Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΣτΕ δεν έκανε δεκτό το αίτημα του υπ. Παιδείας να απορριφθεί το αίτημα ακύρωσης του νέου συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τέλη Γενάρη με αρχές Φεβρουαρίου.
Δημοσίευση: 20/11/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συζητήθηκε σήμερα στον  επταμελή σχηματισμό του Γ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,   η αίτηση ακύρωσης  που κατέθεσαν 57 Διευθυντές Σχολείων και η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης του νέου συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, του νόμου 4327/2015.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας κατέθεσε στο ΣτΕ γραπτό αίτημα να απορριφθεί η αίτηση ακύρωσης των Διευθυντών Σχολείων με το επιχείρημα ότι δεν έχουν πλέον έννομο συμφέρον αφού ένας αριθμός εξ αυτών επελέγησαν με αυτό το σύστημα Διευθυντές.

Το ΣτΕ δεν έκανε δεκτό το αίτημα, καθώς από τους 57 προσφεύγοντες υπάρχει κι ένας άλλος αριθμός που δεν επελέγησαν Διευθυντές.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τέλη Γενάρη με αρχές Φεβρουαρίου.

Οι δικηγόροι των εκπαιδευτικών ανέπτυξαν στο επταμελές Γ τμήμα του Στε τα ακόλουθα νομικά επιχειρήματα:

IV. Λόγοι ακύρωσης

1. Η πρώτη από τις προσβαλλόμενες με την κρινόμενη αίτηση θέτει, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, μονομερώς γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου. Δηλαδή, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει πάντως και απαιτεί ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση και το αντικείμενό της μπορεί επιτρεπτά να εξαντληθεί σε ζητήματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να θέτει πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, θεσπίζοντας νέες υποχρεώσεις ή νέα δικαιώματα, άλλως θα είναι ακυρωτέα, λόγω παράβασης νόμου.

Στο σημείο 1 του προοιμίου της η προσβαλλόμενη αναφέρεται, γενικόλογα, στις «διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015». Από την προσεκτική ανάγνωση του νόμου συνάγεται, κατά τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι ο κοινός νομοθέτης δεν έχει προβλέψει εξουσιοδοτική διάταξη για να παράσχει στον κανονιστικό (νομοθέτη) νόμιμα τη δυνατότητα να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του. Δηλαδή, ο τελευταίος δεν εξοπλίζεται, ρητά, με κανονιστική αρμοδιότητα. Συνεπώς, η, εν γένει, επίκληση του Κεφαλαίου Γ΄ καταδεικνύει την απουσία ειδικής και ορισμένης πρόβλεψης, συνιστά ευθεία ομολογία ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε δίχως ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να διαθέτει την, προς τούτο και συνταγματικά, επιβαλλόμενη εξουσία.

Βέβαια, στο μεγαλύτερο μέρος της η επίδικη υπουργική απόφαση επαναλαμβάνει, συχνά αυτολεξεί, ρυθμίσεις του κοινού νομοθέτη. Το γεγονός θα επέτρεπε, αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα ζητήματα, ο κανονιστικός νομοθέτης να τα συμπεριλάβει στην εγκύκλιο εφαρμογής, δηλαδή σε πράξη υποδεέστερης τυπικής ισχύος. Ωστόσο, αυτός προκρίνει την επιλογή της κανονιστικής διοικητικής πράξης. Ελλείψει ειδικής και ορισμένης προς τούτο εξουσιοδότησης η προσβαλλόμενη είναι, λοιπόν, ακυρωτέα, προεχόντως ως παράνομη, αφού εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος.

2. Αλλά και εάν ακόμη ήθελε γίνει δεκτό ότι η απουσία ειδικής και ορισμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης δεν επιδρά, κατ’ ακραία εξαίρεση, στη νομιμότητα και το κύρος της προσβαλλόμενης πράξης, τούτο θα μπορούσε να συζητηθεί αποκλειστικά κατά τα μέρος της που καταλαμβάνει τεχνικά ζητήματα της διαδικασίας για την αποτίμηση του κριτηρίου συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική συγκρότηση από το σύλλογο διδασκόντων της οικείας μονάδας. Πρόκειται για τους ορισμούς που συναντώνται, προνομιακά και κατά συντριπτική πλειονότητα, στο σώμα της υπουργικής απόφασης. Δεν είναι όμως οι μόνοι.
Εξίσου σημαντικοί, αφού συνάπτονται με το σκληρό πυρήνα της αποτίμησης, είναι οι ορισμοί που τίθενται, κατά πρώτον, στην προσβαλλόμενη πράξη. Ως τέτοιοι αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η κατοχύρωση της δυνατότητας των υποψηφίων να εμφανιστούν, αυτοβούλως ή κατόπιν προσκλήσεως, ενώπιον του οικείου συλλόγου διδασκόντων και να αυτοπαρουσιαστούν (άρθρο 6), η ακύρωση του ψηφοδελτίου που φέρει λαθεμένη σημείωση ή δεν φέρει σταυρό (άρθρο 9 εδ. γ΄) και η συμπερίληψη των λευκών ψηφοδελτίων στα έγκυρα, δηλαδή ο συνυπολογισμός τους στην καταμέτρηση για τον καθορισμό του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στην αξιολόγηση των λοιπών κριτηρίων (άρθρο 10 περίπτ. γ΄ πρότ. 3). Πρόκειται για ζητήματα, τα οποία, καθαυτά και ανεξαρτήτως της συμβατότητάς τους προς την ισχύουσα συνταγματική τάξη που εξετάζεται στη συνέχεια, δεν μπορεί να θεωρηθούν, κατά αντικειμενική κρίση, τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, η ρύθμισή τους με κανονιστική πράξη προϋποθέτει και απαιτεί ειδική εξουσιοδότηση, ελλείψει δε αυτής η προσβαλλόμενη καθίσταται, τουλάχιστον κατά το συγκεκριμένο μέρος της, ακυρωτέα, προεχόντως ως παράνομη.

3. Η επιλογή Διευθυντή σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση του δικαιώματος πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη σε διοικητικά καθήκοντα κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας. Θεμελιώνεται στα άρθρα 4 παρ.1 και 4 και 5 παρ.1 του Συντάγματος. Η συμμόρφωση στο κανονιστικό τους περιεχόμενο επιβάλλει την επικράτηση της αξιοκρατίας και της ισότητας, οι οποίες συνθέτουν ισόκυρες αρχές, αυξημένης τυπικής ισχύος, για την είσοδο και την εξέλιξη στη διοικητική ιεραρχία, αποτελώντας επιμέρους εκφάνσεις του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.).

Ειδικότερα, η έννοια της αξιοκρατίας αναφέρεται στο άρθρο 103 παρ.7 Σ, το οποίο προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001, και αφορά στην πρόσληψη των υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τη διάταξη: «Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας…». Ωστόσο, οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας εφαρμόζονται επίσης στην υπηρεσιακή εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά την ορθότερη άποψη, οι εν λόγω αρχές θεμελιώνονται, όπως προαναφέρθηκε, ερμηνευτικά καταρχήν στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 (αρχή ισότητας) και 5 παρ.1 Σ (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας), σε συνδυασμό, όμως, και με τη δημοκρατική αρχή (ιδίως άρθρο 1 παρ.2 και 3 Σ), αλλά και στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ.1 Σ).

Συγκεκριμένα, η αρχή της αξιοκρατίας αποτελεί πρωτίστως εξειδίκευση των αρχών της αναλογικής ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, ενώ η αρχή της διαφάνειας απορρέει ιδίως από την αρχή του κράτους δικαίου και συνιστά αναγκαίο παρακολούθημα της αρχής της αξιοκρατίας.Τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της αξιοκρατίας αναγνωρίζει και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με αυτή: «Η αρχή της αξιοκρατίας υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων»(ΣτΕ 1236/2003, ΤοΣ τ. 2/2003.339), ενώ σε άλλες αποφάσεις του γίνεται λόγος για την «απορρέουσα από την αρχή της ισότητας δημοκρατική αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας»(ενδεικτικά ΣτΕ 2096/2000,ΤοΣ 2000.1288, επίσης ΣτΕ 1446/2003, 1252/2003, ΕΔΔΔΔ 2003.787, 1236/2003, ΤοΣ τ. 2/2003, 900/2003 ΤοΣ, τ. 2/2003.331). Κατά τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου η αρχή της αξιοκρατίας θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 5 παρ.1 Σ (ολΣτΕ 2396/2004, καθώς και τις μεταγενέστερες 3182/2006, 2040-2060/2006, 2063/2006, 692-701/2006, 231/2006).

Τόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις όσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, πλήττουν σε βασικές επιλογές τους την αξιοκρατία και την ισότητα.

Ειδικότερα:

Α. Από τη συνολική αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων (άρθρα 18 και 19 ν. 4327/2015) απουσιάζει η τελική βαθμολογία της αξιολόγησης (κατά το άρθρο 16 πδ 152/2013), όσων έχουν υπηρετήσει ως διευθυντές διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περ.ε` του άρθρου 1 παρ.1 πδ 152/2013).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του ίδιου πδ,  oι διευθυντές διευθύνσεων εκπαίδευσηςέχουν αξιολογηθεί με τα ακόλουθα κριτήρια: άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει ως επιμέρους κριτήρια τον έλεγχο και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται και την υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική δομή, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει ως επιμέρους κριτήρια τατυπικά προσόντα και την επιστημονική ανάπτυξη, καθώς και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Περαιτέρω, εφόσον ο κατά νόμο (άρθρο 2 παρ.1 του ίδιου πδ) διακηρυγμένος σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού στελεχικού δυναμικού και του διοικητικού του έργου προς όφελος των ιδίων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της κοινωνίας, ενώ η ίδια αξιολόγηση (κατ` άρθρο 2 παρ.2 περ.δ` του ίδιου πδ) συμβάλλει μεταξύ άλλων στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, είναι προφανές ότι η μη συμπερίληψη της τελικής βαθμολογίας των αιτούντων, που έχουν υπηρετήσει στις παραπάνω θέσεις, παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας, αφού τους στερεί από ένα προσόν, το οποίο θεσμοθετήθηκε προκειμένου να συνυπολογίζεται στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Με άλλη διατύπωση, το στέλεχος της εκπαίδευσης που έχει υποστεί την κατά νόμο αξιολόγηση, είναι φορέας του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του να συνυπολογίζεται στη σταδιοδρομία του το αποτέλεσμα της αξιολογικής κρίσης (δηλαδή η τελική του βαθμολογία). Οι προσβαλλόμενες πράξειςόσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, παραβιάζουν τον πυρήνα του δικαιώματος αυτού, επειδή δεν συμπεριλαμβάνουν καθόλου την τελική βαθμολογία της αξιολόγησης στα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.   

Β.1. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης αποτιμάται σε 11 μονάδες κατ` ανώτατο όριο (άρθρο 14 παρ.3 περ.α` εδ.α` ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 ν. 4327/2015), οι οποίες υπολογίζονται με βάση τη διδακτική εμπειρία αποτιμώμενη σε 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων (εδ.β` της άνω διάταξης), δηλαδή αποτιμάται 1 μονάδα για κάθε έτος άσκησης διδακτικών καθηκόντων πέραν των (8) οκτώ, εφόσον, κατά το άρθρο 11 παρ.2 ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 4327/2015, τόσα έτη διδακτικής υπηρεσίας προαπαιτούνται για την κατάληψη θέσης διευθυντή σχολικών μονάδων.

Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη του άρθρου 11 παρ.7 εδ.β` ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 ν. 4327/2015, το οποίο ορίζει ότι «όπου στις διατάξεις στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων».

Μεθοδευμένα, από την προσμέτρηση διδακτικής υπηρεσίας απουσιάζει η θητεία σε θέση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν και με την ίδια διάταξη προσμετρώνται θητείες σε αμιγώς διοικητικές θέσεις, θητείες σε θέσεις με μειωμένη διδακτική ενασχόληση, χρόνος παντελούς απουσίας από το σχολείο και την υπηρεσία, καθώς και χρόνος υπηρεσίας που έχει λιγότερη συνάφεια με τη διδακτική πράξη απ΄ό,τι η θητεία σε θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως σαφώς προκύπτει από την ΥΑ Φ.353.1/324/1056.57/Δ1/16.10.2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄), η οποία στα άρθρα 14 έως και 23 και 26 περιγράφει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες των στελεχών αυτών που σχετίζονται με την διδακτική πράξη.

Σαν να μην έφτανε η παραπάνω αδικαιολόγητη διάκριση, το άρθρο 1 της προσβαλλόμενης Φ.361.22/33/83657/Ε3/26.5.2015 προβλέπει εκτός κάθε πλαισίου εξουσιοδότησης ότι «Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:

- Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128 Α).

- οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄).

- οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά. του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ),
- οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225 Α΄)».
Από τα παραπάνω με σαφήνεια συνάγεται ότι κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της υπηρεσιακής κατάστασης τόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις όσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, παραβιάζουν την αρχή της αξιοκρατίας υπό την ιδιαίτερη έκφανσή της ως απόρροια της αρχής της ισότητας διότι για τους αιτούντες που έχουν υπηρετήσει σε θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών εισάγεται αδικαιολόγητη δυσμενής μεταχείριση.

Β.2. Το κριτήριο της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, δηλαδή το κριτήριο της διοικητικής επάρκειας, το οποίο αφορά στις σημαντικότερες αρμοδιότητες μίας κατ` εξοχήν διοικητικής θέσης όπως αυτή των διευθυντών σχολικών μονάδων, αποτιμάται σε μόλις 3 μονάδες κατ` ανώτατο όριο (άρθρο 14 παρ.3 περ.α` εδ.β` ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 ν. 4327/2015) έναντι των 35 έως 37 συνολικών μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος διευθυντής σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο αα) της παραπάνω διάταξης αποτιμάται η άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ με 0,5 μονάδα για κάθε έτος και με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Περαιτέρω, η άσκηση καθηκόντωνπροϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων αποτιμάται με 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η άσκηση διοικητικών καθηκόντων για την κατάληψη μίας διοικητικής θέσης αποτιμάται στο 1/3 της βαρύτητας, με την οποία αποτιμάται ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας, ενώ κάθε επιμέρους έτος άσκηση διοικητικών καθηκόντων (πάντα για την κατάληψη μίας διοικητικής θέσης!) αποτιμάται στο ήμισυ της αποτίμησης ενός έτους διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον, δεν αποτιμάται καθόλου ο χρόνος άσκησης διοικητικών καθηκόντων που υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, ενώ αντίθετα αποτιμάται ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Από τα παραπάνω με σαφήνεια συνάγεται ότι κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας τόσο οι προσβαλλόμενες πράξεις όσο και οι διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, παραβιάζουν βάναυσα την αρχή της αξιοκρατίας, η οποία επιτάσσει να μην βρίσκεται σε προφανή δυσαναλογία με το αντικείμενο της υπό κατάληψη θέση η βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων που αντιστοιχούν ή αποδεικνύουν καταλληλότητα με το ίδιο το αντικείμενο της υπό κατάληψη θέσης, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Γ. Ι. Αν και η συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου διευθυντή σχολικής μονάδας κατοχυρώνεται ως διακριτό και ανεξάρτητο κριτήριο επιλογής (άρθρα 12 παρ.1 περ.γ και 14 παρ.4 περ.α ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 18 και 19 ν. 4327/2015) αποτιμώμενο, κατ’ ανώτατο όριο, σε 12 μονάδες, ο κοινός και ο κανονιστικός νομοθέτης εξαρτούν, εντέλει, τη βαθμολόγησή του με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 65% του συλλόγου διδασκόντων («Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων»). Ακόμη όμως και στην περίπτωση που συγκεντρωθεί το παραπάνω ποσοστό, για να συνεχίσει,όχι μόνο να αποτελεί εξατομικευμένο κριτήριο επιλογής, αλλά και για να συμμετάσχει εν γένει στην όλη διαδικασία, πρέπει ο υποψήφιος να λάβει το 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων («Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία το 20% των εγκύρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής»). Διαφορετικά, όταν η συμμετοχή των μελών του συλλόγου διδασκόντων υπολείπεται του κατωφλίου δεν θα αποτιμηθεί το συγκεκριμένο κριτήριο για το σύνολο των υποψηφίων στην οικεία σχολική μονάδα. Επιπροσθέτως, όλοι οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από το σύνολο της περαιτέρω διαδικασίας, αφού όταν δεν υπάρχει έγκυρη ψηφοφορία, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει και η ελάχιστη «εκλογική δύναμη» του 20% επί των εγκύρων. Αντίστοιχα όταν ο υποψήφιος δενπετύχει την ελάχιστη «εκλογική δύναμη», αλλά η συμμετοχή είναι επαρκής, αυτόςαποκλείεται από το σύνολο της περαιτέρω διαδικασίας άνευ ετέρου.

Η αντικατάσταση, δίχως κανένα προφανή και αποχρώντα λόγο, της συνέντευξης, όπως προβλέπονταν στο προϊσχύσαν δίκαιο για την αποτίμηση του επίμαχου κριτηρίου, από τη μυστική ψηφοφορία φέρνει αντιμέτωπη την αρχή της αξιοκρατίας με την ετυμηγορία συλλογικού οργάνου, το οποίο ενδέχεται μάλιστα, τουλάχιστον κατά πλειονότητα των μελών, να μην έχει ιδία εικόνα για κάθε υποψήφιο. Εξάλλου, η αδυναμία συγκέντρωσης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής, δεδομένου του περιορισμένου συγκριτικά αριθμού των μελών του συλλόγου, δεν αποκλείεται να καταστήσει, μεθοδευμένα, άκυρη τη διαδικασία και, μοιραία, να στερήσει τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνόλου των υποψηφίων. Έτσι, πέραν της αξιοκρατίας, αφού επέρχεται αποκλεισμός από την αποτίμηση για ποσοτικούς και μόνο λόγους, πλήττεται, επιπλέον, και η αρχή της ισότητας. Η αρχή της ισότητας δοκιμάζεται εντονότερα στην περίπτωση υποψηφίου με εκλογική δύναμη μικρότερη του 20% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Τότε και αντί να λάβει τις μονάδες που  αναλογούν στα έγκυρα ψηφοδέλτιά του, σε όποιο ύψος και εάν ανέλθουν, τελικά, όχι μόνο δεν θα κριθεί στο σύνολο των νομοθετημένων κριτηρίων αλλά και, αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία, ενώ συνυποψήφιοί του με μικρή υπέρβαση του «εκλογικού κατωφλίου» θα αποκτήσουν το προνόμιο να επιλεγούν ακόμη κι αν υπολείπονται εμφανώς στα λοιπά κριτήρια.

Επομένως, επειδή η απαίτηση ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στη μυστική ψηφοφορία κάθε σχολικής μονάδας και ελάχιστης εκλογικής δύναμης για κάθε υποψήφιο αντίκειται στις αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας, οι συγκεκριμένες επιλογές του κανονιστικού νομοθέτη είναι ακυρωτέες.

ΙΙ. Κατά την αποτίμηση του συγκεκριμένου κριτηρίου με μυστική ψηφοφορία πλήττονται η αρχή της αξιοκρατίας και η αρχή της διαφάνειας με έναν ακόμη τρόπο. Συγκεκριμένα, απόρροια ιδίως της αρχής της διαφάνειας, αλλά και επιταγή του κράτους δικαίου, αποτελεί η υποχρέωση αιτιολόγησης των ατομικών διοικητικών πράξεων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι ατομικές διοικητικές πράξεις είναι το αποτέλεσμα αξιολογικών κρίσεων και όταν αυτές εκδίδονται με διακριτική ευχέρεια. Ιδιαίτερη περίπτωση αιτιολογίας υφίσταται όταν η ατομική διοικητική πράξη είναι προϊόν απόφασης συλλογικού οργάνου και έχει ως αντικείμενο την επιλογή συγκεκριμένου προσώπου. Τότε κάθε μέλος του οργάνου οφείλει να εξηγήσει ότι ψήφος του είναι σύμφωνη με κριτήρια επιλογής που θέτει ο νόμος κι έτσι η αιτιολογία της πράξης συγκροτείται από τις επιμέρους αιτιολογήσεις των ψήφων που συγκεντρώνει το επιλεγέν πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας ή μη της αιτιολογίας τέτοιων πράξεων. Εννοείται ότι τέτοια υποχρέωση αιτιολόγησης της ψήφου τους δεν έχουν τα μέλη συλλογικών οργάνων, όταν κατά νόμο η επιλογή δεν εξαρτάται από ουσιαστικά κριτήρια.

Στην υπό κρίση περίπτωση το άρθρο 14 παρ.4 ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρο 19 ν. 4327/2015 ορίζει ότι για το κριτήριοτης συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου διευθυντή σχολικής μονάδας, το οποίο από τη φύση εμπεριέχει αξιολογική κρίση, αφού ο νόμος δεν ορίζει ότι λαμβάνει τις αντίστοιχες 12 μονάδες το δημοφιλέστερο μέλος του συλλόγου διδασκόντων, εκτιμώνται «στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου.

Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». Μάλιστα, πάντα κατά την ίδια διάταξη, «ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη: τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις».

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η επιλογή, τόσο με τις προσβαλλόμενες πράξειςόσο και με τις διατάξεις, από τις οποίες φέρονται αυτές να αντλούν τη νομιμότητα της έκδοσής τους, του μέσου της μυστικής ψηφοφορίας για την αποτίμηση και αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου παραβιάζει βάναυσα και πάλιτις αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, όπως επίσης και την αρχή του κράτους δικαίου, καθώς με το μέσο αυτό είναι αδύνατος ο ευρύτερος νομικός και ο ειδικότερος δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας των ψήφων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, αφού από τη φύση της η μυστική ψήφος δεν αιτιολογείται.

ΙΙΙ. Σε συνέχεια των παραπάνω, αντίθετη προς την αρχή της αξιοκρατίας είναι η νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 14 παρ.4 ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρο 19 ν. 4327/2015) ότι «στην ψηφοφορία συμμετέχουν και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί», καθώς με τον τρόπο αυτό η σταδιοδρομία ενός δημοσίου υπαλλήλου, μέσω της αποτίμησης του αν το ίδιο ως άνω κριτήριο συντρέχει στο πρόσωπο του, δηλαδή στο πρόσωπο ενός εκτελεστή της θέλησης του κράτους (άρθρο 103 παρ.1 Σ) που προσλήφθηκε με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας (άρθρο 103 παρ.7 εδ.β` Σ), αλλά και υπηρετεί με αυξημένες εγγυήσεις προσωπικής ανεξαρτησίας (άρθρο 103 παρ.4 Σ), εξαρτάται και από την ανέλεγκτη και αναιτιολόγητη ισόκυρη ψήφο προσώπων που εργάζονται περιστασιακά στο δημόσιο (άρθρο 103 παρ.8 Σ) χωρίς η επιλογή τους για την παροχή της εργασίας τους να έχει γίνει με τις ως άνω αυξημένες εγγυήσεις.  

4. Στην προσβαλλόμενη απόφαση κατοχυρώνεται ως μέσο έκφρασης της προτίμησης των μελών του οικείου συλλόγου διδασκόντων το ψηφοδέλτιο (άρθρο 8). Σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και κάθε εκλογέας επιλέγει τον εκλεκτό του, θέτοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του. Μαζί με το έντυπο διανέμεται, επίσης, λευκό ψηφοδέλτιο, το οποίο, όταν εξαχθεί από το φάκελο, καταμετράται στα έγκυρα.

Το λευκό διακρίνεται σαφώς τόσο από το έγκυρο όσο και από το άκυρο ψηφοδέλτιο. Αντανακλά διακριτή μορφή έκφρασης της βούλησης του εκλογέα. Όποιος ψηφίζει λευκό, αποδοκιμάζει και απορρίπτει τις προτεινόμενες επιλογές, σε αντίθεση με εκείνον που σταυροδοτεί, δηλαδή προκρίνει μια από αυτές. Συνεπώς, η εξομοίωση του λευκού με το έγκυρο, όπως προβλέπεται στην προσβαλλόμενη πράξη, είναι προφανώς συστηματικά εσφαλμένη, ταυτίζει αυθαίρετα δύο διακριτές μεταξύ τους επιλογές και αυξάνει σε βάρος του υποψηφίου με τη μικρότερη εκλογική δύναμη τη βάση υπολογισμού για τη συμμετοχή του στην αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο-προσωπικότητα-γενική τους συγκρότηση, «σπρώχνοντάς τον εντέλει εγγύτερα στον αποκλεισμό από την αποτίμηση του συγκεκριμένου κριτηρίου. Έτσι, νοθεύεται, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, η εκφρασμένη βούληση στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και πλήττονται, στο σκληρό τους πυρήνα, οι αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η επίδικη πρόβλεψη της προσβαλλόμενης πράξης είναι ακυρωτέα, προεχόντως ως παράνομη και, σε κάθε περίπτωση, παντελώς αναιτιολόγητη.

V.Περίληψη των νομικών ζητημάτων

Με την παρούσα αίτηση τίθεται κυρίως το ζήτημα της συμβατότητας με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας συστήματος επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως αυτό μεταρρυθμίστηκε με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4327/2015. Επίσης τίθεται το ζήτημα της απουσίας νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση της πρώτης προσβαλλόμενης.   

 

Σχόλια (31)

 
Εκπαιδευτικός
25 Νοε 2015 22:30

@ΠΕ19
Φίλε πληροφορικέ, ασφαλώς και θα ήθελα να με αποκαλείς "φίλο", όπως άλλωστε το ίδιο κάνω κι εγώ για σένα και για όλους τους σχολιαστές, ασχέτως αν κάποιες φορές ορισμένοι με έχουν αντιμετωπίσει πολύ επιθετικά - πράγμα που κι εγώ έχω κάνει σε κάποιες περιπτώσεις. Φυσικά με κάποιους έπαψα πια να ανταλλάσσω σχόλια, όταν σιγουρεύτηκα για την κακή τους προαίρεση. Μαζί σου νομίζω πως οι διαφωνίες μας εκφράζονται σε κόσμιο επίπεδο.
Κι επειδή ρωτάς τη γνώμη πάνω σ' αυτό που γράφεις, ήδη έχω αναφερθεί πολλές φορές σε προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν και να εξορθολογίσουν το σύστημα επιλογής. Λίγο παραπάνω πρόσθεσα μια καινούργια ιδέα απαντώντας στον @Νικ κι έχω γράψει ακόμη ένα σχόλιο που δε βλέπω ακόμη να έχει εμφανιστεί, όπου περιγράφω μια αναλυτικότερη πρόταση για ολιγόμηνη διοικητική επιμόρφωση (γύρω στις 50 ώρες) με πιστοποίηση μέσω γραπτής εξέτασης ως προαπαιτούμενο για το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για θέση ευθύνης. Υπάρχουν ιδέες, αρκεί να αποφασίσουμε να ξεφύγουμε από τις δοκιμασμένες συνταγές που δεν έχουν πείσει και τόσο για το αδιάβλητο αποτέλεσμά τους.

 
Εκπαιδευτικός
25 Νοε 2015 19:15

@ΠΕ19
Και μ' αυτές τις ιδέες συμφωνώ! Η ιδέα μάλιστα μιας ολιγόμηνης υποχρεωτικής επιμόρφωσης στη διοικητική, ως προαπαιτούμενο όμως για το δικαίωμα υποψηφιότητας σε θέση ευθύνης, η οποία να πιστοποιείται με επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, θα ήταν μάλλον η πιο αδιάβλητη διαδικασία. Θα αποθάρρυνε επίσης πολλούς που βλέπουν το διευθυντηλίκι μόνο ως μέσο ικανοποίησης του εγωισμού τους ή ως μέσο αύξησης του εισοδήματός τους ή ως τρόπο να την αράξουν γιατί βαρέθηκαν να κάνουν μάθημα!

 
ΠΕ19
25 Νοε 2015 17:26

Να σοβαρευτούμε
Καμία φορά ο στρατός είναι πολύ ποιο μπροστά από την υπόλοιπη κοινωνία, Συνήθως οι Διοικητές μονάδων φοιτούν 1 χρόνο στην Ανώτατη σχολή Πολέμου, μετά από εξετάσεις, γιατί να μη γίνει κάτι παρόμοιο και για τους Δ/ντες σχολείων ? να δίνει κάποιος δηλαδή εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ να συνυπολογίζονται προσόντα και μετά να φοιτά για 4-6 μήνες σε μια τέτοια σχολή ( Εθνική Σχολή Διοίκησης της Εκπαίδευσης λέω εγώ τώρα ) και μετά να μπορεί γίνει διευθυντής σε σχολική μονάδα ( κάτι τέτοιο πήγε να γίνει με το πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας αλλά το έφαγε η μαργμάγκα ) Ιδιαίτερα Δαπανηρό αλλά τότε ούτε βλακείες να ψηφίζει ο σύλλογος ούτε Σικέ συνεντεύξεις ούτε τπτ ΑΣΕΠ εξετάσεις Σχολή και Διοίκηση. Από τα στελέχη αυτά συγκροτούνται τα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ και ούτε βλακείες για 15ετή υπηρεσία ούτε δημοκρατικοφανής αποφάσεις που ορίζονται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης ούτε τίποτα.

 
Εκπαιδευτικός
25 Νοε 2015 15:20

@Νικ
Γιατί όχι; Εγώ συμφωνώ απολύτως. Κι εκεί θα δούμε πόσοι έχουν τα ουσιαστικά προσόντα για ανάληψη θέσης ευθύνης. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να επικαλείται χίλια μύρια προσόντα, αλλά κανένα απ' αυτά να μην έχει πραγματικό αντίκρυσμα στην άσκηση τέτοιων καθηκόντων. Και φυσικά εκεί θα δούμε πόσοι θα κριθούν άξιοι απ' αυτούς που διαλαλούν τις τρομερές τους γνώσεις, αλλά δεν μπορούν καλά καλά να αρθρώσουν μια σωστή πρόταση στα ελληνικά. Επειδή λοιπόν scripta manent, συμφωνώ απολύτως μ' αυτή την πρόταση!

 
Νικ
25 Νοε 2015 01:16

Ούτε εκλογές, ούτε συνέντευξη για να γίνει κανείς διευθυντής.

Γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις σε θέματα διαχείρισης καταστάσεων- ψυχολογίας - νομοθεσίας - παιδαγωγικών με ερωτήσεις και ανάπτυξη θέματος στο στυλ των εξετάσεων του Β' επιπέδου + κάποια μοριοδότηση από τα τυπικά προσόντα.

 
Μαχόμενος Εκπαιδευτικός
23 Νοε 2015 13:26

Η συνέντευξη ενώπιον ενός αξιοκρατικά επιλεγμένου ΠΥΣΔΕ, με μαγνητοφώνηση και τεκμηρίωση της βαθμολογίας του υποψηφίου, όπου θα επισημαίνονται τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν την πιθανή χαμηλή βαθμολογία, σε συνδυασμό με ένα απλό και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και η τεκμηριωμένη άποψη του Συλλόγου διδασκόντων είναι προτιμότερη από την προηγούμενη διαδικασία της αναιτιολόγητης εκλογής. Φυσικά ο παλαιότερος νόμος είναι πιο δίκαιος από το τωρινό έκτρωμα που υποβαθμίζει πλήρως την επαγγελματική ανάπτυξη και παραβιάζει κατάφωρα τη συνταγματική αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών

 
PE19
23 Νοε 2015 13:22

@xristos
Σωστός!Το καλύτερο κλήρωση την 1/9 για 1 χρόνο και με περίοδο τον αριθμό των εκπαιδευτικών του σχολείου.
@Εκπαιδευτικός
Φίλε ( μπορώ να σε αποκαλώ έτσι μετά από τις πολλές μας συνομιλίες εδώ) σου είπα αν συγκρίνεις τα δύο συστήματα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι περισσότερο αξιοκρατικός και λιγότερο επικίνδυνος (ο 4327 είναι). Φυσικά και πρέπει να υπάρξει καλύτερο σύστημα μόνο που θα ήθελα να μου το προτείνεις ? ποίο είναι ? Φυσικά όχι το χειρότερο έκτρωμα που προτείνεται για τους Δ/ντες εκπαίδευσης εκεί ελπίζω να συμφωνούμε. Μεταξύ 2 κακών επιλέγεις το λιγότερο κακό ή τουλάχιστον αυτό το οποίο δεν διχάζει συλλόγους, δεν αποκλείει αξιόλογους συναδέλφους και δεν είναι άδικος τώρα αν εμείς στο επίπεδο εφαρμογής τον κάνουμε σαν τα μούτρα μας να βάλουμε δικλίδες ασφαλείας ίσως περισσότεροι εκπρόσωποι στο συμβούλιο. Πες μου !

 
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.
23 Νοε 2015 11:34

Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι πλήρως αξιοκρατικό σύστημα δεν υπάρχει. Άλλωστε και τώρα με την εκλογή διευθυντών με ψηφοφορία (με τα χίλια λάθη που είχε) πάλι εξελέγει το 80% των ίδιων διευθυντών. Όσο για τα μεταπτυχιακά και λοιπά επιπλέον πτυχία, επιμορφώσεις κλπ, έχει παραγίνει το κακό. Τα επιπλέον στοιχεία τα παίρνει κάποιος επειδή το θέλει και για να γίνει καλύτερος εκπαιδευτικός. Για εμένα κακώς μοριοδοτούνται Ίσως η εμπειρία θα μπορούσε να είναι ένα κριτήριο σοβαρό.

Οπότε θα ρίξω μια άλλη πρόταση που ίσως είναι και η μοναδική "αξιοκρατική" λύση:
Εκλογές με κλήρωση στις 1/9 με ετήσια θητεία.
Θα συμμετέχουν όλοι στην κλήρωση είτε επιθυμούν είτε δεν επιθυμούν να γίνουν διευθυντές και θα αναλάβουν είτε το θέλουν είτε όχι για ένα χρόνο την διαχείριση του σχολείου.

Το μοναδικό κριτήριο να είναι η 5ετής διδακτική και μόνο εμπειρία. Και όταν λέμε διδακτική εμπειρία να είναι η πραγματική διδακτική όχι "διευθυντιλίκια", γραφεία, γρασυπ, κεσυπ και άλλες θέσεις που έχουν βαφτιστεί διδακτική εμπειρία.

Επιμένω στην εμπειρία γιατί είναι το μοναδικό προσόν που λαμβάνεται υπόψιν πλέον παγκοσμίως και όχι τα επιπλέον πτυχίο παρά μόνο ο βασικός τίτλος σπουδών στην ειδικότητα.

Για σκεφτείτε το έστω και λίγο: Εκλογές με κλήρωση στις 1/9 με ετήσια θητεία.

 
Εκπαιδευτικός
23 Νοε 2015 09:22

ΠΕ19
Έτσι μπράβο! Αυτή λοιπόν είναι η απόλυτη ετυμηγορία: Ο νέος νόμος είναι αντισυνταγματικός και άδικος, οπότε φουλ όπισθεν ολοταχώς. Σ' εκείνον τον αξιοκρατικότατο και απολύτως αδιάβλητο νόμο, ο οποίος δεν άφηνε κανένα περιθώριο για αδικίες ή παρεμβάσεις. Τζάμπα αναλωνόμαστε τόσο καιρό να λέμε διάφορα και να χαλάμε τις καρδιές μας. Για ποιο λόγο να συζητάμε για κάτι καινούργιο που να μην επιτρέπει κομματικές παρεμβάσεις; Πάμε πίσω λοιπόν. Σ' εκείνους που έχουν δώσει υψηλά μαθήματα δημοκρατικής και παιδαγωγικής ευαισθησίας και νοιάζονταν το δίχως άλλο για το καλό του δημόσιου σχολείου. Πίσω, παιδιά!!!

 
ΠΕ19
23 Νοε 2015 00:47

Ελπίζω το ΣτΕ να βγάλει αντισυνταγματικό το νόμο και να επανέλθει ο 3848 αυτούσιος. Η μοριοδότηση, η διαδικασία οι αποκλεισμοί όλα είναι είναι εντελώς μα εντελώς άδικα.
Ελπίζω μόνο το υπουργείο να μη φέρει κανένα νόμο όπως αυτόν που σχεδιάζει για τους Δ/ντες εκπαίδευσης με την ψηφοφορία και την συνέντευξη γιατί θα είναι μια ακόμα αστοχία και μια ακόμα παλαβομάρα του.

 
Δημοκρατικοφάνειας δημοκρατικόπληκτη πατρίδα μου
22 Νοε 2015 01:00

Στις επιλογές το κριτήριο έπρεπε να είναι η επάρκεια (ή η ανεπάρκεια ως είθισται)! Η επάρκεια αποδεικνύεται, απόλυτα φυσικά ποτέ, από συγκεκριμένα μετρήσιμα προσόντα. Και δεν εννοώ το πόσο "επιδέξια" είναι η γλώσσα του ενδιαφερόμενου! Δεν μπορεί για την οποιαδήποτε εργασία και μάλιστα στο Δημόσιο που υποτίθεται οτι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (στην Ελλάδα επιλέγουμε την ... "δημοκρατική επιλογή" με κριτήρια φυσικά κομματικά, φιλικά, "δουναιλαβείν"-κάνε και μερικές πιρουέτες να σε ψηφίσω και όταν ... "ΕΓΩ" ..σε κάνω Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, ΄΄έ, τότε και να .... μπορώ! Να αποφασίσουμε δημοκρατικά: Να αναπνεύσουμε; Ή όχι; Και αναλωνόμενοι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να μένουμε στο κοσκίνισμα! Μιλάμε για Δημοκρατία εδώ, εμείς δώσαμε τα φώτα στους κουτόφραγκους, δεν ξέρουμε εμείς; Αυτοί ήταν στα δέντρα τότε και στις σπηλιές!!!!! Και εμείς ολοένα και γρηγορότερα πλησιάζουμε, όχι τη Βουλγαρία, αλλά την Αίγυπτο!

 
Κώστας
21 Νοε 2015 23:18

Η γνώμη των μελών του Συλλόγου για την αξιολόγηση του Διευθυντή χωρίς αιτιολογία (=μυστική ψηφοφορία), είναι ένα είδος κουκουλοφορίας.
Στις εκλογές Διευθυντών σχολικών μονάδων του Ιουνίου 2015, σε ένα σχολείο, ο υπάρχων Διευθυντής, οτι κάποιοι καθηγητές του σχολείου του προβάλλουν (=προεκλογικός αγώνας) υποψήφιο Διευθυντή άλλον, άγνωστο στους υπολοίπους καθηγητές, πριν ακόμη ανακοινωθούν οι προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος υποψήφιος να ανήκει στην κυβερνώσα παράταξη που είχε συγγενικούς δεσμούς με βουλευτή της.
Ο διαφημιζόμενος υποψήφιος Διευθυντής στο σχολείο του πήρε τρεις ψήψους στους 20, ενώ στο σχολείο που διαφημίστηκε πήρε 12 ψήψους στους 18.
Ποιός από τους δύο Συλλόγους ψήφισε σωστά; Ο Σύλλογος που τον γνώριζε ή ο Σύλλογος στον οποίο διαφημίστηκε (=έκανε προεκλογικό αγώνα); Ποιά ήταν η αποτίμηση των κριτηρίων των μελών του ενός Συλλόγου και ποιά του άλλου;
Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να ήταν γνωστή η αποτίμηση των κριτηρίων των μελών των δύο Συλλόγων, ώστε ο Διευθυντής ο οποίος αξιοπρεπώς δεν έκανε προεκλογικό αγώνα στο σχολείο του (=δεν μοίρασε υποσχέσεις) να μπορεί να βρεί το δίκιο του;

 
geo@nastrantin
21 Νοε 2015 20:07

Πραγματικα τετραγωνη λογικη και αναμφισβητητες οι προθεσεις των νυν κρατουντων. Απορω ποιος μπορει να εχει καποιο αντεπιχειρημα και οποιο θα ειναι αυτο, πλην των αναρθρων κραυγων για δημοκρατια στην επιλογη και άλλα τετοια φαιδρά.

 
Δημοκρατικοφάνειας δημοκρατικόπληκτη πατρίδα μου
21 Νοε 2015 18:16

Καιρός δεν είναι, τριάντα χρόνια μετά, να γίνει αντιληπτό οτι και η .....επιλογή, ...."πρόταση" των Συλλόγων Διδασκόντων για υποδιευθυντή/ές (1566 γαρ, στοιχειοθετημένος από συνδικαλιστές) των σχολείων ΡΗΜΑΞΕ όχι μόνο τα σχολεία, αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ. Που με ψευδεπίγραφες "δημοκρατικές διαδικασίες" εγκαθίδρυσε "πηγαδάκια" (να μη τα χαρακτηρίσω όπως αρμόζει); Που μέσα σε αντικρουόμενες "δημοκρατικές" ή "αντιδραστικές" (ποιές είναι ποιές αναρωτιέμαι χρόνια τώρα!) "τοποθετήσεις" του ενός...πηγαδιού ή του άλλου, προσπαθεί ο έρμος ο καθηγητής να ασκήσει διδακτικά ή και υπηρεσιακά του καθήκοντα. Ποιοί ήταν οι εκμαυλιστές και οι προδότες του; Το τίμητα της ΤΟΣΗΣ "δημοκρατίας" που χρόνια και χρόνια "απολαύσαμε", δίνοντας και παραδείγματα "ομαδικού πνεύματος συνεργασίας στους μαθητές" σημερινούς και αυριανούς πολίτες και πολιτικούς, πανάκριβο!!!! Μια κοινωνία της σιωπής, όχι των κακών και μοχθηρών και γκαιμπελίσκων, αλλά δυστυχώς των καλών, φιλήσυχων ανθρώπων της, που όταν βρίσκονται μπροστά στα αποτελέσματα της σιωπής τους ποτέ δεν είχαν ακούσει, δεν ήξεραν, δεν φανταζόντουσαν! Πόσο κρίμα! Μήπως εντατικά μαθήματα του τί είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τί ατομική και τι συλλογική ευθύνη, μας έβγαζαν από το ΑΠΑΤΟ ΠΗΓΑΔΙ που απορρόφησε τα πάντα;

 
Mr Νίκος
21 Νοε 2015 17:07

Ακούστε τι θα γίνει
Όπως ακριβώς η κυβέρνηση καλεί σε απεργίες εναντίον των δικών της αποφάσεων "για να διαμαρτυρηθούμε για τα μνημόνια, για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε κτλ" το ίδιο θα κάνει και τώρα
Ρε παιδιά, θα πει, το κακό ΣτΕ μας ανάγκασε να βάλουμε τη συνέντευξη, εμείς θέλαμε μόνο την ψηφοφορία, διαμαρτυρηθείτε
Επίσης, με τη συνέντευξη δεν θα βάλουμε τους δικούς μας, αλλά θα εγγυηθούμε την αξιοκρατία και μπλα μπλα μπλα...

 
kyr
21 Νοε 2015 16:06

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπεται να προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής στελεχών ένα μήνα πριν τις κρίσεις; Γιατί το δεχόμαστε εμείς και το συνδικαλιστικό μας όργανο; Αν αυτό δεν είναι φωτογραφική ρύθμιση τότε τι είναι; Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λιγότερο από ένα εξάμηνο από την ψήφιση του νέου, αξιοκρατικού και δημοκρατικού νόμου επιλογής διευθυντών, το ίδιο το Υπουργείο τον απαξιώνει, όταν δηλώνει πως Υποψήφιος Διευθυντής Εκπαίδευσης αυτή τη φορά, ακόμη κι αν διαθέτει προσόντα, χρόνια και την πλειοψηφία των ψήφων, μπορεί κατά τη συνέντευξη να κριθεί ακατάλληλος για το διοικητικό καθήκον, για το οποίο είναι υποψήφιος! Άρα το ίδιο το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι ο τρόπος επιλογής στελεχών του Ιουνίου δεν ήταν ο ιδανικότερος κι η θεραπεία του .... είναι η συνέντευξη! Εγώ αυτό το λέω ανερυθρίαστη απόπειρα δημιουργίας κομματικού κράτους και βλέπω κάποιους να μαλώνουν για τα μεταπτυχιακά...

 
ναστραντιν χοτζας
21 Νοε 2015 14:37

to Στράτος

1. Μόνο αν δω τον τίτλο του δικαστηρίου στο έγγραφο της κλήσης των διαδίκων, θα καταλάβω σε ποιο στάδιο βρίσκεται πραγματικά η υπόθεση.

2. Εφόσον η υπόθεση έχει δημόσιο ενδιαφέρον... κι οι προσφεύγοντες (ή οι φίλοι τους) ξεκίνησαν την δημοσιοποίηση της υπόθεσης εδώ και καιρό, οφείλουν οι ίδιοι να δημοσιοποιήσουν εδώ το κείμενο της έκθεσης (ή εισήγησης). Αφού το έχουν παραλάβει ήδη.

3. Από όλη αυτή την κατάσταση μη πληροφόρησης, εκτιμώ ότι γίνεται μόνο σπέκουλα. Σπέκουλα με προφανή κομματικά οφέλη (κομματικού χώρου που πνέει τα λοίσθια). Αν υπήρχε κάτι το ευνοϊκό στην έκθεση ή στην εισήγηση, ήδη θα το είχαν βγάλει!

4. Και στην περίπτωση που το δικαστήριο αναπέμψει τον ισχύοντα νόμο για "βελτίωση υπέρ της αξιοκρατίας" , οι σανελ θα προσθέσουν τη συνέντευξη στο πυσδε-πυσπε, (που το έκαναν ήδη για τους διευθυντές εκπαίδευσης), και δεν θα υπάρξει περίπτωση "λάθους".. να βγει δ/ντής κάποιος "άσχετος".

Οφείλουν να το πάρουν απόφαση οι ταλαντούχοι, οι σοβαροί εκπαιδευτικοί, να μη περιλάβουν στους σχεδιασμούς της καριέρας τους την ενασχόληση με τις θέσεις στελεχών. Είναι 200% πολιτικές θέσεις - δώρα στο νικητή των εκλογών (σε όλα τα επίπεδα στελεχών) - και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι για τα επόμενα 100 χρόνια.

Εδώ το ζήτημα έφτασε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δημόσια (παρέμβαση ενός ευρωβουλευτή στην ομιλία του τσίπρα)... τους ζητήθηκε σαν όρος χορήγησης του δανείου η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης... κι οι τωρινοί κρατούντες έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια !

 
Στράτος
21 Νοε 2015 11:20

@ναστραντιν χοτζας
Ευχαριστώ για τις πολύ σημαντικές διευκρινίσεις σου. Η συζήτηση, όπως λέει το esos, έγινε "στον επταμελή σχηματισμό του Γ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας" επομένως σε ανώτατο επίπεδο. Επομένως δεν χωρά έφεση εκ μέρους του Υπουργείου σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης; Και στην περίπτωση αυτή έχει γίνει ήδη εισήγηση (από τον εισηγητή της υπόθεσης) η οποία έχει δοθεί στους διαδίκους αλλά δεν τη γνωρίζουμε εμείς;

 
Εκπαιδευτικός
21 Νοε 2015 01:10

@ Στράτος
Πολύ σημαντικές και καίριες οι επισημάνσεις σου, φίλε Στράτο. Όντως, το επιχείρημα του υπουργείου, ενώ μοιάζει νομικίστικο και ασήμαντο, είναι τελικά ουσιαστικό, γιατί δεν έχει καμία λογική να καταγγέλλει κάποιος ένα νόμο, τον οποίο ήδη αξιοποίησε για προσωπικό του όφελος! Θεωρώ βέβαιο ότι θα απορριφθεί η προσφυγή, αλλά αναρωτιέμαι κι εγώ τι θα προκύψει, αν γίνει δεκτή. Θα γυρίσουμε πίσω στο καλοκαίρι και θα επαναφέρουμε τους προηγούμενους διευθυντές, δηλαδή λίγο πολύ αυτούς που έχουμε και τώρα (κατά 80%!), μέχρι τη σύνταξη νέου νόμου; Κι αν ο νέος νόμος μπει στα καλούπια του παλιού και αναβιώσει το 7μελές συμβούλιο και η περίφημη συνέντευξη, ελεγχόμενη όμως πλέον από την τωρινή κυβέρνηση, αναρωτιέμαι πόσοι εδώ μέσα θα ξεσηκώσουν ακόμα μεγαλύτερη επανάσταση, αλλά και ίσως νιώσουν τον καημό όσων ποδοπατήθηκαν από εκείνη την αλησμόνητη "αξιοκρατία" του παρελθόντος!
ΥΓ. Παραπέμπω στο προσωπικό μου ιστολόγιο όσους έχουν τη διάθεση να διαβάσουν την παλιά μου καταγγελία για τις κρίσεις του 2011:

 
ναστραντιν χοτζας
21 Νοε 2015 00:48

> Σε περίπτωση που το ΣτΕ κάνει δεκτή την αίτηση των 57 Διευθυντών, σε πόσο χρόνο οφείλει η ηγεσία του Υπουργείου να εφαρμόσει την απόφαση; Επιπλέον, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, εάν γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης από το ΣτΕ επανέρχονται στις θέσεις τους οι πρώην Διευθυντές σχολείων (των οποίων έληξε η θητεία στις 30 Ιουνίου) ή γίνεται επαναπροκήρυξη των θέσεων και νέα επιλογή Διευθυντών και με ποιο νόμο;

Σε ποιο δικαστήριο συζητήθηκε η υπόθεση; στο ανώτερο στάδιο (ΣΤΕ) όπου δε χωρά έφεση ή σε κάποιο Ακυρωτικό Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών;

Εδώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τις διακρίσεις των βαθμίδων των διοικητικών δικαστηρίων και τις ενστάσεις/εφέσεις
http://www.katraslaw.gr/ki/2010-04-19-18-54-42/215--39002010

Αν η υπόθεση συζητήθηκε σε Ακυρωτικό Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου, τότε:

Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που το υπουργείο μπορεί να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της πρωτόδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, νομίζω ότι είναι ως ένα 6μηνο.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από το υπουργείο (Αίτησης ακύρωσης της απόφασης) και περάσει η προθεσμία υποβολής της, τότε η εφαρμογή της απόφασης πρέπει να γίνει άμεσα - και θα πρέπει να εκδοθούν διευκρινιστιές εγκύκλιοι.

Αν δε γίνει άμεσα, αφού εκπνεύει το διάστημα άσκησης ένστασης/αίτησης ακύρωσης, οι προσφυγόντες (αυτοί που δεν έγιναν διευθυντές) μπορούν να προσφύγουν με ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ στο Ειδικό Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αυτό που ελέγχει τις αιτήσεις συμμόρφωσης.

Συνήθως οι αιτήσεις συμμόρφωσης προσδιορίζονται για συζήτηση σε 5-6 μήνες, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμόρφωσης. Κι η νέα απόφαση επί της αιτήσεως συμμόρφωσης, θέλει το χρόνο της.

Οπότε μέχρι εδώ βγαίνει κερδισμένο ως προς το χρόνο το υπουργείο. 1-0

Αλλά, όταν συζητιέται η υπόθεση στο Διοικητικό Δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο ή αλλιώς Συμβούλιο Επικρατείας) την ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης, δίνεται στους διαδίκους η έκθεση (που έχει συντάξει ο εισηγητής της υπόθεσης). Στην έκθεση αναφέρονται όλα τα επιχειρήματα ουσίας ένθεν κι ένθεν και η νομική τους βασιμότητα, οπότε φαίνεται αν θα δικαιωθεί κάποιος ή όχι. Στην περίπτωση που συζητάμε, κανένας δεν αναφέρει τι έγραφε η έκθεση του εισηγητή της υπόθεσης. πού τη διάβασαν-την ξέρουν οι διάδικοι. Κι αν η έκθεση βγάζει σε ισοπαλία (0-0 ή 1-1 ή 2-2 κλπ) πολύ φοβούμαι ότι χάθηκε η υπόθεση. Συνηθίζονται οι σολομώντειες αποφάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, που δε βγάζουν ουσιαστικό νικητή τελικά!

Στην πιο ευνοϊκή περίπτωση, να βγει ακυρωτική απόφαση - και να μην αντιδράσει το υπουργείο με δική του αίτηση ακύρωσης, θα επαναφερθεί ο νόμος που ίσχυε πριν τον συριζονόμο... που βασικά προβλέπει τον αρχαιότερο ως διευθυντή (μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός που κατέχει τον περισσότερο χρόνο στο βαθμό) - και οι περιφερειακές + τοπικές δ/νσεις εκπ/σης θα προκηρύξουν αιτήσεις - διαδικασίες για νέους πίνακες δ/ντών ανά δ/νση εκπαίδευσης κλπ. οι παλιοί (αυτοί που ήταν μέχρι 30-6-15) δε μπορούν να διεκδικήσουν κάτι που δεν είναι νόμιμο, αφού η θητεία τους έληγε στις 15-7. μπορούν να ζητήσουν μόνο το επίδομα θέσης για ως 15-7-15

 
Άννα
20 Νοε 2015 23:19

Σε λίγο για να υπερασπιστείτε το κόμμα θα μας πείτε ότι τόσα χρόνια η παιδεία δεν πήγαινε καλά γιατί οι διευθυντές είχαν μεταπτυχιακά!

 
Pan Pan
20 Νοε 2015 21:41

Κάποιους βλέπω ότι ενοχλεί η επιλογή των δντων να περιλαμβάνει και ψηφοφορία. Να εκλέγονται απο τη βάση του κλάδου. Φαίνεται μερικοί δεν αντέχουν τη δημοκρατία! Γιατί άραγε; Γιατί οι εκπκοί δεν πρέπει να έχουν λόγο για τον υπδντη τους, το δντή τους ακόμη και τον ΔΙΔΕ; Δεν συνεργάζονται μαζί τους; Γιατί για την εκλογή υποδντη απο το σύλλογο διδασκόντων, που υπήρχε απο παλιά, δεν υπήρξε αντίδραση και υπάρχει για τους άλλους; Γνωρίζω τις αιτιάσεις όσων είναι αντίθετοι με την εκλογή. Ισχυρίζονται ότι η διαδικασία της εκλογής παρουσιάζει προβλήματα. Όμως ακόμη και στην περίπτωση που παρατηρηθούν τα γνωστά συμπτώματα που εμφανίζονται σε εκλογές (π.χ. ταξίματα, εκδούλευση κλπ), αυτά θα είναι λιγότερα απ’ όσα θα δημιουργούνταν με την μη τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. Άλλωστε θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία εφαρμόζεται σε κοινωνία ανθρώπων και όχι κοινωνία αγγέλων, επομένως θα δημιουργηθούν και μερικά προβλήματα. Και σε μια δημοκρατία τα προβλήματα επιλύονται μόνο με το βάθεμά της.

 
Στράτος
20 Νοε 2015 17:53

Μην βιάζεστε να προκαταλάβετε την απόφαση του ΣτΕ. Το επιχείρημα των νομικών του Υπουργείου πράγματι δεν ήταν επί της ουσίας αλλά επί της διαδικασίας. Αλλά όσοι ξέρουν στοιχειώδη νομικά, ένας δικηγόρος στηρίζεται σε όλα τα όπλα που του παρέχονται. Και επί της ουσίας όμως: Αλήθεια, πως ένας Διευθυντής ζητά να ακυρωθεί ένας νόμος βάσει του οποίου ο ίδιος εκλέχτηκε Διευθυντής; Αν δεν πιστεύει στην ορθότητα του νόμου, πως έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη;

Το Υπουργείο προχωρά στην επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης με μοριοδότηση και από συνέντευξη αλλά και από ψηφοφορία (από τους Διευθυντές σχολείων). Αν ακυρωθεί η εκλογή Διευθυντών σχολείων γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία στη διαδικασία, θα ακυρωθεί και η επιλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης;

Θα είχε αξία πάντως αν γνωρίζαμε και την περαιτέρω επιχειρηματολογία των νομικών του Υπουργείου, πέραν του αιτήματος απόρριψης της αίτησης ακύρωσης. Την άποψη των 57 Διευθυντών την γνωρίζουμε αναλυτικά (μέσω του esos). Μήπως μπορούμε να πληροφορηθούμε και την επιχειρηματολογία των νομικών της πλευράς του Υπουργείου;

Απάντηση από ένα νομικό επίσης χρειάζεται το ερώτημα: Σε περίπτωση που το ΣτΕ κάνει δεκτή την αίτηση των 57 Διευθυντών, σε πόσο χρόνο οφείλει η ηγεσία του Υπουργείου να εφαρμόσει την απόφαση; Επιπλέον, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, εάν γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης από το ΣτΕ επανέρχονται στις θέσεις τους οι πρώην Διευθυντές σχολείων (των οποίων έληξε η θητεία στις 30 Ιουνίου) ή γίνεται επαναπροκήρυξη των θέσεων και νέα επιλογή Διευθυντών και με ποιο νόμο;

 
Poyet
20 Νοε 2015 16:11

ΑΑ σου προτείνω να βγάλεις από το μπαούλο τα πτυχία και τα "προσόντα" σου και να τα αξιοποιήσεις μέσα στην τάξη. Άλλωστε γι'αυτό δεν τα έχεις; Ή μήπως για να κάθεσαι σε μια καρέκλα μέχρι να συνταξιοδοτηθείς; Και επειδή έχεις μεταπτυχιακό, και καλά είσαι και Ο Διευθυντής; Συνέλθετε! Εκτός κι αν είχατε όλοι εσείς που κατακρίνετε το σύστημα, τόσο γερό δόντι στη συνέντευξη που καταργήθηκε, που σας τσούζει τώρα που μείνατε από έξω. Και μια χαρά δουλεύουν τα σχολεία. Σας προκαλώ, πείτε πού είστε να έρθουμε το δούμε το τάχα μου μπάχαλο που λέτε ότι γίνεται από τους νυν διευθυντές.

 
Εκπαιδευτικός
20 Νοε 2015 15:38

@ΑΑ
Αυτό λέγεται παροξυσμός! Μα τι πράγματα είναι αυτά που μας λέτε; Πώς είναι δυνατόν, προκειμένου να υποστηρίξετε μια κομματική κατεύθυνση, να αραδιάζετε τέτοιες ανακρίβειες; Αυτή την εικόνα βλέπετε εσείς στο σχολείο; Όχι δα! Η λειτουργία των σχολείων ήταν και παραμένει προβληματική, όχι όμως για τους λόγους που προβάλλετε, αλλά γιατί η παιδεία πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση και από τη συστηματική άνωθεν* και έσωθεν* υπονόμευση του κινητήριου μοχλού όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή του εκπαιδευτικού. Πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε όλα αυτά και κάμποσα άλλα μεγάλα και χρονίζοντα προβλήματα που ευθύνονται σε ποσοστό 90% για την κατάσταση που καθημερινά βιώνουμε στο σχολείο εκτρέποντας το ενδιαφέρον μας σε ένα συγκριτικά δευτερεύον ζήτημα, το οποίο ξαφνικά ανάγουμε στη μείζονα αιτία της κακοδαιμονίας;

* Μα είναι δυνατόν να μη μας ενοχλεί που έρχεται ένας διεθνής οργανισμός, όπως η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία σταθερά επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός ως εργαζόμενος βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό ΜΟ χωρίς όμως να υπάρχει και αντίστοιχη μισθολογική κατάταξη, ενώ εδώ πέρα επί χρόνια μας βομβαρδίζουνε τα υπουργεία, αλλά και κάποιοι "πολίτες", ότι αυτά τα στοιχεία είναι πλαστά κι ότι χωρίς αμφιβολία ο Έλληνας εκπαιδευτικός είναι τεμπέλης; Δε νομίζετε πως αυτό είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα;

 
AA
20 Νοε 2015 13:46

Η ζημιά έγινε, είναι δε τόσο μεγάλη που δεν διορθώνεται από αυτή την κυβέρνηση. Όταν χαθεί η αξιοπιστία πάει τέλειωσε η ιστορία. Χάθηκε λοιπόν, τι να ψάχνει κανείς να βρει; Όσο για την λειτουργία των σχολείων, τώρα που απολαμβάνουμε όλη αυτή τη χαλαρότητα (πρώην προσοντούχοι δντές) δεν έχουμε ουδεμία όρεξη να μας την χαλάσουν. Όπως στρώνει κανείς κοιμάται. Ελάτε στα σχολεία να δείτε το χάος αλλά και την απόγνωση . Δεν θα μπορέσουν να το κάνουν και θα χάνεται ο έλεγχος συνεχώς, με πελατειακά κριτήρια "παραβάν - μπερντέ" δουλειά δεν γίνεται. Αλλά μήπως και πολιτεία (πολιτική εξουσία) γνωρίζει τι της γίνεται; Άντε και καλά κρασιά, αλλά μη μας ενοχλείτε τώρα που βλέπουμε πως είναι να ζει κανείς χωρίς άγχος καθημερινό. Γειά σας και με τη νίκη.. Η ελπίδα έρχεται..
Υ Γ Τα πτυχία μας και τα μεταπτυχικά μας, αλλά και τα υπόλοιπα προσόντα, τα χώσαμε στα μπαούλα, μπράβο στην Α..ρ..ι..σ..τ..ε..ρ..ά ? του εξισωτισμού προς τα κάτω. Διώξτε όσοι μπορείτε τα παιδιά σας στο εξωτερικό μακριά από το ελληνικό "αριστερό" ….

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
20 Νοε 2015 13:16

Έτσι κι αλλιώς μέχρι την απόφαση του ΣΤΕ και τις αποφάσεις του Υπουργείου η σχολική χρονιά θα έχει τελειώσει οπότε τον Ιούνιο ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν οι κρίσεις των Διευθυντών έτσι όπως πρέπει και να αποκατασταθεί η αδικία και η αξιοκρατία.
Είναι φοβερό που η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλάβει επιτέλους τι έχει προκαλέσει στα σχολεία και γενικότερα στην Εκπαίδευση με το απερίγραπτα παράλογο αυτό μέτρο.

 
Κώστας
20 Νοε 2015 09:06

Το ΕΑΝ επελέγησαν ως διευθυντές ή δεν επελέγησαν ως διευθυντές τι σχέση έχει με το ΕΑΝ ο νόμος είναι αντισυνταγματικός ή όχι;
ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ!
ΝΤΡΟΠΗ!
«Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει » όπως έλεγαν άλλοι συνάδελφοί τους από αιώνων!
Βιάστε και άλλο την λογική παρακαλώ! Δεν έχει βιαστεί ακόμα επαρκώς ως φαίνεται!....

 
Μιχάλης
20 Νοε 2015 08:44

Προτείνω την απόφαση να την βγάλουν στην αρχή της νέας δεκαετίας.. το 2021.

 
Γιάννης
20 Νοε 2015 08:09

Τον Ιούνιο βλέπω και κρίσεις Διευθυντών σχολείων μαζί με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.