτά, στις δράσεις που από κάτω είχαν το λογύτυπο του ΕΣΠΑ.
http://www.esos.gr/arthra/36460/iep-oikonomiko-kostos-tis-axiologisis-to...
Εδώ το αναφέρουν πως η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν διαχειρίζεται κονδύλια του ΕΣΠΑ και, επομένως, τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν πρόσθετες απολαβές από τη διαχείριση τέτοιων κονδυλίων.
Η πληροφορία όμως δεν είναι στα χρήματα. Είναι στον αριθμό των ενστάσεων που θεωρώ πως είναι πολύ μεγάλος συγκριτικά με το αριθμό των σχολικών συμβούλων και το Δ.ντων εκπαίδευσης μαζί (νομίζω λιγότεροι από 800 στο σύνολο). Αν αυτά έγιναν σε αυτή την περίπτωση που οι αξιολογητές ήταν λίγοι (οι Περιφ. Δ.ντές και οι Προϊστάμενοι Επιστ. Καθοδήγησης), σκεφτείτε τι έχει να γίνει αν αυτό το τερατούργημε "τρέξει" για το σύνολο των εκπαιδευτικών με τόσους πολλούς αξιολογητές. Η χαρά όλου του δικηγορικού σώματος θα γίνει!

 
εκπαιδευτικός
08 Ιαν 2015 17:31

Προϋπολογισμός
Μας έλεγαν διάφοροι για προϋπολογισμό 7.200.000 ευρώ και εδώ διαβάζουμε για 50.000!!! Τι συμβαίνει;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.