Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ανά ακαδημαϊκό και όχι ημερολογιακό έτος η εξάμηνη άδεια στους πανεπιστημιακούς για να διδάσκουν σε ΑΕΙ εξωτερικού

Οι καθηγητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. μπορούν, κατ ́ άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4009/2011, να απασχοληθούν σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, κατ ́ ανώτατο χρονικό όριο, μέχρι έξη μήνες
Δημοσίευση: 31/07/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι καθηγητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. μπορούν, κατ ́ άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 4009/2011, να απασχοληθούν σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, κατ ́ ανώτατο χρονικό όριο, μέχρι έξη μήνες ανά ακαδημαϊκό και όχι ημερολογιακό έτος και, συνεπώς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας διδασκαλίας σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στον Επίκουρο Καθηγητή, σε αίτημα του οποίου αφορά το ερώτημα.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Το ερώτημα που κατέθεσε Πρύτανης Πανεπιστημίου,προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έχει ως εξής:

Εάν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διδασκαλίας σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016, σε Επίκουρο Καθηγητή, στον οποίο χορηγήθηκε ίδια άδεια για το διάστημα από 1-3- 2015 μέχρι 31-8-2015 (δηλ. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014- 2015), ενόψει της προβληματισμού περί του εάν η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 4009/2011, σύμφωνα με την οποία οι Καθηγητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής μέχρι έξη μήνες κατ ́ έτος, αναφέρεται σε διάστημα μέχρι έξη μηνών ανά ημερολογιακό ή ακαδημαϊκό έτος.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΙI. Με τις ακόλουθες διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α ́ 195), ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 16. Καθηγητές. «1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται στο άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. 2.........».

Άρθρο 26. Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι. «1. Καθηγητές που υπηρετούν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενο τους μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν με αυτοτελή κρίση σε θέση καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για θητεία πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί εκλεγούν, μπορούν να διορισθούν σε θέση καθηγητή χωρίς προηγουμένως να πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

2. Οι Καθηγητές της προηγούμενης παραγράφου κατά το χρόνο απασχόλησης τους στο ελληνικό ίδρυμα έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών, πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, και υποχρεούνται να απασχολούνται σε αυτό με πλήρη απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον τριών έως έξι μηνών ετησίως σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, με την αντίστοιχη αμοιβή.

3. Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και Καθηγητές των ελληνικών ιδρυμάτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι.. Ο χρόνος απασχόλησης τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες κατ’ έτος. Κατά το διάστημα της απασχόλησης τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν λαμβάνουν αμοιβή από το ίδρυμα της ημεδαπής. 4.......».

Άρθρο 31. Διδακτικό έργο.«Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών».

Άρθρο 33. Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις. «1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το Διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. 2.....3.......4.....5 Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. 6...........7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. 8. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου........ 9.......10......11...12...13...14.....».

III. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, συνάγονται τα ακόλουθα:

1. Με τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4009/2011 παρασχέθηκε η δυνατότητα σε καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής να εκλεγούν σε θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι. για θητεία πέντε ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Με την εκλογή τους σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. διορίζονται σε θέση Καθηγητή χωρίς να υποχρεούνται να παραιτηθούν από τη θέση του Καθηγητή στο Εξωτερικό, αλλά μπορούν να διατηρούν και τις δύο θέσεις παράλληλα, αρκεί να απασχολούνται στο Ελληνικό Ίδρυμα με πλήρη καθήκοντα για διάστημα από τρεις έως έξι μήνες ετησίως, λαμβάνοντας αμοιβή μόνο για το χρόνο της απασχόλησης τους στο Ελληνικό Ίδρυμα (παρ. 1 και 2). Την ίδια δυνατότητα διορισμού (απασχόλησης, διδασκαλίας) σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής έχουν και οι Καθηγητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι., χωρίς να παραιτηθούν από την οργανική τους θέση στο Ελληνικό Α.Ε.Ι., που έχουν διορισθεί, ο δε χρόνος απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες κατ’ έτος, χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν λαμβάνουν αμοιβή από το ίδρυμα της ημεδαπής.

2. Όσον αφορά στο ζήτημα, αν η δυνατότητα απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής μέχρι έξι μήνες κατ’ έτος αναφέρεται σε ακαδημαϊκό ή ημερολογιακό έτος, παρατηρητέα τα εξής:

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους Καθηγητές (αρ. 16 παρ. 1), ενώ το διδακτικό έργο αυτών κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα (αρ. 31).

Με τη διάταξη περαιτέρω του άρθρου 33 του ίδιου νόμου και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Α.Ε.Ι. και τη βελτίωση των σπουδών (βλ. αιτ. έκθεση), ρυθμίζεται η διάρθρωση των σπουδών και του διδακτικού έργου στα Α.Ε.Ι., ανά ακαδημαϊκά έτη, κάθε δε, ακαδημαϊκό έτος, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, ενώ το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), καθένα των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, κατ ́ άρθρο 32, ενώ οι εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των εξαμήνων για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα, καθώς και πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, κατά την οποία ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

Ενόψει της κατά τα προεκτεθέντα κατανομής του διδακτικού έργου των Καθηγητών στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους, η έννοια της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 4009/2011, ερμηνευόμενη με σκοπό και την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία των Α.Ε.Ι., είναι ότι οι Καθηγητές αυτών μπορούν να ασκήσουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, κατ ́ ανώτατο χρονικό όριο, μέχρι ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό και όχι ημερολογιακό έτος, λαμβανομένου υπόψη, επιπλέον, ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους Καθηγητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι., «αρκεί να ασκούν πλήρη καθήκοντα στο Ελληνικό Ίδρυμα για ένα εξάμηνο και να λαμβάνουν την αμοιβή τους μόνο για το εξάμηνο που ασκούν καθήκοντα στο Ελληνικό Α.Ε.Ι. Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες καθηγητών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αφού κατά νόμο δεν απασχολούνται στο ίδρυμα καθ’ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών της θητείας τους» (πρβλ. και ΝΣΚ 602/2012), δηλ. για ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους κατά τα ανωτέρω. Υπέρ της ερμηνευτικής αυτής άποψης συνηγορεί και το γεγονός ότι, με τη συναφή διάταξη του προϊσχύοντος και καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 16 του ν. 4009/2011, άρθρου 2 παρ. 5 περ. β του ν. 2530/1997, παρείχετο η δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π., μερικής απασχόλησης, να διδάσκουν σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορούσε να υπερβεί συνολικά το ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ