Η αναλυτική πρόταση για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων από τους Ανεξάρτητους Έλληνες

Μοριοδότηση και από το Σύλλογο Διδασκόντων 5 μόρια

02/04/2015

Άκουσε το άρθρο

Yπόμνημα με την πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων, κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας Αρ. Μπαλτά και τον Αναπληρωτή Τάσο Κουράκη , η Τομεάρχης Παιδείας του κόμματος Σταυρούλα Ξουλίδου .

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015

Στις 31/7/2015 λήγει η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, πιστεύουμε ότι είναι δυνατό, αρχικά να θεσμοθετηθεί και στη συνέχεια να υλοποιηθεί, η διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων έτσι ώστε στις 1/9/2015 να έχουν στελεχωθεί όλα τα σχολεία της χώρας. Ως εκ τούτου οι προτάσεις μας σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι εξής:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει 8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική), 5 έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείου που διεκδικεί θέση όπως επίσης και πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους/στις οποίους/ες συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993.

β) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

γ) Για θέσεις Διευθυντών/ντριών στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον

Β2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της οργάνωσης- διοίκησης εκπαίδευσης: 5 μόρια

2. Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή στην ειδικότητα: 4 μόρια

3. Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της οργάνωσης- διοίκησης εκπαίδευσης: 3 μόρια

4. Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των επιστημών αγωγής ή στην ειδικότητα: 2 μόρια

5. Διδασκαλείο: 2 μόρια

6. Δεύτερο πτυχίο: Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι 2 μόρια

7. Σ.Ε.Λ.Δ.Ε: 1 μόριο

8. Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε Α επιπέδου: 1 μόριο

9. Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε Β επιπέδου: 2 μόρια

10. Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου Β2: 1 μόριο

11. Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2: 2 μόρια

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δε μοριοδοτείται. Επίσης δεύτερο διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δε μοριοδοτείται.

2. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων, μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.

3. Αν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

1. Για κάθε χρόνο πέραν του υποχρεωτικού, για τη συμμετοχή στις επιλογές 1 μόριο με ανώτατο τα 8 μόρια. Το σύνολο των μονάδων αυτής της κατηγορίας καλύπτεται με 16 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία.

2. Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια 0,50 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής και έως 2 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.

 

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

1.Μοριοδότηση συνέντευξης 10 μόρια

Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του/της υποψηφίου/ας, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών.

Η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους/τις εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιβάλλεται να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας της συνέντευξης:

Πρώτον, θα διεξάγεται αντικειμενικά από έμπειρα στελέχη που θα στελεχώσουν τα συμβούλια επιλογής και δεύτερον η συνέντευξη θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται με δυο βασικά κριτήρια:

α) Θα υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλους, που θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης.

β) Οι ερωτήσεις θα είναι συγκεκριμένης μεθοδολογίας από κοινή τράπεζα ερωτήσεων.

Τέλος το συμβούλιο θα συνεκτιμά εκτός των άλλων και τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες των υποψηφίων διευθυντών σύμφωνα με στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά.

2. Μοριοδότηση από το Σύλλογο Διδασκόντων 5 μόρια

Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία θα απέχουν οι υποψήφιοι, καλείται να προβεί σε μοριοδότηση από 1 μέχρι 5 μόρια για τον κάθε υποψήφιο της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια εξάγεται ο μέσος όρος.

Η μοριοδότηση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής, το οποίο μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας, καταχωρεί τη μοριοδότηση.

Σχόλια (34)

Αντώνης@greo
|

Συμφωνώ και επαυξάνω.Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας είναι πολυσχιδής και πολυεπίπεδος (όχι μόνο διττός όπως αναφέρθηκε).Όποιος δεν έχει διοικήσει (ή θητεύσει ) ως Διευθυντής σχολικής μονάδας δεν έχει γνώση περί του αντικειμένου.Αλλά ΕΛΕΟΣ !!!!!! και εκείνο το οποίο γράφτηκε και υποστηρίχθηκε απο κάποιους εδώ στο forum , περί μή αναγκαιότητας της ύπαρξης Διευθυντών στα σχολεία και αντικατάστασής τους απο τριμελείς επιτροπές εκπ/κών ...ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ , ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ (Ο ΥΠΑΡΚΤΟΣ Ή ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
Τέτοιες προτάσεις που κάποιοι τις θεωρούν και "νεοαριστερίστικες" δεν είναι τίποτα άλλο παρά φανφαρομπουρδολογίες του απόλυτου κενού και ένας ακόμα λόγος που μας κάνει να συμφωνούμε με το πρόσφατο άρθρο του Υπουργού Πανούση στα "Νέα".ΗΜΑΡΤΟΝ!!!!!! σοβαρευτείτε πλέον , είναι καιρός.

greo
|

Μοριοδότηση των τυπικών, διότι τα τυπικά είναι και ουσιαστικά στο 90% των περιπτώσεων.

Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να έχει λόγο 5-10% και πολύ είναι. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι φιλήσυχοι άνθρωποι του καθήκοντος.
Οι υποψήφιοι διευθυντές, αντί για συνέντευξη να δίνουν εξετάσεις που θα οργανώνονται από το ΑΣΕΠ. Αυτό βέβαια θα πρέπει να αφορά ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ο διαγωνισμός θα πρέπει να μετρά κατά 30%, 10% η γνώμη του συλλόγου και το υπόλοιπο 60% να είναι τα προσόντα του υποψήφιου στα οποία να μετρώνται όλες οι εκπαιδευτικές του περγαμηνές ως εκπαιδευόμενου και ως επιμορφωτή-εκπαιδευτή, μαζί με τις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ δημοσιεύσεις, κτλ. Τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Ο ρόλος του διευθυντή θα πρέπει να ενισχυθεί έναντι του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, θα πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, αφού έχει γνώση για τις δυνατότητές τους από τους μαθητές και από τους γονείς, αλλά επίσης από τη δική του γνώση και εμπειρία. Ας δοθεί η δυνατότητα στους διευθυντές να επιλέγουν και να αξιολογούν το προσωπικό τους και μετά ας τους ζητήσουν όλες τις ευθύνες του κόσμου για την πορεία του σχολείου. Διευθυντές όμως όχι κομματικούς . Διευθυντές με προσόντα, γνώση, πείρα και με διαρκή αξιολόγηση.

oeo&geo&aggeliki
|

Αγγελική συμφωνώ,
ο όχλος θέλει αίμα στην αρένα.
Λυπάμαι πολύ, διότι απηυδισμένος από την εγκληματική πολιτεία των προηγουμένων κυβερνήσεων, ψήφισα με ελπίδα τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω όμως ότι με αυτά που κάνει και με όσα δεν κάνει, δυστυχώς, θα αποτελέσει μια αριστερή παρένθεση. Εξ ορισμού οι φανατικοί κάνουν λάθος. Ας μελετήσουν όποια εκπαιδευτικά συστήματα θεωρούν πετυχημένα, ας εντοπίσουν το ρόλο του σχολικού διευθυντή σ' αυτά και ας κάνουν ότι τους φωτίσει ο Θεός, διότι , ό,τι πάνε να κάνουν θα διαλύσει τα σχολεία. Οι μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη διοίκηση, ούτε για πολλά πολλά. Ενδιαφέρονται να κάνουν το ωράριό τους και να πάνε στο σπίτι τους. Όλα τα φορτώνεται ο διευθυντής. Υπάρχουν διευθυντές κάθε είδους: εμπνευσμένοι, αποτυχημένοι, απόμακροι, φιλικοί, ευθυνόφοβοι, τολμηροί, ανοικτοί στο καινούργιο, κλειστοί και συντηρητικοί, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, κτλ. Ακριβώς όπως και όλοι οι εκπαιδευτικοί. Οι διευθυντές όμως κουβαλούν όλο το βάρος της λειτουργίας ενός σχολείου, διότι, απλώς, καθημερινά και διαρκώς υπάρχει ανάγκη λήψης αποφάσεων για μια τεράστια γκάμα θεμάτων. Κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να συνεδριάζει τόσο συχνά ώστε να παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα. Αν ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους συλλόγους για κάθε αναφυόμενο ζήτημα, σε ελάχιστο χρόνο οι εκπαιδευτικοί απηυδισμένοι θα χαρίσουν το "προνόμιο" στους διευθυντές για να ησυχάσει το κεφάλι τους.
Χρειάζεται ψυχραιμία, απόρριψη των ακραίων θέσεων, συνεκτίμηση των διαφόρων προτάσεων, μελέτη πετυχημένων ξένων εμπειριών και μετά λήψη απόφασης.

geo
|

Ο ταχυδρομος χτυπαει παντα 2 φορες...και η angeliki. Πολυ θα ηθελα να συζητησουμε μια πλατφορμα αναβαπτισης της ελληνικης εκπαιδευσης, χωρις φτιασιδωματα και σκοπιμοτητες, οι δυο μας και οποιος-α πιστευει πως μπορει να συνεισφερει σε αυτην την κατευθυνση.

geo@Δημήτρη Κ.
|

Aγαπητε μου, καλά το ξεκινησες, αλλά μετα το εχασες τελειως. Κριμα.

angeliki
|

Η μοριοδότηση, η συνέντευξη των διευθυντών/τριων!!!!έχουν τελικά τόση σημασία τα μόρια και οι τράπεζες θεμάτων; Η αριθμητική των ΠΥΣΠΕ κατά την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης θα βρει τον τρόπο για να θριαμβεύσει.Να αναφέρω σ αυτό το σημείο πως ο ν.3848/2010 βελτίωσε την κατάσταση γιατί έδινε τη δυνατότητα στους/στις υποψηφίους/ες να δηλώνουν τα σχολεία προτίμησης μετά τα αποτελέσματα της συνέντευξη. Μέχρι εκεί. Η τράπεζα θεμάτων είχε επί της ουσίας εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μια ματιά στα βασικά σημεία του πλαισίου και τέλος. Απαντούσες στην ερώτηση, αν επιτρέπεται το κάπνισμα στα σχολεία και είχες γίνει διευθυντής. Και θέτω το ερώτημα: Ποιος από την επιτροπή έχει κουλτούρα συνέντευξης; Ποιο μέλος έχει τη γνώση και τη δυνατότητα να κατανοήσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, την καλλιέργειά του, τη συναισθηματική του ωριμότητα, τη δυνατότητά του να μοιράζεται το όραμά του με τους συναδέλφους χωρίς να λάμπει στο βλέμμα του η υφέρπουσα υποτίμηση; Ποιος/α μπορεί να αποτιμήσει το έργο των στελεχών στη διοίκηση ενός σχολείου κατά τα προηγούμενα έτη; Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αξιοκρατία ενώ το πελατειακές σχέσεις θα είναι ζωντανές; Θα τολμήσει το υπουργείο να δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης του εκπαιδευτικού με την πολιτική ηγεσία; Θα καταφέρουν να επιλέξουν τους ικανούς συμβούλους; Και ικανός στις μέρες μας είναι αυτός που γνωρίζει το αντικείμενο, έχει ήθος και ανοιχτή ματιά ώστε να καταφέρνει να αντιλαμβάνεται την διαφορετική θέση και άποψη!!!Και καλά τα λέμε για τους διευθυνές/ντριες, για τους περιφερειάρχες, τους σχολικούς συμβούλους δε λέμε τίποτε.....Γιατί άραγε;Να είμαστε καλά!!!!Η ζωή είναι ωραία για την ποικιλία της.....ΚΑΛΗ ΑΝΑ(Σ)ΤΑΣΗ!!!

Δημήτρης Κ.
|

Το άρθρο της "angeliki", νομίζω είναι μια πραγματικά εμπεριστατωμένη και σοβαρή ανάλυση της σημερινής πραγματικότητας στα σχολεία και πρέπει να μελετήσουν σοβαρά οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας.
Θα ήθελα να τη συγχαρώ και να δηλώσω ότι ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ και από ότι μπορώ να αντιληφθώ (σταχυολογώντας τις εκατοντάδες απόψεις-γνώμες-άρθρα που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο διάστημα) απηχεί και τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών.
Επιστρέφοντας στην πρόταση των ΑΝΕΛ, θα επαναλάβω ότι ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
Σαφώς όμως πρέπει να καταργηθεί η αντισυνταγματική (Αρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας απέναντι στο Νόμο) μοριοδότηση της επιμόρφωσης β΄επιπέδου ΤΠΕ, της ΣΕΛΔΕ και του Διδασκαλίου, για τα οποία δεν έχουν ή δεν είχαν πρόσβαση, ούτε δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εκπαιδευτικοί, οπότε κάποιοι άλλοι ξεκινούν (επαναλαμβάνω αντισυνταγματικά, αλλά και άδικα) με σημαντικό πλεονέκτημα (που μπορεί να είναι από 1 έως 4 μόρια)
Σίγουρα θα πρέπει να αυξηθεί η μοριοδότηση των Διδακτορικών (τουλάχιστον με 2-3 μόρια) και Μεταπτυχιακών (τουλάχιστον με 1-2 μόρια), δεδομένου ότι αν μη τι άλλο είναι μια έμπρακτη απόδειξη της διάθεσης επιμόρφωσης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών, αντίθετα στους συναδέλφους «της αδράνειας» και του «ωχαδελφισμού», που θεωρούν …περιττή την περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, αφού θεωρούν αρκετές τις γνώσεις που έλαβαν τη δεκαετία του 1980, οπότε και «ευδοκίμως» απεφοίτησαν από το πανεπιστήμιο.
Επίσης σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Υ.Α 105657/1340-2002, άρθρο 28), ο εκάστοτε Διευθυντής εκτός των διοικητικών του αρμοδιοτήτων (εφαρμογή νόμων κλπ) έχει και την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και φυσικά παραμένει μάχιμος εκπαιδευτικός, δεδομένου ότι καλύπτει και το υποχρεωτικό ωράριο που του αναλογεί (ανάλογα με τον αριθμό τμημάτων του κάθε σχολείου). Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει διάκριση στη μοριοδότηση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών σε προσανατολισμένα στη διοίκηση ή στα παιδαγωγικά, αφού οι Διευθυντές καλύπτουν και τους δύο ρόλους. (Διοικητικό και Παιδαγωγικό).
Τι να πούμε δε για την «αμαρτωλή» συνέντευξη, που το 2011 κάποιοι «κύριοι/ες», με αμφισβητήσιμα τυπικά προσόντα, κατάφεραν σε ένα δεκάλεπτο να «καταργήσουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά» και να «σχηματίσουν πλήρη άποψη», «μαγειρεύοντας» τις θέσεις των Διευθυντών «κατά τις επιθυμίες τους», βαθμολογώντας επιλεκτικά και στοχευμένα με πεντάρια, εφτάρια και οκτάρια μη αρεστούς υποψηφίους, που από τις πρώτες θέσεις του αρχικού πίνακα με τα μετρήσιμα μόρια βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις μετά τη συνέντευξη
Η συνέντευξη λοιπόν αν δεν μπορεί να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί με ένα ΝΑΙ Ή ΟΧΙ (πάγια θέση της ΟΛΜΕ), θα πρέπει να έχει σαφώς πολύ πιο μειωμένη μοριοδότηση, όπου τα 5 μόρια θα είναι υπεραρκετά και τουλάχιστον δεν θα μπορούν να κρίνουν στο βαθμό που το έκαναν το 2011 την τελική κατάταξη των υποψηφίων

geo@angeliki
|

Μπράβο! Εθιξες την πραγματική αιτία της παθογενειας της ελληνικης εκπαίδευσης: Φόβος για αλλαγη! Αυτό είναι τελικα. Φοβομαστε να αλλαξουμε τον τροπο λειτουργιας μας, να χασουμε το βολεμα μας, να κανουμε τομες βαθειες, να χρησιμοποιησουμε την επιστημοσυνη μας με την οποια μας εφοδιασαν οι σχολες μας και η οποια υπαρχει πλεον παντου γυρω μας, προσιτη απο τον καθενα-μια, φοβομαστε τελικα να αλλαξουμε εμεις οι ιδιοι. Περα απο ολες τις μιζεριες που γραφονται εδω μεσα, για μοριοδοτησεις, για εξουσιες, για ψηφοφοριες, το πραγματικο νοημα της αλλαγης βρισκεται μεσα στις γραμμες του σχολιου σου, το οποιο πρεπει να αποτελεσει μπουσουλα για καθε προοδευτικο υπουργο που θα θελησει μια πραγματικη αλλαγη. Προδικαζω την αποτυχια του εγχειρηματος, γιατι θα μας βρει ολους εμας αντιμετωπους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|

Φτάνει πια με την μοριοδότηση σε ΤΠΕ β΄επιπέδου, Διδασκαλείο και ΣΕΛΔΕ που δεν δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να την αποκτήσουν αλλά και στην μοριοδότηση των συνδικαλιστών.

angeliki
|

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης είναι θεσμοθετημένο με το Ν.1566/1985!Πόσοι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουν (υποθέτω όλοι) και πόσοι το στηρίζουν με την ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη απόφάσεων στα θέματα λειτουργίας του σχολείου; Δεν έχετε βρεθεί σε συνεδρία όπου κανείς/καμία εκπαιδευτικός δεν θέλει να πάρει θέση για τα θέματα ημερήσιας διάταξης; Ο λόγος; Ο χρόνος που τρέχει, η αδιαφορία, η αδυναμία συνεργασίας, η αδυναμία επιχειρηματολογίας, η απουσία πάθους...Αν υποθέσουμε πως στην εκπαιδευτική αλυσίδα υπάρχει ένας/μια μόνο που πρέπει να αξιολογείται κι αυτός/η είναι ο/η διευθυντής/ντρια, φοβάμαι πως αυτό δεν έχει λογική βάση. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι συγκεντρωτικό. Αν επιθυμούμε ως κλάδος να στηρίξουμε μια αυτόνομη σχολική μονάδα και ένα ουσιαστικό συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, όπου όλα τα μέλη του συλλόγου παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύονται από κοινού σε κοινούς στόχους, τότε πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση του συστήματος και άνοιγμα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ώστε ο κάθε σύλλογος να έχει τη δυνατότητα να αποτιμά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μονάδας, να θέτει στόχους, μα λαμβάνει μέτρα, να εποπτεύει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί. Η ευθύνη μοιρασμένη σε όλους. Σ αυτή την περίπτωση δε χρειάζεται διευθυντής/ντρια. Αρκεί μία συντονιστική επιτροπή τριών μελών του συλλόγου. Δεν απαιτείται καν επίδομα θέσης των διευθυντριών/των, αλλά αύξηση του μισθού όλων των εκπαιδευτικών γιατί το όνειρο των 21 ωρών θα έχει χαθεί καθώς η αυτονόμηση θα απαιτεί πολλές ώρες εργασίας αφού όλα θα τα κάνουμε μόνοι μας. Την επιθυμούμε αυτή την ελευθερία; Είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να χάσουμε τα προνόμιά μας; Ναι, είναι προνόμιο όταν εργάζεσαι 21 ώρες στη σημερινή εποχή. Αναρωτιέμαι γιατί από τις πρώτες αλλαγές στην εκπαίδευση είναι η επιλογή των διευθυντών/τριων. Έτσι θα προχωρήσουμε στην αυτονόμηση της μονάδας; Θα μπορεί να αξιολογεί κάποιος που δε θα αξιολογείται ποτέ κι από κανέναν; Προσωπικά, επιθυμώ την αυτονομία του σχολείου και είμαι έτοιμη από καιρό, αλλά αυτή η πρόταση για την επιλογή των διευθυντών από το σύλλογο δε θα λύσει κανένα πρόβλημα της εκπαίδευσης.Μήπως αυτό θέλουμε τελικά; Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως δεν είμαστε λειτουργοί, είμαστε ειδικοί πολίτες και εκτελούμε τη θέληση του κράτους. Υπάρχουν κανόνες που μας δείχνουν το δρόμο προς το σεβασμό τους ενός προς τον άλλον γιατί αυτό κάνουν οι θεσμοί, προστατεύουν το εμείς απ το εγώ. Αυτό ποιος μας το έμαθε 40 χρόνια τώρα; Είμαι σίγουρη πως αρκετά στελέχη που προσπαθούν να εφαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο θεωρούνται αυταρχικοί και εξουσιομανείς. Αν έχουν και προσόντα αυτό τους καθιστά ακόμη πιο ύποπτους. Να επιστρέψουν στην τάξη με τόσα προσόντα πρότεινε κάποιος συνσχολιαστής. Μα, ... θα διδάξουν τις αθώες ψυχές; Στην πυρά καλύτερα....Η επαγγελματική εξέλιξη είναι μεμττή πλέον; Τι όμορφο να επιστρέψουμε στην εποχή του ολοκληρωτισμού με την επίφαση της προοδευτικότητας, αλλά και πόσο βολικό!!!Θέλετε να τα αλλάξουμε όλα; Ναι, λοιπόν, κι ας αρχίσουμε απ' τους εαυτούς μας και όλοι/ολες μαζί μέσα από το συνδικαλιστικό μας όργανο να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, αποκέντρωση του εκπαιδευτικύ συστήματος, ανοιχτά προγράμματα , κατάργηση εγχειριδίων, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σχολεία ελεύθερα, δημοκρατικά. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία!!!Και χρήματα....

ΜΑΡΙΑ
|

Η πιστοποίηση Β επιπέδου δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί με περισσότερο από 0.5 μόρια, καθώς αποτελεί μονοπώλιο του Υπουργείου. Παροχέας πιστοποίησης και ταυτόχρονα αξιολογητής των προσώπων που επιλέγει - ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ.

Σαφώς οι Πιστοποιήσεις δεν μπορούν να έχουν ίδια μόρια με ένα μεταπτυχιακό. Το πολύ 1 μόριο στην Πιστοποίηση Α.

Όσο για τα 5 μόρια από το σύλλογο διδασκόντων ρωτώ:
είναι δυνατόν να αξιολογούνται μόνο οι διευθυντές σε αυτό σύστημα για την επάρκεια και καταλληλότητά τους; Ας εφαρμοστεί καθολικό σύστημα αξιολόγησης και με ποσόστωση, το 25% της τελικής βαθμολογίας του διευθυντή, να είναι ο μέσος όρος της αξιολόγησης που έχει λάβει σε τεστ μετρήσιμων και σταθμισμένων κριτηρίων αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας.
Όλα τα άλλα - να φεύγει ο υποψήφιος και να ψηφίζουμε - θυμίζουν πρακτικές λιθοβολισμού.

Αντώνης
|

Κοιτάξτε να κάνετε τις κρίσεις αδιαφορώντας ή υπομοριοδοτώντας τα επιστημονικά και όλα τα σχετικά προσόντα και θα διαλύσετε τα σχολεία σε χρόνο dt.Μαθητευόμενοι μάγοι , άσχετοι για την παγκόσμια διοικητική πρακτική,. ΟΙ συνδικαλιστές φώναζαν για τον προηγούμενο νόμο της Διαμαντοπούλου (αντιδημοκρατικός, αντιεκπαιδευτικός κλπ) που είχε μια δομή , μετρήσιμα προσόντα και ευρύ πεδίο μοριοδοτήσεων και όπως φαίνεται δεν υπήρχε κ΄ούτε υπάρχει τίποτα ...το ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ.Μπουρδολογίες , ασυναρτησίες , ασυνενοησίες, ένα τσούρμο άσχετοι και απίθανα απροετοίμαστοι.Ούτε προγραμματισμός , ούτε οργάνωση παρά ευαγγελίζονται μόνο ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ , με μια κατ΄ επίφαση αλά κάρτ "δημοκρατικότητα " (ΗΜΑΡΤΟΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ).Αγνόηση ή υποβάθμιση των τυπικών αλλά και των ουσιαστικών επιστημονικών προσόντων , διοικητικής εμπειρίας , επιμορφώσεων κλπ που ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ του υποψήφιου Δ/ντή , την θέληση του για επαγγελματική ανάπτυξη , να γίνει καλύτερος σε όλα τα επίπεδα με άμεσο αντίκρυσμα στην λειτουργία του σχολείου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα.Γιατί να μην μοριοδοτούνται κατάλληλα (ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ) όλα τα εξ΄αντικειμένου επιστημονικά προσόντα (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΥΣΕΙ/ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ , ΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ,ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΛΠ).Αλλά δεν θέλουν άξιους , καταρτισμένους , έμπειρους , μορφωμένους Δ/ντές που κουράσθηκαν , πάλεψαν , ξοδεύτηκαν για να ανεβάσουν το επιστημονικό , παιδαγωγικό και διοικητικό τους επίπεδο.Θέλουν Διευθυντές χαιρέφωνα των συνδικαλίσκων , υποτακτικούς , ταγμένους στην λογική της ήσσωνος προσπάθειας , αφού η αριστεία κατήντησε ρετσινιά και οι μορφωμένοι χαλάνε την πιάτσα.
ΑΜΟΙΡΗ ΧΩΡΑ , για μια ακόμα φορά σε κατακρεουργούνε!!!! και λυπάμαι γιατί πιστέψαμε ότι υπήρχε προοπτική να φτιάξουν τα πράγματα.

Γιώργος
|

Το μεταπτυχιακό μόνο 2 μόρια;; Δηλαδή όσο το ΤΠΕ Β επιπέδου που δεν μπορούν να το πάρουν οι περισσότερες ειδικότητες και όσο ο αιρετός στο ΠΥΣΔΕ. Δεν το βλέπω δίκαιο....

Σπύρος Δημουλής
|

Ουδέν ενδιαφέρον!

Άγνωστος
|

Η πρόταση των ΑΝΕΛ δε διαφέρει ως προς τη φιλοσοφία του Ν. 3848/10. Μικρές διαφοροποιήσεις στη μοριοδότηση μόνο, αλλά και στο νέο στοιχείο του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν η κυβέρνηση θέλει, με τον νέο τρόπο επιλογής, να τιμωρήσει (και καλά θα κάνει) τους Διευθυντές που κουνούσαν το δάχτυλο - άμεσα ή έμμεσα - στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, λόγω της αξιολόγησης, μπορεί να περικόψει τις αρμοδιότητες του Διευθυντή και να τον αναγκάσει να μην έχει ουσιαστική εξουσία, αν ο Σύλλογος Διδασκόντων δε συμφωνεί με τις αποφάσεις του. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, ο Διευθυντής να είναι υποχρεωμένος να πείσει τον Σύλλογο και όχι το αντίθετο. Όλα τ' άλλα περί μοριοδότησης είναι τα ίδια που ισχύουν εδώ και χρόνια. Το κλίμα στο σχολείο μπορεί ν' αλλάξει μόνο με αλλαγή νοοτροπίας των νυν Διευθυντών, οι οποίοι έμαθαν (ευτυχώς όχι όλοι) να χειραγωγούν τους εκπαιδευτικούς και να αποφασίζουν μόνοι τους για καθετί στο σχολείο, χωρίς να ερωτώνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Διευθυντής σχολείου σημαίνει ανοιχτόμυαλος δάσκαλος και όχι πριμοδοτούμενος κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στη διοίκηση. Σε σχολεία δουλεύουμε, όχι σε δημόσιες υπηρεσίες γενικά κι αόριστα. Δεν είμαστε το ίδιο με άλλους δημοσίους υπάλλήλους.

elen
|

Συνάδελφοι, εγω που τόσα χρόνια ήμουν σε πορείες , συγκεντρώσεις δεν άφησα απεργία δεν πρέπει να μοριοδοτηθώ για τον κόπο μου και την συνδικαλιστική μου δράση αυτή; τι θα πεί μεταπτυχιακό και διδακτορικό ,τον ίδιο ιδρώτα χύσαμε; Λοιπόν άλλες προτάσεις έχουν να μας παρουσιάσουν οι ΑΝΕΛ; Στο πόδι προτάσεις τις βγάζουν κι΄αυτοί δυστυχώς!!!!!! ΕΛΕΟΣ ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!!!!ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ . Ποιός ΄΄σοφός΄΄ κουράστηκε απο την πολύ σκέψη για να βγάλει πόσα μόρια θέλει για το μεταπτυχιακό..................ΤΠΕ.................απο το σύλλογο.......κ.λ.π Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες όμως ....στοίχημα οτι μ΄αυτά που κάνετε τα σχολεία και διευθυντές δεν θα έχουν την 1-9-2015 και τα δικαστήρια φόρτο εργασίας θα έχουν γιατί τα έχετε ισοπεδώσει όλα . ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ .Επομένως το 2016 ,2017 μπορεί τα σχολεία να έχουν διευθυντές ....κ. Ξουλίδου !

mantis
|

Το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς στο οποίο πριμοδοτούνταν η διοικητική θέση και ένας διευθυντής από τη στιγμή που γινόταν διευθυντής έπαιρνε και σύνταξη από αυτή τη θέση, πρέπει να τελειώσει.

Τα σχολεία χρειάζονται δημοκρατική, συλλογική διοίκηση κι όχι την κάθετη ιεραρχική δομή που υπήρχε μέχρι τώρα. (δε θ' αναφερθώ στο καταστροφικό για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ανταγωνιστικό κλίμα που καλλιέργησε η προηγούμενη κυβέρνηση με την αξιολόγηση και την υπακοή των διευθυντών στις πολιτικές εντολές)

Νομίζω ότι η πρόταση για την επιλογή διευθυντών είναι μία και δε θα μπω στη διαδικασία να προτείνω αν θα γίνει με εκλογή ή με επιλογή από συμβούλιο(ΠΥΣΠΕ): Μετά από κάθε θητεία, επιστροφή στην τάξη για αντίστοιχα χρόνια (κάθε τρια, κάθε τέσσερα;) και αν κάποιος θέλει να γίνει και πάλι διευθυντής να υποβάλλει τα χαρτιά του. Αυτό διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις της δημοκρατικής και συλλογικής διοίκησης του σχολείου. Διευθυντής -συνάδελφος-εκπαιδευτικός κι όχι διευθυντής -αφεντικό.

Κι ένας λόγος για τα προσόντα: το δημόσιο έδωσε και δίνει τη δυνατότητα επιπλέον γνώσεων και εξειδικεύσεων στην παιδαγωγική και διδακτική επιστήμη όχι για να ανεβαίνουν τα σκαλιά της διοίκησης οι συνάδελφοι, αλλά για να επιστρέφει αυτή η γνώση στους μαθητές μας._

Δημήτρης Κ.
|

Επιτέλους μία πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση
Για να αποφύγουμε τα γνωστά μαγειρέματα των Διευρυμένων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του 2011, προτείνω να μειωθεί η σημασία της συνέντευξης στα 5 μόρια ή ακόμη και να θεσπιστεί αυτό που η ΟΛΜΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε ως θέση, δηλαδή την αξιολόγηση των υποψηφίων στελεχών με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
Θα μπορούσαν ίσως να εμπλουτιστούν τα συμβούλια με έναν τρίτο αιρετό και με έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Θα συμφωνήσω με τον “Sp” θεωρώντας απολύτως αναγκαίο, όσον αφορά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, να φροντίσει ο νομοθέτης να αποφύγει τις αδικίες και ανισότητες που είναι απολύτως αντισυνταγματικές, δεδομένου ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον Νόμο και πρέπει να μας δίνονται ίσες ευκαιρίες (Άρθρο 4 του Συνάγματος).
Να μην μοριοδοτούνται δηλαδή προσόντα, για την απόκτηση των οποίων δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι πρόσβαση ή δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση τους .
Συγκεκριμένα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μοριοδοτηθεί η επιμόρφωση στο β' επίπεδο ΤΠΕ, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σ’ αυτή (έχουν πρόσβαση μόνο οι ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ70).
Επίσης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν πρέπει να μοριοδοτηθεί η επιμόρφωση στα Διδασκαλία αφού δεν είχαν ποτέ πρόσβαση σ' αυτά οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Μουσικής) και τα τελευταία χρόνια (μετά την κατάργησή τους) δεν έχουν πρόσβαση και οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί ΠΕ70.
Παράλληλα πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί, με τουλάχιστον 2 μόρια, η μοριοδότηση των κατόχων διδακτορικών τίτλων, διότι η απόκτηση ενός Διδακτορικού είναι μία πολύ πιο σύνθετη (από ένα απλό μεταπτυχιακό) και απαιτητική διαδικασία (πολύχρονες σπουδές και έρευνα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ) και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγνωρισμένα ο κορυφαίος επιστημονικός τίτλος σπουδών.

Μάντις
|

Το προηγούμενο θεσμικό καθεστώς στο οποίο πριμοδοτούνταν η διοικητική θέση και ένας διευθυντής από τη στιγμή που γινόταν διευθυντής έπαιρνε και σύνταξη από αυτή τη θέση, πρέπει να τελειώσει.

Τα σχολεία χρειάζονται δημοκρατική, συλλογική διοίκηση κι όχι την κάθετη ιεραρχική δομή που υπήρχε μέχρι τώρα. (δε θ' αναφερθώ στο καταστροφικό για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ανταγωνιστικό κλίμα που καλλιέργησε η προηγούμενη κυβέρνηση

Νομίζω ότι η πρόταση είναι μία και δε θα μπω στη διαδικασία να προτείνω με εκλογή ή με επιλογή από συμβούλιο(ΠΥΣΠΕ):

Μετά από κάθε θητεία, επιστροφή στην τάξη για αντίστοιχα χρόνια (κάθε τρια, κάθε τέσσερα;) και αν κάποιος θέλει να γίνει και πάλι διευθυντής να υποβάλλει τα χαρτιά του. Αυτό διασφαλίζει όλες τις προύποθέσεις της δημοκρατικής και συλλογικής διοίκησης του σχολείου.

Κι ένας λόγος για τα προσόντα: το δημόσιο έδωσε και δίνει τη δυνατότητα επιπλέον γνώσεων και εξειδικεύσεων στην παιδαγωγική και διδακτική επιστήμη όχι για να ανεβαίνουν τα σκαλιά της διοίκησης οι συνάδελφοι, αλλά για να επιστρέφει αυτή η γνώση στους μαθητές μας._

Κοσμάς Αθανασιάδης
|

Πλαφόν στα τυπικά προσόντα και στην αέναη επιστημονικότητα επί παντός επιστητού. Βαρύτητα στην άποψη του Συλλόγου διδασκόντων αλλά και σε μια συνέντευξη που θα εξετάζεται η δυνατότητα του υποψηφίου να διαχειριστεί κρίσεις και να δίνει επαρκείς λύσεις. Αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε διευθυντή στο τέλος της θητείας του και κατάθεση προτάσεων-στόχων κατά την ανάληψη της διεύθυνσης του σχολείου.

Γιώργος Αγγελιδάκης
|

Ο δ/ντης θα πρέπει:
1. Να μην παίρνει επίδομα θέσης
2. Να είναι απαλλαγμένος από διδακτικό ωράριο
3.Να είναι οργανικά τοποθετημένος στο σχολείο
4. Να κρίνεται μόνο από το Σύλλογο Διδασκόντων στον οποίο θα παρουσιάζει τεκμηριωμένα το όραμά του για το σχολείο.
5.Να έχει θητεία μόνο δύο ετών και να αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Συλλόγου (κύκλος ανάληψης καθηκόντων δ/ντή)
6.Να έχει διδακτική (πραγματική, μέσα σε τάξη) εμπειρία τουλάχιστο 15 ετών
7.Να μην έχει πολυετή συνδικαλιστική δράση (μάλλον είναι καμένο χαρτί)
8.Να μην αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του σχολείου μόνος του.
Όλα τα υπόλοιπα προσόντα του ας τα χρησιμοποιήσει για την υποψηφιότητά του στα υψηλότερα πόστα διοίκησης.

Α.Δ.
|

Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ΑΝΕΛ και την κ. Ξουλίδου για το διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Είχαν φτάσει στο απροχώρητο οι προετοιμασίες και οι διαβουλεύσεις στο υπουργείο. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι κρίσεις θα γίνουν χωρίς να είναι εκλογές και πειράματα και δε θα δοθεί παράταση στη θητεία, εδώ όλοι συμφωνούμε. Αν και δε μου αρέσει η αξιολόγηση από το σύλλογο και έχει πολλές ατέλειες θα τη δεχτό σ’ αυτή την πρόταση γιατί πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και την άποψη του διπλανού και αρκετοί από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τη θέλουν. Συγχαίρω και το ότι δε θα μοριοδοτείται η διοικητική εμπειρία, καλό είναι και το θέλουν και πάλι πάρα πολλοί συνάδελφοι της μεγάλης παράταξης του κυβερνητικού συνασπισμού, αυτή είναι η ριζική τομή της υπόθεσης. Βρίσκω όμως μία αδικία και έναν κίνδυνο. Η αδικία είναι το Β’ επίπεδο ΤΠΕ. Δεν είναι προσιτό σε όλους τους κλάδους, ενώ σ’ αυτούς που είναι η επιλογή γίνεται με κλήρωση, εκπαιδεύονται συνάδελφοι και αυτή τη στιγμή και δε θα έχουν προλάβει να πιστοποιηθούν μέχρι τις κρίσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να μη μοριοδοτείται καθόλου. Ο μεγάλος κίνδυνος όμως παραμένει – τα διευρυμένα συμβούλια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων. Και με τα 10 μόρια που τους αναλογούν πάλι μπορούν να φέρουν ανατροπές, παρόμοιες με τα μαγειρέματα το 2011 και παλαιότερα. Δεν πρέπει να πάρουν ποτέ ξανά και πάλι τα "φιλέτα" οι συνάδελφοι που έχουν μόνο «το πακέτο προϋπηρεσίας + Α' επίπεδο πληροφορικής + 10 στη συνέντευξη». Οι τραυματικές εμπειρίες να μοιράζει ο διευθυντής εκπαίδευσης τα σχολεία πρέπει να σταματήσει! Ο κίνδυνος υπάρχει. Γι’ αυτό προτείνω στο συμβούλιο αυτό να είναι 3 οι αιρετοί, να μην υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι, να υπάρχουν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων που να επιλέγονται με κλήρωση και τυχαίο τρόπο και σε καμία περίπτωση εάν συμμετέχει ο διευθυντής εκπαίδευσης να μην είναι αυτός ο πρόεδρος. Πρόεδρος ας είναι από το Δήμο, καθώς η δημοτική αρχή είναι ανεξάρτητη από την εκπαίδευση και εκπροσωπεί τους πολίτες της περιοχής.

A.S.
|

ΞΑΝΑΕΛΑΤΕ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ (ΕΛΠΙΖΩ) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΨΗΦΟΥΣ.

Παιδιά άντε αρκετά, δεν θα μας τρελάνετε όλους, κύριε Καμένε τους έχεις πάρει χαμπάρι ή όχι; Τουλάχιστον μέχρι ένα χρονικό διάστημα θεωρούσα ότι εσύ κάτι ήξερες, . Bάλτους να διαβάσουν λίγο δεν είστε αντιπολίτευση.
Yπάρχουν όρια και κανόνες,εδώ υπάρχουν;;; Κανονίστε να διαλύσετε τα σχολεία και συνεχίστε την αερολογία,για πόσο ακόμα;;

Ντίνος
|

Aπαράδεκτο. Δεν μοριοδοτείται η προηγούμενη διοικητική εμπερία, δεν μοριοδοτείται η ετήσια επιμόρφωση πανεπιστημίου αλλά η ΣΕΛΔΕ η οποία έχει καταργηθεί και δεν είχε τα επιστημονικά εχέγγυα. Επίσης όλα τα μεταπτυχιακά πρέπει να προσμετρούνται ισοδύναμα και με αυξημένη βαρύτητα. Καθαρά φωτογραφική πρόταση από τους ΑΝΕΛ για το βόλεμα κάποιων.

δασκάλα
|

Επιτέλους θα ξεφύγει ο κλάδος από την προσγείωση των παλαιών στο Διδασκαλείο; Το Διδασκαλείο είναι μια διετής επιμόρφωση με πλήρεις αποδοχές και απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων. Είναι δυνατόν να είναι ισότιμο ΄στη μοριοδότηση με ένα πτυχίο τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης π.χ. Νομική, Πάντειο, Οικονομικό, που σου βγαίνει ο πάτος και χωρίς καμιά διευκόλυνση υπηρεσιακή; Έλεος πια επί χρόνια!!!!!!!!!!!!!

Πρωταπριλιά
|

Η πρόταση είναι φωτογραφική πάνω στα προσόντα ή μη προσόντα των στελεχων της συγκυβέρνησης :καθοριστικός είναι ο ρόλος της συνέντευξης στην τελική βαθμολογία. Το σύστημα θυμίζει αρκετά τον τρόπο επιλογής διευθυντών του 2007. Στα οκτώ χρόνια προαπαιτούμενης προϋπηρεσίας, αρκούν τα 5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας; Τόσα έχει ο συντάκτης της πρότασης; Πού βρισκόταν τα άλλα 3 χρόνια; Είναι πρόταση που ξαναμοιράζει τις θέσεις των διευθυντών σχολείων, αφού αγνοεί την προύπηρεσία σε θέση διευθυντών σχολικών μονάδων αλλά επιβραβεύει τους συνδικαλιστές και τους αρεστούς της διοίκησης που συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Εκ προοιμίου όσοι ήταν διευθυντές σχολείων θεωρούνται ακατάλληλοι, προτείνεται αξιολογική πρόταση από το σύλλογο διδασκόντων και απουσιάζουν τα σαφή κριτήρια επιλογής από το σύλλογο διδασκόντων. Μπράβο! Η αναξιοκρατία θριαμβεύει ακόμα μία φορά.

Κώστας
|

Δηλαδή μοριοδοτείται με 2 μόρια ο συνδικαλιστής για τη συμμετοχή του στο ΠΥΣΠΕ και δεν μοριοδοτούνται οι θητείες σε διάφορες θέσεις (Δ/ντή, Υπ/ντή, Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων κ.λ.π);

geo
|

Καλο ακούγεται. Ευκαιρια να εφαρμοστει και σε άλλες δημοσιες υπηρεσίες και να εχουν οι υφιστάμενοι λογο στην επιλογή του προϊστάμενού τους.
Θα προσεθετα στη συνεκτιμηση των μοριων της συνέντευξης, το συγγραφικο εργο, τις εισηγήσεις και το επιμορφωτικο εργο του υποψηφιου, διοτι ο διευθυντης μιας σχ. μοναδας εχει αρμοδιοτητα και ευθυνη για την ενδοσχολικη και εν γενει επιμορφωση των εμπλεκομενων στη σχολικη ζωη.
Το ερωτημα όμως παραμενει: Πότε; Το καλοκαιρακι ή του χρονου; Και αν του χρονου, τι γινεται μεχρι τοτε; Μπορει η προταση να αναφερει στις 1/9 με νεους διευθυντες, αλλά δεν το βλεπω...

Sp
|

Έλεος επιτέλους...είναι δυνατόν να ισοβαθμεί το διδασκαλείο με το μεταπτυχιακό? και όσοι δεν έχουν, εκ του νόμου, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διδασκαλείο, τι θα κάνουν? θα ξεκινήσουν με μείον -2 μόρια? εξάλλου το διδασκαλείο έχει καταργηθεί...γιατί να επαναφέρουμε ? ισονομία και δικαιοσύνη σε όλους και για όλους τους εκπαιδευτικούς απαιτεί η σημερινή συγκυρία....το ίδιο ισχύει και για τη μοριοδότητση των ΤΠΕ...κάποιες ειδικότητες δεν έχουν δια νόμου το δικαίωμα να συμμετάσχουν....γιατί να μπουν και αυτοί οι συνάδερφοι στην αφετηρία της κούρσας με μείον -1 μόριο.......μοριοδοτήστε συγκεκριμένα κριτήρια με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο......μη φοβάστε όλους αυτούς που έχουν αυξημένα προσόντα.....ΕΛΕΟΣ πια...σας βαρεθήκαμε.....

Agrimi
|

Σαφώς προσανατολισμένα στο κατέβασμα του πήχη... Πιθανόν ο συντάξας να έχει κάποιο πτυχίο ΤΕΙ.
Ο προσανατολισμός που δίνεται με την έμφαση στα τυπικά προσόντα διοίκησης είναι στη διαχείριση. Αν όμως ο διευθυντής πρόκειται απλά να διαχειρίζεται το Σχολείο, καλύτερα το διαχειρίζεται ο αιρετός από το σύλλογο διευθυντής.
Διαφορετικά, αν η έμφαση δίνεται στην επιστημονικότητα, την παιδαγωγική και την διδακτική (προσόντα απαραίτητα για Διευθυντή Σχολείου και όχι επιχείρησης), τότε από τους τίτλους Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό και πτυχίο ΤΕΙ, μοριοδοτείται μόνον το ανώτερο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ