Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αιτήσεις στις 18 και 19 Ιουνίου
Δημοσίευση: 16/06/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν ως ακολούθως:

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Α) Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 18η Ιουνίου 2015 έως και την 19η Ιουνίου 2015.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την 19η Ιουνίου 2015.

Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει την προϋπόθεση της ύπαρξης θέσης υποδιευθυντή με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών.

Επομένως, για την προκήρυξη θέσης υποδιευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)

Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή.

Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορούν να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση ή θέση επί θητεία στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., την οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

1. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α ́ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

2. Όπου στις διατάξεις του ν.4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

Όπου στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται:

α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,

γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,

δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),

ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων,

στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

3. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β ́ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199).

4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Κριτήρια επιλογής (άρθρο 20 του ν.4327/2015) Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των  καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και

β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου.

Κρίση και επιλογή (άρθρο 25 του ν.4327/2015) Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει την αιτιολογημένη, βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, απόφαση επιλογής υποδιευθυντή.

Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, το οποίο διενεργεί τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης. Σε περίπτωση που το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση.

Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων

Ο σύλλογος βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Ο ΣΔ συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή (προέδρου).

Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η γνωστοποίηση γίνεται ή με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή με προφορική ειδοποίηση.

Οι αποφάσεις του ΣΔ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες.

Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία θεωρείται απόν.

Οι αποφάσεις του ΣΔ καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη.

Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.

Επιλογή προϊσταμένων ολιγοθεσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων ολιγοθεσίων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων θα καθοριστεί με επόμενη εγκύκλιο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Σχόλια (9)

 
geo
17 Ιουν 2015 21:52

Επισης δεν αναφερεται αν ψηφιζει ο υποδιευθυντης. Στις εκλογες για διευθυντη, ο υποψηφιος και οι συγγενεις δεν ψηφιζαν. Μεθαυριο υπαρχει καποιος περιορισμος. Οχι απλά προχειρογραμμενη, αλλά ΠΡΟΧΕΙΡΟΓΡΑΜΜΕΝΗ!

 
@Υποψήφιος προς @Δημήτρης
17 Ιουν 2015 15:31

"Ο μόνος περιορισμός, όμως, είναι να υποβληθεί η αίτηση προ ενάρξης της συνεδρίασης του ΣΔ, όπως είναι αυτονόητο."
Tο αυτονόητο στις εγκυκλίους δεν πρέπει να υπαρχει.Ειναι υποκειμενικος όρος. Καθε ένας τον μεταφράζει αλλιως.

Γραμματέας δεν υπαρχει στα Δημοτικά.Στο σχολειο μου θα ειναι 4 υποψήφιοι μεχρι στιγμης και προβλέπονται 2 ψηφοφορίες γιατι δεν προκειται κανεις να παρει το 50%+1.
Αποτελεσμα 8 ,7,7,7 .Ποιος πάει δευτερο γυρο;

Άρα η αιτιολογηση της ψηφου σημαινει πως κρινω γραπτά κάποιον σαν μη επαρκη για την θεση του υποδιευθυντή ενω στην καλπη μπορει να τον εχω ψηφησει για υποδιευθυντη.
Δεν βγαινει άκρη η εγκυκλιος ειναι πολυ προχειρογραμμενη γεματη ασαφειες.

 
geo
17 Ιουν 2015 12:20

@ Δημήτρης προς @Υποψήφιος
Γεια σου Δημητρη large που πιστευεις πως εχουν τα σχολεια Γραμματεις... Και επιστατες εχουν και νοσηλευτρια και ψυχολογο. Απο Σεπτεμβρη να δουμε αν θα εχουν και εκπαιδευτικους.

 
Δημήτρης προς @Υποψήφιος
17 Ιουν 2015 10:05

1) Φυσικά και ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ! Αφού η Προκήρυξη δεν αναφέρει συγκεκριμένη προθεσμία (π.χ. έως 2μμ ή έως 1μμ) τότε οποιαδήποτε ώρα εντός της 19ης/6/2015 καταθέσεις αίτηση είναι εμπρόθεσμη. Ο μόνος περιορισμός, όμως, είναι να υποβληθεί η αίτηση προ ενάρξης της συνεδρίασης του ΣΔ, όπως είναι αυτονόητο.
2) Ο Γραμματέας του σχολείου σας, θα συντάξει μια Πράξη όπου θα αναφέρεται το αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα, η οποία θα προωθηθεί στη Δ/νση Π.Ε. Η αιτιολογημένη γνώμη, είναι η απόφαση του συλλόγου. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο πως οποιαδήποτε απόφαση του συλλόγου θα έχει λάβει υπόψη της τα κριτήρια.
Καλή επιτυχία, αν αποφασίσεις να υποψηφιοποιηθείς!

 
antidoto
17 Ιουν 2015 00:41

" την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις "

Σπουδές στη διοίκηση; Αναγκαίο.Μα κάτι τέτοιο δε ζητήθηκε για τους διευθυντές!

Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών; Λογικό με τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα στα σχολεία.Οι διευθυντές έχουν;

Πιστοποίηση στα ΤΠΕ; Μα ούτε όλοι οι διευθυντές έχουν .

"υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών". Μόνο μάχιμοι εκπαιδευτικοί χωρίς τα 11 μόρια της προϋπηρεσίας υλοποιούν τέτοια προγράμματα (εκτός ωραρίου).

Επίσημες διακρίσεις;Μα έχουν τέτοιες οι Διευθυντές; Εκτός και αν μιλάμε για τις βραβεύσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου τους σε προγράμματα επιστημονικά, πολιτιστικά κ.ά.
Τελικά, ζητάτε πιο πολλά από τους υποψήφιους υποδιευθυντές από αυτά που ζητήσατε από τους υποψήφιους Διευθυντές!!!
Υ.Γ. Θα ξαναγίνουν οι ίδιοι υποδιευθυντές - αφού εξοβελιστούν με "εύσχημο" τρόπο κάποιοι νεότεροι- όπως ακριβώς έγινε και με τους διευθυντές.
Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και στρατηγικές είναι εντελώς συμπτωματική...

 
Gas@Υποψήφιος
16 Ιουν 2015 23:37

Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
16 Ιουν 2015 21:00

ΕΙΜΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΑΡΑ ΕΠΙΣΤΕΦΩ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥ ΘΕΣΗ. ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΦΟΥ ΑΚΟΜΗ ΕΙΜΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ; ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΑΙ; ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΧΑΜΕΝΟΣ.
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ.

 
Υποψήφιος
16 Ιουν 2015 18:02

Ερωτήματα.
1ο Αν καταθέσω αίτηση στο διευθυντή μου στις 13.50 της 19/6/2015 για υποψήφιος υποδιευθυντής θα είμαι εκπρόθεσμος ή όχι;

2ο Την Αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων μετα το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας ποιος την συντάξει η τριμελής εφορευτική επιτροπή ή ο σύλλογος διδασκόντων που θα πρέπει ο καθε συνάδελφος να αιτιολογήσει την μυστική ψήφο του;

Κάθε απάντηση δεκτή

 
δάσκαλος
16 Ιουν 2015 17:22

Ποια σχολεία μπορούν να έχουν υποδιευθυντή; Με τον 1566/98 τα σχολεία από 10/θ και πάνω μπορούν να έχουν υποδιευθυντή.
Τώρα αυτή η εγκύκλιος μας τα λέει μπερδεμένα.
Έτσι που το γράφει καταλαβαίνω ότι και τα σχολεία που λειτουργικά είναι 10/θ, μπορούν να έχουν υποδιευθυντή, ακόμα κι αν είναι οργανικά 9/θ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ