ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Προτάσεις για ορισμό εισηγητών - μελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ (Α)

Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για κάποιο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που έχουν διδάξει το εν λόγω μάθημα.
Δημοσίευση: 09/03/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προτείνουν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων, εκπαιδευτικούς για τα παρακάτω Μαθήματα Ειδικοτήτων, προκειμένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2015, των υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄) που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Ι. και τις λοιπές σχολές:

-Νεοελληνική Γλώσσα, του κλάδου ΠΕ2 Φιλόλογοι

-Μαθηματικά Ι, του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικοί

-Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32,31) ή ΠΕ12.11, ΠΕ17.10

-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10)

-Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ 17 (02,06,10)

-Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10)

-Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32,31)

-Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,10)

-Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)

-Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14 (01,06) ή ΠΕ 14.02, ΠΕ18 (10,11)

-Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06) ή ΠΕ18 (07,10,21,25)

-Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας του κλάδου ΠΕ14.01, ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06,02), ΠΕ18.10

-Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή ΠΕ18.09

-Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30) ή ΠΕ18 (13,14,15,17),

-Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

-Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ 14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)

-Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)

-Διαμόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18 (12,15,16,30)

-Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30)

-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

-Οικοδομική, του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

-Γραφιστικές Εφαρμογές, του κλάδου ΠΕ18 (01,26)

-Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01,26)

-Δομημένος Προγραμματισμός, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20

-Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)

-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06,10),ΠΕ17 (04,08) ή ΠΕ12.05

-Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, του κλάδου ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08) ή ΠΕ12.05

-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03

-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40)

-Ναυσιπλοΐα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ή ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ’ τάξης).

-Μεταφορά Φορτίων, του κλάδου ΠΕ 18.23 ή ΠΕ12.07, ΠΕ18.31

-Μηχανές Πλοίου Ι ,του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23

-Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)

Κατά τη διατύπωση των προτάσεων το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1) Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμό Δ΄ και να έχουν διδάξει τουλάχιστον ένα (1) από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. τουλάχιστον για ένα (1) σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.

2) Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για εισηγητές της Κεντρικής Επιτροπής να είναι μόνιμοι ή ελλείψει μονίμων αναπληρωτές ΔΕ των ανωτέρω κλάδων και να έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για κάποιο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που έχουν διδάξει το εν λόγω μάθημα.

3) Δεν μπορεί να μετέχει στην Κεντρική Επιτροπή σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

4) Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, όσοι εκπαιδευτικοί προταθούν πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, ότι:

Στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α και Β) του τρέχοντος έτους

α) δεν εξετάζεται ο/η σύζυγός μου ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί μου με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού

β) δεν προετοιμάζω υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ούτε συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων

γ) δεν είμαι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με εξεταζόμενο μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες και να τις αποστείλουν στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Τμήμα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, ταχυδρομικώς και με e-mail (e-mail: t09tee07@minedu.gov.gr) το αργότερο μέχρι 27 Μαρτίου 2015 αναφέροντας για τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς την τάξη, το μάθημα, τον κλάδο και την ειδικότητά τους (λεκτικό και κωδικός), τον βαθμό τους καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο Λυκείου, οικίας και κινητό). Οι πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από τις υπογεγραμμένες (πρωτότυπες) υπεύθυνες δηλώσεις.

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι πρωτότυπες, δεν θα γίνονται δεκτές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.