Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Γνωμοδότηση για τη διαδικασία προκήρυξης πλήρωσης της θέσης αναπληρωτή Καθηγητή ΑΕΙ

Δημοσίευση: 21/09/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Είναι επιτρεπτή η πρόοδος της διαδικασίας προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης αναπληρωτή Καθηγητή, ανεξάρτητα από το γεγονός του ότι ο αιτηθείς την εξέλιξη επίκουρος Καθηγητής δεν υπέβαλε υποψηφιότητα για τη θέση αυτή λόγω αφυπηρέτησής του καταληφθείς από το όριο ηλικίας.

Την Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από ερώτημα του Πρύτανη ΑΕΙ “Εάν είναι επιτρεπτή η πρόοδος της διαδικασίας προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσεως μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας αναπληρωτή Καθηγητή, κατόπιν αιτήσεως για εξέλιξη επίκουρου Καθηγητή, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει καταληφθείς από το όριο ηλικίας”.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ι. Επίκουρος Καθηγητής με θητεία , ο οποίος μονιμοποιήθηκε και η θέση του μετατράπηκε σε προσωποπαγή, υπέβαλε στις 02-07-2014 αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε τον Απρίλη του 2015

Η ανωτέρω προκήρυξη βρίσκεται στο στάδιο υποβολής υποψηφιοτήτων της οποίας η προθεσμία υποβολής λήγει την 20-09-2015.

Ο ως άνω Επίκουρος Καθηγητής δεν υπέβαλε υποψηφιότητα, διότι έχει αφυπηρετήσει την 30-08-2015, καταληφθείς από το όριο ηλικίας (67ο έτος).

Κατόπιν τούτου δημιουργήθηκε στην ερωτώσα υπηρεσία ο προβληματισμός εάν είναι νόμιμη η πρόοδος της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης του αναπληρωτή Καθηγητή που έχει ήδη προκηρυχθεί.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΙΙ. Στο άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’ 195) ορίζονται τα εξής:

«1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 και στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από παραμονή στη βαθμίδα που κατέχουν, οι μεν αναπληρωτές για τέσσερα (4) έτη, οι δε επίκουροι για έξι (6) έτη».

Περαιτέρω στο άρθρο 77 παράγραφος 4 β του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

«β. Επίκουροι καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους η εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

ΙΙΙ. Από την ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, συνάγονται τα ακόλουθα:

α) Οι επίκουροι Καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011 μπορούν να μονιμοποιηθούν. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μονίμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν μέχρι την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

β) Η εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. γίνεται μετά από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξη μπορεί να αφορά, είτε πλήρωση νέας ή κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., είτε την πλήρωση θέσης μετά από αίτηση για εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στην επόμενη βαθμίδα. Η προκήρυξη αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και αποβλέπει στην πραγμάτωση δημόσιου σκοπού (Ν.Σ.Κ.81/2012, Ν.Σ.Κ.173/2010), μετά δε τη δημοσίευσή της δεσμεύει τόσο αυτούς που υπέβαλαν υποψηφιότητα για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης όσο και το όργανο που εξέδωσε την προκήρυξη σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της Διοίκησης (Ν.Σ.Κ.81/2012, ΣτΕ 3225/2010).

Είναι νομικά αδιάφορο για την εξέλιξη και πορεία της προκηρυχθείσας εκλογής το γεγονός ότι αυτή εκκινεί μετά από αίτηση αφυπηρετήσαντος ήδη μέλους Δ.Ε.Π. για εξέλιξή του στην επόμενη καθηγητική βαθμίδα, διότι η αίτηση αυτή αποτέλεσε μεν την αφορμή της προκήρυξης, η οποία όμως μετά τη δημοσίευσή της δημιουργεί έννομες συνέπειες και για τους τρίτους (όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα).

Για το λόγο αυτό δεν επηρεάζεται πλέον νομικά η σχετική διαδικασία από την υποβολή ή μη υποψηφιότητας του μέλους Δ.Ε.Π., που ζήτησε την εξέλιξη ή από την, τυχόν, παραίτησή του από την υποβληθείσα υποψηφιότητά του για την προκηρυχθείσα θέση ή και από την αίτησή του για εξέλιξη.

Αντίθετη άποψη θα προσέκρουε στις βασικές και θεμελιώδεις αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου που έχει αναγνωριστεί νομολογιακά ως συνταγματική αρχή, απορρέουσα από την έννοια του Κράτους Δικαίου, αλλά και της χρηστής διοίκησης που θα πρέπει να διέπει κάθε υπηρεσία του δημοσίου.

Το Πανεπιστήμιο , όμως θα μπορούσε να προβεί σε ανάκληση της σχετικής προκήρυξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος (διδακτικών αναγκών κ.λ.π.) νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένης, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ακολούθησε γι’ αυτήν (σχετική απόφαση Πρύτανη, δημοσίευση κ.λ.π.).

IV. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα τεθέντα υπόψη μας πραγματικά περιστατικά, προκύπτει ότι επίκουρος καθηγητής υπηρετών σε προσωποπαγή θέση υπέβαλε την 02-07- 2014 αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Η εν λόγω προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ... ΦΕΚ και προχώρησαν οι κατά νόμον ενέργειες για την πλήρωση της θέσης του αναπληρωτή καθηγητή. Ο αιτών δεν υπέβαλε υποψηφιότητα λόγω αφυπηρέτησης την 31-08-2015 καταληφθείς από το όριο ηλικίας (67ο έτος).

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.