ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η εισήγηση του προέδρου του ΕΣΥΠ Σ. Κάτσικα στη συνεδρίαση των ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ

Δημοσίευση: 12/01/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στην κοινή συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ της 24ης Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός Παιδείας πρότεινε:

«…για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ή το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να κινηθούμε στη λογικής της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου (άρθρο 62 του Ν.4009/2011), ως προς το στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή για τον καθορισμό του κατ΄ έτος αριθμού των εισακτέων στις σχολές και στα τμήματα εκάστου ιδρύματος.

Συγκεκριμένα προτείνεται, να υποβληθούν σχετικές εισηγήσεις από τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους προέδρους των ΤΕΙ στην ΑΔΙΠ, κατόπιν να κατατεθεί η γνώμη της ΑΔΙΠ στα ιδρύματα και στη συνέχεια τα ίδια τα ιδρύματα να αποφασίσουν για τον αριθμό των εισακτέων.

Ο τρόπος λήψης της απόφασης αυτής από τα ίδια τα ιδρύματα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, μετά από διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας με αυτά

. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνεται να υπογράφει την τελική απόφαση των ιδρυμάτων.

Η αρμοδιότητα του Υπουργού στην περίπτωση αυτή θα είναι δεσμία, δηλαδή δεν θα μπορεί να αποκλίνει από τις τελικές αποφάσεις των ιδρυμάτων».

Η Γραμματεία του ΣΑΤΕ κατέθεσε στη συζήτηση την εξής πρόταση:

«Σύμφωνα με τις απόψεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει ο αριθμός εισακτέων να καθορίζεται από τα Ιδρύματα χωρίς την παρέμβαση του Υπουργείου. Προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία για τον καθορισμό των εισακτέων:

1. Τον μήνα Ιανουάριο, κάθε ακαδημαϊκού έτους, συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του τμήματος και αιτιολογημένα προτείνει τον αριθμό εισακτέων που δύναται να εκπαιδεύσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και χωρίς να υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη: τις υπάρχουσες υποδομές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς καθώς και τις διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας μετά από έρευνα.

2. Η πρόταση του Τμήματος προτείνεται ως εισήγηση στη κοσμητεία της οικείας της Σχολής για έκφραση σύμφωνης γνώμης.

3. Η κοσμητεία υποβάλλει την πρόταση στη Σύγκλητο για συζήτηση και τελική απόφαση.

4. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος είναι η μόνη που μπορεί αιτιολογημένα, κυρίως στη βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού , να αυξομειώσει τον αριθμό εισακτέων.

5. Η οριστική απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.

Προϋποθέσεις:

1. Ένα τμήμα που διαθέτει μέχρι και 5 καθηγητές όλων των βαθμίδων, δεν μπορεί να έχει αριθμό άνω του 50. Όταν το τμήμα διαθέτει άνω των 5 καθηγητών όλων των βαθμίδων, μπορεί να δέχεται αριθμό εισαγομένων αιτιολογημένα μέχρι 120.

Είναι δυνατόν σε ένα τμήμα να εισαχθούν περισσότεροι από 120 φοιτητές μόνο με πλήρη και αιτιολογημένη απόφαση και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

3. Απαιτείται η έγκριση τετραετούς οικονομικού προγραμματισμού και στρατηγικός σχεδιασμός, κάθε Ιδρύματος, ώστε οι προτάσεις για τον αριθμό εισακτέων να είναι σύμφωνες με τις δυνατότητες του κάθε Ιδρύματος.»

Προγενέστερη της συνεδρίασης σχετική απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων ανέφερε ότι:

«Για το θέμα του καθορισμού του αριθμού των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι σκόπιμο και πρέπει να διευθετηθεί στα πλαίσια του νόμου, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή στη βάση προγραμματικών συμφωνιών τετραετούς διάρκειας, καθώς ο αριθμός των εισαγομένων συναρτάται απόλυτα με τις δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής, οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.»

Κατά τη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2014, μετά από συζήτηση, το σώμα (ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ) αποφάσισε τα εξής:

«To Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), στην κοινή τους συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2014 συζήτησαν την πρόταση του Υπουργού Παιδείας περί καθορισμού του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ από τα Ιδρύματα.

Κατά τη συζήτηση, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται περί σημαντικής πρωτοβουλίας που συνάδει με πάγια αιτήματα των Συνόδων Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ.

Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων προβλέψεων του Ν. 4009/11, άρθρα 61, 62 και 63, περί προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού μεταξύ ΑΕΙ και Πολιτείας και κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης στα ΑΕΙ, με τη διαμεσολάβηση της ΑΔΙΠ.

Τα άρθρα όμως αυτά δεν έχουν ακόμα τύχει εφαρμογής. Η αναγκαιότητα, επομένως, και το αίτημα πλήρους εφαρμογής των ανωτέρω υφιστάμενων ρυθμίσεων από το Υπουργείο Παιδείας παραμένουν.

Ωστόσο, παράλληλα, εν όψει της ανάγκης καθορισμού του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, εφόσον οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως, θα καταβληθεί εντατική προσπάθεια για την εξεύρευση κοινά αποδεκτής βέλτιστης λύσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τους διατιθέμενους στα Ιδρύματα πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους).

Για τον σκοπό αυτό, συγκροτείται ομάδα εργασίας στο πλαίσιο των ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ, η οποία θα καταθέσει τις προτάσεις της το αργότερο εντός διμήνου.»

Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ με απόφασή του (Α.Π. 3417/27.11.2015) συγκρότησε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους:

1. Σωκράτη Κάτσικα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρο ΕΣΥΠ, ως Πρόεδρο

2. Πάρι Τσάρτα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρο ΣΑΠΕ, ως μέλος

3. Δημήτριο Νίνο, Ομ. Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, Πρόεδρο ΣΑΤΕ, ως μέλος

4. Γρηγόριο Τσάλτα, Πρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωπο της Συνόδου Πρυτάνεων στο ΕΣΥΠ, ως μέλος

5. Μιχαήλ Μπρατάκο, Πρόεδρο ΤΕΙ Αθήνας, εκπρόσωπο της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ στο ΕΣΥΠ, ως μέλος

6. Κωνσταντίνο Γάτσιο, Πρύτανη ΟΠΑ, Προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων, ως μέλος

7. Δημήτριο Βελισσαρίου, Πρόεδρο ΤΕΙ Πελοποννήσου, Προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ, ως μέλος

8. Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, εκπρόσωπο ΥΠΑΙΘ στο ΕΣΥΠ, ως μέλος

9. Περικλή Λύτρα, Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, εκπρόσωπο ΥΠΑΙΘ στο ΕΣΥΠ, ως μέλος με αντικείμενο την επεξεργασία εισήγησης προς το ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ για τη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων στα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η ομάδα εργασίας, στη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσισε τα εξής:

1. «Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρα 61, 62 και 63 του Ν.4009/2011) πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Προς τούτο καλείται το ΥΠΑΙΘ, εντός του 2015, να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική, κατά το άρθρο 61, ως πρώτο βήμα της όλης διαδικασίας.

2. Ο καθορισμός των συνολικώς εισαγομένων σε κάθε Τμήμα των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνει με συμφωνία μεταξύ τριών μερών: των ΑΕΙ, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ. Ως προς τη διαδικασία, αυτή ξεκινά με διαμόρφωση προτάσεων από τα ΑΕΙ, αποστολή των προτάσεων προς την ΑΔΙΠ, τοποθέτηση της ΑΔΙΠ επί των προτάσεων αυτών και τριμερή (ΑΕΙ-ΑΔΙΠ-ΥΠΑΙΘ) διαβούλευση προς επίτευξη συμφωνίας.

3. Με τη διαδικασία του σημείου 2 ανωτέρω καθορίζεται ο αριθμός των συνολικώς εισαγομένων σε κάθε Τμήμα, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους. Αν και θεωρείται σκόπιμη η πλήρης κατάργηση των μετεγγραφών και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους οικονομικώς αδύναμους εισαγόμενους προκειμένου αυτοί να φοιτήσουν στο Τμήμα που εισήχθησαν, αναγνωρίζεται η ανάγκη, επί του παρόντος, διατήρησης ενός καθεστώτος μετεγγραφών με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια. Ωστόσο, οι εισαγόμενοι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην των πανελληνίων εξετάσεων σε κάθε Τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων του σημείου 2.

4. Τα παραπάνω θα τεθούν προς διαβούλευση στα αρμόδια συλλογικά όργανα των ΑΕΙ. Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής, στην οποία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν η Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Προέδρου της ΑΔΙΠ θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 15-19 Δεκεμβρίου ή την 22α ή την 23η Δεκεμβρίου.»

Η Σύνοδος Πρυτάνεων της 12ης – 13ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσισε:

«Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ότι τα Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και τη συνταγματική πρόβλεψη περί αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, πρέπει να έχουν βαρύνουσα γνώμη και αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εισαγομένων φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν.

Ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ.» Σε συνάντηση της ομάδας εργασίας με τη διοίκηση της ΑΔΙΠ, την 23η Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η παραπάνω πρόταση της ομάδας εργασίας.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται στο σώμα η αποδοχή της πρότασης της ομάδας εργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.