Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Άλλα εισηγήθηκε το ΙΕΠ και άλλα υπέγραψε ο υπουργός για τη μελέτη στην πρωινή ζώνη του Δημοτικού

Τα πρακτικά του ΙΕΠ της 15ης Ιανουαρίου
Δημοσίευση: 20/01/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos αποκαλύπτει σήμερα τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της 15ης Ιανουαρίου του 2015, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Τo ΙΕΠ εισηγήθηκε άλλα από αυτά που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, για την πιλοτική εφαρμογή της μελέτης στην πρωινή ζώνη του Δημοτικού Σχολείου.

Β. Η εισήγηση έγινε κατόπιν σχετικού ερωτήματος από το υπουργείο Παιδείας.

Το esos μόλις παρέλαβε τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΙΕΠ, επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ Γιάννη Κουμέντο στον οποίο επισημλάναμε:

Esos: κε Κουμέντο η εισήγηση του ΙΕΠ είναι διαφορετική από την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός, την οποία μάλιστα επικαλείται στην απόφαση, για την εισαγωγή της μελέτης στο δημοτικό με ΕΑΕΠ. Ποια είναι η θέση σας:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΠ: Την ευθύνη για το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης και για την πιλοτική εισαγωγή της Μελέτης στο πρωινό πρόγραμμα για τα ΕΑΕΠ, την φέρει η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και προσωπικά ο Διευθυντής της κ.Κ.Παπαχρήστος. Το ΙΕΠ έχει κάνει διαφορετική εισήγηση με αναλυτική τεκμηρίωση, την οποία η Διεύθυνση σπουδών δεν έλαβε υπόψη της".

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ

Η εισήγηση του ΙΕΠ προς το υπουργείο Παιδείας έχει ως εξής:

ΙΙ. Εφαρμογή της μελέτης στα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και της φυσικής του Δημοτικού Σχολείου. Το Ι.Ε.Π. έχει ήδη λάβει θέση στο ζήτημα της εφαρμογής της μελέτης στην πρωινή υποχρεωτική ζώνη

. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση της μελέτης «στο πλαίσιο ‘διδακτικής περιόδου’ εντός της πρωινής υποχρεωτικής ζώνης από τον ίδιο τον διδάσκοντα» μεταξύ άλλων απαιτεί:

(α) ανακατανομή των ωρών των διδασκόντων (και πιθανότατα του ωραρίου εργασίας) και αναδιοργάνωση του σχολικού προγράμματος σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση,

(β) σημαντική μείωση (με βάση και της πρόσφατης έρευνας του Ι.Ε.Π.) της διδακτέας ύλης των μαθημάτων, ώστε η εφαρμογή της μελέτης να μην γίνεται με ταυτόχρονη πίεση «να βγει» η ύλη,

(γ) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και στις πρόσφορες διδακτικές προσεγγίσεις ενσωμάτωσης της μελέτης στη διδακτική περίοδο, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους μαθητές,

(δ) Απαιτεί μελέτη εφαρμογής στο σύνολο των τύπων του Δημοτικού Σχολείου (Κλασικά, ΕΑΕΠ, ολιγοθέσια, Ειδικής Αγωγής),

(ε) συγκεκριμένη μελέτη από το Ι.Ε.Π. για ουσιαστική πιλοτική εφαρμογή για μια σχολική χρονιά σε ικανό αριθμό σχολείων καθώς και παιδαγωγική και ερευνητική παρακολούθηση της εφαρμογής από Σχολικούς Συμβούλους και ειδικούς εμπειρογνώμονες, ώστε να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα αλλά και τα πιθανά προβλήματα που παρουσιάζονται, ώστε να αναζητηθούν κατάλληλες λύσεις.

Τα στοιχεία αυτής της πιλοτικής εφαρμογής θα αποτελούσαν πολύτιμο εργαλείο για τη γενίκευση και την αποτελεσματική ένταξη της μελέτης στο σχολικό πρόγραμμα, ώστε να μη ματαιωθεί μια ακόμη καινοτομία.

Επομένως, μπορεί να εκδοθεί σχετική Υ.Α. η οποία να καθορίζει ως χρόνο πιλοτικής εφαρμογής της ως άνω καινοτομίας το σχολικό έτος 2015-2016 και τον αριθμό των σχολείων που θα συμμετάσχουν, να αναθέτει στο Ι.Ε.Π. τη μελέτη και πρόταση για την ανακατανομή των ωρών, για τη μείωση της ύλης ανά τάξη και μάθημα, την παραγωγή του απαραίτητου υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή τους με δαπάνες συγχρηματοδοτούμενου έργου που θα αναπτυχθεί γι΄ αυτόν τον σκοπό.

ΙΙΙ. Τον περιορισμό στο ελάχιστο και μόνο στα βασικά μαθήματα των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές για το σπίτι.

Στόχος να ολοκληρώνονται στο σχολείο όλες οι μαθησιακές διαδικασίες, ώστε να απαλλάσσονται μαθητές και γονείς από τις «κατ’ οίκον» εργασίες.

Ο περιορισμός των εργασιών που ανατίθενται στο σπίτι σχετίζεται αφενός με την υλοποίηση προγράμματος μελέτης στο σχολείο και αφετέρου με τον περιορισμό της ύλης, ώστε η εμπέδωση να μη γίνεται εις βάρος της ποιότητας της διδασκαλίας και της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερα στα μαθήματα που δεν θα προβλέπονται ώρες μελέτης στο σχολείο θα πρέπει η μείωση της ύλης να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική εμβάθυνση στο σχολείο.

Οι εργασίες για το σπίτι είναι πολύ περιορισμένες και αφορούν μόνο εκείνες τις ενότητες μαθήματος που ο εκπαιδευτικός τις κρίνει απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένων κάθε φορά γνωστικών ή άλλων στόχων.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί από δράσεις ενημέρωσης των γονέων ώστε η ελαχιστοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών να συνοδεύεται από άλλες μορφές ενίσχυσης της μάθησης των παιδιών, αδιάλειπτης ενημέρωσης για την παιδαγωγική πρόοδο που σημειώνουν και παρέμβασης, όπου είναι αναγκαίο. ΙV. Δυνατότητα διαμόρφωσης μέρους του Ωρολογίου Προγράμματος από τη σχολική μονάδα, (ποσοστό περίπου 10%) με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της κ.λπ..

Η ευελιξία στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μια σύγχρονη πρακτική η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να μην αποβαίνει σε βάρος της συνεκτικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να δίδει πρόσθετη αξία στη μάθηση και την εκπαίδευσης των μαθητών.

Η εμπειρία της εφαρμογής της «Ευέλικτης Ζώνης» είναι πολύτιμη προς την κατεύθυνση αυτή.

Μια συστηματική μελέτη θα έδινε απαντήσεις στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η κάθε σχολική μονάδα να έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τη σύνθεση του πληθυσμού της.

Μια τέτοια προοπτική θα οδηγούσε στην αύξηση της αυτονομίας και τη χειραφέτηση της σχολικής μονάδας με υλοποίηση: (α) σε επίπεδο τάξης, με σχεδιασμό και πρόταση από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο και (β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την ενίσχυση κοινών στόχων και δράσεων, πάλι σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο και πάντα υπό την έγκριση του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.

V. Η απελευθέρωση από τα υποχρεωτικά μαθήματα του ολοήμερου προγράμματος των 10 ωρών στα Δημοτικά με ΕΑΕΠ και των 20 ωρών στα Δημοτικά του «κλασικού» ολοήμερου προγράμματος δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης εξειδικευμένων και στοχευόμενων προγραμμάτων ανά σχολική μονάδα.

Ο σύλλογος διδασκόντων όλων των τύπων των δημοτικών σχολείων διαμορφώνει το ολοήμερο πρόγραμμα επιλέγοντας μαθήματα, κύκλους μαθημάτων, αντικείμενα και δραστηριότητες με απόφαση – πρότασή του, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε μάθημα, κάθε κύκλος, αντικείμενο ή δραστηριότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες την εβδομάδα

. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σταδιακά η αυτονομία της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση μέρους του συνολικού ωρολογίου προγράμματος».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΠΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΧΘΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤ Α « Εχοντας υπόψιν…» την εισήγηση του ΙΕΠ

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΕΠ παρευρίσκονταν ο πρόεδρος Σωτήρης Γκλαβάς,    ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.   Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   Ηλίας Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ιωάννης Αντωνίου και Γεώργιος Τύπας.

 

Ετικέτες: 
ΙΕΠΔημοτικό

Σχόλια (7)

 
Τάκης
21 Ιαν 2015 07:47

Απ' ότι μου λένε στις τοποθετήσεις στη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας σπουδών του υπουργείου ανέλαβαν κάποιοι άσχετοι με το αντικείμενο, οπότε αυτά τα τραγελαφικά με τις αποφάσεις του υπουργού είναι αναμενόμενο να συμβαίνουν. Αλίμονο στα μικρά παιδάκια που δεν φταίνε σε τίποτε να πληρώνουν τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές των υπουργών........

 
δάσκαλος τάξης
20 Ιαν 2015 19:22

Σχόλιο στο σχόλιο του κ. Γιάννη

Πώς πρέπει και αν πρέπει να γίνει μελέτη εντός υποχρεωτικού ωραρίου είναι ένα σοβαρό παιδαγωγικό θέμα. Πάντως, σίγουρα δεν πρέπει να λυθεί με κριτήριο αν ειδικότητες και τ δασκάλους(Π70) πλεονάζουν ή λείπουν. Οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν για τα παιδιά και όχι το αντίστροφο.

Προς σχόλιο κ. Νίκου,
Οι εισηγήσεις του ΙΕΠ έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τον Υπουργό. Αλλά δεν μπορεί ο Υπουργός να τις επικαλείται στα "έχοντας υπόψη" της Υπουργικής Απόφασης όταν δεν τις αποδέχεται και αποφασίζει κάτι διαφορετικό από την εισήγηση του ΙΕΠ. Είναι στις δικαιοδοσίες του η απόφαση αλλά και αναλαμβάνει και την ευθύνη είτε της αποδοχής είτε της απόρριψης της εισήγησης του ΙΕΠ, το οποίο εκ του νόμου γνωμοδοτεί.

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
20 Ιαν 2015 18:53

ΚΑΠΟΤΕ ΤΟ ΛΕΓΑΝΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ. ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝΕ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π Κ.Λ.Π
ΑΝ ΠΑΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΡΑΒΑ, ΒΛΕΠΕ ΒΙΒΛΙΟ ΡΕΠΟΥΣΗ, ΠΕΤΑΝΕ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ.
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
TOYΣ ΗΡΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝΕ ΚΑΤΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝΕ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ.
ΚΑΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΑΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ, ΕΜΠΑΙΝΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΟΥΝΕ ΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

 
takis
20 Ιαν 2015 18:15

Το ΙΕΠ από Δευτέρα θα αποκτήσει την αίγλη που είχε διαχρονικά. Ο νυν υπουργός γράφει στα παλαιά του υποδήματα το ΙΕΠ αλλά ο νέος υπουργός δήλωσε ήδη για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου στρατηγικού φορέα της ελληνικής εκπαίδευσης.

 
ΝΙΚΟΣ
20 Ιαν 2015 16:38

Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου........ Δηλαδή οι αποφάσεις του ΙΕΠ αποτελούν θέσφατα? Ποιοί είναι οι κύριοι τόσο ατομικά όσο και συλλογικά? Στέκουν επιστημονικά ή είναι ΟΛΟΙ μηδενός εξαιρουμένου κομματικοί ; Θου Κύριε φυλακήν εν τω στόματι μου......

 
Γιάννης
20 Ιαν 2015 15:31

Ο υπουργός αποδεικνύεται πιο σοβαρός από το ΙΕΠ. Το ΙΕΠ ουσιαστικά πρότεινε να μειωθούν οι ώρες των ειδικοτήτων και να δοθούν ως έξτρα ώρες στους δασκάλους (ΠΕ70), για την πρωινή μελέτη. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα οι ειδικότητες (π.χ., γυμναστές, Πληροφορικοί) να μείνουν χωρίς συμπληρωμένο ωράριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Υπουργός σωστά σκεπτόμενος δεν έμπλεξε με τις ειδικότητες, αλλά ζήτησε μείωση της διδακτέας ύλης των ίδιων των δασκάλων με μελέτη της εναπομείνασας ύλης από τους ίδιους τους δασκάλους.

 
IOANNIS
20 Ιαν 2015 13:51

Η Υπουργική Απόφαση έχει προεκλογική σκοπιμότητα. Το θέμα της μελέτης είναι ευαίσθητο για πολλούς γονείς μετά και από την κατάργηση του δασκάλου στην ουσία από τα ολοήμερα. Χωρίς διορισμούς δασκάλων δυστυχώς τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει. Μόνο κανένας ψήφος μπορεί να έρθει. Άλλοστε αυτός είναι και ο σκοπός.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ