Placeholder

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις μετεγγραφές φοιτητών

"Κόβονται" οι αθλητές, επιτρέπεται στους φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις με την κατηγορία πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις
Δημοσίευση: 27/10/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με απόφαση που υπέγραψε η Αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου:

Α. Δίνεται δικαίωμα μετεγγραφής στους φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις , με την κατηγορία πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων (σ.σ. στην απόφαση περί μετεγγραφών του Σεπτεμβρίου δεν ειυτε΄πονταν).

Β. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σ.σ. Στην απόφαση του περασμενου Σεπτέμβρη δίνονταν αυτό το δικαίωμα).

Γ. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να καταθέσουν βεβαίωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ και βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α ́, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις:

Ειδικότερα η νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της με αρ. 143456/Ζ1/14−09−2015 (ΦΕΚ 2011 Β ́) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικο− νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί:

α) μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδι− κού επιπέδου Μαΐου − Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α ́ και Ομάδας Β ́,

β) μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρό− σβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήμα− τα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και

γ) μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πά− σχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντί− στοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α ́ 76). Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχο− λών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδο− χής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΟΡΙΖΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2. Τροποποιούμε την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, κα− ταργούμε την υποπερίπτωση (vi) και την αντικαθιστούμε ως εξής: «(νi) αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΟΡΙΖΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

3. Τροποποιούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: «2. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής που υπάγονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 2, του άρθρου 2 της παρούσης από− φασης και μετεγγράφονται εκτός του ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, υποβάλουν ηλεκτρο− νική αίτηση εντός της ίδιας ή άλλης συμπληρωματικής προθεσμίας, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παι− δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα, που επιθυμούν να μετεγγραφούν».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΟΡΙΖΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

4. Τροποποιούμε την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: «Βεβαί− ωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ και βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α ́, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΟΡΙΖΕ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Σχόλια (20)

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
02 Δεκ 2015 14:36

απάντηση στον teos

Για τα δάνεια που τα είδες συνάδελφε, να πάμε να πάρουμε και εμείς;

όσο για την πίκρα και τη μανία που βγαζτε όλοι εσεις δείτε τα στατιστικα του ypes που προκαλούν δέος
Στοιχεία ΥΠΕΣ 30/11/2015 Θάνατοι:111.107, Γεννήσεις:84.857 Ανησυχεί κανείς;;;

όταν όμως η Ελλάδα καταστεί ένα απέραντο μωσαϊκό με όλες αυτές τις καραβιές που έρχονται απο την Τουρκία θα είναι ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!!!!!!
καλημέρα σε όλους σας και δείτε μακριά και όχι κοντά και τυφλά απο το κομματικό παθος του καθενός σας....

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
04 Νοε 2015 16:44

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ'' ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ'' ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ( ΟΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ150τ.μ, ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ , ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ). ΕΤΣΙ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ, ΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ , Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. Εμπιπραμενων των οικιων ημων ,ειμεις αδωμεν.ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΞΑΝ ...

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
02 Νοε 2015 20:28

sim
θα λέει για μέχρι Αρσένη που πήγαινες 1η στην επετηρίδα της χρονιάς σου! Ευχαριστούμε που μας το θύμισες... πόσες ήταν οι γεννήσεις τότε... και πόσες σήμερα που τα καταργήσατε όλα;;;
Για το στρατό τι έγινε πάλι... είδες τίποτα στον ύπνο σου;

 
sim
02 Νοε 2015 10:57

@Μανώλης..Παλαιότερα που υπήρχε επετηρίδα, έπαιρνες το πτυχίο σου την ίδια μέρα με έναν ¨πολύτεκνο¨ και αυτός διοριζόταν 2 και 3 χρόνια πριν από σένα..Να μην μιλήσουμε και για τον στρατό...Ξεχνάμε φαίνεται..

 
Μανώλης
02 Νοε 2015 09:12

@teos. Καμία φοροαπαλλαγή δεν υπάρχει σήμερα... κατάλαβε το!. Τον ίδιο φόρο και ΕΝΦΙΑ πληρώνει ο άγαμος και αυτός που έχει 10 παιδιά...
Διορισμοί πολύτεκνων ναι έγιναν πράγματι το 2004 - 2009, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ πάντα... και για αυτό είχαμε ανάκαμψη των γεννήσεων τότε, υπήρχε δημογραφικό κίνητρο.
Σήμερα που τα εξαφάνισαν όλα και έκαναν τα παιδιά μας φορολογικά τεκμήρια(!), οι γεννήσεις είναι κατά 25.000 λιγότερες από τους θανάτους...
Δεν το καταλαβαίνεις συνάδελφε, ότι αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στους διορισμούς των εκπαιδευτικών; Έλεος πια...

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
01 Νοε 2015 23:30

κάποιος παραπάνω αναφέρει ότι στους τρίτεκνους, πολύτεκνους, υπερπολύτεκνους (γιατί εδω ερωτηματικό;) η πολιτεία δίνει επιδόματα, φοροαπαλλαγές (βλέπε ΕΝΦΙΑ πού όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε), αφορολόγητα αυτοκίνητα, δάνεια κλπ. Έλεος πια με την κλάψα!

Για τα δάνεια που τα είδες , να πάμε να πάρουμε και εμείς;
για φοροαπαλλαγές που τις είδες; οτι οι αγαμοι και οι πολύτεκνοι, αυτό είναι το σκεπτικό τους......
για τα αυτοκίνητα,πληρώνουμε φόρο πολυτελούς διαβίωσης για αυτά πάνω απο 1.929 κ.εκ τα οποία τα πήραμε (κανένα βίτσιο δεν είχαμε) για να μεταφέρουμε τα πολλά παιδιά μας!!!ΕΝΦΙΑ καμμια απαλλαγή.....

γιατί γράφετε ανώνυμα; τι φοβάσθε;

 
Άκης
29 Οκτ 2015 18:21

@ Ελληνίδα μητέρα
Τα πράγματα είναι πολύ απλά κυρία μου! Το παλιό καλό καιρό, κανείς (σχεδόν) δεν ζητούσε να οργανωθεί η φοιτητική μέριμνα στα περιφερειακά πανεπιστήμια (εστίες, λέσχες κλπ) ώστε να μην είναι αναγκαίες οι μετεγγραφές και να καταργηθούν. Όλοι (σχεδόν) ψήφιζαν αυτούς που έταζαν ελεύθερες μετεγγραφές και δημιουργία αχρείαστων (όχι κατ' ανάγκη άχρηστων) σχολών σε κάθε χωριό και κορφοβούνι. Τότε ο λαός ήταν "ενωμένος" όπως λέτε? Εγώ λέω πως απλά ήρθε η ώρα της πληρωμής! Με άλλα λόγια, τώρα "λουζόμαστε" τις επιλογές της τότε ενωμένης λαϊκής πλειοψηφίας.

 
teos
29 Οκτ 2015 17:52

@Αντώνης/Μια Ελληνίδα μάνα: Δεν θα απαντήσω στους χαρακτηρισμούς σας. Ωστόσο θεωρώ υποχρέωση να υπερασπιστώ την αλήθεια που ασφαλώς και σας ενοχλεί. Είναι ψέματα οι φοροαπαλλαγές, οι διορισμοί των πολυτέκνων στο δημόσιο χωρίς ΑΣΕΠ που επί χρόνια γίνονταν εις βάρος των υπολοίπων παιδιών που και νωρίτερα είχαν πάρει το πτυχίο και εξετάσεις έδιναν για μια θέση στο δημόσιο. Αφήστε που στα σχολεία άκουγες την ίδια δικαιολογία: "είμαι πολύτεκνος/η και βάσει νόμου απαλλάσσομαι από υπηρεσίες". Λες και οι άλλες μανάδες και πατεράδες με 1 ή 2 παιδιά δεν είναι μανάδες και πατεράδες. Μόνο εσείς "Μια Ελληνίδα μάνα" έχετε το δικαίωμα να λέγεστε μάνα. Και απ' ότι είδα φίλτατε Αντώνη σε νοιάζουν μόνο τα "πουλμανάκια σας". Συνιστώ λοιπόν να αφήσετε τις κλάψες και όπως πολύ ορθά γράφει ο sim "ο καθένας κάνει τις επιλογές του". Σας σέβομαι που κάνατε 3 ή 4 παιδιά γιατί τα αγαπάτε όπως συνέχεια τονίζετε στους έχοντες 1 ή 2, λες κι αυτοί δεν τα αγαπούν.

 
βασιλική
29 Οκτ 2015 16:21

Σίγουρα τα παιδιά που εισάγονται με το 5% πάσχουν έχουν ανάγκη από την οικογενειακή φροντίδα και πρέπει να μεταγράφονται στον τόπο κατοικίας . Όμως η κατάργηση των μεταγραφών των τριτέκνων και των πολυτέκνων είναι ολέθρια για τις οικογένειες .Οι αιώνιοι φοιτητές δεν είναι βάρος για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ...ενώ οι τα παιδιά της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας που θα μεταγραφούν είναι βάρος .!! Τα συμπεράσματα δικά σας ....τι καθόμαστε και δεν αντιδρούμε ....

 
Petros
29 Οκτ 2015 15:44

teos

Μάλλον δεν ξέρεις. Οι Πολύτεκνοι πληρώνουν κανονικά ΕΝΦΙΑ. Ένας Υπερπολύτεκνος που έχει σπίτι 150 τμ και έχει 8 παιδιά πληρώνει τον ίδιο ή μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που είναι εργένης και μένει μόνος του σε σπίτι ίδιων τετραγωνικών.

Στο φόρο εισοδήματος ένας άγαμος με εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει τον ίδιο φόρο εισοδήματος με τον έγγαμο με 3, 4, 13 παιδιά. Μόνο που ο άγαμος έχει τα 15.000 για τον εαυτό του, ενώ ο Πολύτεκνος πρέπει με τα 15.000 να θρέψει άλλα 4, 8, 12 στόματα. Κλάψα είναι αυτό ;

Αλλά αργά ή γρήγορα άλλοι θα κλαίνε και μάλιστα με μαύρο δάκρυ. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Ο πόλεμος κατά των παιδιών, και ειδικά κατά των "προνομιούχων" τρίτεκνων και πολύτεκνων, έφερε αποτελέσματα !

Το 2008 και 2009 οι γεννήσεις ήταν 118.000 ( γεμάτα τα νηπιαγωγεία και οι πρώτες τάξεις του δημοτικού )
Το 2013 και 2014 οι γεννήσεις ήταν στις 93.000, δηλαδή - 25.000
Φέτος θα είναι στις 83.000 περίπου, δηλαδή -35.000.

Κάνε τις αφαιρέσεις για να δεις πόσα νηπιαγωγεία και δημοτικά θα κλείσουν σε 2-3 χρόνια από τώρα, πόσοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί θα είναι υπεράριθμοι, υπολόγισε ότι θα κλείσουν και παιδικοί σταθμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, και χιλιάδες αναπληρωτές θα χάσουν τη δουλειά τους, ενώ για τα επόμενα χρόνια θα γίνονται μηδενικές προσλήψεις στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λίγο αργότερα και στη δευτεροβάθμια.

Σταδιακά, θα κλείσουν ΑΕΙ και ΤΕΙ της περιφέρειας, λόγω έλλειψης υποψηφίων φοιτητών, ενώ ο στρατός θα χάσει το 1/3 του ανθρώπινου δυναμικού. Ποιος θα κλάψει ; Οι Πολύτεκνοι που έχετε φάει με την κακοήθεια και το μίσος σας ή ο κλάδος των εκπαιδευτικών που θα θρηνεί την ανεργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Γιατί εκτός από τα δημόσια, δεν θα έχουν άτομα ούτε τα ιδιωτικά, ούτε τα φροντιστήρια, ούτε κανείς. Καληνύχτα και συνεχίστε να βγάζετε τη χολή σας στους Πολύτεκνους που σας δίνουν δουλειά.

 
ΦΩΤΕΙΝΗ
29 Οκτ 2015 14:51

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ.ΜΑς ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΛΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

 
Μια Ελληνίδα μητέρα
29 Οκτ 2015 10:41

Συνεχίζεται και φέτος η αθλιότητα να αφήνουν τα παιδιά να κάνουν μηχανογραφικά σε ασαφές νομικό πλαίσιο και στη συνέχεια να τους απαγορεύουν τις μετεγγραφές ( είχε γίνει πέρυσι με τους υποψηφίους του 10% που εξαιρέθηκαν από τις μετεγγραφές εκ των υστέρων ενώ ο νόμος δεν τους διαχώριζε ξεκάθαρα από τους υποψηφίους του 90% , ξαναγίνεται φέτος με τους αθλητές που ενώ υπήρχε το περυσινό προηγούμενο των μετεγγραφών πάλι εκ των υστέρων χάνεται αυτό το δικαίωμα).

Φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας ( ανεξαρτήτως κυβέρνησης) δεν θέλει να σεβαστεί στοιχειωδώς τους νέους και τις οικογένειές τους και να ολοκληρώσει τη νομοθεσία ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ώστε τα παιδιά και οι οικογένειές τους να πάρουν αποφάσεις βάσει δεδομένων και όχι με βάση τις μαντικές τους ικανότητες.

Οσο για τα ψεύδη που αναγράφει ο teos και συνεπικουρεί ο sim, κριμα....Οι πολιτικές ηγεσίες της κρίσης λοιπόν πέτυχαν το στόχο τους : " Διαίρει ( το λαό) και βασίλευε".Aν φθονούμε και καταφερόμαστε με κακέντρεχεια ενατίον της οικογένειας ( πόσω μάλλον αν είναι πολύτεκνη), μάλλον έχουμε ακόμη πολλή κατηφόρα μπροστά μας......

 
Αντώνης
29 Οκτ 2015 09:51

@teos
Είναι αθλιότητα αυτό που γράφεις... Ντροπή.
Καμία απαλλαγή δεν ισχύει! Φορολογεί με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων, αφού για να τύχει απαλλαγής ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα πρέπει να έχει μέχρι 17.000 ευρώ εισόδημα (δηλ. κάτω από τα όρια της φτώχειας κατά 20%!!) και επί πλέον το σύνολο των κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ., δηλ. και εάν ακόμη ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας πρέπει το σύνολο των κτισμάτων να είναι κάτω των 150τ.μ. Έτσι εάν μένει σ΄ ένα διαμέρισμα ακόμη και των 80τ.μ. και έχει κάποιο σπίτι στο χωριό των 75 τ.μ. δεν έχει απαλλαγή. Ακόμη και εάν έχει τα παραπάνω η απαλλαγή χορηγείται μόνο: «αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής». Έτσι εάν έχει κάποια κατάθεση π.χ. των 2.000 ή 3.000 ευρώ δεν πρόκειται να τύχει απαλλαγής!!!
- Πληρώνει φόρο όσο και ο άγαμος, αφού καταργήθηκε το αφορολόγητο του παιδιού!
- Επιδόματα μας δουλεύεις... που τα είδες;
- Μας έδωσαν πράγματι κάποτε αφορολόγητο αυτοκίνητο(τέλη ταξινόμησης) και τώρα τους τα παίρνουν πίσω με το φόρο πολυτελείας που πληρώνουν τα πουλμανάκια μας..

 
sim
29 Οκτ 2015 09:31

Σωστά teos....Καθένας κάνει τις επιλογές του και ρυθμίζει τη ζωή του ανάλογα.Oι πολύτεκνοι έχουν κάνει τις επιλογές τους.

 
teos
29 Οκτ 2015 09:14

Στους τρίτεκνους, πολύτεκνους, υπερπολύτεκνους (;) η πολιτεία δίνει επιδόματα, φοροαπαλλαγές (βλέπε ΕΝΦΙΑ πού όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε), αφορολόγητα αυτοκίνητα, δάνεια κλπ. Έλεος πια με την κλάψα!

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
28 Οκτ 2015 21:00

Οι πολυτεκνοι δικαιουνται ιδιεταιρης μεριμνας απο την πολιτεια και αυτο που κανουν ειναι συνταγματικο ολισθημα.

 
Αντώνης
28 Οκτ 2015 12:29

Η υπουργός θα μας τρελάνει; Συγχαίρουμε για ευαισθησία, αλλά μη ξεχνάμε ότι οι ασθενείς περνούν χωρίς εξετάσεις εκεί που θέλουν!
Βεβαίως καλά κάνει με τους αθλητέςτου ΣΚΑΚΙ που θέλουν λέει να προπονούνται κοντά στος χώρους άθλησης των!!!
Έχει υποχρέωση άμεσα, να αποκαταστήσει και τα παιδιά των υπερπολύτεκνων φοιτητών που εμπαίζονται.. έλεος και ντροπή!

 
Μανώλης
27 Οκτ 2015 23:58

Ντροπή και αίσχος... μόνο οι πολύτεκνοι τους ενοχλούσαν!
Για αυτό το λόγο ζητάμε να σταματήσει επιτέλους ο εμπαιγμός των, να αποσυρθεί ως απαράδεκτη η μοριοδότηση της παρ.7.ε, των πολυτέκνων και των τέκνων των με 2 μόλις μόρια... και να προστεθεί στο άρθρο 21 παρ. 8 μετά το τέλος της περιπτώσεως β΄ η ακόλουθη περίπτωση με την αρίθμηση γ΄:
«γ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, η δε πολυτεκνική ιδιότητά τους αποδεικνύεται με βάση την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν.4316/2014».

 
Δημήτρης
27 Οκτ 2015 23:37

Πότε, πώς και πού θα κάνουμε αίτηση μετεγγραφής;
Πότε θα ανακοινωθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία να γνωρίζουμε;
Ο Οκτώβριος έφυγε...

 
Γ.Κ
27 Οκτ 2015 22:34

Ο πολύτεκνος κόσμος της χώρας μας δέχεται πόλεμο.
Μετά την κατάργηση του αφορολόγητου για τα παιδιά, τον φόρο πολυτέλειας για το πολυμορφικό αυτοκίνητο την κατάργηση την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας και το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας κατάργησαν ακόμη και το νόμο για το διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών. Επικαλούνται την απόφαση του Στε για να πάρουν τις μετεγγραφές από τους πολύτεκνους και να τις δώσουν στους φοροφυγάδες.
Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να φύγουν από τις κατηγορίες με το πλαφόν του 15%. Είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μετεγγραφές . Ακόμα και ο Λοβέρδος παραδέχτηκε πέρυσι ότι οι πολύτεκνοι είναι η κατηγορία με τους λιγότερους. Οι μετεγγραφές για τους πολύτεκνους πρέπει να είναι ελεύθερες ή να οριστεί ένα ανώτερο κατά κεφαλήν εισόδημα χωρίς κανένα ποσοστό σε θέσεις.
Είναι παράλογο σε ένα μέτρο όπως οι μετεγγραφές, οι οποίες ανήκουν συνταγματικά στους πολύτεκνους , να υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες εξαιρούνται τόσο της ποσόστωσης των θέσεων όσο και του οικονομικού κριτηρίου κι να μην είναι οι πολύτεκνοι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος το οτι για να πάρει ένας φοιτητής πολύτεκνης οικογένειας μετεγγραφή θα πρέπει πρακτικά και να πληρεί το οικονομικό κριτήριο αλλά και να είναι μέσα στο 15% των θέσεων. Ο ΚΑΘΕ πολύτεκνος (παιδί ή γονέας) έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ ειδικής φροντίδας από το κράτος όχι μόνο το 1% ή 2% ή 5% που θα πάρουν μετεγγραφή!!!!
Οι μετεγγραφές δόθηκαν για καθαρά δημογραφικούς λόγους και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα μπορούσε και θα έπρεπε να προσφέρεται σίτιση στέγαση και οικονομική βοήθεια σε όποιον την χρειαζόταν και όχι να μοιράζουν λεφτά στα κόμματα για δήθεν επιμόρφωση και έρευνα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.