ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τι θα ισχύσει για τις μετεγγραφές των φοιτητών από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

Τι απαντά ο υπουργός στους πολύτεκνους φοιτητές
Δημοσίευση: 30/07/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι διαδικασίες μετεγγραφών των φοιτητών που θα ισχύσουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, προβλέπονται στον άρθρο 21 του νόμου για την ιθαγένεια, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Οσον αφορά στο αίτημα των πολυτέκνων να συμπεριληφθεί και ως ειδική κατηγορία “πολυτέκνων φοιτητών” στις μετεγγραφές ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, απάντησε εγγράφως στη Βουλή ότι:

Α. Προβλέπονται μόρια με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος έχει δικό του εισόδημα ή όχι, επομένως λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

Β. Επιπλέον προβλέπονται ειδικά μόρια για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών ως τέτοια.

Γ. Η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται απόλυτα στη συνταγματική πρόβλεψη ειδικής μέριμνας για τους πολύτεκνους.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ

Το άρθρο 21 του νόμου 4332 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή ορίζει τα εξής:

Άρθρο 21

1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή: α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.

5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

6. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι.

7. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3). Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α' έως και γ' γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ' αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1). Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).

ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α' 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και

β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Η κατ' εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ' έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της.

10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α' 24). 11.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Κατά την πρώτη εφαρμογή του (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016), προθεσμία της παραγράφου 1 ορίζεται η 11.9.2015.

12. Καταργείται το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (Α'118).

Σχόλια (3)

 
Γ.Κ.
30 Ιουλ 2015 13:52

Η απόλυτη κοροϊδία από τον υπουργό παιδείας. Εκτός ότι δεν έκατσαν να διαβάσουν ούτε ένα σχόλιο από την δημόσια διαβούλευση πέρασαν την τροπολογία νύχτα από την βουλή μέσα σε ένα άσχετο τελείως νομοσχέδιο.
Το «νέο» σύστημα βαδίζει πάνω στο μονοπάτι των προηγούμενων και είναι στην ουσία μια τεράστια βοήθεια για τους φοροφυγάδες. Ακόμα και την απόφαση του ΣτΕ την επικαλέσθηκαν μόνο και μόνο για να μετατραπούν οι μετεγγραφές από ένα όπλο της κοινωνίας κατά του δημογραφικού σε ένα όπλο των φοροφυγάδων για να κερδίσουν και άλλα σε βάρος των πολυτέκνων.
Πρέπει άμεσα να παρέμβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην πράξει αυτά που είπε στους πολύτεκνους προεκλογικά. Οι μετεγγραφές των πολύτεκνων δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Είναι θέμα πρωτοβουλίας και κατά πόσο η κυβέρνηση θεωρεί σημαντικό το δημογραφικό πρόβλημα που γονατίζει το κράτος και το έθνος μας.
Είναι άδικο να περιμένουμε με την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ,το οποίο και θα δικαιώσει τους πολύτεκνους, θα χαθεί ένα εξάμηνο χωρίς λόγο.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30 Ιουλ 2015 11:15

Για μια ακόμη φορά τιμωρούνται οι πολύτεκνοι από τη νέα (συγ)Κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά την ίδια αντιπολυτεκνική και αντιδημογραφική πολιτική της απελθούσης και προκατόχου της (συγ)Κυβέρνησης.

Κατά την πρόσφατη διαβούλευση του ν/σ για την Παιδεία το άρθρο 12 των μετεγγραφών είχε 614 σχόλια – δεύτερο κατά σειρά μετά από το άρθρο 47 που είχε 3.528 σχόλια.
Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης ο Υπ.Παιδείας ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και μάλιστα είπε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα σχόλια στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του σχεδίου νόμου. Τίποτα όμως από αυτά δεν έγινε και μάλιστα η ρύθμιση για τις μετεγγραφές κατατέθηκε ως τροπολογία από βουλευτές σε άσχετο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια και ήδη ν.4332/2015 άρθρα 21,22. Αν είναι δυνατόν!!!!
Τη στιγμή δηλαδή που τα μάτια όλων μας προχθές ήταν στραμμένα στο Στρασβούργο, όπου δινόταν μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Πρωθυπουργό μας, ΨΗΦΙΖΟΤΑΝ περιέργως και αιφνιδιαστικά η τροπολογία των μετεγγραφών από ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αφού εισήχθη τη νύχτα στην ολομέλεια ως τροπολογία, παρακάμπτοντας την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Φορείς, Διαβούλευση… ΚΑΜΙΑ κόκκινη γραμμή δεν ακούστηκε! ΝΤΡΟΠΗ...
Στο απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής 8/7/2015 προκύπτει ότι η νέα (συγ)κυβέρνηση) ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε ΝΑΙ υπέρ του νομοσχεδίου και όλοι οι υπόλοιποι ΟΧΙ (κατά του νομοσχεδίου). Παλιότερα η τότε (συγ)κυβέρνηση) ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ψήφιζε υπέρ της περικοπής των πολυτεκνικών επιδομάτων ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Φαίνεται το έχει η μοίρα των κυβερνόντων να ψηφίζουν ΝΑΙ σε ΟΛΑ και ΟΧΙ σε ΟΛΑ ανάλογα σε ποια καρέκλα είναι!!! Δεν είναι πολιτική αυτό κύριοι Βουλευτές-υπηρέτες του λαού….
Με το νέο ν/σ προτεραιότητα δίνεται στα χαμηλά εισοδήματα, με το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει αν αυτό ήταν ένα αντικειμενικό κριτήριο. Με την έκταση όμως της φοροδιαφυγής, οι θέσεις θα καταληφθούν από υψηλά εισοδήματα – φοροδιαφευγόντων που έχουν τον τρόπο τους… με φορολογική δήλωση χαμηλή!
Προσωπικά επειδή είμαι εκπ/κός σκέφτομαι να πάρω του χρόνου μια άδεια άνευ αποδοχών, ώστε να έχω μηδενικό εισόδημα για να πάρουν τα παιδιά μου μετεγγραφή... εκεί μας οδηγούν!
Όλοι οι φοροδιαφεύγοντες (τους γνωρίζετε πολύ καλά και μπορείτε να τους βρείτε με το πάτημα ενός πλήκτρου) τα παιδιά των θα πάρουν μετεγγραφή - λόγω του μικρού εισοδήματος που δηλώνουν, ενώ τα παιδιά των πολυτέκνων θα μείνουν απέξω.., δεν το περιμέναμε αυτό από έναν αριστερό υπουργό και μάλιστα της Παιδείας! Με τη διαμόρφωση της μοριοδότησης ( 2 μόλις μόρια… ας έχει και 16 παιδιά ο πολύτεκνος) όπως ψηφίστηκε, οι πιθανότητες μετεγγραφής είναι ελάχιστες!
ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΝΟΙΑΣΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ή πάνε να το λύσουν μέσω του νέου νόμου της Ιθαγένειας;
Ο υπουργός υγείας κ.Κουρουμπλής δήλωσε ότι θα παραιτηθεί αν κοπούν χρήματα από την υγεία – Θα υπάρξει άραγε κάποιος άλλος βουλευτής, να αντιδράσει και να θέσει κόκκινη γραμμή; ΕΙΔΟΜΕΝ.

Γκουντελάκης Παναγιώτης
Μέλος Γεν.Συμβουλίου ΑΣΠΕ (Ανωτ.Συνομ.Πολυτ.Ελλάδος)

 
Μανώλης
30 Ιουλ 2015 11:14

Θα πρέπει να ντρέπεται ο κ. Μπαλτάς για την αντιδημοκρατική του συμπεριφορά, που ΝΥΧΤΑ και παρά τον κανονισμό της βουλής, πέρασε την τροπολογία των Μετεγγραφών σε άσχετο ν/σ - χωρίς κανένα σεβασμό στα σχόλια της διαβούλευσης, χωρίς καμιά ακρόαση φορέων, χωρίς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής… και με τη σιωπή της λαλίστατης κατά τα άλλα προέδρου του σώματος. Έξι μήνες τώρα, αρνείται πεισματικά να δει τους πολύτεκνους ο υπουργός και εμπαίζει συνεχώς αυτούς! Μας λέει για μέριμνα.., όταν το 2014 παιδιά υπερπολυτέκνων οικογενειών(με 7, 9 και 13 αδέλφια) και με το ήμισυ του καθορισθέντος τότε κατά κεφαλήν εισοδήματος έμειναν εκτός… τα ίδια και χειρότερα γίνονται και τώρα.

Άραγε αυτά να εννοούσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση του με την ΑΣΠΕ στις 16/1/2015 που δήλωνε Θα αποκαταστήσουμε τις αδικίες που έγιναν εις βάρος των πολυτέκνων ......

Δυστυχώς ο «αριστερός» Μπαλτάς συνεχίζει το καταστροφικό έργο της Διαμαντοπούλου…, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να παρέμβει άμεσα και να μην περιμένουμε την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.