ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Σήμερα εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή για το σύστημα επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Δημοσίευση: 19/11/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της  χώρας , καθώς σήμερα, 19 Νοεμβρίου, συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας , στον  επταμελή σχηματισμό του Γ΄ τμήματος,   η αίτηση ακύρωσης  που κατέθεσαν 57 Διευθυντές Σχολείων και η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης του νέου συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Απ ότι φαίνεται από την εξέλιξη της υπόθεσης  στο ανώτατο δικαστήριο, εξαρτάται και το πως θα κινηθεί το υπουργείο Παιδείας για την επιλογή  των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπου κι εκεί οι εκλογές αντικατέστησαν την Συνέντευξη.
 
Το esos δημοσιεύει  τους λόγους  της αίτησης  προσωρινής αναστολής και  ακύρωσης του νόμου 4327/2015 για την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

IV. Λόγοι ακύρωσης

1. Η πρώτη από τις προσβαλλόμενες με την κρινόμενη αίτηση θέτει, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, μονομερώς γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου. Δηλαδή, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει πάντως και απαιτεί ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση και το αντικείμενό της μπορεί επιτρεπτά να εξαντληθεί σε ζητήματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να θέτει πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, θεσπίζοντας νέες υποχρεώσεις ή νέα δικαιώματα, άλλως θα είναι ακυρωτέα, λόγω παράβασης νόμου.

Στο σημείο 1 του προοιμίου της η προσβαλλόμενη αναφέρεται, γενικόλογα, στις «διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015». Από την προσεκτική ανάγνωση του νόμου συνάγεται, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι ο κοινός νομοθέτης δεν έχει προβλέψει εξουσιοδοτική διάταξη για να παράσχει στον κανονιστικό (νομοθέτη) νόμιμα τη δυνατότητα να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του. Δηλαδή, ο τελευταίος δεν εξοπλίζεται, ρητά, με κανονιστική αρμοδιότητα. Συνεπώς, η, εν γένει, επίκληση του Κεφαλαίου Γ΄ καταδεικνύει την απουσία ειδικής και ορισμένης πρόβλεψης, συνιστά ευθεία ομολογία ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε δίχως ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να διαθέτει την, προς τούτο και συνταγματικά, επιβαλλόμενη εξουσία.

Βέβαια, στο μεγαλύτερο μέρος της η επίδικη υπουργική απόφαση επαναλαμβάνει, συχνά αυτολεξεί, ρυθμίσεις του κοινού νομοθέτη. Το γεγονός θα επέτρεπε, αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ο κανονιστικός νομοθέτης να τα συμπεριλάβει στην εγκύκλιο εφαρμογής, δηλαδή σε πράξη υποδεέστερης τυπικής ισχύος. Ωστόσο, αυτός προκρίνει την επιλογή της κανονιστικής διοικητικής πράξης. Ελλείψει ειδικής και ορισμένης προς τούτο εξουσιοδότησης η προσβαλλόμενη είναι, λοιπόν, ακυρωτέα, προεχόντως ως παράνομη, αφού εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος.

2. Αλλά και εάν ακόμη ήθελε γίνει δεκτό ότι η απουσία ειδικής και ορισμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης δεν επιδρά, κατ’ ακραία εξαίρεση, στη νομιμότητα και το κύρος της προσβαλλόμενης πράξης, τούτο θα μπορούσε να συζητηθεί αποκλειστικά κατά τα μέρος της που καταλαμβάνει τεχνικά ζητήματα της διαδικασίας για την αποτίμηση του κριτηρίου συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική συγκρότηση από το σύλλογο διδασκόντων της οικείας μονάδας. Πρόκειται για τους ορισμούς που συναντώνται, προνομιακά και κατά συντριπτική πλειονότητα, στο σώμα της υπουργικής απόφασης. Δεν είναι όμως οι μόνοι.
Εξίσου σημαντικοί, αφού συνάπτονται με το σκληρό πυρήνα της αποτίμησης, είναι οι ορισμοί που τίθενται, κατά πρώτον, στην προσβαλλόμενη πράξη. Ως τέτοιοι αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η κατοχύρωση της δυνατότητας των υποψηφίων να εμφανιστούν, αυτοβούλως ή κατόπιν προσκλήσεως, ενώπιον του οικείου συλλόγου διδασκόντων και να αυτοπαρουσιαστούν (άρθρο 6), η ακύρωση του ψηφοδελτίου που φέρει λαθεμένη σημείωση ή δεν φέρει σταυρό (άρθρο 9 εδ. γ΄) και η συμπερίληψη των λευκών ψηφοδελτίων στα έγκυρα, δηλαδή ο συνυπολογισμός τους στην καταμέτρηση για τον καθορισμό του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στην αξιολόγηση των λοιπών κριτηρίων (άρθρο 10 περίπτ. γ΄ πρότ. 3). Πρόκειται για ζητήματα, τα οποία, καθαυτά και ανεξαρτήτως της συμβατότητάς τους προς την ισχύουσα συνταγματική τάξη που εξετάζεται στη συνέχεια, δεν μπορεί να θεωρηθούν, κατά αντικειμενική κρίση, τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, η ρύθμισή τους με κανονιστική πράξη προϋποθέτει και απαιτεί ειδική εξουσιοδότηση, ελλείψει δε αυτής η προσβαλλόμενη καθίσταται, τουλάχιστον κατά το συγκεκριμένο μέρος της, ακυρωτέα, προεχόντως ως παράνομη.

3. Η επιλογή Διευθυντή σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση του δικαιώματος πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη σε διοικητικά καθήκοντα κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Θεμελιώνεται στα άρθρα 4 παρ.1 και 4 και 5 παρ.1 του Συντάγματος. Η συμμόρφωση στο κανονιστικό τους περιεχόμενο επιβάλλει την επικράτηση της αξιοκρατίας και της ισότητας, οι οποίες συνθέτουν ισόκυρες αρχές, αυξημένης τυπικής ισχύος, για την είσοδο και την εξέλιξη στη διοικητική ιεραρχία, αποτελώντας επιμέρους εκφάνσεις του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.).

Ειδικότερα, η έννοια της αξιοκρατίας αναφέρεται στο άρθρο 103 παρ.7 Σ, το οποίο προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001, και αφορά στην πρόσληψη των υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τη διάταξη: «Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας…». Ωστόσο, οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας εφαρμόζονται επίσης στην υπηρεσιακή εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά την ορθότερη άποψη, οι εν λόγω αρχές θεμελιώνονται, όπως προαναφέρθηκε, ερμηνευτικά καταρχήν στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 (αρχή ισότητας) και 5 παρ.1 Σ (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας), σε συνδυασμό, όμως, και με τη δημοκρατική αρχή (ιδίως άρθρο 1 παρ.2 και 3 Σ), αλλά και στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ.1 Σ).

Συγκεκριμένα, η αρχή της αξιοκρατίας αποτελεί πρωτίστως εξειδίκευση των αρχών της αναλογικής ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, ενώ η αρχή της διαφάνειας απορρέει ιδίως από την αρχή του κράτους δικαίου και συνιστά αναγκαίο παρακολούθημα της αρχής της αξιοκρατίας.Τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της αξιοκρατίας αναγνωρίζει και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με αυτή: «Η αρχή της αξιοκρατίας υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων»(ΣτΕ 1236/2003, ΤοΣ τ. 2/2003.339), ενώ σε άλλες αποφάσεις του γίνεται λόγος για την «απορρέουσα από την αρχή της ισότητας δημοκρατική αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας»(ενδεικτικά ΣτΕ 2096/2000,ΤοΣ 2000.1288, επίσης ΣτΕ 1446/2003, 1252/2003, ΕΔΔΔΔ 2003.787, 1236/2003, ΤοΣ τ. 2/2003, 900/2003 ΤοΣ, τ. 2/2003.331). Κατά τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου η αρχή της αξιοκρατίας θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 5 παρ.1 Σ (ολΣτΕ 2396/2004, καθώς και τις μεταγενέστερες 3182/2006, 2040-2060/2006, 2063/2006, 692-701/2006, 231/2006).

Τόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις όσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, πλήττουν σε βασικές επιλογές τους την αξιοκρατία και την ισότητα.

Ειδικότερα:

Α. Από τη συνολική αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων (άρθρα 18 και 19 ν. 4327/2015) απουσιάζει η τελική βαθμολογία της αξιολόγησης (κατά το άρθρο 16 πδ 152/2013), όσων έχουν υπηρετήσει ως διευθυντές διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περ.ε` του άρθρου 1 παρ.1 πδ 152/2013).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του ίδιου πδ,  oι διευθυντές διευθύνσεων εκπαίδευσηςέχουν αξιολογηθεί με τα ακόλουθα κριτήρια: άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει ως επιμέρους κριτήρια τον έλεγχο και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται και την υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει ως επιμέρους κριτήρια τατυπικά προσόντα και την επιστημονική ανάπτυξη, καθώς και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Περαιτέρω, εφόσον ο κατά νόμο (άρθρο 2 παρ.1 του ίδιου πδ) διακηρυγμένος σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού στελεχικού δυναμικού και του διοικητικού του έργου προς όφελος των ιδίων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της κοινωνίας, ενώ η ίδια αξιολόγηση (κατ` άρθρο 2 παρ.2 περ.δ` του ίδιου πδ) συμβάλλει μεταξύ άλλων στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, είναι προφανές ότι η μη συμπερίληψη της τελικής βαθμολογίας των αιτούντων, που έχουν υπηρετήσει στις παραπάνω θέσεις, παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας, αφού τους στερεί από ένα προσόν, το οποίο θεσμοθετήθηκε προκειμένου να συνυπολογίζεται στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Με άλλη διατύπωση, το στέλεχος της εκπαίδευσης που έχει υποστεί την κατά νόμο αξιολόγηση, είναι φορέας του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του να συνυπολογίζεται στη σταδιοδρομία του το αποτέλεσμα της αξιολογικής κρίσης (δηλαδή η τελική του βαθμολογία). Οι προσβαλλόμενες πράξειςόσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, παραβιάζουν τον πυρήνα του δικαιώματος αυτού, επειδή δεν συμπεριλαμβάνουν καθόλου την τελική βαθμολογία της αξιολόγησης στα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.   

Β.1. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης αποτιμάται σε 11 μονάδες κατ` ανώτατο όριο (άρθρο 14 παρ.3 περ.α` εδ.α` ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 ν. 4327/2015), οι οποίες υπολογίζονται με βάση τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων (εδ.β` της άνω διάταξης), δηλαδή αποτιμάται 1 μονάδα για κάθε έτος άσκησης διδακτικών καθηκόντων πέραν των (8) οκτώ, εφόσον, κατά το άρθρο 11 παρ.2 ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 4327/2015, τόσα έτη διδακτικής υπηρεσίας προαπαιτούνται για την κατάληψη θέσης διευθυντή σχολικών μονάδων.

Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη του άρθρου 11 παρ.7 εδ.β` ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 4327/2015, το οποίο ορίζει ότι «όπου στις διατάξεις στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων».

Μεθοδευμένα, από την προσμέτρηση διδακτικής υπηρεσίας απουσιάζει η θητεία σε θέση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν και με την ίδια διάταξη προσμετρώνται θητείες σε αμιγώς διοικητικές θέσεις, θητείες σε θέσεις με μειωμένη διδακτική ενασχόληση, χρόνος παντελούς απουσίας από το σχολείο και την υπηρεσία, καθώς και χρόνος υπηρεσίας που έχει λιγότερη συνάφεια με τη διδακτική πράξη απ΄ό,τι η θητεία σε θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως σαφώς προκύπτει από την ΥΑ Φ.353.1/324/1056.57/Δ1/16.10.2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄), η οποία στα άρθρα 14 έως και 23 και 26 περιγράφει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των στελεχών αυτών που σχετίζονται με την διδακτική πράξη.

Σαν να μην έφτανε η παραπάνω αδικαιολόγητη διάκριση, το άρθρο 1 της προσβαλλόμενης Φ.361.22/33/83657/Ε3/26.5.2015 προβλέπει εκτός κάθε πλαισίου εξουσιοδότησης ότι «Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:

- Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128 Α).

- οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄).

- οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά. του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ),
- οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225 Α΄)».
Από τα παραπάνω με σαφήνεια συνάγεται ότι κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της υπηρεσιακής κατάστασης τόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις όσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, παραβιάζουν την αρχή της αξιοκρατίας υπό την ιδιαίτερη έκφανσή της ως απόρροια της αρχής της ισότητας διότι για τους αιτούντες που έχουν υπηρετήσει σε θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών εισάγεται αδικαιολόγητη δυσμενής μεταχείριση.

Β.2. Το κριτήριο της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, δηλαδή το κριτήριο της διοικητικής επάρκειας, το οποίο αφορά στις σημαντικότερες αρμοδιότητες μίας κατ` εξοχήν διοικητικής θέσης όπως αυτή των διευθυντών σχολικών μονάδων, αποτιμάται σε μόλις 3 μονάδες κατ` ανώτατο όριο (άρθρο 14 παρ.3 περ.α` εδ.β` ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 ν. 4327/2015) έναντι των 35 έως 37 συνολικών μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος διευθυντής σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο αα) της παραπάνω διάταξης αποτιμάται η άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ με 0,5 μονάδα για κάθε έτος και με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Περαιτέρω, η άσκηση καθηκόντωνπροϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων αποτιμάται με 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η άσκηση διοικητικών καθηκόντων για την κατάληψη μίας διοικητικής θέσης αποτιμάται στο 1/3 της βαρύτητας, με την οποία αποτιμάται ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας, ενώ κάθε επιμέρους έτος άσκηση διοικητικών καθηκόντων (πάντα για την κατάληψη μίας διοικητικής θέσης!) αποτιμάται στο ήμισυ της αποτίμησης ενός έτους διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον, δεν αποτιμάται καθόλου ο χρόνος άσκησης διοικητικών καθηκόντων που υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, ενώ αντίθετα αποτιμάται ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Από τα παραπάνω με σαφήνεια συνάγεται ότι κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας τόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις όσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, παραβιάζουν βάναυσα την αρχή της αξιοκρατίας, η οποία επιτάσσει να μην βρίσκεται σε προφανή δυσαναλογία με το αντικείμενο της υπό κατάληψη θέση η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων που αντιστοιχούν ή αποδεικνύουν καταλληλότητα με το ίδιο το αντικείμενο της υπό κατάληψη θέσης, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Γ. Ι. Αν και η συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου διευθυντή σχολικής μονάδας κατοχυρώνεται ως διακριτό και ανεξάρτητο κριτήριο επιλογής (άρθρα 12 παρ.1 περ.γ και 14 παρ.4 περ.α ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 18 και 19 ν. 4327/2015) αποτιμώμενο, κατ’ ανώτατο όριο, σε 12 μονάδες, ο κοινός και ο κανονιστικός νομοθέτης εξαρτούν, εντέλει, τη βαθμολόγησή του με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 65% του συλλόγου διδασκόντων («Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων»). Ακόμη όμως και στην περίπτωση που συγκεντρωθεί το παραπάνω ποσοστό, για να συνεχίσει,όχι μόνο να αποτελεί εξατομικευμένο κριτήριο επιλογής, αλλά και για να συμμετάσχει εν γένει στην όλη διαδικασία, πρέπει ο υποψήφιος να λάβει το 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων («Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία το 20% των εγκύρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής»). Διαφορετικά, όταν η συμμετοχή των μελών του συλλόγου διδασκόντων υπολείπεται του κατωφλίου δεν θα αποτιμηθεί το συγκεκριμένο κριτήριο για το σύνολο των υποψηφίων στην οικεία σχολική μονάδα. Επιπροσθέτως, όλοι οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από το σύνολο της περαιτέρω διαδικασίας, αφού όταν δεν υπάρχει έγκυρη ψηφοφορία, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει και η ελάχιστη «εκλογική δύναμη» του 20% επί των εγκύρων. Αντίστοιχα όταν ο υποψήφιος δενπετύχει την ελάχιστη «εκλογική δύναμη», αλλά η συμμετοχή είναι επαρκής, αυτόςαποκλείεται από το σύνολο της περαιτέρω διαδικασίας άνευ ετέρου.

Η αντικατάσταση, δίχως κανένα προφανή και αποχρώντα λόγο, της συνέντευξης, όπως προβλέπονταν στο προϊσχύσαν δίκαιο για την αποτίμηση του επίμαχου κριτηρίου, από τη μυστική ψηφοφορία φέρνει αντιμέτωπη την αρχή της αξιοκρατίας με την ετυμηγορία συλλογικού οργάνου, το οποίο ενδέχεται μάλιστα, τουλάχιστον κατά πλειονότητα των μελών, να μην έχει ιδία εικόνα για κάθε υποψήφιο. Εξάλλου, η αδυναμία συγκέντρωσης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής, δεδομένου του περιορισμένου συγκριτικά αριθμού των μελών του συλλόγου, δεν αποκλείεται να καταστήσει, μεθοδευμένα, άκυρη τη διαδικασία και, μοιραία, να στερήσει τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνόλου των υποψηφίων. Έτσι, πέραν της αξιοκρατίας, αφού επέρχεται αποκλεισμός από την αποτίμηση για ποσοτικούς και μόνο λόγους, πλήττεται, επιπλέον, και η αρχή της ισότητας. Η αρχή της ισότητας δοκιμάζεται εντονότερα στην περίπτωση υποψηφίου με εκλογική δύναμη μικρότερη του 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τότε και αντί να λάβει τις μονάδες που  αναλογούν στα έγκυρα ψηφοδέλτιά του, σε όποιο ύψος και εάν ανέλθουν, τελικά, όχι μόνο δεν θα κριθεί στο σύνολο των νομοθετημένων κριτηρίων αλλά και, αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνυποψήφιοί του με μικρή υπέρβαση του «εκλογικού κατωφλίου» θα αποκτήσουν το προνόμιο να επιλεγούν ακόμη κι αν υπολείπονται εμφανώς στα λοιπά κριτήρια.

Επομένως, επειδή η απαίτηση ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στη μυστική ψηφοφορία κάθε σχολικής μονάδας και ελάχιστης εκλογικής δύναμης για κάθε υποψήφιο αντίκειται στις αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας, οι συγκεκριμένες επιλογές του κανονιστικού νομοθέτη είναι ακυρωτέες.

ΙΙ. Κατά την αποτίμηση του συγκεκριμένου κριτηρίου με μυστική ψηφοφορία πλήττονται η αρχή της αξιοκρατίας και η αρχή της διαφάνειας με έναν ακόμη τρόπο. Συγκεκριμένα, απόρροια ιδίως της αρχής της διαφάνειας, αλλά και επιταγή του κράτους δικαίου, αποτελεί η υποχρέωση αιτιολόγησης των ατομικών διοικητικών πράξεων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι ατομικές διοικητικές πράξεις είναι το αποτέλεσμα αξιολογικών κρίσεων και όταν αυτές εκδίδονται με διακριτική ευχέρεια. Ιδιαίτερη περίπτωση αιτιολογίας υφίσταται όταν η ατομική διοικητική πράξη είναι προϊόν απόφασης συλλογικού οργάνου και έχει ως αντικείμενο την επιλογή συγκεκριμένου προσώπου. Τότε κάθε μέλος του οργάνου οφείλει να εξηγήσει ότι ψήφος του είναι σύμφωνη με κριτήρια επιλογής που θέτει ο νόμος κι έτσι η αιτιολογία της πράξης συγκροτείται από τις επιμέρους αιτιολογήσεις των ψήφων που συγκεντρώνει το επιλεγέν πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας ή μη της αιτιολογίας τέτοιων πράξεων. Εννοείται ότι τέτοια υποχρέωση αιτιολόγησης της ψήφου τους δεν έχουν τα μέλη συλλογικών οργάνων, όταν κατά νόμο η επιλογή δεν εξαρτάται από ουσιαστικά κριτήρια.

Στην υπό κρίση περίπτωση το άρθρο 14 παρ.4 ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρο 19 ν. 4327/2015 ορίζει ότι για το κριτήριοτης συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου διευθυντή σχολικής μονάδας, το οποίο από τη φύση εμπεριέχει αξιολογική κρίση, αφού ο νόμος δεν ορίζει ότι λαμβάνει τις αντίστοιχες 12 μονάδες το δημοφιλέστερο μέλος του συλλόγου διδασκόντων, εκτιμώνται «στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου.

Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». Μάλιστα, πάντα κατά την ίδια διάταξη, «ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη: τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις».

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η επιλογή, τόσο με τις προσβαλλόμενες πράξειςόσο και με τις διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, του μέσου της μυστικής ψηφοφορίας για την αποτίμηση και αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου παραβιάζει βάναυσα και πάλιτις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, όπως επίσης και την αρχή του κράτους δικαίου, καθώς με το μέσο αυτό είναι αδύνατος ο ευρύτερος νομικός και ο ειδικότερος δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας των ψήφων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, αφού από τη φύση της η μυστική ψήφος δεν αιτιολογείται.

ΙΙΙ. Σε συνέχεια των παραπάνω, αντίθετη προς την αρχή της αξιοκρατίας είναι η νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 14 παρ.4 ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρο 19 ν. 4327/2015) ότι «στην ψηφοφορία συμμετέχουν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί», καθώς με τον τρόπο αυτό η σταδιοδρομία ενός δημοσίου υπαλλήλου, μέσω της αποτίμησης του αν το ίδιο ως άνω κριτήριο συντρέχει στο πρόσωπο του, δηλαδή στο πρόσωπο ενός εκτελεστή της θέλησης του κράτους (άρθρο 103 παρ.1 Σ) που προσλήφθηκε με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας (άρθρο 103 παρ.7 εδ.β` Σ), αλλά και υπηρετεί με αυξημένες εγγυήσεις προσωπικής ανεξαρτησίας (άρθρο 103 παρ.4 Σ), εξαρτάται και από την ανέλεγκτη και αναιτιολόγητη ισόκυρη ψήφο προσώπων που εργάζονται περιστασιακά στο δημόσιο (άρθρο 103 παρ.8 Σ) χωρίς η επιλογή τους για την παροχή της εργασίας τους να έχει γίνει με τις ως άνω αυξημένες εγγυήσεις.  

4. Στην προσβαλλόμενη απόφαση κατοχυρώνεται ως μέσο έκφρασης της προτίμησης των μελών του οικείου συλλόγου διδασκόντων το ψηφοδέλτιο (άρθρο 8). Σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και κάθε εκλογέας επιλέγει τον εκλεκτό του, θέτοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. Μαζί με το έντυπο διανέμεται, επίσης, λευκό ψηφοδέλτιο, το οποίο, όταν εξαχθεί από το φάκελο, καταμετράται στα έγκυρα.

Το λευκό διακρίνεται σαφώς τόσο από το έγκυρο όσο και από το άκυρο ψηφοδέλτιο. Αντανακλά διακριτή μορφή έκφρασης της βούλησης του εκλογέα. Όποιος ψηφίζει λευκό, αποδοκιμάζει και απορρίπτει τις προτεινόμενες επιλογές, σε αντίθεση με εκείνον που σταυροδοτεί, δηλαδή προκρίνει μια από αυτές. Συνεπώς, η εξομοίωση του λευκού με το έγκυρο, όπως προβλέπεται στην προσβαλλόμενη πράξη, είναι προφανώς συστηματικά εσφαλμένη, ταυτίζει αυθαίρετα δύο διακριτές μεταξύ τους επιλογές και αυξάνει σε βάρος του υποψηφίου με τη μικρότερη εκλογική δύναμη τη βάση υπολογισμού για τη συμμετοχή του στην αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική τους συγκρότηση, «σπρώχνοντάς τον εντέλει εγγύτερα στον αποκλεισμό από την αποτίμηση του συγκεκριμένου κριτηρίου. Έτσι, νοθεύεται, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, η εκφρασμένη βούληση στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και πλήττονται, στο σκληρό τους πυρήνα, οι αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η επίδικη πρόβλεψη της προσβαλλόμενης πράξης είναι ακυρωτέα, προεχόντως ως παράνομη και, σε κάθε περίπτωση, παντελώς αναιτιολόγητη.

V.Περίληψη των νομικών ζητημάτων

Με την παρούσα αίτηση τίθεται κυρίως το ζήτημα της συμβατότητας με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας συστήματος επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως αυτό μεταρρυθμίστηκε με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4327/2015. Επίσης τίθεται το ζήτημα της απουσίας νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης.   

 

Σχόλια (32)

 
Εκπαιδευτικός
20 Νοε 2015 23:59

@geo
Κρίμα που πάλι ξεπέφτεις σε φτηνούς χαρακτηρισμούς και δυσκολεύεσαι να δείξεις στοιχειώδη έστω διαλλακτικότητα με τη διαφορετική άποψη. Πολύ περισσότερο που τις τελευταίες μέρες έβλεπα ένα καλύτερο κλίμα να διαμορφώνεται στο διάλογό μας. Δυστυχώς όμως διαπιστώνω πως όσο κι αν προσπάθησα να δείξω πνεύμα συνεννόησης αναγνωρίζοντας τις κραυγαλέες αδυναμίες του νέου νόμου και κάνοντας διάφορες προτάσεις, εσύ, χωρίς να κάνεις ούτε στο ελάχιστο ένα βήμα πέρα από τις παγιωμένες απόψεις σου, επιθυμείς να επιβάλεις την άνευ όρων αποδοχή της εξωφρενικής άποψης πως τάχα ο παλιός ήταν άψογος και αξιοκρατικότατος.
Εντάξει, λοιπόν, τα κατάφερες:
ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΕ ΟΛΑ. Ο,ΤΙ ΕΛΕΓΑ ΩΣ ΤΏΡΑ ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ ΠΙΣΩ ΚΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ. ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.
Τέλος, μαζί σου...

 
Εκπαιδευτικός
20 Νοε 2015 15:48

Αυτό που προτείνεις κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης. Θα ήμουν πρόθυμος να συζητήσω για ένα διευρυμένο συμβούλιο με ακόμη περισσότερα μέλη, αρκεί να βρούμε αξιόπιστο τρόπο για τη διαμόρφωση της σύνθεσής του, ώστε αυτό να μην αφήνεται στα χέρια της διοίκησης, δηλαδή του υπουργείου, με σταθερό πάντα γνώμονα να απεμπλακούμε από τις κομματικές εξαρτήσεις. Αυτή εν τέλει είναι η δική μου φιλοσοφία, αν δεν έχει γίνει ακόμη καθαρό, και γιαυτό στάθηκα με θετική διάθεση απέναντι στο νέο νόμο (που αποκλείει εξ ορισμού την άνωθεν κομματική γραμμή) και με απολύτως αρνητική απέναντι στο παλιό κατευθυνόμενο ολιγομελές συμβούλιο.

 
geo@Μαχομενος
20 Νοε 2015 15:22

Σαν τη σουπια που θολωνει τα νερα, απαντας γενικολογα σε μια συγκεκριμενη παρατηρηση μου. Δηλαδη οτι με το νεο συστημα οι αξιοι ειναι πολυ πιθανον να αποκλειστουν και να αποκλειονται συνεχως, ενω με το προηγουμενο, μπορει να επεφταν θεσεις στον πινακα, αλλά συνηθως γινονταν διευθυντες σε καποιο σχολειο, εστω και μετα απο ενα ή περισσοτερα χρόνια. Και θα σε παρακαλουσα άλλη φορα οταν απευθυνεσαι σε μενα, να το κάνεις για να απαντησεις με συγκεκριμενο τροπο σε συγκεκριμενο σχολιο μου και να μην αοριστολογεις.

 
Κώστας
20 Νοε 2015 13:56

@Εκπαιδευτικός

Φίλε εκπαιδευτικέ, αν όπως γράφεις «δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο παλιό 7μελές συμβούλιο που ορίζονταν άνωθεν» θα μπορούσε κάλλιστα να συμφωνήσω, το 7μελές συμβούλιο να γινόταν 11μελές και να εκλεγόταν με καθολική ψηφοφορία από σώμα των εκπαιδευτικών σε κάθε νομό όπως εκλέγονται τα σωματεία μας ΑΛΛΑ επιμένω να κάνουν τις αξιολογήσεις όπως γίνονταν παλιά, μαγνητόφωνο και ο καθένας επωνύμως βαθμολογεί και δικαιολογεί.

Με αυτόν τρόπο δεν θα υπήρχε διορισμός εξ’ άνωθεν αλλά θα μπορούσε να ελεγχθεί ο κριτής από τον κρινόμενο δικαστικά.

Διαβάζω πως επαναφέρουν τα Συμβούλια Επιλογής στις επιλογές διευθυντών μετά τη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης, γιατί πιστεύω πως θα κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος μιας και απορρίφθηκε η ένσταση του υπουργείου.

Αλλά αυτά που συνεχίζουν να προτείνουν, μυστική ψηφοφορία, ποσοστά για εκλογή κλπ. θα κριθούν και πάλι με τους επόμενους που θα προσφύγουν….

Σε αυτό που εγώ διαφωνώ κάθετα, είναι πως δεν μπορείς να επιδοκιμάζεις ή να καταδικάζεις κάποιον, να κρύβεσαι στην ανωνυμία και να το βαφτίζεις αξιολογική κρίση.

 
Μαχόμενος εκπαιδευτικός
20 Νοε 2015 11:29

@geo
Ο (η) poyet επιμένει, εγώ επιμένω, εσύ επιμένεις. Τελικά όλοι λίγο πολύ εδώ μέσα επιμένουμε. Ως κλασικοί Έλληνες! Ο καθένας και τη δική του άποψη. Κι ο καθένας φυσικά διεκδικεί το αλάθητο! Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να μην αποδίδουμε μονάχα στους άλλους τα χούγια που λίγο πολύ έχουμε όλοι!

 
geo@Μαρια, poyet
20 Νοε 2015 09:04

Μαρια, κακως δεν βαζεις και το επωνυμο σου. Η περιπτωση σου ειναι χαρακτηριστικη και κανονικα πρεπει να προβληματισει βαθια ολους μας και περισσοτερο τους υπευθυνους του υππεθ.
Οσο για σενα poyet τι να πω παραπανω; Επιμενεις με μια επιμονή στειρα, γραφοντας οτι "παλιότερα με τη συνέντευξη, κάποιοι που πριν αυτήν είχαν περισσότερα μόρια και μετά βρέθηκαν στη λίστα πολύ χαμηλότερα" και ξεχνωντας οτι και αυτοι τελικα καπου εγιναν διευθυντες, ειτε απο την αρχη ειτε μετα απο καποιο διαστημα, μεσω του πινακα καταταξης. Τι να σου πω πια, επιμενεις μονο για να επιμενεις...

 
Maria
20 Νοε 2015 01:48

Μπράβο σε όσους τόλμησαν να κάνουν τα παραπάνω σχόλια. Υπήρξα θύμα αυτού του νόμου. Υπέβαλα υποψηφιότητα για πρώτη φορά σε επαρχιακό σχολείο, όπου είχα φοιτήσει η ίδια ως μαθήτρια. Είμαι κάτοχος διδακτορικού και διαθέτω ικανό επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Υπήρξα επιμορφώτρια του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διαθέτω εμπειρία σε καινοτόμους δράσεις και προγράμματα, υπηρεσία 11 χρόνων σε Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο. Είμαι μία από τις συναδέλφους, που δεν μπήκαμε στη διαδικασία της αξιολόγησης, ενώ είχαμε προσόντα, και ενταχθήκαμε στα γενικά σχολεία της χώρας, όταν τα Πειραματικά σχολεία έγιναν πρότυπα. Η αναγνώριση ήταν να στοχοποιηθούμε λόγω προσόντων, όταν υποβάλαμε αίτηση για θέσεις διευθύνσεων και να μάς απορρίψουν οι καλοί συνάδελφοι των Συλλόγων, που φρόντισαν να αποκλειστούμε από τη διαδικασία, μηδενίζοντας την εκπαιδευτική διαδρομή, καθώς και την αλληλέγγυα και ανθρωπιστική συναδελφική συμπεριφορά και προσφορά μας, στη δική μου περίπτωση δύο χρόνων, όπου βρέθηκα με μετάθεση από τα πρώην πρότυπα πειραματικά και πήρα οργανική θέση σ΄ ένα μικρό επαρχια κό Γυμνάσιο . Στο σχολείο των μαθητικών χρόνων της καρδιάς μου, για το οποίο μάλιστα είχα καταθέσει στον συνημμένο στην αίτησή μου ατομικό φάκελο, υπόψη των συναδέλφων μου, και τους εκπαιδευτικούς στόχους για την αναβάθμιση της παιδείας, προς ωφέλεια της μαθητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονιστικό, πλουραλιστικό και δημοκρατικό.
Το νόμισμα ήταν ο αποκλεισμός, αφού πήρα μία ψήφο από τις 9 και όχι δύο για την ποσόστωση του 20%. Όσο για το όμορο Λύκειο, όπου επίσης ζήτησα τη θέση διεύθυνσης, επίσης σχολείο των μαθητικών μου χρόνων, εκεί πλέον μηδενίστηκα! Δέχθηκα και επίκριση για τη σοβαρότητα του ύφους μου! Ευτυχώς, ως μάχιμη εκπαιδευτικός, εξακολουθώ να παίρνω δύναμη από τα παιδιά και τους γονείς τους.
Τολμώ να γράψω ότι υπογράφω τα παραπάνω ως ένας βαθύτατα δημοκρατικός άνθρωπος, που δεν διεκδίκησα ως τώρα καμιά θέση ευθύνης,
πλήν αυτών των δύο της αίτησής μου για τις διευθύνσεις των παραπάνω σχολείων. Ούτε ανταγωνίστηκα ποτέ -μολονότι διαθέτω ακαδημαϊκά προσόντα- πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλον θώκον! Τη ταπεινώσει τα υψηλά.... Δύναμή μου η αναγνώριση της κοινωνίας, των μαθητών και των γονιών τους, σε κρίσιμους καιρούς!
Με πολλή τιμή, Μαρία.

 
Poyet
19 Νοε 2015 22:54

Ενώ παλιότερα με τη συνέντευξη, κάποιοι που πριν αυτήν είχαν περισσότερα μόρια και μετά βρέθηκαν στη λίστα πολύ χαμηλότερα, ήταν καλά, ε; Βρε μπας και όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε, είστε όλοι οι ευνοημένοι με το σύστημα της συνέντευξης; Κοινώς γνωστοί, γνωστού, ίδιων πολιτικών πεποιθήσεων και πάει λέγοντας. Το παρήγορο είναι πως είστε καθαρή μειοψηφία...

 
teos
19 Νοε 2015 20:49

@john
Κάποιος που αποκλείστηκε από τη διαδικασία λόγω 20% είχε περισσότερα μόρια από αυτόν που έγινε τελικά διευθυντής ακόμη και μετά την ψηφοφορία. Αξιοκρατικότατο δεν νομίζεις; Αλλά ξέρεις τι θα πουν; Μα το 85% εκλέχτηκαν οι ίδιοι διευθυντές. Αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα των υποστηρικτών του εκτρωνόμου. Και ο Φίλης, αυτός που βάλθηκε να εθνοκαθαρίσει την εκπαίδευση, δηλώνει περιχαρής πως θα συνεχίσει τον εκδημοκρατισμό των σχολείων. Αλίμονό μας!

 
john
19 Νοε 2015 18:52

Τι αξιοκρατικό σύστημα !!!
Υποψήφιος μόνο και μόνο επειδή είναι από το ίδιο σχολείο.
Μόρια 3,63. Μυστική ψηφοφορία 100%.
Αποκλείστηκαν όλοι οι άλλοι και ας είχαν περισσότερα μόρια.

 
Εκπαιδευτικός
19 Νοε 2015 13:53

@Κώστας
Φίλε Κώστα, πρώτα πρώτα οφείλω μια εξήγηση αναγκαία μάλλον, για να διαλυθούν κάποιες παρεξηγήσεις. Σημείωνα στο σχόλιό μου ότι απαντώ με θυμό κλπ. Προφανώς υπό την επήρεια του θυμού λέγονται και τραβηγμένα πράγματα, οπότε σού ζητώ συγνώμη αν κάποιες εκφράσεις μου σού φαίνονται (και ίσως είναι) μειωτικές. Έχω διαπιστώσει πάντως πως αρκετοί σχολιαστές προβάλλουν μετά μανίας τη μορφωτική τους υπεροχή με πολυποίκιλους τίτλους σπουδών, αλλά με κάνουν να αμφιβάλλω αν λένε την αλήθεια διαβάζοντας κάτι ασυνάρτητα και ανορθόγραφα σχόλια. Δε θέλω όμως επ' ουδενί να φορτώσω σε σένα την ίδια μομφή. Θέλω μόνο να σταθώ σε μια φράση του τελευταίου σου σχολίου που αναφέρεται σε μένα. Γράφεις! "Αν προσπαθείς να μας πείσεις ότι αξιοκρατία είναι η μυστική ψηφοφορία 5-10 ατόμων και χωρίς τον έλεγχο της άποψή τους γιατί έτσι τους αρέσει τότε δεν μιλάμε για αξιοκρατία...". Αυτή η φράση με κάνει και πάλι να διαμαρτύρομαι (χωρίς θυμό αυτή τη φορά!), γιατί διαστρεβλώνει για πολλοστή φορά την ολοκληρωμένη μου άποψη για το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών. Έχω κουραστεί να περιγράφω - τις τελευταίες μέρες μάλιστα σε αρκετά σχόλια - τις ουκ ολίγες διαφωνίες μου με το νέο νόμο, τόσο στη δικαιότερη αποτίμηση των αντικειμενικών προσόντων, όσο και στη διαδικασία της κρίσης του συλλόγου διδασκόντων. Δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια, αλλά θυμίζω τη βασική μου άποψη ότι δε δέχομαι ως δίκαιη την απλή ψηφοφορία, αλλά προτείνω τη βαθμολογική και αιτιολογημένη κρίση των συναδέλφων με δικαίωμα του κρινόμενου να ζητήσει να μη μετρήσει κάποια βαθμολόγηση μέλους του συλλόγου αν κρίνει ότι είναι αναιτιολόγητη ή αυθαίρετη. Έχω πει κι άλλες ιδέες, αλλά χάνονται μέσα στον καταιγισμό σχολίων, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ελλιπής ή και διαστρεβλωμένη εικόνα για κάποιον μέσα από ένα τυχαίο σχόλιο που θα πέσει στην αντίληψή μας. Εκείνο ωστόσο που υποστηρίζω σταθερά είναι πως δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο παλιό 7μελές συμβούλιο που ορίζονταν άνωθεν, δηλαδή από τη διοίκηση, η οποία συνήθως επιδιώκει τον έλεγχο των κρινόμενων, κατά κανόνα με κομματικά κριτήρια δυστυχώς. Με το νέο νόμο επανεκλέχθηκαν σε ποσοστό 85% οι ίδιοι διευθυντές που είχαν κριθεί αξιοκρατικά (;) το 2011. Φαντάσου όμως να είχαμε τον περασμένο Ιούνιο ένα τέτοιο συμβούλιο με μέλη φίλα προσκείμενα στον ΣΥΡΙΖΑ! Τι επιλογές διευθυντών θα είχαμε; Και πόσο μεγαλύτερη φασαρία θα γινόταν τώρα!!!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
19 Νοε 2015 09:38

Ελπίζω να αλλάξει αυτός ο απαράδεκτος τρόπος επιλογής των Διευθυντών που δημιούργησε μίση, αντιπάθειες, κλίκες, διάλυση σχέσεων, . Σε ποια χώρα του κόσμου και σε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αυτή η διαδικασία; Πότε θα αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και πως θα συνεργαστούν από εδώ και πέρα για τη σωστή λειτουργία του σχολείου; Εύχομαι να υπερισχύσει η αξιοκρατία και τα προσόντα του καθενός να μπουν στη σωστή τους βάση. Δίνεται η ευκαιρία στο Υπουργείο να αποκαταστήσει την αδικία, την αξιοκρατία και τις σωστές σχέσεις Διευθυντών και Εκπαιδευτικών και μάλιστα άμεσα. Γιατί τελικά όποιος θέλει να αξιολογεί (σύλλογος διδασκόντων) πρέπει πρώτα να έχει αξιολογηθεί ο ίδιος (εκπαιδευτικός).

 
ΗΡΑ
18 Νοε 2015 18:46

Αρχικά ήθελα να καταγράψω και να τεκμηριώσω - όσο αυτό θα μου ήταν δυνατό - την άποψή μου για το σύστημα επιλογής των διευθυντών και διευθυντριών που εφαρμόστηκε πρόσφατα και η εγκυρότητα του οποίου εκδικάζεται αύριο, ωστόσο η συζήτηση πήρε τέτοπια τροπή που πλέον δεν έχει κανένα νόημα. έτσι δεν είναι;

 
Κώστας
11 Νοε 2015 16:23

@ Εκπαιδευτικός

Αγαπητέ φίλε εκπαιδευτικέ, το ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε είναι παραπάνω από πρόδηλο. Το ότι δηλώνεις πως δεν έχεις καμιά κομματική ιδιότητα το δέχομαι και το ίδιο δηλώνω και για μένα αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγραψες: «όσοι υπερασπίζεστε τα "αξιοκρατικά" κεκτημένα του παρελθόντος εναντίον κάθε απόπειρας να υποστηριχθεί το τωρινό σύστημα.». Γιατί σώνει και καλά πρέπει να υποστηριχθεί το τωρινό σύστημα;

Αξιοκρατία σημαίνει: η επιλογή, προώθηση ή επικράτηση εκείνων που αντικειμενικά είναι και θεωρούνται οι πιο άξιοι και ικανοί.

Αν προσπαθείς να μας πείσεις ότι αξιοκρατία είναι η μυστική ψηφοφορία 5-10 ατόμων και χωρίς τον έλεγχο της άποψή τους γιατί έτσι τους αρέσει τότε δεν μιλάμε για αξιοκρατία αλλά για Δικτατορία του Προλεταριάτου μόνο που στη προκειμένη περίπτωση δεν γίνεται προς όφελος όλης της κοινωνίας αλλά προσωπικών συμφερόντων.

Επίσης γράφεις ότι: «… της άποψής μας που άθελά μας προδίδεται…» θέλω να σου επισημάνω ότι συμφωνώ απολύτως πως προδίδεται και ακόμα όταν γράφεις «δεν αρμόζει καθόλου στο επίπεδο όσων έχουν πραγματική και ουσιαστική ανώτερη μόρφωση» καθώς και για τα δηκτικά σου σχόλια σε ορθογραφικά παροράματα που έγραψα, απορώ πως τα δικά σου λεγόμενα δεν είναι "προσπάθεια να μειώσουν τους άλλους".

Όσο ακριβώς, για να μη μπορείς να με κατηγορήσεις για διαστρέβλωση των απόψεών σου, γι’ αυτό τα αναφέρω με εισαγωγικά τα λεγόμενά σου ή όσων άλλων σχολιάζω ενώ εσύ αντίθετα απαντάς με αοριστολογίες αποφεύγοντας εντέχνως τεκμηρίωση και είναι σαν να άκουγα κομματικούς εκπροσώπους.

 
Εκπαιδευτικός
11 Νοε 2015 00:56

@Κώστας
Αγαπητέ φίλε, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, όπως έλεγε κι ένας παλιότερος και μάλλον σοφότερος του Hubert Humphrey! Εσύ λοιπόν κρατάς ανυποχώρητα την άποψή σου, αλλά να επιτρέψεις και σε μένα να κρατήσω τη δική μου παραβλέποντας τον απρεπή χαρακτηρισμό σου περί κομματικών παρωπίδων, μιας και αντιλαμβάνομαι τη ματαιοπονία να σού εξηγώ ότι δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή με κομματικούς μηχανισμούς, τη βαριά σκιά των οποίων εμφανέστατα βλέπω στην αντίπερα πλευρά! Λοιπόν, αυτό μοιάζει με την κολοκυθιά, δε βγάζει πουθενά, οπότε το αφήνουμε...
Έχω πάντως να παρατηρήσω ότι ο ετεροκαθορισμός της άποψής μας που άθελά μας προδίδεται με την επιδεικτική επίκληση στην αυθεντία διάσημων στοχαστών σ' ένα τόσο σύντομο σχολιάκι (Humphrey, Lessing), θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι δεν προσδίδει υποχρεωτικά εγκυρότητα στον ισχυρισμό μας. Πολύ περισσότερο όταν η επίκληση τέτοιων διάσημων ρήσεων (και όχι ...ρύσεων!!!) χρησιμοποιείται για την κραυγαλέα αντιστροφή του νοήματος αυτών που υποστηρίζει ο συνομιλητής μας, όπως κάνεις εσύ στην τελευταία σου παράγραφο! Συνεπώς απορρίπτω με θυμό τη σκόπιμη (αλλά τόσο αδέξια) διαστρέβλωση των απόψεών μου, με την οποία πασχίζεις αθέμιτα να αποφύγεις πιο τίμιες και ανεπηρέαστες (δηλαδή καθαρά δικές σου) απαντήσεις. Με τη λέξη "αθέμιτα" αναφέρομαι σε φράσεις σου, όπως "τσιτάτα", "χαρακτηρισμοί", "προσπάθεια να μειώσουν τους άλλους", "να επιβάλουν (με ένα "λ" είναι το σωστό) τη γνώμη τους" κλπ., αυτά δηλαδή που αβασάνιστα επιμένεις να φορτώνεις σε όσους δεν συμφωνούν μαζί σου!

 
kyr
11 Νοε 2015 00:33

Ειλικρινά έχω κουραστεί από τις προσπάθειες αναγωγής μιας αυτονόητης διαμαρτυρίας σε κομματικό αλισβερίσι. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά: όταν διαβάζεις 8-10 χρόνια για να αποκτήσεις τα ζητούμενα του προσοντολόγιου, δεν είσαι κομματικός εγκάθετος. Είσαι επιστήμονας που βασίζεσαι στην αξία σου. Κι αυτήν απαιτείς μια λαϊκή κυβέρνηση να αναδείξει, χωρίς μανούβρες! Αυτό δεν συνέβη! Ό,τι συνέβη η ιστορία της Εκπαίδευσης σε λίγα χρόνια θα το διακωμωδεί! Χωρίς άλλα σχόλια.
Ένας άνθρωπος που σπουδάζει κι αφιερώνει 10 χρόνια από τη ζωή του παράλληλα με τις επαγγελματικές του (και τις οικογενειακές προφανώς) υποχρεώσεις στο κυνήγι της γνώσης αποκτά εφόδια... Ακούω αυτό το Διδακτορικό της Τσιπούρας να αντιδιαστέλλεται με μεταπτυχιακό στη διοίκηση εκπαίδευσης. Να σας πω από πόσες πλευρές μπορείς να πάρεις υλικό για τη διοίκηση εκπαίδευσης; Από δεύτερο πτυχίο, από σελέτε, από επιμορφώσεις, από ενότητα μεταπτυχιακού, από... από... από.... Ένας άνθρωπος που κάνει μακροβούτι, πιάνει ψάρι! Τουλάχιστον ξέρει να ψαρεύει σε αντιδιαστολή με κάποιον που δεν έχει ούτε Β2 στις γλώσσες, αλλά παρέες στο πλευρό του!

Θεωρώ τη μοριοδότηση ενός προσοντολογίου που προέκρινε τα προσόντα κι όχι τα χρόνια (της διδακτικής μάλιστα) προϋπηρεσίας κατάκτηση του κλάδου. Και δεν υπερασπίζομαι κανένα κόμμα. Ανήκω, και πιστεύω είναι κι άλλοι πολλοί, σε μια μεγάλη πλειοψηφία αυτοδημιούργητων ανθρώπων, που βασίστηκε στην προσωπική της προσπάθεια για να εξελιχτεί. Και πληρώθηκε με φτηνό λαϊκισμό.... Ελπίζω η χειμαζόμενη κοινωνία μας να μας επιτρέψει να προσφέρουμε... Αυτή η χώρα δε θέλει συνδικαλιστές, θέλει γνώστες και τεχνοκράτες... με την ευρεία έννοια!

Υ.Γ. Επίσης ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ειδικά για τη διοίκηση εξαιρείται από τα χρόνια προϋπηρεσίας η διοικητική!!!! Μα εκεί μαθαίνεις, αν κάτι μάθεις στη διοίκηση! Γιατί εκεί πας με μέσον μόνο! Θα μου απαντήσετε! Ερωτώ: Ποιος έχει τηρήσει τη μοριοδότηση των αποσπάσεων σε υπηρεσίες που έχει θεσπιστεί, ισχύει κι αναγράφεται στην προκήρυξη των αποσπάσεων;; Στη χώρα αυτή ΒΟΛΕΥΕΙ όσους κυβερνούν να βασιλεύει το ρουσφέτι!

 
Κώστας
10 Νοε 2015 21:16

@ Poyet
Δυστυχώς για σένα η περίπτωση που αναφέρω είναι για άτομο με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων !

Όσο για τα χρήματα μάλλον θεωρείς πως όλοι είναι φτωχοί ή οι μόνοι οικονομικοί τους πόροι προέρχονται από την εργασία τους ή μαύρα χρήματα… για περιουσίες δεν άκουσες;

Όσο για τα ιδιαίτερα που λες μάλλον ρίχνεις νερό στο μύλο των συκοφαντών. Δεν μπορεί να μειώνουμε ένα κλάδο ολόκληρο με τις πράξεις μεμονωμένων ατόμων (ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ; ) γιατί εγώ μπορώ να σου πω πόσοι έχουν καταδικαστεί για απάτες, κλοπές, εκβιάσεις, χρηματισμό, υπεξαιρέσεις και για όλο τον ποινικό κώδικα από δημοσίους υπαλλήλων άλλων κλάδων και εκλεγμένων.

Όσο με αυτόν που θεωρεί ότι είναι σωστό να κάνει κάποιος ιδιαίτερα εν μέρη συμφωνώ και με προϋποθέσεις γιατί δεν είναι λογικό ενώ όλοι είναι ελεύθεροι να αναπτύσσουν τη προσωπικότητά τους σε μια ευρωπαϊκή ένωση του ελεύθερου ανταγωνισμού και ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων να υποχρεώνεται κάποιος να φυτοζωεί με μισθό πείνας ενώ πρώτοι και καλύτεροι οι βουλευτές μας να μπορούν να δουλεύουν παράλληλα ασκώντας το επάγγελμά τους.

 
Εκπαιδευτικός
10 Νοε 2015 19:58

@Poyet
Δεν αντιλέγω, αλλά τα χρήματα τα ξεχωρίζω από την κουβέντα, γιατί μπορεί κανείς να τα έχει χωρίς να πρέπει να απολογείται γι' αυτό! Ή μπορεί να εξασφάλισε κάποια υποτροφία. Αλλά αυτό που λες για τη σχετικότητα των μεταπτυχιακών και άλλων τίτλων με τη διοίκηση είναι το αυτονόητο κι ας το προσπερνούν όλοι εντέχνως. Κι εγώ έχω μεταπτυχιακό για τον Έλιοτ, αλλά δεν αισθάνομαι να με καθιστά καταλληλότερο από άλλους για διευθυντή! Γιατί εδώ πέρα ακούγονται εξωφρενικά πράγματα!

 
teos
10 Νοε 2015 19:45

@Εκπαιδευτικό
Όντως το σύστημα των συνεντεύξεων από υπηρεσιακά συμβούλια που εξυπηρετούσε κάποιες φορές πελατειακές σχέσεις είχε αδυναμίες. Επέτρεπε ωστόσο σε εκπαιδευτικούς με προσόντα να γίνονται διευθυντές όσα εμπόδια κι αν τους έθεταν τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Με το νέο νόμο, παγκόσμιας πρωτοτυπίας, εφεύρεση του σύριζα δεν μπορείς να το αγνοείς αυτό, με το 20/% ως προϋπόθεση, την επιλογή το πολύ 3 σχολικών μονάδων και την εξευτελιστική αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων σε συλλόγους διδασκόντων που δεν ανήκουν, μπορείς να μου πεις τι αποφεύγουμε ή τι κερδίζουμε; Αρνείσαι ότι έγιναν συμφωνίες, δόθηκαν υποσχέσεις και πολλά άλλα που δεν αρμόζουν σε έναν κλάδο που ασχολείται με τη μόρφωση των νέων. Δεν συνδικαλιστικοποιήθηκε συνεπώς ο τρόπος επιλογής στελεχών;Ίσως γνωρίζεις πολλές περιπτώσεις νέων διευθυντών που δεν ανήκαν στο σύλλογο διδασκόντων και εκλέχτηκαν. Εγώ ελάχιστες και αυτές σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένες από κεντρικές περιοχές. Και δεν σε προβληματίζει το γεγονός, που αποδεικνύει και την αποτυχία του νόμου, πως το υπουργείο αναγνωρίζει τώρα πως για διευθυντές εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους ίσως να μην είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τρόπος επιλογής τους; Μη λοιπόν μιλάς για φανατισμούς και εμμονές όσων αντιδρούν στο νόμο Κουράκη Μπαλτά. Είναι σαθρό το επιχείρημα πως το 80% των εκλεγμένων είναι οι ίδιοι με τους προηγούμενους. Ίσα ίσα δικαιώνει την επιλογή του 2011.

 
Κώστας
10 Νοε 2015 19:33

@ Εκπαιδευτικός - Hubert Humphrey: Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο. Το να κατηγορείς κάποιον άλλον είναι πολιτική.

Μάλλον άλλοι φορούν τις κομματικές παρωπίδες και καταφέρονται έναντι όλων όσων δεν υποστηρίζουν το τωρινό σύστημα (όπως αναφέρεις: «εναντίον κάθε απόπειρας να υποστηριχθεί το τωρινό σύστημα.») επιτιθέμενοι με τσιτάτα και χαρακτηρισμούς σε μια προσπάθεια να μειώσουν τους άλλους και να επιβάλλουν τη γνώμη τους χωρίς στην ουσία να λένε τίποτα.

Όσο για αυτό που γράφεις την επαναφορά του ίδιου θέματος δεν αρμόζει καθόλου στο επίπεδο όσων έχουν πραγματική και ουσιαστική ανώτερη μόρφωση (συμπεραίνω πως όσα λέει η κομματική γραμμή είναι ταμπού και δε πρέπει να κρίνονται) θα ήθελα να υπενθυμίσω τη ρύση της Doris Lessing, 1919-2013, Βρετανίδα συγγραφέας, Νόμπελ 2007: Η πολιτική ορθότητα είναι η φυσική συνέχεια της κομματικής γραμμής.

 
geo@poyet
10 Νοε 2015 19:16

. Μαλλον εσυ δειχνεις μια ανεξηγητη επιμονη σε μια παγκοσμια πρωτοτυπια. Εισαι αγορι μου υπερ της τυφλης, ατεκμηριωτης αξιολογησης, χωρις ο αξιολογουμενος να εχει το αυτονοητο δικαιωμα της ενστασης; Αν ναι, μπορεις να συνεχισεις να επιμενεις, ασε ομως και εμας να καταλαβουμε το λογο που το κάνεις...

 
Poyet
10 Νοε 2015 18:38

@Κώστας, δεν κατάλαβες. Δεν είπα ότι πλήρωσαν για να πάρουν μαϊμού μεταπτυχιακό, αλλά αναρωτήθηκα πώς εξοικονομούν τα χρήματα αυτά. Ένα πόθεν έσχες θα μας έβγαζε από την απορία. Και μην μου πεις ότι κάποιοι διορισμένοι δεν κάνουν ιδιαίτερα, που αν δεν κάνω λάθος απαγορεύεται και θεωρείται μαύρο χρήμα. Βέβαια διαβάζοντας τον πάνω από σένα που θεωρεί ότι είναι σωστό να κάνει κάποιος ιδιαίτερα, καταλαβαίνεις την κατάντια του κλάδου μας.
Αναφέρεις ένα παράδειγμα, υπάρχουν άπειρα που δείχνουν το αντίθετο. Και απάντηση δεν πήρα στο "καυτό" θέμα: Κάποιος με μεταπτυχιακό άσχετο με τη διοίκηση σε τι διαφέρει από κάποιον χωρίς μεταπτυχιακό; Είναι προτιμότερο να μεταφέρει τη γνώση που αποκ΄μισε στους μαθητές ή να κάθεται σε μια καρέκλα;
Πρόσεξε τι θα απαντήσεις γιατί μπορεί να εκληφθεί ως επιμονή...
@ Εκπαιδευτικός, τα χρήματα, θα μου επιτρέψεις δεν είναι άλλη ιστορία, είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
Πρόσεξε τι θα απαντήσεις γιατί μπορεί να εκληφθεί ως επιμονή...

 
Εκπαιδευτικός
10 Νοε 2015 16:27

@Κώστας
Παρόλο που το σχόλιο του poyet δε με βρίσκει σύμφωνο, γιατί αναγνωρίζω τον κόπο (τα χρήματα είναι άλλη ιστορία) όσων αποφάσισαν να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό ή κάτι παραπάνω από το πτυχίο τους - κι εγώ το έκανα άλλωστε και ξέρω καλά τις δυσκολίες - αδυνατώ να κατανοήσω το μένος όλων σας εδώ πέρα όσοι υπερασπίζεστε τα "αξιοκρατικά" κεκτημένα του παρελθόντος εναντίον κάθε απόπειρας να υποστηριχθεί το τωρινό σύστημα. Ειλικρινά έχω απογοητευθεί από αυτή την ασίγαστη εμπάθεια και το φανατισμό ανθρώπων που υπηρετούν το χώρο της εκπαίδευσης!
Κι επειδή, Κώστα, στον επίλογό σου επιστρατεύεις πανηγυρικά τη γνωστή κοινοτοπία περί εξυπνάδας, ξέρεις πολύ καλά πως συχνά πέφτουμε στην παγίδα να κρίνουμε εξ ιδίων, άρα να επιστρέφει σε μας η ρετσινιά που θέλουμε να κολλήσουμε στους άλλους! Γιατί την αίσθηση της ανυποχώρητης επιμονής, της συνεχούς επαναφοράς του ίδιου θέματος με την ίδια τετριμμένη (δηλαδή χιλιοειπωμένη) επιχειρηματολογία, του φανατισμού και του απόλυτου μηδενισμού την εισπράττω από τη δική σας μεριά, η οποία με αμείωτη ένταση κραδαίνει επιδεικτικά τα λάβαρα της ανωτερότητάς της με τους αμέτρητους τίτλους ξεχνώντας όμως πως αυτή η υπεροψία και η βεβαιότητα του αλάθητου δεν αρμόζει καθόλου στο επίπεδο όσων έχουν πραγματική και ουσιαστική ανώτερη μόρφωση κι όχι απλώς κάποια χαρτιά!

 
Κώστας
10 Νοε 2015 14:53

@Poyet
Έγραψες: «Ή μήπως πλήρωσαν 4 και 5 χιλιάρικα για να πάρουν μόρια και να καπαρώσουν κάποια καρέκλα;»
Αν νομίζεις πως κάποιος που πλήρωσε και πήρε μεταπτυχιακό το πήρε χωρίς να το αξίζει τότε είσαι το λιγότερο συκοφάντης….
Αν κάποιος αναγνώρισε μεταπτυχιακό που του χορήγησε η πολιτεία να ελέγξεις τη πολιτεία και όχι αυτόν, οι νόμοι είναι νόμοι και όχι να τους επικαλείσαι όπου σε βολεύει….

Έγραψες: «πώς στο καλό κάποιοι εξοικονομούν τόσα λεφτά για να κάνουν 2 και 3 μεταπτυχιακά; 2-3 συναδέλφους που ξέρω με μεταπτυχιακό που το έκαναν τελευταία, ξεσκίζονται στα ιδιαίτερα πάντως, και το έκαναν μόνο και μόνο για τα μόρια για να πιάσουν καρέκλα.» Αν είναι αλήθεια γιατί δε έκανες καταγγελία; Είσαι μέρος του συστήματος ή δε υπάρχει τέτοιο θέμα και απλώς συκοφαντείς...

Έγραψες: «Στα 80 τόσο % στα σχολεία οι ίδιοι διευθυντές» Το άλλο 20% είναι οι ηλίθιοι που κέρδισε ο Σύριζα και το συνάφι του;

Έγραψες: «Αλλιώς αναφέρετε παραδείγματα συγκεκριμένα κα όχι αοριστολογίες.». Καθηγητής με 13,25 μετρήσιμα μόρια από δεύτερο σχολείο δεν έγινε διευθυντής σε σχολείο ενώ έγινε διευθυντής με 3.00 μόρια και αυτός από δεύτερο σχολείο γιατί ο πρώτος δεν πήρε το 20%.

Όπως έχουν πει «Ο έξυπνος παραδέχεται-ο πονηρός δικαιολογείται- ο ηλίθιος επιμένει.» Μπορείς να διαλέξεις τι θα ακολουθήσεις ….

 
geo@poyet
10 Νοε 2015 12:22

Αγορι μου εδω δεν ειναι βημα για να μας γραφεις για τον πονο σου και την αδυναμια σου να διαχειριστεις τα οικονομικα σου και για τη ρημαδα την κοινωνια που μας φταιει για ολα. Ακομα και ιδιαιτερα να εκαναν αυτοι που λες, τα δουλεψαν δεν τα εκλεψαν. Και ολοι ξερουμε ποσο ψυχοφθορο ειναι το ιδιαιτερο.
Οποιος εχει μεταπτυχιακο ή διδακτορικο σημαινει οτι εχει ορεξη και ασχολειται με την προσωπικη του αναβαθμιση και μοιραια και την προσωπικη του ανελιξη. Δεν ειναι στασιμος, μετρωντας τα διφραγκα του, αναβαλλοντας συνεχεια σπουδες και επιμορφωσεις.
Επιπλέον, σε κανενα σημειο απο αυτα που εθιξε ο Νικος, δεν βρισκω να εχει αδικο. Μαλλον προκειται για δικη σου εμμονη με το παλιο πολιτικο συστημα. Ολο και καποια θλιβερη ιστορια θα εχεις να μας διηγηθεις...

 
Poyet
10 Νοε 2015 01:17

ΝΙΚΟΣ ποιος σου είπε εσένα ότι τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά που δεν έχουν σχέση με διοίκηση, κάνουν κάποιον καλό διευθυντή; Τα μεταπτυχιακά άλλωστε τα έκαναν οι συνάδελφοι για να μεταδώσουν γνώση, έτσι δεν είναι; Ή μήπως πλήρωσαν 4 και 5 χιλιάρικα για να πάρουν μόρια και να καπαρώσουν κάποια καρέκλα; Αν θες το πάμε και λίγο παραπάνω, να δούμε και το πόθεν έσχες. 30 χρόνια δουλεύω,φράγκο δεν έχω στην άκρη, ίσα ίσα να ζήσω μου φτάνουν. Πώς στο καλό κάποιοι εξοικονομούν τόσα λεφτά για να κάνουν 2 και 3 μεταπτυχιακά; 2-3 συναδέλφους που ξέρω με μεταπτυχιακό που το έκαναν τελευταία, ξεσκίζονται στα ιδιαίτερα πάντως, και το έκαναν μόνο και μόνο για τα μόρια για να πιάσουν καρέκλα. Δεν είμαι διευθυντής, αλλά σταματήστε επιτέλους όσοι είστε κατά του συστήματος αυτού να λέτε τα ίδια και ίδια που δεν ισχύουν. Στα 80 τόσο % στα σχολεία οι ίδιοι διευθυντές είναι που έγιναν με τον κατάπτυστο σύστημα της Διαμαντοπούλου (συνέντευξη). Μια χαρά είναι οι περισσότεροι διευθυντές, απλά κάποιοι εδώ που κάνετε σχόλια που δεν ισχύουν, προφανώς έχετε πρόβλημα με το πολιτικό σύστημα. Αλλιώς αναφέρετε παραδείγματα συγκεκριμένα κα όχι αοριστολογίες. Καιρός να σταματήσει το παραμύθι, κούρασε!!!!

 
ΝΙΚΟΣ
09 Νοε 2015 19:11

Η διαδικασία προβλέπει
Α) Μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων.
Εδώ μετρήσανε τις ξένες γλώσσες στους ξενόγλωσσους ενώ δεν θα έπρεπε διότι με αυτό το πτυχίο διορίστηκαν.
Δεν μετρήσανε την επιμόρφωση Β επιπέδου ( στα παιδαγωγικά με υπολογιστή)
ΔΕΝ αποκλείστηκαν οι υποψήφιοι δ/ντες χωρίς πιστοποίηση υπολογιστή τουλάχιστον Α επιπέδου. Έτσι ψηφιακά αναλφάβητοι θα ζητούν και πληροφορικάριο επιπλέον να τους ανοίγει τα μαιιλ και να τους φτιάχνει τα έγγραφα.(η διαδικασία πιστοποίησης α επιπέδου όχι μόνο ήταν ανοικτή για όλους αλλά οι πρώτοι επιδοτήθηκαν και με σχετικό ποσό)
Τα μόρια από τα αντικειμενικά προσόντα ήταν περίπου 12 έως14 το πολύ στις περισσότερες περιπτώσεις
Τα μόρια από την ψηφοφορία είναι 12 και τα παίρνει μόνο ένας αυτός που τάζει τα περισσότερα στους ψηφοφόρους .
Δηλαδή αν πιάσεις τους συναδέλφους ψηφοφόρους (γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια σχολεία δήλωσες )όσα μόρια και να έχει ο αντίπαλος αυτός αποκλείεται από τη διαδικασία αφού δεν λαμβάνει το 20% των ψήφων
Β ) Ψηφοφορία
1)Αποκλεισμός των υποψηφίων από το άριστα στα μόρια της ψηφοφορίας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο ένας υποψήφιος πήρε άριστα 12 μόρια ενώ οι υπόλοιποι ΜΗΔΕΝ. Δηλαδή ο σύλλογος διδασκόντων αποτίμησε με μηδέν το σύνολο των προσόντων των υπολοίπων που στις περισσότερες περιπτώσεις αντικειμενικά ήταν περισσότερα από τον αρεστό υποψήφιο. ( όποιος συγκεντρώσει λιγότερο από 20% αποκλείεται από την διαδικασία)
2) Ένας παίρνει βαθμολογία που ισούται με τρία διδακτορικά ή τέσσερα μεταπτυχιακά ( 12 μόρια) και οι υπόλοιποι μηδέν.
Δηλαδή πάλι ο αρεστός και όχι ο άριστος.
3) Καταδολίευση των εκλογών με την ψηφοφορία το απόγευμα στα εσπερινά γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πρωινών.
4)Δήλωση προτιμήσεων από πριν σε συνδυασμό με τις περιορισμένες επιλογές και όχι όλο το νομό έφερε στήσιμο των εκλογών σε ορισμένες περιπτώσεις.
5) Ουδείς διευθυντής δεν μπορεί πλέον να κινηθεί σε άλλο σχολείο αφού δεν θα ψηφίζεται παρά μόνο στο δικό του.
6) Δημιουργούνται ΜΟΝΙΜΟΙ διευθυντές σε κάθε σχολείο.
Πρόταση σε περίπτωση ύπαρξης ψηφοφορίας αυτή να αφορά ατομικά τον κάθε υποψήφιο αν είναι κατάλληλος για διευθυντής σε ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ αφού οι προτιμήσεις θα γίνονται μετά την ανάρτηση ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ για ολόκληρο τον ΝΟΜΟ και κατόπιν οι προτιμήσεις χωρίς περιορισμούς.
Η βαθμολογία της ψηφοφορίας να μετρά έως 2-3 μόρια (κανονικά πρέπει να καταργηθεί διότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι μετά την ψήφο αλλάζουν σχολείο, αποσπάσεις, διαθέσεις, βελτιώσεις, μεταθέσεις)και το υπόλοιπο από αυτοματοποιημένο τεστ 2-3 μόρια και 5-6 μόρια η συνέντευξη.
Δεν είναι δυνατό οι φαντάροι να ψηφίζουν το διοικητή τους.

Εκπαιδευτικοί με πολλά προσόντα έλαβαν μηδέν γιατί δεν υποσχέθηκαν άγραφες άδειες και εξυπηρετήσεις.

 
Πέτρος
09 Νοε 2015 13:40

Αξιολογητές προισταμένων τους, εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αξιολογηθεί και πολλοί από αυτούς αρνούνται την αξιολόγηση, όταν αυτή τους αφορά. Kαίτοι αναρμόδιοι αξιολογούν άλλους. Ο ορισμός της υποκρισίας και του λαικισμού.
Αλήθεια σε όσους υποστηρίζουν αυτό το έκτρωμα νόμου, τι ορίζει ο 4327/2015;
Ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, τη διοικητική εμπειρία των υποψηφίων , τα επιστημονικά τους προσόντα και το βιογραφικό τους συνολικά. Που τηρήθηκε αυτό;
Πουθενά! Βασικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης είναι ο κρινόμενος να έχει τα νόμιμα δικαιώματα να ελέγξει τους " κριτές" του. Εδώ που μπορεί να αποτανθεί κάποιος ;
Αλήθεια που πάει η αξιοκρατία και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα διοικητικά στελέχη στη δημόσια διοίκηση; Είναι δυνατόν ένας διδακτορικός τίτλος να ισοδυναμεί με 2-3 ψήφους;Και μάλιστα από άτομα πλήρως αναρμόδια. Τι θα έλεγαν οι θιασώτες αυτών των διαδικασιών αν αύριο και οι μαθητές ψήφιζαν για την αρεστότητα των εκπαιδευτικών τους; Και ασφαλώς αν κάποιοι δεν ελάμβαναν το 20% αυτόματα να παύονταν. Πολλά ερωτήματα για μία καρικατούρα που βαπτίστηκε "νόμος" και πολύ σύντομα θα ακούγεται ως ένα ακόμη ανέκδοτο, από όσα ζούμε και βιώνουμε τον τελευταίο καιρό.
Σε λίγο με απαίτηση του 3ου μνημονίου θα έρθει η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Μπορεί ένας χειραγωγημένος διευθυντής, που υποσχέθηκε σε όλους τα πάντα να είναι αξιολογητής; Αστεία πράγματα .Δεν υπάρχει προηγούμενο στην εκπαιδευτική ιστορία να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο.

 
geo
09 Νοε 2015 12:08

Πολυ σωστη η παρατηρηση για το ευκαιριακο του συλλογου διδασκοντων. Στο δικο μας συλλογο ψηφισαν τρεις οι οποιοι φετος δεν υπηρετουν στο σχολειο μας. Ειχαν ομως γνωμη!

 
stauros
09 Νοε 2015 09:24

12 μόρα έτσι χωρίς αιτιολόγηση ( και χωρίς ένσταση) από ψηφοφορία του συλλόγου η σύνθεση του οποίου μπορεί να είναι και ευκαιριακή.
Αν θεωρείται σωστό και λειτουργικό ας επεκταθεί στην επιλογή προϊσταμένων σε όλο το δημόσιο τομέα με πρώτο το Υπουργείο Παιδείας

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ