Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οδηγίες για την Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑΛ

Δημοσίευση: 17/04/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Έγγραφο με οδηγίες για την Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑΛ, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς. Σύμφωνα με το έγγραφο:

 • Το πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. αρχίζει να λειτουργεί για το σχολικό έτος 2014-2015 με την κοινοποίηση της αριθμ. 1939/1-4-2015 Κ.Υ.Α. και λήγει με το πέρας των εξετάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 21/6/2015.
 • Σε κάθε Δ.Δ.Ε. ορίζονται Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Αγωγής (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε..
 • Τα καθήκοντα τους είναι:

α) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών,

β) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφαλιστικές εισφορές, κλπ)

γ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους

δ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών και

ε) η συμμετοχή στη τριμελή επιτροπή.

ζ. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

 • Σε κάθε Κέντρο Π.Δ.Σ. ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή Δ.Δ.Ε., Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Π.Δ.Σ. (Υ.Σ.Π.Δ.Σ.), ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης.
 • Για την επιλογή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας:

α) ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ.,

β) οι Δ/ντές των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Π.Δ.Σ., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές και το επίπεδο Τ.Π.Ε.,

γ) ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ.,

δ) οι Υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση β.

 • Είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει κώλυμα, να οριστεί ως Υ.Σ.Π.Δ.Σ. μόνιμος καθηγητής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Έργο του Υ.Σ.Π.Δ.Σ. είναι

α) η ημερήσια καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον Καταχωριστή,

β) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ.,

γ) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων στην τριμελή επιτροπή.

δ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ε) η τήρηση του αρχείου του Προγράμματος, στ) η διαγραφή μαθητών και η αντικατάσταση τους,

ζ) η κατάρτιση του προγράμματος λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και

η) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους.

 • Προβλέπεται _______η κάλυψη δαπάνης για αμοιβή του Υ.Σ.Π.Δ.Σ. με 150 ευρώ για κάθε μήνα λειτουργίας του Σ.Κ.Π.Δ.Σ., με σύμβαση έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4075/2012 άρθρο 58 και Ν. 4076/2012 άρθρο 10) και καταβάλλεται από τον μήνα έναρξης λειτουργίας του προγράμματος της Π.Δ.Σ., με την κοινοποίηση της αριθμ. 1939/1-4-2015 ΚΥΑ, έως το μήνα λήξης λειτουργίας του Κέντρου ΠΔΣ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος του μήνα λήξης του προγράμματος, ήτοι Ιούνιος του 2015.
 • Ο μήνας θεωρείται πλήρης και το άνωθεν ποσό καταβάλλεται στο ακέραιο στον Υ.Σ.Π.Δ.Σ. ανεξαρτήτως των ημερών λειτουργίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. εντός του μήνα.
 • Το ημερήσιο πρόγραμμα Π.Δ.Σ. καλύπτει 1-4 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Π.Δ.Σ.. Τμήμα μαθήματος Π.Δ.Σ. ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα.
 • Σε κάθε τμήμα μαθήματος συμμετέχουν πέντε (5) μαθητές/τριες κατ’ ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο.
 • Το τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον πέντε (5).
 • Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υ.Σ.Κ.Π.Δ.Σ..
 • Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του Διδάσκοντος καθηγητή, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. ή λύεται εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες.
 • Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάζουν όλοι οι μαθητές τρείς (3) συνεχόμενες μέρες τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε..
 • Τέλος το Τμήμα παύει να υφίσταται αυτόματα την επόμενη ημέρα εξέτασης του διδασκόμενου μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων (πανελλαδικών ή ενδοσχολικών).
 • Ένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος.
 • Ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Π.Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Σ.Υ.Π..
 • Το πρόγραμμα λειτουργίας της Π.Δ.Σ., ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υ.Σ.Κ.Π.Δ.Σ..
 • Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Π.Δ.Σ. ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 • Οι διδάσκοντες στα τμήματα της Π.Δ.Σ. προσλαμβάνονται με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, με αμοιβή που αντιστοιχεί σε εκείνη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Οι εγγεγραμμένοι στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της Π.Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για Σ.Κ.Π.Δ.Σ σε μία (1) Δ.Δ.Ε..
 • Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τα δηλωμένα Σ.Κ.Π.Δ.Σ.
 • Οι διδάσκοντες στα τμήματα Π.Δ.Σ. ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του Σ.Κ.Π.Δ.Σ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται συνεχώς με τους Σχολικούς Συμβούλους.

Σχόλια (1)

 
Απλήρωτος πρώην αξιολογητής ΠΔΣ
19 Απρ 2015 18:46

Ελπίζω ο νέος υπουργός να θυμηθεί τις ερωτήσεις του στην Βουλή όταν ήταν στην αντιπολίτευση, και να δρομολογήσει την πληρωμή των αξιολογητών ΠΔΣ 2008-09 και 2009-10.... (ακόμα δεν υπάρχει η παραμικρή νύξη για το θέμα αυτό!!)

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.