ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το τελικό πολυνομοσχέδιο όπως στάλθηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού

Αφορά Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια και ιδιωτική εκπαίδευση
Δημοσίευση: 06/06/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς απέστειλε στο Γραφείο του πρωθυπουργού το τελικό πολυνομοσχέδιο με όλες τις διορθώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
Ο κ. Μπαλτάς αναμένει την τελική έγκριση από τον πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη της Κυβέρνησης, ώστε μέχρι την άλλη Παρασκευή να θέσει το πολυνομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση.
Ειδικότερα το τελικό πολυνομοσχέδιο που φέρει τον χαρακτηρισμό “Εκδοση 7.2”, έχει ως εξής:

ΤΕΛΙΚΟ – έκδοση 7.2
Σχέδιο Νόμου
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 1
Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων.
δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.
ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και το συμβούλιο Τ.Ε.Ι.
στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρό­εδρος Τ.Ε.Ι.
ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο αντιπρό­εδρος Τ.Ε.Ι.
η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι.
θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημί­ου και ο διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι.
ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ/ΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απο­νέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
ιδ) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.».

Άρθρο 2
Όργανα Ιδρύματος

Το Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν.4009/2011 (Α’ 195), καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τα όργανα Ιδρύματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Το άρθρο 8 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα όργανα των Α.Ε.Ι. είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης, και oι Αντιπρυτάνεις.
      2. α) Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επί μέρους στόχοι κάθε Ιδρύματος ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του.
β) Ο υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του δύναται να καταρτίσει πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό των Α.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.».

Άρθρο 3
Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις

Ως Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Α.Ε.Ι. Το κάθε Ίδρυμα έχει δύο (2) Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ή τρεις (3) στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερες από πέντε (5) μη μονοτμηματικές Σχολές στο Ίδρυμα καθώς και στις περιπτώσεις πολυεδρικών Α.Ε.Ι.
α) Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία από το σώμα εκλεκτόρων της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου. Η εκλογή διεξάγεται πριν τη λήξη της θητείας των απερχόμενων Πρυτάνεων και των Αντιπρυτάνεων. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών το αργότερο.
β) Κάθε ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους υποψήφιους Αντιπρυτάνεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. και ορίζεται με ευθύνη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων και ο έλεγχος νομιμότητας των υποψηφιοτήτων διεξάγεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται ο διορισμός του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων.
γ) Το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο αα) των μελών ΔΕΠ, ββ) των προπτυχιακών φοιτητών, γγ) των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων και δδ) των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Ε.Ι.
δ) Ο αριθμός Ψ που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από τις τέσσερεις κατηγορίες του σώματος εκλεκτόρων υπολογίζεται από τον αλγόριθμο:

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται:
Α: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 1η κατηγορία (μέλη ΔΕΠ),
Β: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 2η κατηγορία (προπτυχιακοί φοιτητές),
Γ: Το σύνολο των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του οικείου Α.Ε.Ι. που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,
Δ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 3η κατηγορία (μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες),
Ε: Το σύνολο των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί το 2ο έτος και των Υ.Δ.  που δεν έχουν υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα ή Σχολή του οικείου Α.Ε.Ι.,
Ζ: Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός από την 4η κατηγορία (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και Διοικητικού Προσωπικού),
Η: Το σύνολο των μελών της 4ης κατηγορίας,
Σ: Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι.
Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι υποψήφιοι του συνδυασμού, ο οποίος συγκέντρωσε αριθμό Ψ μεγαλύτερο του 50% του αθροίσματος των αριθμών Ψ που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι συνδυασμοί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία εντός δύο (2) ημερών μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν.
ε) Μοναδικός υποψήφιος συνδυασμός δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό Ψ που ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογή Πρυτανικών Αρχών επαναλαμβάνεται με τη διαδικασία των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για δεύτερη συ­νεχή θητεία στις θέσεις μονοπρόσωπων οργάνων που κατείχαν.
Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:
α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνερ­γασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,
β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,
γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διά­ταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,
δ) μπορεί να μετέχει αυτοπροσώπως ή αντ’ αυτού ο αρμόδιος κατά τον ορισμό των αρμοδιοτήτων Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,
ε) έχει την ευθύνη της κατάρτισης Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού, το οποίο εισηγείται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,
στ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οι­κονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογι­σμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υ­ποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
ζ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,
η) εκδίδει την πράξη προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου
θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος,
ι) δύναται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ­γράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου,
ια) δύναται να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κά­θε υπόθεση του Ιδρύματος,
ιβ) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου,
ιγ) έχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προ­στασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,
ιδ) δύναται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
Oι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων καθορίζονται με εισήγηση του Πρύτανη, μετά από απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η σειρά με την οποία οι Αντιπρυτάνεις αναπληρώνουν τον Πρύτανη όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο.
Η κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης από μέλος ΔΕΠ είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. Καταργούνται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του ν.4301/2014 (Α’ 223) και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 122 του ν.4310/2014 (Α’ 270).
Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καταργούνται οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».

Άρθρο 4
Σύγκλητος

Μέλη της Συγκλήτου είναι:
α) ο Πρύτανης,
β) οι Αντιπρυτάνεις,
γ) οι Κοσμήτορες,
δ) οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ ή οι αναπληρωματικοί τους από τα Τμήματα του Ιδρύματος, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος με διετή θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,
ε) ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου των μελών ΔΕΠ του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο αναπληρωματικός του, ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του εκ των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή, ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός εκ των μεταπτυχιακών φοιτητών και ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός εκ των Υποψηφίων Διδακτόρων, οι οποίοι θα οριστούν από τα οικεία συλλογικά τους όργανα με κυκλική εναλλαγή μεταξύ των Σχολών του οικείου Α.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του αριθμού των μελών ΔΕΠ της Συγκλήτου, όπως περιγράφεται στις περιπτώσεις α’ έως δ’ της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η εκπροσώπηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων πραγματοποιείται με κυκλική εναλλαγή ανά ακαδημαϊκό έτος μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος. Δικαίωμα εκπροσώπησης έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
στ) ένας (1) εκπρόσωπος ή ο αναπληρωματικός του από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό), ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία ενός έτους και δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία.
α) Ο συνολικός αριθμός των μελών της Συγκλήτου, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 43 ή τα 53 μέλη στην περίπτωση που ο αριθμός των μη μονοτμηματικών Σχολών υπερβαίνει τις 8.
β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου υπερβαίνει τον ανωτέρω μέγιστο αριθμό, εφαρμόζεται η διαδικασία της κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των Τμημάτων που έχουν ορίσει εκπροσώπους για την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους.
γ) Στις περιπτώσεις που η Σύγκλητος πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης δύναται να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της, με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου, εκπροσώπους φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος.
δ) Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γραμματέας του Ιδρύματος.
Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,
β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού του,
δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,
ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,
στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, κέντρων καινοτομίας και λοιπών αυτοτελών οργανισμών του Α.Ε.Ι. Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1196 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3848/2010 (Α’ 71),
ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,
η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,
θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,
ι) διατύπωση γνώμης προς τον υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των  μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,
ια) εισήγηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από πρόταση των Τμημάτων,
ιβ) κατάρτιση και αναμόρφωση του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
ιγ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,
ιδ) ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων,
ιε) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,
ιστ) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.
Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν.
Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν:
α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται στις κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού. Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα αποκλειστικά για τους κατωτέρω σκοπούς:
αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωσης έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων,
ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία  εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού.
Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.
Η Σύγκλητος δύναται να συνεπικουρείται από Συγκλητικές Επιτροπές τις οποίες συγκροτεί η ίδια μετά από εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών για τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
Η Σύγκλητος έχει όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.
Λεπτομερειακά θέματα για τη διενέργεια εκλογών συλλογικών οργάνων στα ΑΕΙ ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.
Στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ο Γραμματέας του Ιδρύματος. Όταν αυτός δεν υπάρχει, συμμετέχει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο εισηγούνται υπηρεσιακώς και κατά αρμοδιότητα οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ιδρύματος.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο: α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της Συγκλήτου, β) εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Έργων του Α.Ε.Ι. γ) μεριμνά για την οργάνωση των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και δ) ασκεί όσες αρμοδιότητες του αναθέτει η Σύγκλητος με απόφασή της εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.
Οι Κοσμήτορες ή οι εκπρόσωποι των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι δυνατόν να καλούνται στο Πρυτανικό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Άρθρο 6
Σχολή

Το άρθρο 7 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επι­στημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
Όργανα της Σχολής είναι η Κοσμητεία, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας.
Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και εκπροσώπους μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής.
Στη συνεδρίαση της Κοσμητείας είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των φορέων κάθε κατηγορίας προσωπικού, καθώς και οι εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής για θέματα που τους αφορούν.
Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη γενική εποπτεία λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
β) τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητι­κής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφά­σεων της Συγκλήτου,
γ) τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Σχολής,
δ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,
ε) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμ­μετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτη­τών,
στ) άλλες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
α) Ως Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον Πρύτανη ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον ίδιο.
β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το σύνολο μελών ΔΕΠ της Σχολής, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό) των Τμημάτων της Σχολής. Η θητεία τους είναι τετραετής, ο διορισμός τους γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη και δεν μπορούν να εκλεγούν στις αντίστοιχες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.
Ο Κοσμήτορας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προΐσταται των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπου­δών στα Τμήματα, την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Κοσμητείας,
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογι­σμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία,
στ) άλλες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
α) Ο Κοσμήτορας, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται στα εν γένει καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα.
β) Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας.
Στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος ασκούν τις αρμοδιότητες του Κοσμήτορα και της Κοσμητείας αντιστοίχως.
Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
 Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατό να λειτουργεί Γενική Συνέλευση Σχολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
 Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7
Τμήμα

Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές μονάδες σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και στο σύνολό τους συγκροτούν το ενιαίο γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του οικείου Τμήματος, είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου τίτλου σπουδών που χορηγεί ένα Τμήμα.
Όργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) γ) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),  δ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος,  ε) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τομέα και στ) ο Διευθυντής του Τομέα.
α) Στη Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ' όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30), διενεργείται ψηφοφορία στους επιμέρους Τομείς ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική κατά βαθμίδα και η κατά Τομέα εκπροσώπηση.
β) Στη Γ.Σ. μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας λοιπού προσωπικού του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν υπερβεί κατά δύο έτη τον χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ένας (1) εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος φοίτησης και ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας που δεν έχει υπερβεί το 4ο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή Σχολή. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων προπτυχιακών φοιτητών ισούται με το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γ.Σ. Στην περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών και λοιπού προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γ.Σ. του Τμήματος συγκαλείται, συγκροτείται και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως χωρίς τη συμμετοχή τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της Γ.Σ. του Τμήματος ορίζεται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
Η Γ.Σ. του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωσή του,
β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,
γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κά­θε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,
δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολό­γηση του Προγράμματος Σπουδών,
ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυ­ξη θέσεων μελών ΔΕΠ και
στ) την κατάρτιση και εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
Η Γ.Σ. έχει όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. και είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα, το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.
α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι ορίζονται από το οικείο συλλογικό όργανό τους με τους αναπληρωματικούς τους. Της Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για τον ορισμό των εκλεκτορικών σωμάτων, των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ. των οικείων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος.
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
γ) Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία επιπλέον θητεία και είναι δυνατόν να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος στην περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. για το αντίστοιχο διάστημα. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.
δ) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24).
ε) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο αριθμός των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται.
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή του και τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα έχει σχηματίσει τρεις (3) τουλάχιστον Τομείς. Σε αντίθετη περίπτωση τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος.
β) Στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.
γ) Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητες που ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και διετή θητεία. Το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, του λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και του Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρ­μοδιότητες:
α) συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της,
β) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών,
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήμα­τος,
δ) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γ.Σ. Τμήματος,
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή­ματος, την οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και
στ) χορηγεί τις άδειες του προσωπικού του Τμήματος.
α) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
β) Στις περιπτώσεις που δεν ασκεί αναπληρωματικό ρόλο, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Τμήματος.
α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Διευθυντής.
β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου  Τμήματος.
γ) Η Γ.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή και για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο Τμήμα. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα δύναται και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του.
δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα (30), είναι δυνατό ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος να σχηματίζονται επιπλέον Τομείς με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα.
ε) Δεν απαιτείται η διαίρεση του Τμήματος σε Τομείς όταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ή το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεσή του σε Τομείς. Η απόφαση μη διαίρεσης του Τμήματος σε Τομείς λαμβάνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα ανήκουν στη Γ.Σ. του Τμήματος.
α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
β) Στη Γ.Σ. του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ένας (1) Υποψήφιος Διδάκτορας και ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τομέα, οι οποίοι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία συλλογικά τους όργανα.
γ) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. του Τομέα είναι οι εξής: αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μέλος ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. του Τμήματος, γγ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, δδ) εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, εε) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για τα προερχόμενα από τον Τομέα μέλη του Ε.Σ. για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ.
Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, των Υποψηφίων Διδακτόρων και ένας εκπρόσωπος με κυκλική εναλλαγή ανά έτος από κάθε κατηγορία λοιπού προσωπικού. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ και ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών. Στην υποπερίπτωση εε’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ.
γ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.
Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:
«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) φοιτητές που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η Προσωρινή Γ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γ.Σ. Τμήματος  και τη Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του και συγκρότησης της Γ.Σ. Τμήματος.
β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος και εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του».
Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
Οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται.
Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.

Άρθρο 8
Μέλη ΔΕΠ

Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στις παραπάνω περιπτώσεις προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Οι ειδικές περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
αα) εκπαιδευτική εμπειρία σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αυτοδύναμο διδακτικό έργο ή συνδυασμός των παραπάνω,
ββ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, οι οποίες προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω,
γγ) για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξή του.
γ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, η παράγραφος 1 και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
α) Το Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.Σ.) συγκροτείται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας ή μόνιμους ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Η εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ πραγματοποιείται από Ε.Σ. το οποίο είναι ενδεκαμελές (11) στην περίπτωση Τμήματος με αριθμό μελών ΔΕΠ έως και σαράντα (40) και δεκαπενταμελές (15) στην περίπτωση Τμήματος με περισσότερα από σαράντα (40) μέλη ΔΕΠ.
β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Σ. ορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
α) Το Ε.Σ. συγκροτείται από τέσσερα (4) ΔΕΠ για την περίπτωση 11μελούς ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ για την περίπτωση 15μελούς, τα οποία ανήκουν στον Τομέα, τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως που ανήκουν στο Τμήμα και τρία (3) ή πέντε (5) μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
β) Η εισήγηση του Τομέα προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισμό των μελών του Ε.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της προς πλήρωσης θέσης. Αν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τομέα που δικαιούνται να συμμετέχουν στο Ε.Σ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ή τα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ αντιστοίχως, διενεργείται κατά τα ανωτέρω κλήρωση μεταξύ τους από τη Γ.Σ. του Τομέα με ευθύνη του Διευθυντή του. Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός επτά (7) ή δέκα (10) αντιστοίχως ορίζονται ως εξής: τέσσερα (4) ή πέντε (5) μέλη αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των μελών ΔΕΠ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ε.Σ. και τα υπόλοιπα τρία (3) ή πέντε (5) αντιστοίχως με τους αναπληρωματικούς τους από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων, στη βάση ίδιου ή συναφούς αντικειμένου είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Ε.Σ., διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γ.Σ. Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Στην περίπτωση μη ύπαρξης Τομέων, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη του Ε.Σ. ορίζονται από μέλη της Γ.Σ. του Τμήματος με βάση τη συνάφεια ή συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου και για τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Σ. ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου.
ε) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων οι οποίοι προέρχονται από τον Τομέα ή το Τμήμα στη βάση της συνάφειας ή συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου, τα Ε.Σ. συγκροτούνται ως εξής: αα) για τα 11μελή Ε.Σ., πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και έξι (6) με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ββ) για τα 15μελή Ε.Σ., επτά (7) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με συγγενές γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τμήματος προκειμένου να συγκροτηθεί το Ε.Σ. και να οριστεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Οι συνεδριάσεις του Ε.Σ. γίνονται πάντα ενώπιον της Γ.Σ. του Τμήματος. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν απαιτείται απαρτία της Γ.Σ. του Τμήματος.
α) Το Ε.Σ. ορίζει από τα μέλη του τριμελή εισηγητική επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή του, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Ε.Σ., στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν προσμετρούνται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γ.Σ. του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Ε.Σ. συγκροτηθεί σε σώμα, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον τα μέλη που έχουν παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια δεν ανήκουν στον Τομέα, τα τέσσερα (4) και αντιστοίχως πέντε (5) μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα τρία (3) και αντιστοίχως πέντε (5) που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Ε.Σ.
β) Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποδείξει στην εισηγητική επιτροπή τέσσερα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές που ανήκουν στο εξωτερικό μητρώο μελών. Η επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση από δύο εκ των ανωτέρων υποδειχθέντων και να τις λάβει υπόψη της κατά τη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης.
γ) Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.
δ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων.
ε) Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος στα μέλη του Ε.Σ. και τους υποψηφίους το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ. για τη διενέργεια της εκλογής. Οι υποψήφιοι  δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ε.Σ.
στ) Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης ή κοινοποίησης της εισηγητικής έκθεσης και δεν συγκληθεί το Ε.Σ., ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Ε.Σ., το οποίο προβαίνει στην κρίση του με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.
ζ) Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλέσει το Ε.Σ. εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη λήξη των προθεσμιών των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρούσας παραγράφου, το Ε.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή, προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο Αντιπρύτανης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση του Ε.Σ. και διενεργεί όλες τις πράξεις που αντιστοιχούν στον Πρόεδρο του Τμήματος.
η) Τα μέλη του Ε.Σ. άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη τη μυστικότητα και εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Ε.Σ., την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια και πόσα μέλη του Ε.Σ. συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
θ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Ε.Σ. μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον κρινόμενο.
ι) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
αα) στην περίπτωση ενός ή δύο υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του Ε.Σ.,
ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατεστέρων υπό την προϋπόθεση ότι κατά την προηγηθείσα ψηφοφορία το άθροισμα των θετικών ψήφων είναι ίσο ή μεγαλύτερο της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Ε.Σ., άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός, μεσολαβεί διαδικασία ψηφοφορίας μεταξύ των ισοψηφησάντων για την ανάδειξη του επικρατεστέρου για τη δεύτερη θέση.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης διαβιβάζει το πρακτικό του Ε.Σ. για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας και τον διορισμό ή τη μονιμοποίηση του κρινόμενου.
Η πράξη διορισμού των μελών ΔΕΠ εκδίδεται και προωθείται για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν, άλλως, στις περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης, η σχετική πράξη εκδίδεται και μετά την αφυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν.4009/2011 (Α’ 195).
Λεπτομερειακά θέματα για τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στα εξωτερικά μέλη των Ε.Σ. καταβάλλεται η δαπάνη μετακίνησης των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία καλύπτεται από το οικείο Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των Ε.Σ., το ποσό των δαπανών μετακίνησης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα».
 α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα υποδοχής. Μετά την έκδοση πράξης της μετάκλησης, το Τμήμα αποχώρησης διατηρεί την πίστωση του μετακαλούμενου μέλους ΔΕΠ».
β) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η πράξη της μετάκλησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακαλούμενος και πώς αυτά θα αναπληρωθούν».
γ) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται η φράση «τρία έτη» με τη φράση «πέντε (5) έτη» και μετά τη φράση «α’ βαθμίδας» προστίθεται η φράση «και δεκαπέντε (15) συνολικά».
 Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η πράξη της μετακίνησης τεκμηριώνεται από έκθεση που συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος από το οποίο αποχωρεί το μέλος ΔΕΠ. Στην έκθεση καταγράφεται με σαφήνεια το διδακτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιούσε ο μετακινούμενος και πώς αυτά θα αναπληρωθούν».
 Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ύστερα από πρόταση μέλους της ή του αρμόδιου Τομέα και για ειδικές εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ανάγκες, καλούνται για ένα χρόνο ως Επισκέπτες Καθηγητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές επιστήμονες που έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Η πρόσκληση δύναται να ανανεωθεί για δύο (2) έτη. Το ποσό της αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν.4009/2011 (Α’ 195), είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως επιβλέποντα υποψήφιου διδάκτορα εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν».
 Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Ε.Σ. κρίσης τους.
 Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.
 Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.
Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».
 Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220)».
 α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
β) Προστίθεται περίπτωση θ’ στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) ως εξής:
«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
 α)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’  ως εξής:
«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για ελευθέριο επάγγελμα ή κάθε είδους έργο που ασκούν.
στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 331 του ν.5343/1932 (Α' 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220), καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με το αυτό περιεχόμενο, η οποία ρυθμίζει την πειθαρχική διαδικασία των μελών ΔΕΠ και ΕΠ Α.Ε.Ι. τροποποιούνται ως εξής:
«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούμενος για οποιονδήποτε έγκλημα για όσο χρόνο κρατείται».
 α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε ΠΜΣ και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων άρχεται πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους.
β)  Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.
 α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.
β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».
 Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται φράση ως εξής:
«και επιστημόνων του άρθρου 5 του ΠΔ407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή».
 Αναστέλλεται η ισχύς της Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 (Β’ 2619) ΚΥΑ «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».

Άρθρο 9
Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού επιστημονικού και οργανωτικού έργου ισχύουν για όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των Επίκουρων Καθηγητών και Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Δ του άρθρου 4 του ν.2916/2001 (Α’ 114).
α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε Υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες δια πράξεως του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη της έρευνας, της διδασκαλίας, του κλινικού έργου, την προώθηση, αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης της γνώσης, την οργάνωση σεμιναριακών κύκλων εκπαιδευτικού ή  εργαστηριακού χαρακτήρα. 
β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του Τομέα και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη.
γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) στην περίπτωση Τ.Ε.Ι. Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού γίνεται από κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι., υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ευρωπαϊκά κονδύλια.
δ) Λεπτομερειακά θέματα για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.
Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.

Άρθρο 10
Φοιτητική Ιδιότητα

Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ. του Τμήματος και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την παραπάνω διαδικασία και, με την επιφύλαξη της περίπτωση δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 που αφορά διακοπή φοίτησης, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.».
α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων και οι λεπτομέρειες παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος».
β) Καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195), οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195), η οποία αφορά διαγραφές φοιτητών από τα Α.Ε.Ι.
α) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου Τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους».
β) Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195) πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα ή στη μονοτμηματική Σχολή.

Άρθρο 11
Σπουδές

α) Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών Τμημάτων ή μονοτμηματικών Σχολών μετά την επιτυχή παρακολούθηση ενιαίου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο δύναται να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Μ.).
β) Οι Ε.Μ. ισούνται με το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας εργαστηριακής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης υπό μορφή θεμάτων, εργασίας πεδίου και άλλων εφαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας και εξετάσεων εντός του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ωρών που αντιστοιχούν στον επιπλέον φόρτο εργασίας του φοιτητή και ο οποίος υπολογίζεται κατ’ ελάχιστα ίσος με το σύνολο των ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.    
γ) Η Ισοδύναμη Εκπαιδευτική Μονάδα (Ι.Ε.Μ.) ορίζεται ως το τριακονταπλάσιο της Ε.Μ.
δ) Ο αριθμός των Ι.Ε.Μ., ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, εκπεφρασμένος σε ώρες αποτυπώνει τον μέσο χρόνο εργασίας του φοιτητή συσχετιζόμενο με τον αντίστοιχο χρόνο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για το εξάμηνο αυτό.
Οι τίτλοι πτυχίων ή διπλωμάτων που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών σε Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή Α.Ε.Ι. κατατάσσονται με βάση τη διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ι.Ε.Μ. ως κατωτέρω:
α) Τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με πέντε έτη, με 300 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master: Master of Science) στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
β) Τα πτυχία ή διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών με χρόνο φοίτησης ίσο με τέσσερα έτη κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και είναι ισοδύναμα με πτυχία Bachelor στη βασική ειδικότητα του Τμήματος ή της μονοτμηματικής Σχολής.
γ) Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 90 κατ’ ελάχιστον Ι.Ε.Μ., το οποίο ισοδυναμεί με Master of Science στην ειδίκευση και αποτελεί πρόσθετο προσόν και όχι προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Οι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος της περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου,  κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Η αναγνώριση για την περίπτωση α’ του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υπουργού, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο τίτλος σπουδών Integrated Master (Master of Science) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.

Άρθρο 12
Μετεγγραφές

1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. κοινοποιούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που εγγράφηκαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης, τεκμαίρουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών  που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.
4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.
5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
6. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι.
7. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).
β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001€ έως 6.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των οκτώ χιλιάδων (6.001€ έως 8.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3).
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.
δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 2).
ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).
στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).
ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).
Στην περίπτωση αυτή των δικαιούχων, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).
ι) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).
ια) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και
β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή με Πρόεδρο οριζόμενο από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και μέλη έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης και έναν (1) εκπρόσωπο από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.
10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄24).
11. Καταργείται το άρθρο 53 του ν.4264/2014 (Α΄ 118).
12. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδιαίτερα της παραγράφου 1, ως καταληκτική ημερομηνία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται η 11.9.2015.
13. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 10 του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Άρθρο 13
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο

Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο».
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και ως παράγραφος 2 προστίθεται η εξής:
«2. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία, έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει».

Άρθρο 14
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

α) Οι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις που εκλέγονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εκλεγούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Οι Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρυτάνεις που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και έχουν αναδειχθεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών για μια επιπλέον θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.
β)  Οι Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες που εκλέγονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα εκλεγούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Οι Κοσμήτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και έχουν αναδειχθεί με τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής Κοσμητορικών Αρχών για μια επιπλέον θητεία διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.7.2016.
Οι Πρυτάνεις, οι Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες των οποίων η θητεία ολοκληρώνεται εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 6 του παρόντος νόμου.
Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών ή για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκλεγεί Πρυτανικές ή Κοσμητορικές Αρχές ή αυτές έχουν αποχωρήσει, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με ευθύνη των απερχόμενων Πρυτανικών ή Κοσμητορικών Αρχών σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
Έως τη συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρύτανη και δύο (2) ή τρία (3) μέλη εκ των Αναπληρωτών Πρυτάνεων ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και ασκεί όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 (Α’ 112) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει Υπουργικών Αποφάσεων.
Στις περιπτώσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:
α) έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195),  
β) έχει ήδη προκηρυχθεί θέση για την εκλογή μέλους ΔΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.
α) Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι οποίοι εντάχθηκαν από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή από το ΕΤΕΠ στο ΕΔΙΠ στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο Α.Ε.Ι. που υπηρετεί ή σε άλλο Α.Ε.Ι. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
β) Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ147/2009 (Α’ 189) όπως ισχύουν και για τα μόνιμα μέλη.
α) Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α’ 68), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, ΕΤΠ και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A'195) τυπικά προσόντα των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2  του άρθρου 55 του ν.4264/2014 (Α’ 118), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A'195) τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ».
Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως ακολούθως:
«ε) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή  σύμφωνα το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114)».
 Για τους Λέκτορες Πανεπιστημίων και τους Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση μέλους ΔΕΠ. Η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν.4009/2011 (Α’195).
 Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των ερευνητών φορέων.
 α) Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής δικαιούνται να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
β) Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων ισούται τουλάχιστον με το 15% του συνολικού αριθμού εισαχθέντων κατά το έτος 2014-2015 στις ανωτέρω Σχολές.
γ) Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄ 24).
δ) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α’ 120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων δεν εμπίπτει στο ανώτατο όριο της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, εκτείνεται δε και στους επιτυχόντες στις Αρχιτεκτονικές Σχολές κατά τα προηγούμενα του έτους 2014-2015 ακαδημαϊκά έτη.
ε) Δεν εμπίπτουν επίσης στο ανωτέρω ποσοστό δικαιούμενοι μετεγγραφής φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
στ) Δικαιούχοι μετεγγραφής σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση εντός των προθεσμιών που ορίστηκαν στις με αρ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 και Φ1/161748/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665 Β’) Υπουργικές Αποφάσεις.
ζ) Όσοι εκ των δικαιούχων φοιτητών δεν μετεγγραφούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’ έως στ’ της παρούσας παραγράφου, θα ληφθεί μέριμνα ώστε:
αα) να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η στέγαση και η σίτισή τους στις Σχολές επιτυχίας τους,
ββ) να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής άλλης Σχολής στον τόπο που επιθυμούν, στην οποία θα μπορούν να μετεγγραφούν με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.
Λεπτομερειακά θέματα για την περίπτωση ζ’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  
Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985, εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων αυτών.
 Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των Διδακτορικών Διατριβών ισχύουν οι διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργούνται τα άρθρα 38 και 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
 Καταλογισμοί, καθώς και οποιοδήποτε ποσό που αφορά τόκους ή προσαυξήσεις αυτών, οι οποίοι έγιναν και αφορούν δαπάνες δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.1514/1985 και του άρθρου 50 του ν.2413/1996 και αφορούν συμβάσεις συμπληρωματικής ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης των ετών 1998 έως 2003, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.
 Συμβάσεις Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) ή Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) ή ΕΛΚΕ, που λειτουργούν μέσα σε αυτά και φυσικών προσώπων τα οποία απασχολήθηκαν και απασχολούνται σε αυτά με οποιαδήποτε νομική σχέση, οι οποίες
α) έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
β) έγιναν σε εκτέλεση ομόφωνων αποφάσεων των οργάνων Διοίκησής τους, 
γ) αφορούσαν στην αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και ασφάλειας των χώρων εγκαταστάσεων κυριότητας, χρήσης και εγκατάστασής τους και
δ) δεν επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύφθηκαν από ίδιους πόρους, είναι νόμιμες.
Οι ανωτέρω δαπάνες οι οποίες καταβλήθηκαν για τον σκοπό αυτό και αφορούν σε αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα και κάθε είδους παροχές των ανωτέρω φυσικών προσώπων, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
 Τα Α.Ε.Ι. της χώρας οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση διαφάνειας παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο ή και με κάθε άλλον πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα μέλη ΔΕΠ και κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού, τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.
 Οι διατάξεις του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν, εφαρμόζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 15

Αντικείμενο – Ορισμοί Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
1. Το άρθρο 1 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για το σκοπό αυτό».
2. Το άρθρο 2 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»: τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4009/2011.
2. «αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη, στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
3. «αριστεία»:  η δυναμική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος  σε κάθε θεματική περιοχή δραστηριοποίησης.
4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)»: γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης.
6. «δαπάνες προσωπικού»: οι πάσης φύσεως αμοιβές που καταβάλλονται σε αντάλλαγμα για την εργασία που επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
8. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, εντός του οποίου υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
10. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)»: πρωτοβουλία που εντάσσεται στη δράση  «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
11. «επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)»: περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό: την ενίσχυση δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών & τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάδοση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
12. «επιχείρηση»: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
13. «επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία»: το αποτέλεσμα ερευνητικών &τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.
14. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για:
− την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
− την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας  προϊόντων, υπηρεσιών ή
   διαδικασιών,
− την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα,
− την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
− την δημιουργία, αναβάθμιση, δικτύωση  ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.
15. «έρευνα»: οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.
16. «ερευνητές»: οι επιστήμονες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
17. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)»: η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
18. «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν.2083/1992 και του ν.3685/2008.
19. «“Ερευνητικός φορέας”: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με τη πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων».
20. «δημόσιος ερευνητικός φορέας δημοσίου δικαίου ή υπηρεσία δημόσιου ερευνητικού φορέα δημοσίου δικαίου»: φορέας ή υπηρεσία, που έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα.
21. «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυτοτελής μονάδα που λειτουργεί εντός δημόσιων ερευνητικών φορέων για τις ανάγκες ερευνητικών ή λοιπών προγραμμάτων. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου Β’ του παρόντος νόμου και του ν.4310/2014 ως δημόσιος ερευνητικός φορέας νοείται και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ΝΠΔΔ.
22. «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου»: ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του.
23. «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα»: η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.
24. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: η ευρεσιτεχνία στην οποία έχει απονεμηθεί σχετικό δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον ΟΒΙ (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
25. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
26. «ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς.
27. «καινοτομία», η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης: ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία ή υπηρεσία.
28. «καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα και/ή για απροσδιόριστο ποσό.
29. «καινοτόμος επιχείρηση», επιχείρηση η οποία αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο,
30. «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)», αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
31. «κρατική ενίσχυση»: κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
32. «μελέτη σκοπιμότητας»: η αξιολόγηση και ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις προοπτικές επιτυχίας του.
33. «μεταφορά τεχνολογίας»: η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1733/1987, όπως ισχύει.
34. «οικονομική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.
35. «πειραματική ανάπτυξη»: η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
36. «προ−εμπορικές δημόσιες συμβάσεις»: η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του/της, αλλά τα μοιράζεται με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης οριζόμενες στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης.
37. «σύμβαση ορισμένου χρόνου»: η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
38. «συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας.
39. «τεχνολογικός φορέας»: νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
40. «τεχνολογική ανάπτυξη»: η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.

Άρθρο 16
Πεδίο εφαρμογής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και στα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών».
2. Η παράγραφος 1β του άρθρου3 του ν.4310/2014 καταργείται.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 καταργείται.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 καταργείται.
Άρθρο 17
Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
1. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Η χάραξη και υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορά το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών.
2. Τα σημεία γ, η, ιβ, ιγ και κ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014 καταργούνται.
3. Το σημείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η δημιουργία, αξιοποίηση, συντήρηση και επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και καινοτομίας με την προσέλκυση επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας».
4. Το σημείο 1δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυομένης αριστείας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στις Περιφέρειες της χώρας».
5. Από το σημείο ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 καταργείται η φράση «και για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας».

Άρθρο 18
Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ

Το άρθρο 5 του ν.4310/2014 μετονομάζεται σε «Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ» και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε  χρονική περίοδο επτά ετών ή όση η διάρκεια ισχύος μίας προγραμματικής περιόδου.
2. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 
3. Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συμβουλεύεται τα όργανα του Άρθρου 6 του παρόντος νόμου και προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η  ΓΓΕΤ συντάσσει  το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Όπου στον νόμο αναφέρεται «Σχέδιο Δράσης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ».

Άρθρο 19
Όργανα – Υπουργείο ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «οι δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα στον Τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».
2. Το πρώτο σημείο 2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ».
3. Η περίπτωση 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 καταργείται.
Άρθρο 20
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Από την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν.4310/2014 διαγράφονται η φράση «ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του ΕΣΕΤΑΚ».
2. Καταργείται η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014.

Άρθρο 21
Επιστημονικός Σύνδεσμος

Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4310/2014.

Άρθρο 22
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Το άρθρο 10 του ν.4310/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας.
γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.
δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως:
αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.
2. Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, από τα οποία 6 είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών φορέων με αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα 5 μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με την ακόλουθη διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
αα) Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από 2 επιστήμονες ασχολούμενους με την έρευνα, καθηγητές ΑΕΙ με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, 2 ερευνητές Α΄ ή Β’ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και 1 εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.
ββ) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες, συντάσσει κατάλογο υποψηφίων, περιλαμβάνοντας σε αυτόν τουλάχιστον τον διπλάσιο και ει δυνατόν τον τριπλάσιο αριθμό του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ, κατά προτίμηση υποψηφίους που προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών και τον υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο. Το περιφερειακό συμβούλιο επιλέγει από αυτόν τον κατάλογο τους καταλληλότερους και ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί.
γγ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε ολομέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολομέλεια των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήματα ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Τ.
6. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας περιφέρειας. Τα μέλη των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης. 
7. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. 
8. Για τα ΠΣΕΚ εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 7 του ν. 2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν εκδοθεί και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται και εκδίδονται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 23
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

1. Το άρθρο 11 του ν.4310/2014 μετονομάζεται σε «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ). Όπου ο νόμος αναφέρεται σε «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται πλέον και αντικαθίσταται από το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ).
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη ΓΓΕΤ, αλλά και στη Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ.
β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
ε) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
στ) Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι Διευθυντές των Ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας.
ε) Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ».

Άρθρο 24
Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ

Το άρθρο 12 του ν.4310/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην παράγραφο 3γ του προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: i) έναν καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ii) έναν εκπρόσωπο από τους Πρυτάνεις ή Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστήμιων, iii) έναν εκπρόσωπο από τους Προέδρους των ΤΕΙ, iv) έναν εκπρόσωπο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, v) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και vi) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηματικού κόσμου.
β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων προς επιλογή των ένδεκα (11) μελών, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και εισηγείται στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την επιλογή των μελών του ΕΣΕΚ από κατάλογο που προτείνει, και περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: α) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος ζ) ενέργειας, η) βιοεπιστημών ι) επιστημών μηχανικού.
γ) Ο  Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της Επιτροπής της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας μέλους του ΕΣΕΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα εκ των ένδεκα επιλεγέντων, άλλως, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου.
2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζεται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζεται σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.
β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α΄45).
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, ως εξής: α) των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, β) Αγροβιο−διατροφής και Τροφίμων, γ) Βιοεπιστημών και Υγείας, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστημών, θ) Μαθηματικών και Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστημών. Τα ΤΕΣ έχουν 4ετή θητεία, όσο και η θητεία του ΕΣΕΚ και αποτελούνται από διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΚ. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
6. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ
7. α. Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του  παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε και ασκούν τις αρμοδιότητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 ρητά τους αναθέτει.
β. Από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που είχαν καταρχάς συγκροτηθεί βάσει διατάξεων προγενέστερων του ν.4310/2014.

Άρθρο 25
Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα – Τεχνολογικοί φορείς

1. Το άρθρο 13α του ν.4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πο.Παι.Θ και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά−Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των  Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα και Υπηρεσία, αντίστοιχα:
α. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το ΠΔ226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
β. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το ΠΔ226/1989 και το άρθρο 5 του
ν.4051/2012),
γ. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το ΠΔ226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
δ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) 
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας.
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.)
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».
10. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.),
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).
2. Αναστέλλεται έως τις 31.12.2015 η ίδρυση των ακόλουθων ερευνητικών φορέων:
Α. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα,
Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή,
Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.)
Δ. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.
Προκειμένου να ιδρυθούν οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 5 του ν.4310/2014, όπως αυτό τροποποιείται από το παρόν άρθρο.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 13 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού Λειτουργίας τους, καθ’ ό μέτρο ο τελευταίος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν.4310/2014, όπως αυτός τροποποιείται με τον παρόντα».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στις εν λόγω μελέτες θα πρέπει απαραιτήτως να προκύπτει με σαφήνεια η κοινωνικοοικονομική ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με προεδρικό διάταγμα ορίζεται για κάθε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, σύμφωνα με το άρθρο 19, όπως ισχύει :
α) η έδρα και πόροι του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου
β) Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, όπου τούτο προβλέπεται,
γ)  Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών.
δ) Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος από πόρους που δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό».
5. Στο άρθρο 13 του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής: «όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «ερευνητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και τα «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», της οικείας νομοθεσίας εφαρμοζόμενης αναλόγως, πλην των οργάνων διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.1514/85 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Από την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 καταργείται η φράση «επιτελούν δραστηριότητες …. κριτήρια και».

Άρθρο 26
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου  για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η  οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ).
δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού τακτικού προσωπικού.
Ειδικά όσον αφορά το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε., αυτό απαρτίζεται, εκτός από τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ.
Στις συνεδριάσεις του ΔΣ δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου ΠοΠαιΘ, ο οποίος υποδεικνύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό ΠοΠαιΘ και ο οποίος δύναται να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός ενός έτους, από τη δημοσίευση του παρόντος».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μετά από πρόταση του Προέδρου».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, διαγράφεται η φράση: «Σε περίπτωση είτε … Κυβερνήσεως».
4. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου».
5. Στο άρθρο 15 του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος 15, η οποία έχει ως εξής:
«Εάν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ παραιτηθεί ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος αυτού, το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν εκ των Διευθυντών Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ, έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ. Εάν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης του Προέδρου του ΔΣ ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ, για όσο χρόνο διαρκεί η έλλειψη του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ.
Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Προέδρου του ΔΣ να ασκήσει τα καθήκοντά του, που βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος αυτού το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν εκ των Διευθυντών Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ, έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ. Εάν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης του Προέδρου του ΔΣ ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ, για όσο χρόνο διαρκεί η έλλειψη του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ.
6. Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 16, η οποία έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση που ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται μόνο από ένα Ινστιτούτο, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου αυτού διαμορφώνεται ως εξής: πλέον των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.4310/2014, στο ΔΣ συμμετέχει ένα ακόμα μέλος, το οποίο ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δημοσιεύεται Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισμός του στη θέση αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 16 του ν.4310/2014». 
7. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Στην περίπτωση που ο αριθμό των μελών του ΔΣ δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο αρμόδιος για θέματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τόσα ελλείποντα μέλη του ΔΣ όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Ο εν λόγω ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως, έως τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4310/2014». 
8. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, πριν από την φράση «και των οικονομικών καταστάσεών του» προστίθεται η φράση «, του προϋπολογισμού».

Άρθρο 27
Διευθυντής ερευνητικού κέντρου – Διευθυντές ινστιτούτων

1. Η παράγραφος 1γ του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής: «να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ».
2. Από την παράγραφο 6 του άρθρου 16 καταργούνται τα ακόλουθα εδάφια: «Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του … σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου  δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο  υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι  τον διορισμό του νέου  και το αργότερο για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Το χρονικό διάστημα των έξι ( 6) μηνών αρχίζει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του  παρόντος νόμου. Σε περίπτωση   που δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος 6 μηνών από την λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ,  στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου  στον  αναπληρωτή διευθυντή, εάν δεν είναι υποψήφιοι, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο  αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν εκ των διευθυντών ινστιτούτων,  σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή.  Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Με την ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια Υ.Α. ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου».
5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 προστίθεται η φράση «για την ίδια ακριβώς θέση».
6. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους στο ΔΣ και τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό του Κανονισμό».
7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« Ο Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι καθηγητής ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα».
8. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής :
Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγω διευθυντή Ινστιτούτου  ή κωλύματος να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του  ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου,  μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.»
9. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, εκ των οποίων ποσοστό ενός τρίτου (1/3) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει τα επτά (7) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία απαρτίζουν την ειδική επιτροπή κριτών, εκ των οποίων δύο (2) προέρχονται από το ερευνητικό κέντρο, καθώς και τον συντονιστή της, ο οποίος προέρχεται από εξωτερικά μέλη. Σε περίπτωση που τα εσωτερικά μέλη του ερευνητικού κέντρου δεν δύναται να καλύψουν τον απαιτούμενο ως άνω αριθμό (1/3 και 2 ερευνητές, αντίστοιχα), οι θέσεις των ελλειπόντων μελών καλύπτονται από εξωτερικούς ερευνητές. Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής καθώς και η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν.

Άρθρο 28
Επιστημονικό Συμβούλιο ερευνητικού κέντρου - Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ινστιτούτων

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 καταργούνται.
2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν. 4310/2014:
«8. Επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή της από το ν.4310/2014.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων συστήνονται και λειτουργούν τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο.
10. Τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985, αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 5 του ν.4310/2014 καθώς και τις τυχόν άλλες αρμοδιότητες που ο ν.4310/2014 προβλέπει ότι ασκούνται από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων. Στο Ε.Γ.Σ. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμού του κάθε ερευνητικού φορέα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα. Σε περίπτωση διαφωνίας του διευθυντή ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Γ.Σ., η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.  
11. Όπου στο ν.4310/2014 αναφέρονται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, εφεξής νοούνται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.1514/1985.»

Άρθρο 29
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Το άρθρο 18 του ν.4310/2014 καταργείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«1. Το υπηρετούν προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.
 2. Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία 3ετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. 
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
α) Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.β) Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
γ) Για την Α` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στη βαθμίδα Α` αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β` αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ` αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής.
3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α` για όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, αρχίζει έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.
Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών,  ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο.
5. Ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες, Α΄, Β΄, Γ΄ ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2-4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του  ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτόν το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
7. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται και το τεχνικό προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 3 β και γ του ν.1514/1985.
8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
α) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης,
β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.  
9. Το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.
10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το  προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νπδδ και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.
11. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικού που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς δύνανται να απασχολούν συνεργαζόμενο επιστημονικό τεχνικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και πρόταση του  διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία αυτή του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται   οι καθηγητές  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 23 του ν.4009/2011, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:
α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και θα αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.
β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.
γ. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4009/2011, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους ή τον προϋπολογισμό του έργου.
13. Σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α΄ βαθμίδας που έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.»
14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους.
15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.
16. Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως.»

Άρθρο 30
Πόροι των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων - Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

1. Η περίπτωση εε και ζζ της παραγράφου 1β του άρθρου 20 του ν.4310/2014 καταργείται.
2. Από την περίπτωση αα της παραγράφου 1β του άρθρου 20 του ν.4310/2014 διαγράφεται η λέξη «επιχειρηματικής».
3. Η περίπτωση ββ της παραγράφου 1β του άρθρου 20 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με διάφορους τρόπους και ιδίως με:».
5. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής: «η διάθεση από τον φορέα έργων διανοητικής ιδιοκτησίας με εμπορικές συμφωνίες σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση, η δημιουργία ή η συμμετοχή σε νέα νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, τεχνοβλαστοί (spin off), επιχειρήσεις έντασης γνώσης, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ».  
6. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 καταργείται.
7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 καταργείται.
8. Το άρθρο 26 του ν.4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 31
Δημόσια χρηματοδότηση

1. Από την πρώτη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4310/2014  διαγράφονται οι λέξεις «(…) τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς (…)»
2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής: 
«4. Παρέχεται δημόσια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων προς τους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με προκηρύξεις του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δράσεων, υποδομών ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ , τα οποία εκπονούνται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου μετά από δημόσια πρόσκληση προς τους  δικαιούχους για υποβολή σχετικών προτάσεων. Οι προκηρύξεις συνοδεύονται από εφαρμοστικούς Οδηγούς και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή προγράμματος.»
 5. Προκηρύξεις δράσεων ή προγραμμάτων, τα  οποία αφορούν δραστηριότητες ΕΤΑΚ,  που χαρακτηρίζονται  ως κρατική ενίσχυση και  προβλέπονται  οι όροι υλοποίησή τους από αντίστοιχες διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, προκηρύσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της επόμενης παραγράφου, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης, η οποία καταβάλλεται σε έργα ΕΤΑΚ, που  χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ακολουθούνται οι όροι της προκήρυξης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και οι σχετικοί κανόνες, που επιβάλλουν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.  Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζονται οι δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που χαρακτηρίζονται ως κρατική ενίσχυση και απαλλάσσονται της υποχρέωσης έγκρισης καθεστώτος με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Απαλλακτικό Κανονισμό,  ορίζονται οι δικαιούχοι εκτέλεσης έργων ΕΤΑΚ, εξειδικεύονται οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, καθορίζονται τα όρια έντασης ενίσχυσης των δαπανών αυτών, καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής, ένταξης και παρακολούθησης της υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων, οι όροι δημοσιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών και κάθε άλλο σχετικό θέμα...»
3. Στο  τέλος της  παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν.4310/2014 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«8. Στις προκηρύξεις, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες των επί μέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε.. Ειδικότερα, το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου, η οποία θα αφορά τον έλεγχο της  νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και  εξόφλησης  των δαπανών και της ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών. Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές θα ελέγχουν ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά, ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου και αφορούν το εγκεκριμένο έργο και ότι υπήρξε συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη τους είναι επιλέξιμη στη οικεία δράση ή πρόγραμμα μέχρι και τρείς μήνες από την λήξη του εκάστου έργου. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου. Οι παραπάνω διατάξεις για την δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών καταλαμβάνουν και δράσεις  ή προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν  προκηρυχθεί από την ΓΓΕΤ με βάση το νομικό πλαίσιο του ΠΔ 274/2000   «'Όροι,  προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης    (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων    που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες    παραγωγικές μονάδες» (ΦΕΚ Α 225) ή του άρθρου 17 του Ν. 3614/2007  «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013»(ΦΕΚ Α 267) και κατά παρέκκλιση των  σχετικών προβλέψεων των εν λόγω νομικών πλαισίων».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 32
Διαδικασία χρηματοδότησης έργων, μελετών και προγραμμάτων που υποβάλλονται για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση - Έλεγχος

1.  Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(…) Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της νομιμότητας της διαδικασίας εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον τριμελούς ειδικής επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΤ...»
2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(…) Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για χρηματοδότηση φορέων γίνεται είτε από ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή/και από επιτροπή ή επιτροπές εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενες από τρία έως πέντε μέλη, ανάλογα με την συνθετότητα και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων, που καλύπτει μία δράση ή πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν.4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και  διαθέτουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές προσόντα στο αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου (…)»
3. Η τέταρτη περίοδος της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(…) Κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννομο συμφέρον, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (…)».
4. Προστίθεται νέα παράγραφος 15 στο άρθρο 24 του ν.4310/2014, η οποία έχει ως εξής:
«15. Η  Υπουργική Απόφαση με αριθμό 2/89316/0025/12-12-2011 (ΦΕΚ 2911/22-12-2011) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία εξεδόθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ Α’ 143) και αφορά την παροχή βεβαίωσης του Ελληνικού Δημοσίου ότι οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, διατηρείται σε ισχύ και για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020».

Άρθρο 33
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εν λόγω επιτροπή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που κρίνονται ότι πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 2.
4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υπογράφουν δήλωση ότι θα τηρούν τους νόμους, ότι θα τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε προκύπτουσα σύγκρουση συμφερόντων λόγω του ανατιθέμενου σε αυτούς έργου. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο».

Άρθρο 34
Επιλογή προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι παράγραφοι 1-11 και 13 του άρθρου 29 του ν.4310/2014.
2. Η παράγραφος 12 του ν. 4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων ΝΠΙΔ αξιολογείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού, οι Διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 7 και των άρθρων 8 και 9 του ν.4024/2011».
3. Στο άρθρο 29 του ν. 4310/2014 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«13. Επανέρχονται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 16 και οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 του ν.1514/1985, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν έως την κατάργησή τους.
14. Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4310/2014, από την Ειδική Επιτροπή Κριτών είναι νόμιμες.
15. Όλες οι αιτήσεις για κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4310/2014 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την Ειδική Επιτροπή Κριτών του άρθρου 29 του ν.4310/2014, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 17 του ν.1514/1985, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν.
16. Όπου στο νόμο 4310/2014 αναφέρεται το άρθρο 29, νοούνται εφεξής οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.1514/1985, οι οποίες επανέρχονται σε ισχύ σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

Άρθρο 35
Εθνικός κατάλογος κριτών

Το άρθρο 30 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Με το παρόν άρθρο συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής.
2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται, επίσης, καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν αυτοδικαίως, για την εγγραφή των επιστημόνων της παραγράφου 2 απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τους αναφέρει ονομαστικά, κατόπιν πρότασης του ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.
3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 36
Αξιολόγηση ερευνητικών φορέων

Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014 καταργούνται.

Άρθρο 37
Κινητικότητα ερευνητών

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014 καταργούνται.

Άρθρο 38
Εποπτευόμενοι φορείς

Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 39
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών φορέων

1. To άρθρο 93 του ν.4310/2014 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς δύνανται, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή τεχνολογικού φορέα ή αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ν.2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για την ανάγκες των οποίων συνάφθηκαν, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».

Άρθρο 40
Αμοιβές αποδοτικότητας

1. «Η αληθής έννοια του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του  Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», από την έναρξη ισχύος της, είναι ότι η αμοιβή αποδοτικότητας εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες χορηγείται και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, όπως ορίζονται στην παράγραφο αυτή.
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 30 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» δεν ισχύουν για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ».

Άρθρο 41
Αποσβέσεις

Στο άρθρο 24 στο τέλος της παραγράφου 4 του Ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:
«Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού ή άλλου συναφούς με τους σκοπούς τους έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.2014».

Άρθρο 42
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

1.α. Όπου στα άρθρα 1 έως 50 και 90 του ν.4310/2014 ορίζεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, νοείται εφεξής ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Όπου στο ν.4310/2014 ορίζεται η Γ.Γ.Ε.Κ. αντικαθίσταται από την Γ.Γ.Ε.Τ.
γ. Όπου στο ν.4310/2014 ορίζεται το ΕΣΙ αντικαθίσταται από το ΕΓΣΙ.
2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2015.
3.α Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 καταργείται.
    β. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και των ΑΕΙ που έχουν ιδρυθεί, παραμένουν σε ισχύ και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται αυτοί, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και έργα κάθε είδους παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
γ. Επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.1514/1985.
4. Τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (ΦΕΚ Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2010 (ΦΕΚ Α΄156) αντικαθίσταται ως εξής :
β. Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 Ευρώ (χωρίς φ.π.α.) γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 Ευρώ (χωρίς φ.π.α) και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. προσωπικό με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου για πλήρη ή μερική απασχόληση  ή  κατά  πλουν. Επιτρέπεται  επίσης  με  την  ίδια διαδικασία  για  τη  στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του ινστιτούτου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι όροι εργασίας και το ύψος των πάσης φύσεως αμοιβών του  παραπάνω  προσωπικού  καθορίζονται  με  κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας. Έως την δημοσίευση της απόφασης αυτής συνεχίζει να ισχύει η με αρ.πρωτ.2/29117/0022/2009  ( ΦΕΚ Β΄1385) κυα.
6. Το  προσωπικό των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας, για τις ανάγκες των προγραμμάτων ή έργων τους που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2685/1999, όπως ισχύει και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για την ανάγκες των οποίων μετακινούνται.
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α. Οι ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας (Α’, Β’, Γ’, Δ’), που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελούν προσωπικό Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου ή Τεχνολογικού Φορέα, που εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων  και έχουν υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, όπως αυτή ίσχυε έως την δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή (Α’, Β’, Γ’) εντός του φορέα του οποίου αποτελούν προσωπικό.
Για το σκοπό αυτό, οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.1514/1985..
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν  τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 18 (παρ. 2, 4 και 5) του ν.4310/2014 όπως έχει αναδιατυπωθεί με τον παρόντα.
Οι κρίσεις θα διενεργούνται από 5μελείς επιτροπές κρίσης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3α και γ του ν.1514/1985.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του φορέα ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Οι ΕΛΕ που κρίνονται επιτυχώς, συνάπτουν σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν.1514/85, όπως έχει τροποποιηθεί και επανήλθε σε ισχύ με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2015.   
Β. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελεί προσωπικό του Ερευνητικού  Κέντρου ή Ινστιτούτου ή Τεχνολογικού Φορέα που εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014, όπως αυτός ίσχυε και έως την δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να κριθεί για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή/ΕΛΕ (Α, Β, Γ) εντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου αποτελούν προσωπικό Για το σκοπό αυτό, το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλει να κριθεί.  Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.1514/1985.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 18 (παρ. 2, 4 και 5) του ν.4310/2014 όπως έχει αναδιατυπωθεί με τον παρόντα.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ΕΛΕ πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά βαθμίδα, σύμφωνα τις προβλέψεις του παρόντος νόμου και του εσωτερικού κανονισμού του φορέα τους.
Οι κρίσεις θα διενεργούνται από 5μελείς επιτροπές κρίσης που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3α και γ του ν.1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του κέντρου ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν.1514/85,  όπως έχει τροποποιηθεί και επανήλθε σε ισχύ με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση (μόνιμη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2015.  
Γ. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6 του άρθρου 47  του ν. 4310/14 θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Για την ενιαία αντιμετώπιση όλων αιτήσεων, αιτήσεις που έχουν κριθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».
8. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι υποτροφίες αυτές, αφορούν τη λήψη μεταπτυχιακού, διδακτορικού διπλώματος το οποίο είναι σχετικό με ένα από τα επιστημονικά πεδία του ερευνητικού κέντρου. Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».
9. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 265/Α/2014),  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι δαπάνες των υποτροφιών που έχουν χορηγηθεί και χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 (Α’ 258) και της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου και από τα ΑΕΙ σύμφωνα με το ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδάκτορες και ισχύει αναδρομικά από τις 23.12.2014».
10. Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4310/2014 καταργούνται και συγκροτούνται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.
11. Το άρθρο 67 του ν. 4235/2014   (ΦΕΚ Α 32) τροποποιείται ως εξής:
« Για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α 226) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»
12. Το άρθρο 83 του άρθρου 4310/2014 καταργείται.
13. Ο αριθμός των υποψήφιων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (Ε.Γ.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.
14. Για τις αποσπάσεις που θα πραγματοποιηθούν προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13β του ν. 706/1997 (Α΄279), απαιτείται μόνο απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
15. Το άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/23-12-2014) αντικαθίσταται ως εξής: «Συνεχίζουν να υφίστανται, από την έναρξη του Ν. 4314/2014, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 10756/9.10.2002 (Β΄1343) όπως ισχύει, καθώς και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (Β΄1540) όπως ισχύει. Από την έναρξη του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/23-12-2014) καταργείται αναδρομικά η συγχώνευσή τους σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Τομέα Παιδείας» και η αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας» και δύναται να ασκεί αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα για το ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 43
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και στην τρίτη περίοδο, η φρά­ση «και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), διαγράφεται.
2.Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), καταργείται.
3.Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2Α  αναριθμείται ως περίπτωση η΄. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 2Α  αναριθμείται ως περίπτωση θ΄.
4.Στην έναρξη της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται περίοδος ως εξής:
«Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και επτά (7) θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με διάθεση προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ».

Άρθρο 44
Λειτουργία  της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 45
Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση της δράσης των σχολικών μονάδων

Το άρθρο 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, σχεδιάζει τον προγραμματισμό του ετήσιουσχολικού έργου και τον υποβάλλει στους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται να διατυπώσουν αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτού. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.
O Σύλλογος Διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα, όπου είναι εφικτό, δημιουργούνται ομάδες εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους.
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, συντάσσει απολογιστική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη: α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Στην ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.
Οι σχολικοί σύμβουλοι εκφράζουν αιτιολογημένες απόψεις επί της απολογιστικής έκθεσης των Συλλόγων Διδασκόντων. Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των σχολικών συμβούλων επί του απολογισμού της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμπράττει με άλλες σχολικές μονάδες σε προγράμματα και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους διδάσκοντες εν συνόλω ή κατά ομάδες ενδιαφερόντων ή ειδικοτήτων, εντός της πε­ριοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα άλλων σχολικών μονάδων, εντός της πε­ριοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους, εφόσον τους ενδιαφέρει. Οι παραπάνω συνεργατικές και συμμετοχικές δραστηριότητες εντάσσονται στον προγραμματισμό του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας τους για  όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες, προγράμματα και δράσεις.
Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κάθε προηγούμενη υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που αντίκειται στο παρόν άρθρο καταργείται από την έκδοση του παρόντος νόμου.
Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
2.α) Το Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 240/5.11.2013) με τον τίτλο «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),  καταργείται.
γ) Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163) καταργείται.

Άρθρο 46
Θέματα ΑΔΙΠΠΔΕ

1.Οι υποπεριπτώσεις γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.
2.Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση γγ΄ και η υποπερίπτωση στστ΄  της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε υποπερίπτωση δδ΄.
3.Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α’ 83), όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους».
4.Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: « γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης καθώς και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».
5.Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής».
6.Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α’ 83) αντικαθίσταται ως εξής: «Είναι διοικητικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού».
7.Οι παράγραφοι 7 έως και 9 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) καταργούνται.
8.Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 (Α΄ 83) αναριθμείται σε παράγραφο 7.  Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν.4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 αναριθμείται σε παράγραφο 10.
9.Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) καταργείται.

Άρθρο 47
Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.
2.Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγ­ματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο.  Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφο­δοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.
3.Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους».
4.Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5.Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμε­τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσω­τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

Άρθρο 48
Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1.Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Θ6 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκ­παίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και κατάρτισης, οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται, εκτός από τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών».
2.Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.
3.Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
4.Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:
Α. Διακοπών:
Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 3η Ιανουαρίου,
ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.
Β. Αργιών:
Ι) όλες τις Κυριακές
ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
IV) 17η Νοεμβρίου
V) την Καθαρά Δευτέρα
VI) την 1η Μαΐου
VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρες Κυριακής, οι αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.
Η παρ.2 του αρ. 4 του ν. 682/77 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, επιτρέπονται, κατόπιν σχετικής  έγκρισης και ελέγχου τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
8.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος Ζ του άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν.4254/2014 (Α’ 85) και οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/77 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1351/83.
9.Στο άρθρο 30 του ν.682/77 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 της ΠΥΣ 6/2012 (Α’ 38) και της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ άρθρου πρώτου του ν.4093/2013».
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.682/77 προστίθεται η φράση: «Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι δυνατό να συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 49
Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, υιοθετούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013.          
β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:
α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,
β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013,
γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 ν.2525/1997 καθώς επίσης στα γυμνάσια και γενικά λύκεια που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, και
δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.
3. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος προσδιορίζονται τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των ανωτέρω Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων. 
4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση  λειτουργίας των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   
5. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει  για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού ή, ελλείψει αυτού, του εκπαιδευτικού που θα ορίσει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα  κράτησης.  
6. Η δαπάνη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της πρώτης παραγράφου, των  τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης θα βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
7. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών.
8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. 
9. Στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους, καθώς επίσης στην περίπτωση της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, η πρόσληψη μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα βάσει αντίστοιχου ειδικού αξιολογικού πίνακα που καταρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
10. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013, λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας τους,  η πρόσληψη μονίμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνει χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και αφού ληφθούν αιτιολογημένα υπόψη τα κριτήρια πρόσληψης που θα ορίζει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 
11. Με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε συνάρτηση με τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.
12. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των διδασκόντων στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.
13. Η υπηρεσία των ως άνω εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη ως διδακτική προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. Με απόφαση του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού. Στα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013, με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζεται ως Υπεύθυνος ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ένα μέλος της ομάδας θεραπευτών.
15. Η αμοιβή του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί στο πλαίσιο εγκεκριμένου Οργανισμού θεραπείας του ν.4139/2013 βαρύνει τον προϋπολογισμό του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν δύναται να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.
16. Από τις 30 Ιουνίου 2015 καταργείται το άρθρο 27 ν.1304/1982,  το άρθρο 4 ν.1824/1988, η παράγραφος 10 του ν.2525/1997, το άρθρο 32 του ν.4027/2011, το πδ 429/1991 και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 50
Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

1.Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) και με την παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),  αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.
β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ με ανάλογες διακρίσεις.
ε) Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συμμετοχής των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού. »                                          
2. Η ισχύς των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά  στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του  σχολικού έτους  2015-16  κι  εφεξής.»

Άρθρο 51
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Το Προεδρικό Διάταγμα 28 του 2014 (ΦΕΚ Α 48/28-02-2014) με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.
2. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.2  της παραγράφου Θ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αντικαθίσταται εκ νέου, ως εξής: «για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου».

Άρθρο 52
Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62), με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο "Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Α΄ 272), καταργείται.

Άρθρο 53
Υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία σε ΠΠΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με πενταετή θητεία σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο καταλαμβάνουν οργανική θέση, έπειτα από δήλωσή τους, είτε στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προέρχονται είτε στην περιοχή μετάθεσης που βρίσκεται χωροταξικά το Πειραματικό ή το Πρότυπο Σχολείο.
2. Η οργανική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα της περιοχής που θα επιλέξουν πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων μετά τη λήξη της θητείας τους στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν πριν από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς (υπεράριθμους, ανήκοντες σε ειδική κατηγορία).
3. Σε περίπτωση διακοπής της θητείας τους, δεν λαμβάνεται υπόψη η δήλωση περιοχής προτίμησης τοποθέτησης, αλλά τοποθετούνται σε σχολική μονάδα της περιοχής από την οποία προήλθαν πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο ως ακολούθως:
α) Εφόσον είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο, καταλαμβάνουν οργανική στις πρώτες οργανικές θέσεις που θα κενωθούν πριν από όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς (υπεράριθμους, ειδική κατηγορία).
β) Εφόσον δεν είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα πριν την έναρξη της θητείας στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο Σχολείο (διάθεση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), καταλαμβάνουν οργανική σύμφωνα με την περ. γ των παρ. 5 και 6 του αρθ. 14 του Π.Δ.50/1996, δηλ. συγκρινόμενοι με όλους του εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν από την τοποθέτησή τους με πενταετή θητεία σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι οποίοι και υποχρεούται σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Η θητεία είναι δυνατό να ανανεωθεί για δεύτερη πενταετία ύστερα από θετική κρίση. Για τους εκπαιδευτικούς που ανανεώνουν τη θητεία τους, ισχύουν οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ή διακοπής της δεύτερης θητείας ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54
Λήξη θητείας μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

1.Μετά την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ,) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε,) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Τα παραπάνω Συμβούλια ανασυγκροτούνται κατά το οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
2.Από την ρύθμιση της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 55
Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013, όπως έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014, προστίθεται η φράση «και γνώμη των αρμοδίων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.) για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».

Άρθρο 56
Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους κατεβλήθη το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι την ψήφιση του παρόντος νόμου, δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

Άρθρο 57
Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης

Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 28 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) ως εξής :
«3. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την απόκτηση πιστοποιητικών διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα, ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών και κάθε σχετικό θέμα».

Άρθρο 58
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και 4ο έτος ειδίκευσης

1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/13 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του αρθ.72 του ν. 4310/14 ΦΕΚ 258 Α/8-12-14), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) προσφέρει δυο κύκλους σπουδών ως εξής:
α. Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών και
β. Το Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο σπουδών, ως 4ο έτος ειδίκευσης, το οποίο περιλαμβάνει μαθητεία, καθώς και μαθήματα ειδικότητας.
2. Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών στα ημερήσια ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α , Β και Γ τάξεις, πρωινού και απογευματινού ωραρίου. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ λειτουργεί και Δ τάξη.
3. Στο έτος ειδίκευσης, το οποίο είναι προαιρετικό, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του δευτεροβάθμιου  κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ».
2.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/13 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το περιεχόμενο σπουδών και οι ειδικότητες του 4ου έτους ειδίκευσης του ΕΠΑΛ και λοιπά ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 59
Εργαστηριακά Κέντρα

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που το ΙΕΚ εξυπηρετείται σε Ε.Κ., την ευθύνη την έχει το Ε.Κ., ισχύουν οι διατάξεις λειτουργίας του Ε.Κ. σε όλα τα ζητήματα, περιλαμβανομένων της σύνθεσης στα εργαστήρια εκπαιδευτικών και αριθμού μαθητών».

Άρθρο 60
Απόφοιτοι Λυκείου του σχολικού έτους 2014-15

1. Απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-5 καθώς και προηγούμενων σχολικών ετών, οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των καταργηθεισών διατάξεων του ν.2525/1997 όπως ίσχυε, έχουν το δικαίωμα αν το επιθυμούν  να διαγωνισθούν με το ανωτέρω καταργηθέν σύστημα εισαγωγής κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-6 και 2016-7) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-6 και 2016-7) να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4127/2015 (Α΄ 50). Στην περίπτωση αυτή: α) οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) οφείλουν να καταθέσουν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου ενυπόγραφη αίτηση στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν στους υποψήφιους ποιας Ομάδας Προσανατολισμού επιθυμούν να καταταχθούν και  σε ποια μαθήματα πρόκειται να διαγωνισθούν.

Άρθρο 61
Υπηρεσιακό Συμβούλιο μειονοτικής εκπαίδευσης

Η παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. του π.δ. 1/2003 (Α’ 1) αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ειδικά για τα θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων ασκούνται εφεξής από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε»

Άρθρο 62
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)»
Στα εδάφια α και β της παρ. 1 του άρ. 13 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α’) η φράση «με βαθμό Α’» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμό τουλάχιστον Δ’».
Στο τέλος του άρθρου 14 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’), προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:
«17. Η επιλογή των διευθυντών στα σχολεία των οποίων φορείς είναι ελληνικές κοινότητες ή εκκλησιαστικές αρχές και στα οποία το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού αποσπάται ή διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται από ειδικό τριμελές συλλογικό όργανο, στο οποίο μετέχει ο συντονιστής εκπαίδευσης, ένας εκπρόσωπος του φορέα του σχολείου και ένας μέλος του συλλόγου διδασκόντων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του παραπάνω οργάνου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.
Στις λοιπές περιπτώσεις όπου το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού δεν αποσπάται ή διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως διευθυντής ένας εκπαιδευτικός από τους υπηρετούντες στο σχολείο με απόφαση του συντονιστή κατόπιν πρότασης του οικείου φορέα».

Άρθρο 63
Ξένα σχολεία

Η παρ. 8 του άρ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ. 1 του Ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 156 Α’), όπως ισχύει, τα ακόλουθα σχολεία:
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1
AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ΑTHENS
Νηπιαγωγείο  Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
2
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ "ΑΝΑΤΟΛΙΑ"
Γυμνάσιο  Λύκειο
3
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ EΛΛΑΔΑΣ
Γυμνάσιο Λύκειο
4
BYRON COLLEGE
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
5
CAMPION SCHOOL
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
6
ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γυμνάσιο Λύκειο
7
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
8
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
10
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
11
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ"
Γυμνάσιο Λύκειο
12
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Γυμνάσιο Λύκειο
13
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ "ΔΕΛΑΣΑΛ"
Γυμνάσιο Λύκειο
14
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "JEANNE D’ARC"
Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
15
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚH ΣΧΟΛΗ "ΚΑΛΑΜΑΡΙ"
Γυμνάσιο Λύκειο
16
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
Γυμνάσιο Λύκειο
17
INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
18
INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISSA
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
19
ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
20
ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
21
ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γυμνάσιο Λύκειο
22
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Γυμνάσιο Λύκειο
23
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΕΕ
Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
24
ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ"
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
25
PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
26
ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ZYGMUNT MINEYKO
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
27
ST. CATHERINE'S BRITISH SCHOOL
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
28
ST. LAWRENCE COLLEGE
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
29
THE PHILIPPINE SCHOOL IN GREECE
Νηπιαγωγείο Δημοτικό
Γυμνάσιο Λύκειο
 
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. Για την επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τα ιδιωτικά σχολεία, όπως αυτές ορίζονται στην υποπαράγραφο Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 64
Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο άρθρο 22 του Ν. 817/1978 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. α) Εκπαιδευτικός της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος παραιτείται από τη θέση του προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλα διδακτικά καθήκοντα σε ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή του ως εκπαιδευτικού στην Ελλάδα, δικαιούται μόλις παύσει να ασκεί τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του που υποβάλλεται εντός μηνός από την παύση, να επανέλθει στην περιοχή μετάθεσης της οργανικής θέσης του που κατείχε πριν την παραίτησή του. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας του στο ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις συνέπειες. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός με την αίτηση παραίτησής του υποβάλλει βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ότι έχει τις προϋποθέσεις να αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα στα ομογενειακά μειονοτικά σχολεία.
β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που μετά την παραίτησή του, ο εκπαιδευτικός δεν μπορέσει να αναλάβει υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης του.
7. Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εάν συντρέχουν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι, δύνανται να αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε ομογενειακά μειονοτικά σχολεία του εξωτερικού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι προϋποθέσεις της απόσπασής τους, τα κριτήρια απόσπασης και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης με αποδοχές και επιμίσθιο, ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 65
Θητεία συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το ΥΠΟΠΑΙΘ

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αζημίως η θητεία των μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλης ονομασίας συλλογικών οργάνων διοίκησης στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από κοινού από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα μέλη συλλογικών οργάνων που είτε εκλέγονται είτε υποδεικνύονται από τρίτους εκτός των ανωτέρω Υπουργών.

Άρθρο 66
Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

Οι παράγραφοι 2, 4  και 5 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Τα βιβλία και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοι­χεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνεται στις κατά τόπους βιβλιοθήκες υπό τον Οργανισμό, εφόσον δεν έχουν κατασχεθεί συντηρητικώς ή αναγκαστικώς υπέρ δανειστών του ΟΠΕΒ προ της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου (ν. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014), αποχωρίζονται από την περιουσία αυ­τού, δεν δύναται να κατασχεθούν από τυχόν άλλους δανειστές του ΟΠΕΒ, και περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο, στη γεωγραφική περιοχή του οποίου κείνται, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον οικείο Δήμο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπερι­λαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθη­κοφυλακείων και με την επιφύλαξη του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 περί των υποχρεώσεων τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος με το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται η βιβλιοθήκη του ανωτέρω Οργανισμού. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των βιβλίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 11 παράγραφος 2 του ν. 4250/2014, περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια­σμών του ΟΠΕΒ, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού.
5. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ­μάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο συγκεκριμένος φορέας ή φορείς, τον προϋπολογισμό του οποίου/ων θα βαρύνουν οι μεταφερόμενες στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τη παράγραφο 3, απαιτήσεις, το είδος και το ύψος των απαιτήσεων αυτών, η κατηγορία των δικαιούχων, η διαδικασία εξόφλησης των εν λόγω απαιτήσεων, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, δικαστικώς συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση μέχρι την κατάργηση του ΟΠΕΒ, μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους ή μερικώς και από την περιουσία που έχει κατασχεθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ιδιωτικού δικαίου».

Άρθρο 67
ΙΤΥΕ-Διόφαντος

α) Στο άρθρο 23 του ν.3966/2011 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:
«3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου (3966/2011) καθώς και του Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και του Κανονισμού Προμηθειών του άρθρου 27 §§ 2 και 3, κατά την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων του το Ι.Τ.Υ.Ε. διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως ισχύει κάθε φορά, ιδίως όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης, διαχείρισης κονδυλίων, αμοιβών και προσλήψεων προσωπικού».
β) Το άρθρο 24 του νόμου 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όργανα Διοίκησης του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος».
γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΥΕ-Διόφαντος  είναι επταμελές, αποτελείται  από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος είναι αναγνωρισμένος επιστήμονας με πολυετή ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία που συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες  του Ινστιτούτου και έχει αποκτηθεί σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο Πρόεδρος του ΙΤΥΕ-Διόφαντος επιλέγεται  από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ορίζεται  ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.
3. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι: α) δύο  Καθηγητές  Πανεπιστημίου κατά  προτίμηση Τμημάτων Πληροφορικής και δύο Καθηγητές  Πανεπιστημίου κατά προτίμηση Τμημάτων επιστημών της αγωγής είτε Θετικών Επιστημών, με ερευνητική και ευρύτερη επιστημονική δραστηριότητα η όποια συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Ινστιτούτου β) ένας εκπαιδευτικός με αυξημένα προσόντα και ευρύτερη επιστημονική δραστηριότητα, η οποία συνάδει με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-Διόφαντος και γ) ένας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΙΤΥΕ-Διόφαντος.
4. Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. και εκλέγεται από αυτό μετά από πρόταση του Προέδρου κατά την πρώτη συνεδρίαση του με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών».
Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 25 του ν.3966/2011 καταργούνται.
δ) Στην παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3966/2011 η φράση «τουλάχιστον πέντε μέλη» τροποποιείται σε «τέσσερα μέλη».
ε) Για την εφαρμογή του ν.3966/2011, όπου αναφέρεται η φράση «δύο Αντιπρόεδροι» νοείται «Αντιπρόεδρο».
στ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του ν.3966/2011 καταργείται και η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος και τον αντικαθιστά όταν κωλύεται».

Άρθρο 68
Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

α) Οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1158/1981, εφόσον αποκτήθηκαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3149/2003 (A’ 141), θεωρούνται ως ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.06.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσδιορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
β) Το άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) τροποποιείται και προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 9 και 10:
«9. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.
γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.
10. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9.»

Άρθρο 69
Θέματα μη τυπικής εκπαίδευσης

Από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου καταργούνται οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), δημόσιες και ιδιωτικές,  οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
Τα τμήματα κατάρτισης των ειδικοτήτων των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. αποτελούν εφεξής αυτοτελή αντίστοιχα τμήματα για τους έχοντες ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα οποία μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδικαίως στα πλησιέστερα κατά τόπον δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων αυτών θα λαμβάνουν τη βεβαίωση του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Οι μαθητές που είχαν ήδη εγγραφεί στα τμήματα των καταργούμενων Σ.Ε.Κ. συνεχίζουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα τμήματα που δημιουργούνται στα Ι.Ε.Κ.
Μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευόμενα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τα θέματα   ειδικοτήτων, μαθητείας ανά ειδικότητα, η ίδρυση σχετικών Παραρτημάτων σε έκαστο Ι.Ε.Κ. για τις ειδικότητες όπου τούτο είναι αναγκαίο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Καταργείται η διάταξη της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).

Άρθρο 70
Παράταση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. άλλων Υπουργείων

Η λειτουργία των ακόλουθων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) παρατείνεται ως ακολούθως:
1. Των ΕΠΑ.Σ. που υπάγονται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2017.
2. α) Των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 και παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.
β) Στην  παράγραφο Δ περίπτωση β του άρθρου 2 του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 179) προστίθεται εδάφιο  ως εξής:
«βε) Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων  Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως :
Η ΕΠΑ.Σ. Αναβύσσου στο Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου
Η ΕΠΑ.Σ. Ρόδου  στο Ι.Ε.Κ.  Ρόδου
Η ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης στο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης
Η ΕΠΑ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ι.Ε.Κ.  Αλεξανδρούπολης
Η ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας στο Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας
Η ΕΠΑ.Σ.  Άργους Πελοποννήσου στο Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου
Η ΕΠΑ.Σ. Θεσσαλονίκης στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
Η ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου στο Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου»
γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.
3. Των ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας για ένα εκπαιδευτικό έτος, συγκεκριμένα μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2016.

Άρθρο 71
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς

1. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαρκούν ένα σχολικό έτος και μπορούν να ανανεώνονται κατ’ έτος, μετά από σχετική εισήγηση περί της υφιστάμενης υπηρεσιακής ανάγκης, εξαιρουμένων των αποσπάσεων που γίνονται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3γ του ν. 3105/2003 (Α΄ 29), του άρθρου 15 παρ. 1 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229), του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3335/2005 (Α΄ 95), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και του άρθρου 61 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151), του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) και του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4084/2012 (Α΄ 190), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 867/1979 (Α΄24) και του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), καθώς και κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων του άρθρου 30 και 32 του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) και του άρθρου 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και του άρθρου 55 παρ. 13 και 17 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289), του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), του άρθρου 4 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), του άρθρου 69 παρ. 6 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).
Η απόσπαση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να χορηγηθεί απόσπαση και μετά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους.
2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός των αποσπάσεων και η δυνατότητα ανανέωσης αυτών ισχύει α) και για τους διοικητικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και β) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
3. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι υφιστάμενες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λήγουν την 31.8.2015 είτε αυτές έχουν γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε εποπτευόμενους φορείς/οργανισμούς και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., είτε σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στο εκάστοτε οργανόγραμμα, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π., στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολικές μονάδες και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος».

Άρθρο 72
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς του Αιγινητείου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών) του νοσοκομείου και η καταβληθείσα για την εργασία αυτή αμοιβή θεωρούνται νόμιμες. Από τη δημοσίευση του παρόντος αίρεται η βεβαίωση και ο καταλογισμός και παύει οιαδήποτε αναζήτηση της καταβληθείσας αυτής αμοιβής από τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, καθώς και από τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταλογισθεί ή επιστραφεί, αποδίδονται ξανά στο σύνολό τους, μαζί με τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, στους δικαιούχους.

Άρθρο 73
Οργανισμός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

1.Το άρθρο 34 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 34
Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, είναι αρμόδιο για:
α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,
β) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,
δ)τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,
στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρ.2 του άρθρου 16 ν.4327/2015(ΦΕΚ Α΄50),
ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
2. Το άρθρο 39 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) αντικαθίσταται  ως ακολούθως:
«Άρθρο 39
Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της παιδείας των ομογενών, των ξένων και μειονοτικών Σχολείων και η προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.
2. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:
α) Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
4.   Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων είναι  αρμόδιο για:
α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων-Δομών των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, μειονοτικών και ξένων σχολείων,
β) την εποπτεία και όλα τα θέματα που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.)  Ηρακλείου Κρήτης, των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών.
γ) την εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων   ισοτιμίας- αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
δ) τις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων, τη διοίκηση και τον συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης,
ε) την πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων,
στ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων,
ζ) το σύνολο των μαθητικών θεμάτων,
η) τις εγκρίσεις για τον χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ΄  ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα,
θ) τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου      Μειονοτικής Εκπαίδευσης(Υ.Σ.Μ.Ε.),
ι) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για την κάλυψη των αναγκών των μειονοτικών σχολείων,
ια) κάθε θέμα που αφορά στις σπουδές ανωτάτου επιπέδου σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση,
ιβ) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,
ιγ) την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων του εξωτερικού για ενίσχυσή τους με αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού,
ιδ) την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων,
ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, της ομογένειας, των ξένων και μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών
γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησης
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης,
η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

Άρθρο 74
Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 13 και 41, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως:
το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
τα άρθρα 7 έως 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
η παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24),
 οι παράγραφοι 1 έως 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 και οι περιπτώσεις α΄ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 τα άρθρα 38 και 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 η παράγραφος 1 και το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 οι παράγραφοι 1 έως 10 του άρθρου 58 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 η παράγραφος 7 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4025/2011 (Α΄228), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.4076/2012 (Α΄159) και τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ και η περίπτωση β’ της παραγράφου 17 και η παράγραφος 19 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195),
 το άρθρο 35 του ν.4301/2014 (Α’ 223),
 το άρθρο 122 του ν.4130/2014 (Α’ 270),
  το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148),
 η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 432/1995 (Α’ 246),
 η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203),
  οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 (Β’ 3048) «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και σύστημα ταξινομικής ψήφου» και Φ.122.1/184/16376/Β2/06.02.2013 (Β’ 353) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο».
τα άρθρα 1 και 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 3 παρ. 1β,  2 και 4 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ, δ, η, ζ, ιβ, ιγ και κ, παρ. 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 5 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 6 περ. 2 και 3 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 8 παρ. 13  του ν.4310/2014 (Α’ 258),
τα άρθρα 9 έως 12 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 13 παρ. 5 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 13Α του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 15 παρ. 1, 2, εδ. β’ και 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 16 παρ. 1γ, 2, 6, εδ. β’, γ’ και δ’, 7, 10, 12 και 13 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 17 παρ. 2, 3, 4, 6 και 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 18 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 20 παρ. 1β περ. ββ, εε και ζζ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 21, παρ. 1 περ. β και γ, παρ. 7 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 23, παρ. 3, 4, 5 και 6 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 24, παρ. 3 εδ. β’, παρ. 8 εδ. α’ και β’, παρ. 9 εδ ε’ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 26 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 27 παρ. 3 και 4 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 29 παρ. 1 έως 13 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 30 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 31 παρ. 9 και 10 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 47 παρ. 6 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το άρθρο 49 παρ. 2 εδ. α’ του ν.4310/2014 (Α’ 258),
τα άρθρα 83 και 93 του ν.4310/2014 (Α’ 258),
το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013,
η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),
η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163).

Άρθρο 75
Έναρξη Ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ορίζεται από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ετικέτες: 
Πολυνομοσχέδιο

Σχόλια (19)

 
Καπέλλας Μάριος
12 Ιουν 2015 14:42

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο επανέρχεται η... μονιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση (στον ιδιωτικό τομέα)... για να αυξηθεί η ανεργία!

 
ΤΕΙΤΖΗΣ
12 Ιουν 2015 09:33

α) Τα πτυχία και τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών με κανονική διάρκεια φοίτησης ίση με τέσσερα ακαδημαϊκά έτη είναι βασικοί τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Bachelor Degrees) στη βασική ειδικότητα του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής και κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Με την διατύπωση αυτή τα πτυχία ΤΕΙ που είναι 3.5 έτη είναι εκτός του 6ο επιπέδου και πανε στο 5ο ΕΠΠ μαζί με τα ΙΕΚ. Αν περασει ετσι σε μεγαλο τμημα των αποφοίτων ΤΕΙ τα διπλώματα του υποβαθμίζονται σε επιπεδι ΙΕΚ

 
Theo
11 Ιουν 2015 16:20

Προς κ. Μιχάλη Γρ Βραχόπουλο

Αν δε κάνω λάθος (και διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω), με την έκδοση 7.2 γίνεται αυτό που ζητάτε. Υπάρχουν μόνο ΔΕΠ 4 βαθμίδων και το πιο σημαντικό, για να εκλεγείς Καθηγητής Εφαρμογών απαιτείται πλέον διδακτορικό.

Το μόνο που λείπει είναι η μετονομασία των ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και μέσω αυτού η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

Θεωρώ ότι με τα παραπάνω θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η τεράστια αδικία για τα ΤΕΙ .

 
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
11 Ιουν 2015 12:08

Στο παρόν νομοσχέδιο θα μπορούσε να προστεθεί στο άρθρο 71 μία παράγραφος 5: "Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων η μετάταξη στη δημόσια εκπαίδευση μονίμων δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν ανάλογο πτυχίο εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμούν και έχουν εισαχθεί στο δημόσιο με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ".
Το κόστος είναι μηδενικό αφού πρόκειται για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και με δεδομένο το οικονομικό αδιέξοδο, οι μετατάξεις αυτές θα λύσουν ένα ελάχιστο μέρος του - χρόνιου πια - προβλήματος, που το Σεπτέμβριο αναμένεται να οξυνθεί λόγω των συνταξιοδοτήσεων. Η φράση "κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων" υπερκερνά τις αντιρρήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τις υπηρεσίες που ήδη υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

 
stauros
09 Ιουν 2015 17:42

Οι προεκλογικές εξαγγελίες "ξεχάστηκαν". Που είναι η επαναφορά του ωραρίου
Η μόνη πρεμούρα είναι η διαδικασία αλλαγής των διευθυντων σχ. μονάδων.

 
Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος
09 Ιουν 2015 14:48

Αν είναι δυνατό ακόμη και οι προοδευτικοί να διαχωρίζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό προσωπικό με ίδια προσόντα αλλά με διαφορετικούς τίτλους
το καλύτερο που έχει να κάνει πέραν των άλλων είναι η εισαγωγή να αλλάξει και να αναφέρεται πλέον ότι οι βαθμίδες των ΕΠ ΤΕΙ μετατρέπονται άμεσα αντιστοίχως σε βαθμίδες ΔΕΠ με τις παρακάτω προϋποθέσεις .....

α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ!!!!
δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η κοσμητεία Σχολής Τ.Ε.Ι.
θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημί¬ου και ο κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι.
ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
ιγ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
ιδ) «Εσωτερικός Κανονισμός»: ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.».

 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
08 Ιουν 2015 22:20

Δεν μας εξηγεί ο κ. υπουργός ότι οι αποσπάσεις σε φορείς του Υπουργείου του συνεπάγονται την αφαίρεση διδακτικής υπηρεσίας σε ανταμοιβή της στήριξης της λειτουργίας των δομών του Υπουργείου.
Αντίθετα αν εκπαιδευτικός βρίσκεται στο σχολείο κάνοντας γραμματειακή υποστήριξη έχει διδακτική υπηρεσία όπως και ευρισκόμενος σε άδεια ανατροφής.
Θαυμάστε λογική

 
Γιάννης
08 Ιουν 2015 18:16

Μπορεί κάποιος να βοηθήσει να καταλάβω παρακαλώ; Το άρθρο 68 αναγνωρίζει τα πτυχία μουσικής που έχουν αποκτηθεί μέχρι και το 2003 ως τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.);

 
Κατερίνα
08 Ιουν 2015 13:21

Οι διευθυντές των ερευνητικών ινστιτούτων πάλι χωρίς όριο θητειών. Αλλάζουν κυβερνήσεις όμως τίποτα δεν αλλάζει.

 
takis
07 Ιουν 2015 19:37

Προς Κώστα:
Φίλε, αν υπήρχαν οπουδήποτε αδιαφανείς διαδικασίες σε 4ετείς αποσπάσεις, έχεις την κυβέρνηση, κάνεις φύλλο και φτερό τις διαδικασίες που τηρήθηκαν, ελέγχεις τα χαρτιά του καθενός και παίρνεις πολιτικές αποφάσεις. Όχι μαζί με κάποια ξερά να καίγονται και όλα τα χλωρά.

 
Τάκης
07 Ιουν 2015 16:57

Με το άρθρο 8, περίπτωση ε) δεν διασφαλίζεται τι γίνεται στην περίπτωση τμημάτων που δεν διαθέτουν ούτε κάν 5 μέλη ΔΕΠ σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, και σε κατάλληλη βαθμίδα για συμμετοχή στο εκλεκτορικό. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα στα ελληνικά ΑΕΙ.

 
Κώστας
07 Ιουν 2015 16:14

Την προκήρυξη για τετραετή απόσπαση την είχα διαβάσει και εγώ πέρσι. Τη μοριοδότηση ή τα κριτήρια με τα οποία έγιναν δεν βρήκα πουθενά.

 
ντροπή σε όλους σας
07 Ιουν 2015 16:10

Το πολυνοσμοσχέδιο ασχολείται με την καταργηση των ΣΕΚ, με τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου που ακόμα τα εντάσσουν, σε μία χώρα οπου όλα τα επαγγέλματα ειναι κλειστά ασχολείται κανείς?

 
takis
07 Ιουν 2015 15:20

Φίλος συνάδελφος έφυγε από επαρχία όπου ζούσε μόνιμα με την οικογένεια του και ήρθε πέρσι με 4ετή απόσπαση στην Αθήνα μετά από προκήρυξη σε φορέα του υπουργειου. Tου κόβουν την απόσπαση και την κάνουν δήθεν μονοετή; Δυστυχώς δεν γινόμαστε μόνο Ζάμπια αλλά Ουγκάντα!

 
Τρίτεκνος Δημόσιος Υπάλληλος
07 Ιουν 2015 14:07

Είμαι ΔΥ με τρία παιδιά. Εκ της θέσεώς μου δεν γίνεται να αποκρύψω τα εισοδήματά μου.Για ολόκληρες δεκαετίες οι πιο πλούσιοι Έλληνες είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.Άνω του 65% του ΑΕΠ είναι ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σύμφωνα με τους διεθνείς θεσμούς-ΟΟΣΑ,ΕΕ,κλπ- και τον υπουργό κ. Βαρουφάκη.
Έρχεται λοιπόν το υπουργείο Παιδείας και:
α)ουσιαστικά επιβραβεύει αυτούς που διαρκώς φοροδιαφεύγουν και έχουν μεγάλη ευθύνη για το κατάντημα της χώρας μας.(αν τελικά ισχύσει αυτό το έκτρωμα η φοροδιαφυγή θα ενταθεί από αυτούς που έχουν παιδιά στο Λύκειο ή είναι φοιτητές)
β)αγνοεί πως το κυρίαρχο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το δημογραφικό(η πιο γηρασμένη κοινωνία της ΕΕ) σύμφωνα με αποφάσεις της Βουλής και όχι μόνο.
Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι ο αριθμός παιδιών (Α τέκνα χ Β μόρια) και μετά το εισόδημα.(το εισόδημα ΔΕΝ είναι αντικειμενικό κριτήριο).
Λυπάμαι για την <<αριστερή>> κυβέρνηση που είχαμε επενδύσει πολλά σ¨αυτή να προχωρά σε τέτοιες αποφάσεις και να εξοντώνει αυτούς που είναι τίμιοι και συνεπείς με το υπ. Οικονομικών και να επιβραβεύει τους τους ασυνεπείς !

 
Παναγιώτης
07 Ιουν 2015 08:04

Προσθήκη στο άρθρο 1

ιε) "προγράμματα σπουδών ενιαίας δομής": προγράμματα σπουδών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων χορηγείται ένας τίτλος σπουδών
ιστ) "προγράμματα σπουδών αδιάσπαστης δομής": προγράμματα σπουδών σε ένα βασικό αντικείμενο σπουδών

Αναδιατύπωση άρθρου 11

α) Τα ΑΕΙ απονέμουν τίτλους σπουδών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών ενιαίας δομής, το οποίο δύναται να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ε.Μ.).
β) Οι Ε.Μ. ισούνται με το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας εργαστηριακής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης υπό μορφή θεμάτων, εργασίας πεδίου και άλλων εφαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας και εξετάσεων όπως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ωρών που αντιστοιχούν στον επιπλέον φόρτο εργασίας του φοιτητή και ο οποίος υπολογίζεται κατ’ ελάχιστα ίσος με το σύνολο των ωρών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
γ) Η Ισοδύναμη Εκπαιδευτική Μονάδα (Ι.Ε.Μ.) ορίζεται ως το τριακονταπλάσιο της Ε.Μ..
δ) Ο αριθμός των Ι.Ε.Μ., ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, εκπεφρασμένος σε ώρες αποτυπώνει τον μέσο χρόνο εργασίας του φοιτητή συσχετιζόμενο με τον αντίστοιχο χρόνο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για το εξάμηνο αυτό.
Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ κατατάσσονται με βάση τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και των Ι.Ε.Μ. ως εξής:
α) Τα πτυχία και τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών με κανονική διάρκεια φοίτησης ίση με τέσσερα ακαδημαϊκά έτη είναι βασικοί τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Bachelor Degrees) στη βασική ειδικότητα του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής και κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
β) Τα πτυχία και τα διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης δομής με κανονική διάρκεια φοίτησης ίση με ή μεγαλύτερη από πέντε ακαδημαϊκά έτη και που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 300 Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως ενιαίοι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Integrated Master Degrees) στη βασική ειδικότητα του τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής και στην ειδίκευση ή στην εμβάθυνση και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
γ) Τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 90 Ι.Ε.Μ., είναι μεταπτυχιακοί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης (Master Degrees) στην ειδίκευση και κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
δ) Τα διδακτορικά διπλώματα που απονέμονται κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος διδακτορικών σπουδών είναι διδκτορικοί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης (Doctoral Degrees) και κατατάσσονται στο 8ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Η αναγνώριση για την περίπτωση β’ του παρόντος άρθρου επέρχεται κατόπιν έκδοσης απόφασης του αρμόδιου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Υπουργού, η οποία θα διαπιστώνει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ στην ανωτέρω διάταξη. Κατόπιν της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος τίτλος σπουδών (Integrated Master Degree) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος. Τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται να τύχουν αναδρομικής χρήσης ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυρώσεων διαγωνισμών ή επιδικάσεως αναδρομικών επιδομάτων, μισθών ή αποζημιώσεων.

 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΕΙ
07 Ιουν 2015 01:34

Στην ανεργία οδηγεί με το πολυνομοσχέδιο ο "Αριστερός" υπουργός παιδείας εκατοντάδες Έργαστηριακούς Συνεργάτες των ΤΕΙ κατόχους μεταπτυχιακών. Πολλοί από εμάς υποστηρίζουμε τα εργαστήρια των ΤΕΙ για 10 ακόμη και 20 χρόνια. Με το άρθρο 9 μας πετάει στο δρόμο!!!!!!

 
FOROS1
06 Ιουν 2015 23:12

το να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί, όπως οι άλλοι ΔΥ, να βγαίνουν στην σύνταξη και σε άλλες περιόδους πέραν του τελευταίου δεκαήμερου του Απριλίου, υπάρχει καμμιά πρόβλεψη;

 
Κώστας
06 Ιουν 2015 22:35

Αφού δεν μας άρεσε η αυτοαξιολόγηση, ας πάμε στην αποτίμηση...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.