ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Οδηγίες για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δημοσίευση: 27/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές ΕξετάσειςΓΕΛ 2015 που θα διεξαχθούν από 9-16 Ιουνίου (ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ):

Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) ορίζονται στην Αττική το 3ο ΓΕΛ Πειραιά (Κ. Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, τκ.18545, τηλ.2104122916 & 2104132494) και στη Θεσσαλονίκη το 27ο ΓΕΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους-Παπαηλιάκη, τκ.54453, τηλ. 2310937402).

Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

Α) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΓΕΛ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής,

Β) οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΓΕΛ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης,

Αντίστοιχα, ως ανωτέρω, κατανέμονται και οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δύο Βαθμολογικά Κέντρα της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης.

Κατ ́ εξαίρεση, και ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα εξεταστούν και στα Αγγλικά, ισχύουν τα εξής:

- Αν παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για κάποιο/α από τα μαθήματα ΜΟΝΟ της Δευτέρας 15-6-2015 ή/και της Τρίτης 16-6-2015

- Αν δεν προλαβαίνουν λόγω απόστασης να μετακινηθούν από το Ε.Κ. των επαναληπτικών (ΜΟΝΟ Αττική και Θεσσαλονίκη) προς το Ε.Κ. των Αγγλικών (στη Διεύθυνση Δ.Ε. που ανήκουν),
τότε ΜΟΝΟ γι αυτούς τους υποψηφίους (αναμένονται ελάχιστοι), οι Διευθυντές των Λυκείων τους θα επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων για να διευθετηθεί το θέμα, δηλαδή για να εξεταστούν κατ ́εξαίρεση σε Ε.Κ. των Αγγλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, και αυτοί οι υποψήφιοι θα συμπεριληφθούν κανονικά στους συνημμένους πίνακες.

Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελλαδικών και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν δικαιολογημένα από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ65 Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 21/2011 και το ΠΔ 41/2011, ως εξεταστικά κέντρα ορίζονται Λύκεια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στις 2 Δ/νσεις Δ.Ε., στις οποίες θα λειτουργήσουν τα 2 εξεταστικά κέντρα, οι ΕΕΔΔΕ και οι Λυκειακές Επιτροπές για τις Επαναληπτικές εξετάσεις των Ημερησίων και των Εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2015 θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ 60/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η σχετική απόφαση ορισμού Β.Κ. και Ε.Κ. κοινοποιείται αρμοδίως. Κατά τα λοιπά για τη συγκρότηση των ΕΕΔΔΕ και των ΛΕΕ, τον ορισμό των επιτηρητών κλπ. ισχύει η Φ251/53829/Α5/1-4-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΚΦ465ΦΘ3-Λ46) εγκύκλιός μας («Απολυτήριες εξετάσεις ...2015»). Για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά και επειδή οι αναμενόμενοι υποψήφιοι θα είναι ελάχιστοι, όπως κάθε χρόνο, (περίπου 300 υποψήφιοι ανά Ε.Κ.), οι Λυκειακές Επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν με τα ελάχιστα δυνατά μέλη.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει  ότι η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στα Λύκεια για συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων πρέπει να έχει γίνει το αργότερο εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος, από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας. Αν οι μαθητές κάποιου Λυκείου εξετάστηκαν σε άλλο εξεταστικό κέντρο, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου προέλευσης επικοινωνεί με το εξεταστικό κέντρο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι απουσίασαν με βάση τα απουσιολόγια του εξεταστικού κέντρου. Για την επάρκεια των δικαιολογητικών και την παραπομπή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου, αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου προέλευσης σε συνεργασία με τη ΛΕΕ και αν χρειάζεται τα επικυρώνει ο αρμόδιος Δ/ντής κάθε Δ/νσης Δ.Ε. Αν κάποιος υποψήφιος απουσίασε σε περισσότερα από ένα συνεχόμενα μαθήματα, μπορεί να προσκομίσει ένα δικαιολογητικό συνολικά για όλες τις απουσίες του. Τα δικαιολογητικά που υποχρεώνεται ο υποψήφιος να προσκομίσει, περιγράφονται στο άρθρο 25 του ΠΔ60/2006 και στο άρθρο 1 του ΠΔ. 41/2011, και αναλυτικά:

« Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέταση του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου:
α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση
β) άλλα δικαιολογητικά- εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α ́ της παρούσης- που ο Σύλλογος Διδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.»

Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β ́ στα μαθήματα που εξετάστηκαν πανελλαδικά μαζί με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων δεν ισχύουν οι διατάξεις των επαναληπτικών
εξετάσεων και άρα δεν παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις. Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Για τον προγραμματισμό των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 9 ως τις 16 Ιουνίου, παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένους τους συνημμένους πίνακες 1, 2, 3, και 4 συνολικά κατά Δ/νση Δ.Ε. ως εξής :
- το αργότερο μέχρι 4-6-2015 όσα ΓΕΛ έχουν υποψηφίους για τις επαναληπτικές αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία στη Δ/νση Δ.Ε.
- αυθημερόν (4-6-2015) ή το αργότερο μέχρι 5-6-2015 το πρωί, κάθε Δ/νση Δ.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συμπληρωμένους τους συνημμένους πίνακες 1, 2, 3, και 4 συνολικά κατά Δ/νση Δ.Ε. με τους μαθητές και αποφοίτους της Γ ́ τάξης ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ ́ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων της περιοχής ευθύνης σας, που παραπέμπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του ΠΔ 12/2009 και του ΠΔ 41/2011 στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου.
 

ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ