Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Εγκύκλιος για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Δημοσίευση: 06/10/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η ερμηνευτική εγκύκλιος επί της 266/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία  έγινε δεκτή στις 17-09-2015 από την υπηρεσαική υπουργό   Παιδείας  Φρόσω Κιάου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Α. Ο  Ν.682/1977 είναι εκτελεστικός του άρθρου 16 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται σαφώς ο εποπτικός ρόλος του Κράτους επί των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ως παρόχων δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, οι διατάξεις του δεν μπορούν να θεωρηθούν κατηργημένες, εκτός από εκείνες των άρθρων 30 και 33, οι οποίες καταργήθηκαν ρητώς με την παρ.Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ.85 τ. Α ́/07-04-2014).

Β. Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω γνωμοδότηση, με τις διατάξεις του Ν.682/1977 διασφαλίζονται οι όροι, οι οποίοι είναι αναγκαίοι και κατάλληλοι για την εκπλήρωση του σκοπού της παιδείας, ο οποίος συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένο σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

Γ. Κατά συνέπεια:

Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων γενικής εκπαίδευσης ρυθμίζεται στο άρθρο 29 του Ν.682/1977 και προβλέπεται ρητώς ότι αυτή συντελείται με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης (διοριστηρίου). Το ως άνω προσωπικό επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες των σχολείων μεταξύ των εγγεγραμμένων στους πίνακες της επετηρίδας ιδιωτικών εκπαιδευτικών του άρθρου 28 του ιδίου νόμου. Μετά την επιλογή αυτή και την υποβολή σχετικής πρότασης από τον ιδιοκτήτη του σχολείου προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης το διδακτικό προσωπικό διορίζεται με πράξη του τελευταίου.

Δ. Η διοικητική αυτή πράξη έχει ως περιεχόμενο την έγκριση της καταρτιζόμενης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού σύμβασης εργασίας - η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται του σχολικού έτους και στην οποία θα ορίζεται η έναρξη και λήξη της υπογραφείσας σύμβασης.

Ε. Στην ίδια πράξη προσδιορίζεται και το ωράριο απασχόλησης, μείωση του οποίου απαιτεί αυτοπρόσωπη αίτηση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου νόμου. Τέλος, στο άρθρο 32 ρυθμίζονται τα θέματα πλήρωσης θέσης διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού σχολείου, ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις για την κάλυψη θέσης διδακτικού προσωπικού, η οποία κενώθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, περιλαμβάνονται στο άρθρο 31.

Ζ. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου ή λύσης της εργασιακής σχέσης, θα πρέπει οι Ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων να ενημερώνουν αμελλητί τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να εκδίδεται η σχετική Διαπιστωτική Πράξη από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Aντίστοιχες με την πρόσληψη και τη λήξη ή καταγγελία διοικητικές πράξεις εκδίδονται και για τις λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του διδακτικού προσωπικού, όπως η προαγωγή, βαθμολογική ή μισθολογική, η τοποθέτηση Διευθυντού του σχολείου, η ένταξη, η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κλπ, άλλοτε κατόπιν προτάσεως του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου, άλλοτε και χωρίς αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν.682/1977.

Η. Το ωράριο διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ίδιου νόμου, είναι το ισχύον εκάστοτε με αυτό των δημόσιων εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων.

Θ. Για τους Διευθυντές Ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 25 και 34 του Ν.682/1977.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ

Επιτέλους! Σχεδόν 1 χρόνο μετά την έκδοση της ομόφωνης Γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ υπογράφηκε η ερμηνευτική της εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και αποτελεί πρόκριμα για την ψήφιση συνολικής νομοθετικής ρύθμισης για το χώρο μας.

Ιδιαίτερα σημαντική, επομένως, η σημερινή ημέρα για τον κλάδο. Η ερμηνευτική εγκύκλιος της γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ που θα προωθηθεί άμεσα σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας προβλέπει σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές μας σχέσεις και αποκαθιστά τον έλεγχο του κράτους στα ιδιωτικά σχολεία, έναν έλεγχο που είχε ουσιαστικά ατροφήσει μετά τη νομοθετική απορρύθμιση Αρβανιτόπουλου.
 
Η έκδοση της εγκυκλίου αποτελεί το πρώτο βήμα για την επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη μεταφορά της εποπτείας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο φυσικό τους χώρο, το Υπουργείο Παιδείας. Η χθεσινή αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά σχολεία που σηματοδοτεί το διαχωρισμό τους από τις αμιγείς επιχειρήσεις και η εφαρμογή της Γνωμοδότησης 266/2014 του ΝΣΚ αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της νομιμότητας που θα ολοκληρωθεί με συνολική νομοθετική ρύθμιση για τα ζητήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 
Τα βασικά σημεία της ερμηνευτικής εγκυκλίου που ενδιαφέρουν τον κλάδο είναι τα ακόλουθα:

    Ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι δημόσιοι οργανισμοί όπου παρέχεται κοινωνικό αγαθό και όχι επιχειρήσεις
    Ότι τόσο οι προσλήψεις όσο και οι απολύσεις γίνονται από το ίδιο διοικητικό όργανο (το Διευθυντή Εκπαίδευσης)
    Ότι απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31 Αυγούστου).
    Ότι πλέον ο ελάχιστον χρόνος σύμβασης είναι το ένα σχολικό έτος (1/9-31/8), επομένως η υπογραφή ολιγόμηνων συμβάσεων – όπως και το όνειδος των απολύσεων στις αρχές του καλοκαιριού και των επαναπροσλήψεων το Σεπτέμβριο – απαγορεύεται.

Είναι σημαντικό, επίσης, να σημειωθεί πως η Γνωμοδότηση 266/2014 του ΝΣΚ αναφέρει ρητά ότι λόγω της προηγούμενης απορρύθμισης και των δυσκολιών εποπτείας του κράτους επί των ιδιωτικών σχολείων απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση από την πολιτεία.

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ