Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μνημόνιο σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με τη λήξη του διδακτικού έτους

Δημοσίευση: 11/06/2015
Σχολείο
Alt Text: 
Σχολείο
Title Text: 
Σχολείο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με τη λήξη του  διδακτικού έτους,   οι Προϊστάμενοι και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση και να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται και σας αφορούν :

Α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΑΕ    

Καταρχάς, επισημαίνεται  ότι ο ειδικός φάκελος, που τηρείται στα σχολεία με δεδομένα και πληροφορίες για κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην περίπτωση αλλαγής σχολικής βαθμίδας (από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο) ή σχολείου (μετεγγραφή), αποστέλλεται στο νέο σχολείο με συστημένη επιστολή και με χρέωση στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του διευθυντή του σχολείου.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση σύνταξης ενημερωτικού σημειώματος για κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  από  τους νηπιαγωγούς, δασκάλους της γενικής αγωγής, των Τμημάτων Ένταξης, παράλληλης στήριξης, κατ’ οίκον  διδασκαλίας και των ΣΜΕΑΕ, το οποίο αναφέρεται στους στόχους, τις μεθόδους παρέμβασης και το αποτέλεσμα αυτής. Το ενημερωτικό σημείωμα παραμένει στον προσωπικό φάκελο του μαθητή (portfolio) και τηρείται στο γραφείο του Διευθυντή.  

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμΕΕΑ

Οι νέες αιτήσεις με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά,  που έχουν υποβληθεί στα σχολεία μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για παράλληλη στήριξη   θα πρέπει να διαβιβαστούν  στον αρμόδιο υπάλληλο αντικειμένου στη Διεύθυνση Εκπ/σης με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Επισημαίνεται ότι όταν έχει προηγηθεί έγκριση παράλληλης στήριξης, η αίτηση δε λογίζεται ως νέα ακόμα και όταν εκδίδεται νέα γνωμάτευση από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή έχει μεσολαβήσει διακοπή της λόγω σχετικής δήλωσης του γονέα-κηδεμόνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στην αριθμ. 90911/Δ3/09-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) είναι: 

1.    Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.

2.    Γνωμάτευση αποκλειστικά του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., η οποία στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα λειτουργεί Τμήμα Ένταξης  ή στην περιοχή ευθύνης του ΚΕΔΔΥ υπάρχει ειδικό σχολείο, θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία.

3.    Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος (με αναφορά της τάξης που θα φοιτήσει).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το αρθ. 6 παραγρ. 1 περ. β) εδαφ. ε΄του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄), όσες αιτήσεις για παράλληλη στήριξη προκύψουν στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εκπ/σης, ώστε να υποβληθούν στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου μέχρι την 20η Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι οι όλες οι παράλληλες στηρίξεις που έχουν έγκριση ανανεώνονται αυτόματα για το επόμενο σχολικό έτος εφόσον δεν επιθυμεί ο γονέας τη διακοπή της και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (Ν. 4186/2013 αρθ. 28 παρ. 18). Αμέσως μετά την εγγραφή μαθητή με εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη ο διευθυντής της σχολ. μονάδας πρέπει να καλέσει τους γονείς να δηλώσουν εγγράφως με αίτησή τους για τη συνέχιση ή τη διακοπή αυτής.
(Έντυπα αίτησης δήλωσης επιθυμίας γονέα για ανανέωση ή μη

Οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν και την εισήγηση για ανανέωση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (4ο δικαιολογητικό), εκτός και εάν οι Διευθύνσεις Εκπ/σης αναλάβουν να συνεννοηθούν και να τις ζητήσουν συγκεντρωτικά από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και εφόσον οι γονείς έχουν λάβει τηλεφωνικά τη διαβεβαίωση ότι το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα εισηγηθεί θετικά στην περίπτωσή τους για να μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα ανανέωσης.      

Οι δηλώσεις συμφωνίας  για συνέχιση ή διακοπής της παράλληλης στήριξης πρέπει να διαβιβαστούν με εμπιστ. πρωτόκολλο  το συντομότερο δυνατό, ενδεικτικά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (21 Ιουνίου). 

Τέλος, αιτήσεις για παράλληλη στήριξη που δε συνοδεύονται  από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (και κυρίως γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.)  δεν πρέπει να διαβιβάζονται στην Υπηρεσία. 
√ Προσοχή! Τα έγγραφα που αφορούν την παράλληλη στήριξη θα πρέπει να φέρουν στο υποσέλιδο  κάθε σελίδας το λογότυπο του Ε.Σ.Π.Α. (αίτηση γονέα, βεβαίωση φοίτησης, διαβιβαστικό σχολείου). Οι γνωματεύσεις του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ πρέπει να φέρουν το λογότυπο εφόσον έχουν εκδοθεί από τις 04-06-2013 και μετά.

Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι αιτήσεις  για στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό   μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν αυτοεξυπηρετούνται και για τους οποίους δε ζητείται παράλληλη στήριξη (αρθ. 18 Ν. 3699) για το επόμενο σχολικό έτος, υποβάλλονται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του και στη συνέχεια διαβιβάζονται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο  στην Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Ε. Αν. Μακεδονίας-Θράκης αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης για περαιτέρω αποστολή στο Υπουργείο (90911/Δ3/09-06-2015 εγκύκλιο του Υπ.) με κοινοποίηση του διαβιβαστικού και στη Διεύθυνση Πρωτ/θμιας. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.    Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.

2.    Γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  ή από δημόσιο νοσοκομείο.

3.    Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολικό έτος.
√ Προσοχή! Τα έγγραφα που αφορούν τη στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό θα πρέπει να φέρουν στο υποσέλιδο  κάθε σελίδας το λογότυπο του Ε.Σ.Π.Α. (αίτηση γονέα, βεβαίωση φοίτησης, διαβιβαστικό σχολείου). Οι γνωματεύσεις του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ πρέπει να φέρουν το λογότυπο εφόσον έχουν εκδοθεί από τις 04-06-2013 και μετά.

Ε. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

Με το αρθ. 28 παρ. 16 του Ν. 4186/2013 εισήχθη η δυνατότητα στήριξης μαθητών που  δεν αυτοεξυπηρετούνται (λ.χ. με διαβήτη ή με επιληψία)  με σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

4.    Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.

5.    Γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

6.    Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολικό έτος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στη Δ/νση Ειδ. Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Ε. Αν. Μακεδονίας-Θράκης ( κοινοποίηση του διαβιβαστικού και στη Διεύθυνση Πρωτ/θμιας) με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. 

Η στήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό  σχολικό νοσηλευτή που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της σχολ. μονάδας και του Συλλόγου των Διδασκόντων (παρ. 18 εδαφ. ε΄αρθ. 28  Ν. 4186/2013).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αντίστοιχα με αυτά για τον ιδιώτη ειδικό βοηθό για την παράλληλη στήριξη μαθητών.                                                                              (Αίτηση)
√ Προσοχή! Τα έγγραφα που αφορούν τη στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή θα πρέπει να φέρουν στο υποσέλιδο  κάθε σελίδας το λογότυπο του Ε.Σ.Π.Α. (αίτηση γονέα, βεβαίωση φοίτησης, διαβιβαστικό σχολείου).

Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΟ που τον διαθέτει ο γονέας

Σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 4 εδαφ. γ΄του Ν. 3699/2008, όπως αντικαταστάθηκε από αρθ. 28 παρ. 18 του ν. 4186/2013 και το αριθμ. 90911/Δ3/09-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  η  στήριξη μαθητών (οποιουδήποτε χωρίς να απαιτείται καν  γνωμάτευση διαγνωστικού φορέα) μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της σχολ. μονάδας και του Συλλόγου των Διδασκόντων. Δεν υπάρχει περιοριστική προθεσμία για την εφαρμογή του θεσμού απλά η Διεύθυνση του σχολείου οφείλει να γνωστοποιεί την παρουσία του ιδιώτη ειδικού βοηθού στη Δ/νση Εκπ/σης.

Προϋποθέσεις για την έγκρισή από τη Δ/νση του σχολείου: 

1.Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα προς τη Δ/νση της σχολ. μονάδας.

2. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ως απαραίτητο από το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου εγγραφής και καταγραφεί σε πρακτικό του.

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση και την υλοποίηση αυτής πρέπει να συντρέχει και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου.

Επικουρικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επί του θέματος οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) Η παρουσία του ειδικού βοηθού στο σχολείο μπορεί να τελεί είτε βάσει αμειβόμενης  σχέσης εργασίας (μίσθωσης έργου ή σύμβασης), όπου αποκλειστικός εργοδότης του είναι η οικογένεια του μαθητή είτε λόγω εθελοντικής προσφοράς.

β) Η Διεύθυνση του σχολείου δεν είναι αρμόδια να  χορηγήσει έγγραφα όπου τυχόν θα βεβαιώνεται η παρουσία ή εργασία του ειδικού βοηθού.

γ) Ο εκπαιδευτικός της τάξης εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για το μαθητή.

δ) Στην περίπτωση που ο ειδικός βοηθός δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία της τάξης ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί με νεότερη πράξη του να διακόψει/μην επιτρέψει την περαιτέρω υλοποίηση της  ιδιωτικής στήριξης.

Ζ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ομοίως, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο   διαβιβάζετε στη Διεύθυνση τις αιτήσεις για διδασκαλία στο σπίτι από εκπαιδευτικό γενικής ή ειδικής αγωγής κατά περίπτωση , οι οποίες εγκρίνονται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης (αρθ. 6 παραγρ. 4 περ. γ) εδαφ. α΄ Ν. 3699/2008), συνοδευμένες από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.

2.    Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολικό έτος.

3.    Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια). Για τη διδασκαλία στο σπίτι από εκπ/κο ειδικής αγωγής απαιτείται γνωμάτευση μόνο από το οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ (Ν. 4186/2013 αρθ. 28 παρ.8).

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις για διδασκαλία στο σπίτι μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ακόμα και για διάστημα προσωρινό ή περιορισμένο (λ.χ. όταν μαθητής μετά από εγχείρηση πρέπει να παραμείνει κλινήρης). 

Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Στα πλαίσια του προγραμματισμού λειτουργίας των Τ. Ε. για το επόμενο διδακτικό έτος ενδείκνυται να  συμπληρώνετε το σχετικό ενδεικτικό  πίνακα  μέχρι τις 21 Ιουνίου. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων κατά την έναρξη του διδακτικού έτους οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι θα πρέπει να τον υποβάλουν εκ νέου.

Αναφορικά με τη λειτουργία Τμημάτων Ένταξης και τη φοίτηση μαθητών σε αυτά επισημαίνονται τα εξής ισχύοντα, σύμφωνα με το αρθ. 6 του Ν. 3699/2008:

Για τη λειτουργία ενός Τ. Ε. απαιτείται  να υπάρχουν κατ΄ ελάχιστον 3 μαθητές, με γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.. Συνεπώς, σε όσα ιδρυμένα Τ. Ε. δε συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση τίθενται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ σε σχολ. μονάδα που δεν έχει ιδρυμένο Τ. Ε., εφόσον δηλωθούν στον πίνακα  3 μαθητές, η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Σχολ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής θα διερευνήσει τη δυνατότητα λειτουργίας με μεταφορά από  Τ. Ε. που τελεί σε αναστολή (η πρόταση μεταφοράς διαβιβάζεται στην Περιφερειακή Δ/νση, η οποία με σύμφωνη γνώμη τη διαβιβάζει στο Υπ. Παιδείας για να εκδοθεί σχετική Υ.Α. που θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ).

Στα Τ. Ε., που δε θα τεθούν σε αναστολή,  μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, μόνο όμως κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ. Στην περίπτωση που επίκειται η έκδοση γνωμάτευσης από διαγνωστικό φορέα για κάποιο μαθητή και εφόσον ο Σχολ. Σύμβουλος ΕΑΕ δεν προλαβαίνει χρονικά για να παράσχει τη σύμφωνη γνώμη του, ο μαθητής θα δηλωθεί στον πίνακα με την ένδειξη αυτή, αλλά  θα πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία για την έκδοση της γνωμάτευσης/ της σύμφωνης γνώμης του Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ.

Εφιστάται η προσοχή σας  σε όσες περιπτώσεις μαθητών δηλώνουν οι γονείς ότι εκκρεμεί γνωμάτευση Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. να προβαίνετε σε τηλεφωνική διακρίβωση ότι όντως εκκρεμεί αίτησή τους στο τελευταίο, διότι πολλές φορές έχει ακυρωθεί το αίτημά τους λόγω μη προσέλευσης στα σχετικά ραντεβού.

Πάντως το μέγιστο όριο μαθητών ανά Τ. Ε. είναι 12. 

Διευκρινίζεται ότι οι κωφοί/βαρύκοοι καθώς και οι τυφλοί/με χαμηλή όραση μαθητές χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δε δηλώνονται στον πίνακα για τα Τ. Ε., εφόσον φοιτούν στις σχολ. τάξεις του Γενικού Σχολείου με στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ  γνώστη της νοηματικής ή της γραφής Braille (αρθ. 7  παρ.1 & 2 του Ν. 3699). Οι μαθητές αυτοί θα δηλωθούν στη Διεύθυνση κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να ζητηθεί η πρόσληψη των αντίστοιχων αναπληρωτών ΕΑΕ.

Θ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Σύμφωνα με το αρθ. 33 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία μέσα για την ΕΑΕ παρέχονται δωρεάν από το κράτος  στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα:

Μηχανικός Εξοπλισμός ( λ.χ. μαγνητόφωνο , Η/Υ προσαρμοσμένος σε κινητικές αναπηρίες) 

Η αγορά του απαραίτητου για τη διδασκαλία σε μαθητή ΑμΕΕΑ μηχανικού εξοπλισμού πραγματοποιείται από την οικεία Σχολική Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει το αίτημα της στη Διεύθυνση με τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το αριθμ. 79494/Γ6/21-05-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

1.    Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.

2.    Γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. που να προσδιορίζει την αναγκαιότητα συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία του μαθητή.

3.    Εισήγηση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. για τη χορήγηση του απαιτούμενου εξοπλισμού

4.    Βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης του μαθητή.

5.    Τρείς έντυπες προσφορές από σχετικά εμπορικά καταστήματα  για το ποσό που απαιτείται για την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι στο διαβιβαστικό έγγραφό του (προς τη Δ/νση Ειδ. Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. δια της Δ/νσης  Εκπ/σης) το σχολείο πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία  της οικείας Σχολ. Επιτροπής:  
•    Στοιχεία επικοινωνίας
•    Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•    Αριθμ. Τραπ. Λογαριασμού και αριθμ. ΙΒΑΝ
•    Ταχυδρομική Διεύθυνση
•    Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στο οποίο εξυπηρετείται η Σχολ. Επιτροπή

       -Ακουστικά βαρηκοΐας

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 158014/Γ6/13-12-2010 (ΦΕΚ 1986/Β΄) για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. πλέον θα καταβάλλει το ανώτερο ποσό των 1500,00 €. Την εν λόγω παροχή δικαιούνται ανά τέσσερα (4) έτη  οι μαθητές της δημόσιας εκπ/σης με τα δικαιολογητικά δαπάνης που περιγράφονται αναλυτικώς στο σώμα της Κ.Υ.Α.

Η αλλαγή ακουστικού (δηλαδή τη δεύτερη φορά) γίνεται εφόσον το αρμόδιο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. με παιδαγωγική του έκθεση κρίνει την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα των ακουστικών βαρηκοΐας στο παιδί.   Υπογραμμίζεται ότι οι 3 οικονομικές προσφορές είναι απαραίτητες για την εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και ότι  η δαπάνη αποδεικνύεται με απλή εξοφλητική απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδουν οι πωλήτριες επιχειρήσεις  συνοδευόμενη από ένα δικό τους έντυπο «βεβαίωση πώλησης»  στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή γονέα με τη σημείωση ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (ονοματεπώνυμο) με αναφορά του αριθμού της επισυναπτόμενης απόδειξης. Επισημαίνουμε ότι τα με αριθμ. 1 και 3 προβλεπόμενα δικαιολογητικά συντάσσονται από τη Διεύθυνση Εκπ/σης.
-Υπόδειγμα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος γονέας 

Τέλος, το Ενημερωτικό Σημείωμα για τους γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία, το οποίο συνοπτικά τους επισημαίνει το πλαίσιο των δομών της Ειδικής αγωγής στη χώρα μας, ενδεικτικά μπορεί  να  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας.
 

Μανάβη Μαρία,
Διοικητικός υπάλληλος ΠΕ  01, στη Διεύθυνση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δράμας
(τηλ. γραφείου: 2521351428) 

 Τα υποδείγματα των Αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω κείμενο, καθώς και το Ενημερωτικό Σημείωμα, δημιουργήθηκαν από τον συντάκτη του εγγράφου.

Ετικέτες: 
Ειδική Αγωγή

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ