Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

“Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο” το 3ο Συνέδριο των Σχολικών Συμβούλων

Δημοσίευση: 16/10/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην Αθήνα τον  Φεβρουάριο 2016 με θέμα «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο».

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της ΠΕΣΣ, μετά την επιτυχή διεξαγωγή των δύο πρώτων συνεδρίων – Κόρινθος (Νοέμβριος, 2013) και Θεσσαλονίκη (Μάρτιος, 2015) - στην προσπάθεια των Σχολικών Συμβούλων να συμβάλλουν ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) στοχεύει στην προσέγγιση Θεμάτων και Προοπτικών, με βάση σύγχρονες επιστημονικές παραδοχές και ερευνητικά δεδομένα, για το σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο.

Το σύγχρονο σχολείο καλείται να υιοθετήσει πολλούς ρόλους, όπως αυτοί αναφύονται μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας, την παγκοσμιοποίηση και  των συνεχών μεταβολών του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί κατά συνέπεια θα πρέπει να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τις απόψεις τους, να επιζητούν την ενημέρωση και να επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους, έτσι ώστε να βρίσκουν τη θέση τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σκηνικό.

Είναι σαφές πλέον ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμόζεται στη σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με ευελιξία και συνέπεια.  Το ζήτημα της πνευματικότητας και της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή θέμα προς συζήτηση από όλους τους σύγχρονους παιδαγωγούς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Προβάλλει πλέον εντονότερα το αίτημα της αυτομόρφωσης και της απόκτησης υψηλού επιπέδου πνευματικότητας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στο πολυεπίπεδο έργο του, το οποίο εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια μιας μεθοδικά σχεδιασμένης διδασκαλίας.

Τα θέματα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι ζητούν συνεχείς συνθέσεις και ανασυνθέσεις λόγω των ραγδαίων μεταβολών. Δεν προκρίνεται η διαγραφή αλλά ο αναστοχασμός. Ο καταρτισμένος εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίζει τα προβλήματα, να τα αναλύει και να τα επιλύει. Θέτει ερωτήματα, επιζητά τη συνεργασία και δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα επίτευξης των σκοπών που έχει θέσει. Με απλά λόγια, δημιουργεί Προοπτικές Επιτυχίας και Δημοκρατικότητας.

Το δημοκρατικό πνεύμα, η συνεργασία και η συμβουλευτική στάση είναι οι αρχές που θα πρέπει να εμφορούν το σύγχρονο σχολείο, το οποίο θα μπορεί να αφουγκράζεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας και θα απορρίπτει οποιεσδήποτε "προκρούστιες" τεχνικές.    

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

1.    Εκπαιδευτική Έρευνα
2.    Προσχολική Παιδαγωγική
3.    Σχολική Παιδαγωγική
4.    Εκπαίδευση και  επιμόρφωση εκπαιδευτικών
5.    Εκπαιδευτική Ηγεσία. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
6.    Η καινοτομία και η επιχειρηματκότητα στην εκπαίδευση
7.    Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
8.    Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
9.    Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία
10.    Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
11.    Ειδική Εκπαίδευση και Αγωγή
12.    Φιλοσοφία της Παιδείας
13.    Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
14.    Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
15.    Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση
16.    Συγκριτική Παιδαγωγική
17.    Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσες και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Οι εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου (πλήρης ανάπτυξη) από σύστημα κριτών της Επιστημονική Επιτροπής για τη σημασία, ποιότητα και πρωτοτυπία τους και θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο δέχεται τους παρακάτω τύπους εργασιών:
•    Πλήρεις εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.
•    Σύντομες εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες.
•    Αφίσες (Posters): Αφορούν εργασίες, έρευνες και δράσεις οι οποίες είναι υπό διαμόρφωση και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.
•    Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels): Παρέχεται η δυνατότητα ανοιχτής συζήτησης σε ζητήματα που αναφέρονται στις θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου και ενδιαφέρουν ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα περιλαμβάνει μέχρι (4) εισηγητές/εισηγήτριες και η χρονική διάρκεια της θα είναι 60 λεπτά. Οι εργασίες στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Το τελικό κείμενο των εισηγητών/εισηγητριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Κάθε σύνεδρος μπορεί:
•    Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του Συνεδρίου και έως τρεις συνολικά.
•    Να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, στην οποία και αναγράφεται πρώτος, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων εργασιών και έως τρεις συνολικά.

Η προετοιμασία των εργασιών γίνεται με συγκεκριμένο πρότυπο Οδηγιών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: synedria@pess.gr

•    Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες.
•    Ο Συγγραφέας, ή οι Συγγραφείς έως το πολύ 4 ανά εργασία, με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της αλλού.
•    Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.
•    Οι συγγραφείς επισυνάπτουν μία ξεχωριστή σελίδα με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση, Τηλέφωνα και e-mail.
•    Η έκταση των εργασιών περιγράφεται στην ανακοίνωση του Συνεδρίου και η υποβολή σύμφωνα με τις Οδηγίες Μορφοποίησης Εργασιών.
•    Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής επάρκειας και μόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

•    Έναρξη υποβολής εργασιών: 1 Δεκεμβρίου 2015
•    Πέρας υποβολής εργασιών  31 Δεκεμβρίου 2015  
•    Ενημέρωση κρίσης εργασιών: 20 Ιανουαρίου 2016
•    Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016
•    Διεξαγωγή Συνεδρίου: Αθήνα, Φεβρουάριος 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το ποσό της Εγγραφής για εισηγητές και συνέδρους ορίζεται στο ποσό των 20 Ευρώ, ενώ για προπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 10 Ευρώ. Στους συνέδρους παρέχεται:
•    Ο φάκελος του Συνεδρίου
•    Βεβαίωση Συμμετοχής
•    Τα Πρακτικά του Συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
•    Καφές, Βουτήματα, κτλ. στα διαλείμματα.

Περισσότερες Πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΣ.

Για την Οργανωτική  Επιτροπή

Αλεξανδράτος   Γεώργιος                         Αρβανίτη – Παπαδοπούλου Τότα
     Πρόεδρος Π.Ε.Σ.Σ.                                      Γενική Γραμματέας της ΠΕΣΣ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ