Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόταση της ΕΠΕ για τους Συντελεστές Βαρύτητας εξεταζομένων μαθημάτων στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

"Πρόταση που δίνει τη δυνατότητα, να παραμείνει το Ε.Π.Ε. "Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες" αδιάσπατο και ο κάθε μαθητής να μπορεί να στοχεύσει σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου ανεξαρτήτως του μαθήματος (πληροφορικής ή χημείας) που θα επιλέξει"
Δημοσίευση: 09/01/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόταση που δίνει τη δυνατότητα, πάντοτε στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, να παραμείνει το Ε.Π.Ε. "Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες" αδιάσπαστο και ο κάθε μαθητής να μπορεί να στοχεύσει σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου ανεξαρτήτως του μαθήματος (πληροφορικής ή χημείας) που θα επιλέξει, απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) .

Η ΕΠΕ τονίζει στην επιστολή πως:

Α. Ο στόχος της πρότασής μας, είναι να μην περιοριστούν οι επιλογές των μαθητών και να μην δημιουργηθούν τεχνητοί και αδικαιολόγητοι διαχωρισμοί των θετικών και τεχνολογικών τμημάτων σε λίστες.

Β. Το κλειδί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η κατάλληλη επιλογή των συντελεστών βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων που ορίζει ο Ν.4186/2013 (Αρ. 4, παρ. 2).

Γ. Για κάθε τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση θα ορισθεί ένα και μοναδικό μάθημα το οποίο θα έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 1.3 αντί για 1) ενώ τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα θα έχουν όλα τον ίδιο αλλά μειωμένο συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 0.9 αντί για 1).

Δ. Για τα τμήματα Μαθηματικών το μάθημα με αυξημένο συντελεστή θα είναι προφανώς τα μαθηματικά, για τα τμήματα Πληροφορικής η πληροφορική, για τα τμήματα Χημείας η χημεία, κ.ο.κ.

Ε. Στη γενική περίπτωση, ένας μαθητής που θα επιλέξει το μάθημα της πληροφορικής (αντίστοιχα της χημείας) θα έχει συμφέρον να στοχεύσει σε τμήματα που δίνουν αυξημένο συντελετή βαρύτητας σε οποιοδήποτε μάθημα εκτός την χημεία (αντίστοιχα την πληροφορική), διότι σε αυτό το μάθημα δεν θα έχει εξεταστεί και επομένως δεν θα έχει τη δυνατότητα να το προσμετρήσει με αυξημένο συντελεστή. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα απαγορεύεται.

Ζ. Αν ένας μαθητής επιλέξει το μάθημα της πληροφορικής (αντίστοιχα της χημείας) αλλά στοχεύσει σε τμήμα που δίνει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στη χημεία (αντίστοιχα στην πληροφορική), θα γνωρίζει ότι κανένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματά του δεν θα προσμετρηθεί με τον αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα θα προσμετρηθούν με το μειωμένο συντελεστή βαρύτητας, αυτό θα οδηγήσει προφανώς σε χαμηλότερη συνολική βαθμολογία.

Η. Άρα, ο μαθητής θα πληρώσει ένα μικρό τίμημα για να στοχεύσει σε τμήμα το οποίο δίνει αυξημένη βαρύτητα στο μάθημα (πληροφορικής ή χημείας) στο οποίο αυτός δεν εξετάστηκε.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου και δεν θα είναι δέσμιος μιας επιλογής μαθήματος που έκανε στην αρχή της Γ’ τάξης του Λυκείου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Θ. Για καλύτερη κατανόηση της πρότασης ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα:

Έστω ότι το μάθημα αυξημένης βαρύτητας που έχει επιλεγεί για τα τμήματα Στατιστικής, Χημικών Μηχανικών, Ψηφιακών Συστημάτων, και Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα τα μαθηματικά, η χημεία, η πληροφορική και η φυσική, και οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί βάσει του Ν. 4186/2013 είναι 1.3 για το μάθημα βαρύτητας και 0.9 για τα υπόλοιπα 3 μαθήματα.

Αν ένας μαθητής επιλέξει στην αρχή της Γ' Λυκείου τη χημεία ως 4ο εξεταζόμενο μάθημα ο υπολογισμός των μονάδων του ανάλογα το τμήμα εισαγωγής θα γίνει ως εξής:

α) για το Τμήμα Στατιστικής: 0.9 * Χημεία + 1.3 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

β) για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 1.3 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

γ) για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 0.9 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 1.3 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

δ) για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: 0.9 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα. Δηλαδή θα χάνει μόρια μόνο στην περίπτωση που επιλέξει τμήμα που έχει καθορίσει μάθημα βαρύτητας το οποίο δεν έχει διδαχθεί, χωρίς ωστόσο να του απαγορεύει την εισαγωγή του σε αυτό. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία, α) είναι απλή στην υλοποίηση, β) βασίζεται στο ισχύον σύστημα συντελεστών βαρύτητας, γ) δεν απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή στο νόμο, δ) δίνει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή τμημάτων,

ε) διατηρεί το πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ενιαίο και αδιάσπαστο, και

στ) μας απαλλάσσει από την αδικαιολόγητη δημιουργία τεχνητών λιστών οι οποίες είναι εντελώς υποκειμενικές και προβληματικές και δεν συνάδουν με την τρέχουσα διεπιστημονική και διαθεματική θεώρηση των επιστημών.

Η επιστολή

κύριε Υπουργέ,

Η επαναφορά του μαθήματος της Πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με το νόμο 4310/2014, ήταν μια επιτακτική εκπαιδευτική ανάγκη και ένα καθολικό αίτημα της κοινωνίας το οποίο ορθώς εισακούστηκε.

Δυστυχώς η επαναφορά αυτή συνοδεύτηκε με την αδικαιολόγητη κατάργηση του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», διδασκαλίας 2 ωρών/εβδομάδα, της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου, υποβαθμίζοντας σημαντικά την παρεχόμενη Γενική Παιδεία, όπως σας περιγράφουμε και στο έγγραφο με θέμα «Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας στο Σχέδιο Νόμου “Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις” στην οποία καταργείται το μάθημα Γενικής Παιδείας της Πληροφορικής στην Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου» (http://tinyurl.com/o42ewrv), που εστάλη στο Υπουργείο στις 13/11/2014.

Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ο νόμος 4310/2014 επανέφερε το μάθημα της Πληροφορικής στις εξετάσεις (δηλ. ως επιλογή μεταξύ αυτού και της Χημείας), ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μια αδικαιολόγητη διάσπαση του Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης "Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες".

Τον τελευταίο καιρό κυοφορείται δυστυχώς η αντίληψη ότι η επιλογή από το μαθητή ενός εκ των δύο μαθημάτων συνεπάγεται αναγκαστικά και το διαχωρισμό των τμημάτων σε δύο ή περισσότερες λίστες. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν είναι επ' ουδενί αναγκαίο ούτε και επιβάλλεται από το νόμο.

Ο σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η παρουσίαση μιας πρότασης η οποία δίνει τη δυνατότητα, πάντοτε στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, να παραμείνει το Ε.Π.Ε. "Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες" αδιάσπατο και ο κάθε μαθητής να μπορεί να στοχεύσει σε οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου ανεξαρτήτως του μαθήματος (πληροφορικής ή χημείας) που θα επιλέξει.

Ο στόχος της πρότασής μας είναι να μην περιοριστούν οι επιλογές των μαθητών και να μην δημιουργηθούν τεχνητοί και αδικαιολόγητοι διαχωρισμοί των θετικών και τεχνολογικών τμημάτων σε λίστες.

Το κλειδί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η κατάλληλη επιλογή των συντελεστών βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων που ορίζει ο Ν.4186/2013 (Αρ. 4, παρ. 2).

Για κάθε τμήμα ή σχολή ή εισαγωγική κατεύθυνση θα ορισθεί ένα και μοναδικό μάθημα το οποίο θα έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 1.3 αντί για 1) ενώ τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα θα έχουν όλα τον ίδιο αλλά μειωμένο συντελεστή βαρύτητας (π.χ. 0.9 αντί για 1).

Για τα τμήματα Μαθηματικών το μάθημα με αυξημένο συντελεστή θα είναι προφανώς τα μαθηματικά, για τα τμήματα Πληροφορικής η πληροφορική, για τα τμήματα Χημείας η χημεία, κ.ο.κ

. Στη γενική περίπτωση, ένας μαθητής που θα επιλέξει το μάθημα της πληροφορικής (αντίστοιχα της χημείας) θα έχει συμφέρον να στοχεύσει σε τμήματα που δίνουν αυξημένο συντελετή βαρύτητας σε οποιοδήποτε μάθημα εκτός την χημεία (αντίστοιχα την πληροφορική), διότι σε αυτό το μάθημα δεν θα έχει εξεταστεί και επομένως δεν θα έχει τη δυνατότητα να το προσμετρήσει με αυξημένο συντελεστή.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα απαγορεύεται. Αν ένας μαθητής επιλέξει το μάθημα της πληροφορικής (αντίστοιχα της χημείας) αλλά στοχεύσει σε τμήμα που δίνει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας στη χημεία (αντίστοιχα στην πληροφορική), θα γνωρίζει ότι κανένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματά του δεν θα προσμετρηθεί με τον αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.

Δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα θα προσμετρηθούν με το μειωμένο συντελεστή βαρύτητας, αυτό θα οδηγήσει προφανώς σε χαμηλότερη συνολική βαθμολογία.

Άρα, ο μαθητής θα πληρώσει ένα μικρό τίμημα για να στοχεύσει σε τμήμα το οποίο δίνει αυξημένη βαρύτητα στο μάθημα (πληροφορικής ή χημείας) στο οποίο αυτός δεν εξετάστηκε.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου και δεν θα είναι δέσμιος μιας επιλογής μαθήματος που έκανε στην αρχή της Γ’ τάξης του Λυκείου.

Για καλύτερη κατανόηση της πρότασης ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα:

Έστω ότι το μάθημα αυξημένης βαρύτητας που έχει επιλεγεί για τα τμήματα Στατιστικής, Χημικών Μηχανικών, Ψηφιακών Συστημάτων, και Μηχανολόγων Μηχανικών είναι αντίστοιχα τα μαθηματικά, η χημεία, η πληροφορική και η φυσική, και οι συντελεστές που έχουν καθοριστεί βάσει του Ν. 4186/2013 είναι 1.3 για το μάθημα βαρύτητας και 0.9 για τα υπόλοιπα 3 μαθήματα. Αν ένας μαθητής επιλέξει στην αρχή της Γ' Λυκείου τη χημεία ως 4ο εξεταζόμενο μάθημα ο υπολογισμός των μονάδων του ανάλογα το τμήμα εισαγωγής θα γίνει ως εξής:

α) για το Τμήμα Στατιστικής: 0.9 * Χημεία + 1.3 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

β) για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών: 1.3 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

γ) για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: 0.9 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 1.3 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα

δ) για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: 0.9 * Χημεία + 0.9 * Μαθηματικά + 0.9 * Φυσική + 0.9 * Ελληνική Γλώσσα. Δηλαδή θα χάνει μόρια μόνο στην περίπτωση που επιλέξει τμήμα που έχει καθορίσει μάθημα βαρύτητας το οποίο δεν έχει διδαχθεί, χωρίς ωστόσο να του απαγορεύει την εισαγωγή του σε αυτό. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία, α) είναι απλή στην υλοποίηση, β) βασίζεται στο ισχύον σύστημα συντελεστών βαρύτητας, γ) δεν απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή στο νόμο, δ) δίνει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή τμημάτων,

ε) διατηρεί το πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ενιαίο και αδιάσπαστο, και

στ) μας απαλλάσσει από την αδικαιολόγητη δημιουργία τεχνητών λιστών οι οποίες είναι εντελώς υποκειμενικές και προβληματικές και δεν συνάδουν με την τρέχουσα διεπιστημονική και διαθεματική θεώρηση των επιστημών.

Για τους λόγους αυτούς η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καλεί τον Υπουργό Παιδείας να υιοθετήσει την πρότασή μας και να την εφαρμόσει στη διαδικασία καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4186/2013.

Σχόλια (12)

 
Έσμυ
18 Ιαν 2015 23:29

Πολύ yliko στο κεφάλι σου, λογικό να μην το αντέχεις. Σκέψου να ήταν η ΕΠΕ νπδδ τι θα βλέπαμε?

 
savant
18 Ιαν 2015 18:44

Μιλάμε για ΤΟ αυτογκόλ των πληροφορικών γιατί πολύ απλά ανατρέπει την βασική τους αρχή να μην εισάγονται μαθητές σε τμήματα πληροφορικής χωρίς να εχουν εξετασθεί στην πληροφορική.

Το μόνο που τους νοιάζει είναι η ΤΕΧΝ ΙΙ

 
Γιώργος Βαρελάς
11 Ιαν 2015 00:09

H πρόταση αυτή τής ΕΠΕ οδηγεί σε απώλεια μορίων της τάξης του 8% (όχι βέβαια του 10%, αφού δε θα ελαττώνεται ο 5ος βαθμός των τριών τάξεων του Λυκείου). Μέχρι τώρα είχαμε απώλεια 7% (αν κάποιος επέλεγε σχολή με απώλεια μορίων). Επίσης μέχρι τώρα δε γινόταν επιλογή σχολής από υποψήφιο που οδηγούσε σε απώλεια μορίων. Έτσι και με αυτήν την πρόταση οι υποψήφιοι δε θα επιλέγουν σχολές με απώλεια μορίων. Απλώς φοβούνται οι Πληροφορικοί το ότι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου δε θα επιλέγουν το μάθημά τους (Πληροφορική ή όπως θα ονομαστεί), αφού κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότερες σχολές (σύμφωνα με την αναμενόμενη πρόταση της ΑΔΙΠ) θα έχουν ως προαπαιτούμενο το μάθημα της Χημείας. Σαφώς και έπρεπε να ήταν μάθημα επιλογής και όχι 4ο μάθημα η Πληροφορική. Έτσι θα το διδάσκονταν όλοι οι μαθητές (και περισσότερες ώρες θα είχαν οι καθηγητές της Πληροφορικής, οπότε δε θα εξοστρακιζόντουσαν όπως αναφέρει ο συνάδελφος, ενώ τώρα θα υπάρξει πρόβλημα) και θα το απαιτούσαν ως προαπαιτούμενο αρκετές σχολές και από το οικονομικό πεδίο (προφανώς και θα το απαιτούσαν και πολλές σχολές των θετικών επιστημών που θα έχουν ως προαπαιτούμενο τη Χημεία). Τώρα με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που απαιτείται για να γίνει κάποιο τμήμα προσανατολισμού (κατεύθυνσης μέχρι τώρα), που είναι 15 σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι αμφίβολο αν θα δημιουργηθεί τμήμα με την Πληροφορική σε αρκετά σχολεία. Αυτό είναι που έχουν λάβει υπόψη τους οι Πληροφορικοί και κατέληξαν σε αυτήν την πρόταση. Ας ξεκινήσει διάλογος, να καταργηθεί η διάταξη του κ. Λοβέρδου και να τεθεί η Πληροφορική ως προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής για όλες τις σχολές που εμπλέκεται (σε όλα τα πεδία). Έτσι σε σχολεία με 4 ή 5 τμήματα της Γ Λυκείου θα έχουν οι Πληροφορικοί 8-10 ώρες (ενώ τώρα θα έχουν 6 ή 0). Το σημαντικότερο είναι ότι δε θα είναι ένα μάθημα γενικής παιδείας, όπου δεν ασχολούνται οι μαθητές, αλλά ένα μάθημα που πρέπει να διδάσκονται μαθητές και σε σχολές που έχουν ως προαπαιτούμενο το μάθημα της Χημείας, αλλά και για αρκετές σχολές από άλλα πεδία (όπου δε διδάσκεται η Χημεία). Εκτιμώ ότι έτσι αναβαθμίζεται πάρα πολύ η Πληροφορική (και οι Πληροφορικοί) και μάλιστα περισσότερο και από τη Χημεία.

 
Παπαδόπουλος Πέτρος
10 Ιαν 2015 11:12

Aλγοριθμικός συλλογισμός υψηλού παιδαγωγικού επιπέδου:
1. Η εισαγωγή της Πληροφορικής καταστρέφει το σύστημα Αρβανιτόπουλου
-Με διάζευξη, καταστρέφεται η Χημεία
-Με χωρισμό του πεδίου, καταστρέφονται τα παιδιά λόγω περιορισμένων επιλογών
2. Συνεπώς, η λύση είναι μια: εξέταση όλων στην Χημεία και η Πληροφορική να πάει να ... (διδαχθεί αλλού)

Αντι-πρόταση; Καμία
Φτηνή αντιπολίτευση δηλαδή.
Αν η αντι-πρόταση είναι η Πληροφορική να εξετάζεται σαν 5ο μάθημα Γενικής Παιδείας, ευχαρίστως να ανταλλάξουμε την πλεονεκτική θέση της Πληροφορικής με την Χημεία, ώστε να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά

Το ότι ο Αρβανιτόπουλος ψήφισε μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση εν μέσω κρίσης, μνημονίων, έλλειψης χρημάτων κτλ δεν απασχολεί κανέναν;
Το ότι ψήφισε αυτό το σύστημα όπως είναι, σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξει επειδή έτσι ψηφίστηκε;

Τέλος πάντων, υπάρχει κάποια ισότιμη λύση που έχετε να προτείνετε ώστε να μην εκδιωχθούν οι συνάδελφοι σας από την εκπαίδευση;
Ισότιμη λύση και επιστημονικά σωστή και όχι να θεωρεί την Πληροφορική δευτερεύουσα επιστήμη, όταν διαθέτει τουλάχιστον 3πλάσιες σχολές ανά την Ελλάδα και τον κόσμο σε σχέση με την Χημεία

 
ΝΜ
10 Ιαν 2015 09:13

Συμφωνώ με τους συναδέλφους χημικούς. Ας μοιράσουν τις σχολές. Για να δουν οι συνάδελφοι χημικοί πόσοι περνούσαν κατά τύχη στο χημικό τόσα χρόνια.

 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
09 Ιαν 2015 22:03

Μα είναι πολύ απλό. Αυτό ήθελε πάντα η ΕΠΕ από την αρχή. Να συνεχιστεί το καθεστώς που ισχύει εδώ και τόσα χρόνια. Για εισαγωγή στις ίδιες σχολές να επιλέγει ο μαθητής μεταξύ πληροφορικής ή χημείας όπως γίνεται τώρα στην τεχνολογική κατεύθυνση, οπότε θα επιλέγουν όλοι την πληροφορική γιατί είναι πιο εύκολο μάθημα. Αυτό το ξέρουν όλοι, το λεν μεταξύ τους, αλλά φοβούνται να το παραδεχτούν δημοσίως. Αντίθετα ισχυρίζονται ψευδώς ότι οι μαθητές επιλέγουν πληροφορική γιατί τους αρέσει περισσότερο. Φυσικά μια απλή δημοσκόπηση στους μαθητές φανερώνει εύκολα την αλήθεια.

 
Φωτης Μακρυπουλιας
09 Ιαν 2015 21:59

Απλώς και πάλι η διάζευξη Χημεία ή Πληροφορική (η οποία και δεν πέρασε στη βουλή) με άλλο τρόπο.
Ήμαρτον.

 
Έσμυ
09 Ιαν 2015 21:50

Η πρόταση είναι λανθασμένη, καθώς θα μπορεί κάποιος να εισέλθει σε σχολή χωρίς να έχει εξεταστεί στο βασικό της μάθημα. Κοινή λογική είναι, μετά τις λανθασμένες λίστες με 33 δήθεν σχολές η ΕΠΕ αποφάσισε να κάνει και άλλες προτάσεις...

 
Τιμωρία
09 Ιαν 2015 21:49

1. Στόχος είναι να τιμωρηθούν οι μαθητές ή να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο που είναι σημαντικό για τη σχολή τους;;
2. Και πώς θα λυθεί το πρόβλημα όταν στις σχολές θα εισάγονται μαθητές δύο ταχυτήτων;
3. Αν κατάλαβα καλά ένας που θα πάει στο χημικό με πληροφορική θα μπορεί να λάβει με άριστα το 20 μέχρι 54, δηλαδή 13,5 ανά μάθημα...

Μάλιστα!!

 
ΕΒ
09 Ιαν 2015 21:12

Προφανώς δεν περνάει από το μυαλό της ΕΠΕ ότι μάθημα 6 ωρών την εβδομάδα θα είναι αδίδακτο για κάποιους μαθητές. Ο συντελεστής 0,9 ως ποινή θα είναι το λιγότερο μπροστά στην οικονομική αφαίμαξη των γονιών και την αφαίμαξη που θα υποστεί ο μαθητής σε χρόνο και διάθεση δυνάμεων με ό,τι αυτά συνεπάγονται στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Προφανώς και δεν περνάει από το μυαλό της ΕΠΕ ότι ο συγκεκριμένος υπουργός που τους έκανε το χατήρι της προσθήκης του μαθήματος τους στο Ν 4310 έχει ημερομηνία λήξης λίγων ημερών.

 
Savant
09 Ιαν 2015 19:36

Με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυριζω...

 
Κώστας Δημητρίου
09 Ιαν 2015 19:32

Μπράβο στην ΕΠΕ. Πάρα πολύ ωραία πρόταση και πολύ εύκολα υλοποιήσιμη, χωρίς να απαιτεί αλλαγές και νέες τροπολογίες. Επίσης, κατά την προσωπική μου γνώμη δε βλέπω και να υπάρχει και λόγος αντίρρησης από τον κλάδο των χημικών για την υλοποίησή της.
Έπρεπε όμως η ΕΠΕ να είχε καταθέσει πολύ νωρίτερα αυτή την απλή πρόταση και να μην είχε αφήσει να εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος μεταξύ των οργανώσεων χημικών και πληροφορικών. Τώρα που την καταθέτει ίσως είναι αργά. Πολύ αμφιβάλλω αν θα τη μελετήσει καθόλου ο κύριος Λοβέρδος. Ο νους του είναι στις εκλογές και στην πολιτική του επιβίωση την επόμενη μέρα. Καλά είναι να επανέλθει η πρόταση και μετά τις εκλογές στον νέο υπουργό παιδείας, αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ