Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την εκλογή Πρυτάνεων και Κοσμητόρων

ΤΟ ΦΕΚ -Οκτώ αλλαγές στο νόμο 4009/2011 και 4327/2015
Δημοσίευση: 08/10/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την εκλογή Πρυτάνεων και Κοσμητόρων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ
1. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ESOS Η παρ. 15 του άρθρου 8 που αντικαθίσταται όριζε: “ Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία¨.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ

2. Οι περίπτ. α ́, β ́, γ ́, δ ́ και ε ́ της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α ́ 159), αντικαθίστανται και προστίθεται περίπτ. στ ́ ως εξής:

«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Ιδρύματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.

β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. Στα Α.Ε.Ι. των οποί− ων η θητεία του Πρύτανη ολοκληρώνεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 (Α ́ 50), στις 31−10−2015, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. Στα ίδια Α.Ε.Ι. παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σήμερα Πρυτάνεων μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτ. α ́ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω κατά περίπτωση προθεσμιών η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Σύγκλητο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την εκλογή των Κοσμητόρων.

γ) Το Συμβούλιο ή η Σύγκλητος κατά περίπτωση, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

δ) Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υποβάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον του Συμβουλίου ή της Συγκλήτου σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την περ. β ́, έχει περιέλθει σε αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των Κοσμητόρων.

ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Επιτροπή συγκροτείται, εντός δέκα (10) ημερών, με απόφαση της Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους πρυτάνεις και κοσμήτορες μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.

στ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαμβάνεται η όλη εκλογική διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ESOS:Οι περίπτ. α ́, β ́, γ ́, δ ́ και ε ́ της παρ. 16 του άρθρου 8 που αντικαθίστανται όριζαν τα εξής:

16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδε­ται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.

β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανά­δειξης του Πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου ιδρύματος. Η συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή απο­τελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υπο­ψηφιότητες και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβη­τική σειρά.

γ) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει, εφόσον είναι ενδεκαμελές, δύο και, εφόσον είναι δεκαπενταμελές, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίμηση των ουσι­αστικών τους προσόντων, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος.

Μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την ακρόαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος να εκλέξουν, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, υποψηφίων που επιλέχθηκαν, τον Πρύτανη του ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων/καθηγητές εφαρμο­γών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψη­φία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.

Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλο­γών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επι­στολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέρ­γεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων από το Συμβούλιο υποψηφίων, για την ανά­δειξη του Πρύτανη, με τους περιορισμούς της περίπτω­σης ε΄ της παρούσας παραγράφου.

Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε ανα­γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

δ) Ο Πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευ­μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περί­πτωση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει την, κατά την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών.

ε) Ο Πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.

ΤΡΙΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

3. Τα μονομελή όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας και η θητεία των οποίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31−10−2015, αναδεικνύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρό− νο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

4. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. των οποίων η θητεία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4327/2015 λήγει στις 31−10−2015, συγκροτούνται με το ισχύον κατά τη δημοσίευση της παρούσης νομικό καθεστώς.

ΠΕΜΠΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, καταργείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ESOS Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 9 που καταργείται όριζε τα εξής: β) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφό­σον είναι δεκαπενταμελές, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγρά­φου και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων.

ΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ

6. Το εδάφιο α ́ της περίπτ. γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ESOS Το εδάφιο α ́ της περίπτ. γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 9  που αντικαθίσταται όριζε τα εξής:γ) Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέ­ντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων.

ΕΒΔΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (Α ́ 258) παρατείνεται έως τις 31.5.2016.

Οι διαδικασίες κρίσης που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 αναστέλ− λονται έως 31.12.2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ESOS Οι δύο παράγραφοι του Αρθρο 47 που τροποποιούνται  ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 47
1. Τα υφιστάμενα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, οι τεχνολογικοί φορείς, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και τον υποβάλλουν προς έγκριση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχει ως συνέπεια την αναστολή της χορήγησης κάθε δημόσιας χρηματοδότησης. Μέχρι τη δημοσίευση του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους φορείς αυτούς, εφόσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος.
2. …
3. …
4. …
5. …
6. Οι ΕΛΕ, οποιασδήποτε βαθμίδας, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υπηρετούν σε οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ή τεχνολογικό φορέα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να κριθούν, για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή στο γνωστικό τους αντικείμενο σε ερευνητικό κέντρο, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί και κατατάσσει, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, τους υποψήφιους σε βαθμίδες ερευνητών κατά την κρίση της αναλόγως των προσόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος ή τις αντίστοιχες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού του τεχνολογικού φορέα. Η σχέση των ΕΛΕ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, με το ερευνητικό κέντρο ή τεχνολογικό φορέα, ή μετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόμου, ή παραμένει ως δημοσίου δικαίου σχέση σε περίπτωση που οι κρινόμενοι ΕΛΕ έχουν την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό ή τεχνολογικό φορέα.
Οι διαδικασίες κρίσεως ολοκληρώνονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για το εν γένει επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (δημόσιοι υπάλληλοι) ή το προσωπικό του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε σε ιδιωτικού δικαί− ου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2839/2000 (Α ́ 196), του ν. 2919/2001 (Α ́ 128), του π.δ. 164/2004 (Α ́ 134) και ΦΕΚ 321/Ν.Π.Δ.Δ./21.12.2005, εφόσον οι κρινόμενοι, διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα. Το προσωπικό αυτό μπορεί να προκαλέσει την κρίση του για ένταξη και σε προσωποπαγή θέση ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας. Οι αιτήσεις για κρίση και ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών ή ΕΛΕ υποβάλλονται μόνο από όσους ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Η σχέση των ΙΔΑΧ, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς, με το ερευνητικό κέντρο, ή μετατρέπεται σε σχέση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία κατατάσσονται, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 18 και 29 του παρόντος νόμου, ή δημοσίου δικαίου σε περίπτωση που οι κρινόμενοι υπηρετούν σε δημόσιο ερευνητικό οργανισμό. Για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση των ερευνητών ή ΕΛΕ δεν πληρούνται οι θέσεις ΕΛΕ ή μόνιμου ή αορίστου χρόνου εργασιακής σχέσης. Όσοι δεν κριθούν για ένταξη σε θέση ερευνητή ή ΕΛΕ παραμένουν στις θέσεις, τις οποίες κατείχαν. Οι ήδη υπηρετούντες ΕΛΕ, που δεν υπάγονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και διατηρούν τη βαθμίδα ΕΛΕ που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να κριθούν μετά από αίτημά τους, σε επόμενη βαθμίδα και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, καταλαμβά− νουν προσωποπαγή θέση ΕΛΕ.

ΟΓΔΟΗ ΑΛΛΑΓΗ

3. Το δεύτερο εδάφιο της 4 του άρθρου 30 του Ν. 4327/ 2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 8.3.2015 και λήγει στις 31.12.2015».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ESOS Η τροποποίηση αφορά:4. Μέχρι τη συμπλήρωση του Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων από τον εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ. και τον εκπρόσωπο από κοινού των ερευνητών και των ΕΛΕ και τον κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, τα Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων συνέρχονται νομίμως, ακόμα και πριν τον ορισμό των ανωτέρω εκπροσώπων, με απαρτία υπολογιζόμενη με βάση την ανωτέρω μειωμένη σύνθεση. Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 8.3.2015 και λήγει στις 31.7.2015.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.