ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Μετά τα Χριστούγεννα τα ονόματα των φοιτητών που μετεγγράφονται

Το υπουργείο Παιδείας, μετά την αποστολή των ΑΦΜ, θα αναμένει την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προχωρήσει στην ανακοίνωση των ονομάτων των φοιτητών που εγκρίνεται η αίτηση μετεγγραφής.
Δημοσίευση: 25/11/2015
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας δεν απέστειλε ακόμη στο υπ. Οικονομικών  τα ΑΦΜ των φοιτητών που έκαναν ηλεκτρονική αίτηση για μετεγγραφή από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από ΤΕΙ σε ΤΕΙ, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των ΑΦΜ  και  η επαλήθευση των οικογενειακών εισοδημάτων που δηλώθηκαν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι   τα ονόματα των φοιτητών που θα πάρουν μετεγγραφή θα ανακοινωθούν μετά τα Χριστούγεννα, αν λάβουμε υπόψη ότι πέρσι και πρόπερσι η διαδικασία υτή διήρκησε περίπου 1,5 με δύο μήνες.

Το υπουργείο Παιδείας, μετά την αποστολή των ΑΦΜ, θα αναμένει την   απάντηση του υπουργείου Οικονομικών,  προκειμένου να προχωρήσει στην ανακοίνωση των ονομάτων των φοιτητών που εγκρίνεται η αίτηση μετεγγραφής.

Η προθεσμία αιτήσεων έληξε στις 16 Νοεμβρίου.

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ υποδοχής, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων ανά Σχολή ή Τμήμα, κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που οι Σχολές/Τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των δικαιούχων μετεγγραφής, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες.

-Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, κατέστη επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων του κεφαλαίου Γ ́ της παρούσης εγκυκλίου, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς του υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) θεωρημένη από δημόσια αρχή, σχετικά με το λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς

6. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

7. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/ φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:

α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και

β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων

8. Βεβαίωση πρόσβασης για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ και βεβαίωση συμμετοχής στις
πανελλαδικές εξετάσεις για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ Α ́, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

9. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

10. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία να φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β ́) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.

11. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας :

α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α ́120), στην περίπτωση που ο αιτών
δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας,

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

12. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας:

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και
άνω,

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

13. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β ́ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις

α) Πιστοποιητικό της επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

14. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών: α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ)

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

Σημειώνεται ότι: σε περίπτωση που η συνδρομή των μοριοδοτημένων στην αίτηση κριτηρίων  δεν αποδειχθεί από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται είτε για όλα τα δηλωθέντα και μοριοδοτηθέντα κριτήρια είτε για κάποιο από αυτά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ ́ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ). Στη συνέχεια τροποποιείται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο κυρωμένος πίνακας δικαιούμενων μετεγγραφή ως προς τη διαγραφή των ανωτέρω αιτούντων.

Σχόλια (5)

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26 Νοε 2015 09:09

τα περισσότερα παιδιά που περιμένουν μετεγγραφή ΔΕΝ πήγαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στον τόπο εισαγωγής των λόγω αδυναμίας οικονομικής των νοικοκυριών τους!!!! περιμένουν το αποτέλεσμα των μετεγγραφών.αλλά που να το καταλάβουν οι φωστήρες ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ απο την αρχή του σχολικού έτους.
ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ), ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ....ΕΙΔΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕΝ!!!

 
Γιώργος
25 Νοε 2015 23:18

Μήπως η κύρωση από τον Υπ Παιδείας είναι τυπική διαδικασία; Από τη στιγμή που το Υπουργείο έχει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις μήπως πρέπει να τις στείλει στις αντίστοιχες γραμματείες ώστε να γίνει η προσκόμιση των δικαιολογητικών; Παράλληλα μπορεί να γίνει η αναζήτηση των οικονομικών στοιχείων και η σύγκριση με αυτά που έχει υποβάλλειο φοιτητής. Ετσι όλη η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο χρόνο και τα παιδιά να μη χάνουν το χρόνο τους.

 
Αγανακτισμένος Πολίτης
25 Νοε 2015 19:35

Οι άνθρωποι δεν μπορουν να διαχειριστουν ΤΙΠΟΤΑ ! ,οι ηλεκτρονικές αιτήσεις τους μαραναν ,στην ουσια απλά συγκένρτωσαν τα στοιχεια σε μια βαση ,αν το εκαναν σωστα και αυτό μετα απο 20-25 ημέρες ! Τα παιδια έχουν χασει στο εξαμηνο ,συγγραμματα δινονται μεχρι 23 Δεκ και σε πολλά τμηματα π.χ στο ΑΠΘ εξετασεις στα εργστηρια αρχιζουν μετα τις 8-10 Γενάρη ...Εχω ενα παιδι στην Αθηνα και το αλλο στη θεσ/κη τι να λέμε τωρα .

 
ΚΩΣΤΑΣ
25 Νοε 2015 13:47

Τουλάχιστον να μας εξηγήσουν απο που θα πάρουν συγγράμματα; που θα δώσουν τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου; αν κατα τύχην περασουν καποιο μάθημα θα το κατωχυρώσουν; θα υπάρχει αντιστοιχο μάθημα στην σχολή που θα πάρουν μεταγραφή; ποιός μπόρεσε να στειλει το παιδί του αυτούς τους μήνες στη σχολή που πέρασε έχοντας και άλλο παιδί σε άλλη πόλη;
Αυτά τα αυτονόητα κανείς δεν τα καταλάβαινει γιατί δεν ξέρουν τι θα πει κρίση
Δεν χρειάζονται χρήματα θέληση χρειάζεται. Αλλα.........................................
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ

 
Μανώλης
25 Νοε 2015 12:42

Καλό Πάσχα δηλαδή!...
Πάει η χρονιά των παιδιών. Που να καταλάβουν την αγωνία των οικογενειών και τα έξοδα αυτών..., τέτοια αδιαφορία από τους δήθεν αριστερούς δεν την περιμέναμε..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ