ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ: Να μετονομαστούν τα ΤΕΙ « Τεχνολογικά Πανεπιστήμια» το Ε.Π. σε μέλη ΔΕΠ, οι πρόεδροι Πρυτάνεις και να χορηγούν διδακτορικά

Δημοσίευση: 26/11/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σειρά προτάσεων ενόψει του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ που ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μέσω του Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία , ετοίμασε η  Επιτροπή των προέδρων ΤΕΙ.

Ειδικότερα  οι πρόεδροι των ΤΕΙ προτείνουν:

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και  την  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών και

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια  και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

2. Εφεξής, όπου σε διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλου νομικού κειμένου αναφέρεται ο όρος «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» ή «Τ.Ε.Ι.» νοείται το «Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο».

Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  νόμου  ισχύουν  οι  ακόλουθοι  ορισμοί,  οι  οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:

α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.

γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι.

δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΕΘ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ  ΓΙΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και τα νομοθετήματα που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να στοχεύουν:
•    Στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με δυνατότητα απονομής διδακτορικών διπλωμάτων.
•    Στην ενοποίηση της ορολογίας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης.
•    Στην ισότιμη αντιμετώπιση και εκπροσώπηση του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις δομές χάραξης στρατηγικής του ΥΠΠΕΘ.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4009/2011
Άρθρο …

Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και  την  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια  και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
2. Εφεξής, όπου σε διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλου νομικού κειμένου αναφέρεται ο όρος «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» ή «Τ.Ε.Ι.» νοείται το «Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο».

Άρθρο …
Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  νόμου  ισχύουν  οι  ακόλουθοι  ορισμοί,  οι  οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι.
δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

Άρθρο …
Αρμοδιότητες Συμβουλίου και Συγκλήτου

1. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 10 (σημ. αρμοδιότητες Συμβουλίου) του άρθρου 8  του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,».
2. Η περίπτωση ιη’ της παραγράφου 20 (σημ. αρμοδιότητες Συγκλήτου) του άρθρου 8  του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναριθμείται σε ιθ΄ και προστίθεται περίπτωση ιη’:
«ιη) την έγκριση των τροποποιήσεων του τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού του ιδρύματος».
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 8  του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«17. α) Ο πρύτανης ορίζει για την υποβοήθησή του έργου του καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αντιπρυτάνεις, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, με απόφασή του που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Με την απόφαση ορισμού των αντιπρυτάνεων καθορίζεται και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Οι υπηρετούντες αναπληρωτές πρυτάνεις εφεξής νοούνται ως αντιπρυτάνεις.

Άρθρο …
Γραμματέας

Η αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο γραμματέας επιλέγεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος, …»

Άρθρο …
Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό

1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) για τα Πανεπιστήμια και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) για τα ΤΕΙ, για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού επιστημονικού και οργανωτικού έργου ισχύουν για όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των Επίκουρων Καθηγητών και Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Δ του άρθρου 4 του ν.2916/2001 (Α’ 114).
3. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε υποψήφιοι Διδάκτορες είτε άτομα εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες δια πράξεως του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη της έρευνας, της διδασκαλίας, του κλινικού έργου, την προώθηση, αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης της γνώσης, την οργάνωση σεμιναριακών κύκλων εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού χαρακτήρα.
β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του Τομέα και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη.
 γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) στην περίπτωση Τ.Ε.Ι.
δ) Λεπτομερειακά θέματα για την  πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’  της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού αυτού γίνεται από κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι., χρήση ταμειακών διαθεσίμων του Ιδρύματος προηγουμένων ετών, υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ευρωπαϊκά κονδύλια. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
5. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.
6. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.

Άρθρο …
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ

Οι απόφοιτοι εισαγωγικών κατευθύνσεων ή κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου, σε Τμήματα ΤΕΙ που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» από συγχώνευση παλαιοτέρων Τμημάτων με θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα,  συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών Τμημάτων τα οποία αντιστοιχούν στην κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και νεότερους.             

Άρθρο …
Διδακτορική διατριβή – Προγράμματα διδακτορικών σπουδών

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»

Άρθρο …
Συμβούλιο της ΑΔΙΠ

Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: αα) στη σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων για τους υποψήφιους της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, ββ) στη σύνοδο των Πρυτάνεων των Τ.Ε.Ι.  για τους υποψήφιους της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, και γγ) στη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τους υποψήφιους της περίπτωσης στ’ της ίδιας παραγράφου. Εκάστη σύνοδος, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών της και με αιτιολογημένη απόφαση επιλέγει τα αντίστοιχα μέλη της ΑΔΙΠ από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.»

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο …
Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση
1.  Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και οι συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με: α) με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), β) το ΠΔ 407/80 (Α’ 112), και γ) το ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις  δυνάμει Υπουργικών Αποφάσεων ή χρήση ταμειακού υπόλοιπου προηγουμένων οικονομικών ετών  των Ιδρυμάτων.
2. Συμβάσεις Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) ή Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) ή ΕΛΚΕ, που λειτουργούν μέσα σε αυτά και φυσικών προσώπων τα οποία απασχολήθηκαν και απασχολούνται σε αυτά με οποιαδήποτε νομική σχέση, οι οποίες:
α) έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
β) έγιναν σε εκτέλεση ομόφωνων αποφάσεων των οργάνων Διοίκησής τους,
γ) αφορούσαν στην αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και ασφάλειας των χώρων εγκαταστάσεων κυριότητας, χρήσης και εγκατάστασής τους και
δ) δεν επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύφθηκαν από ίδιους πόρους, είναι νόμιμες.
Οι ανωτέρω δαπάνες οι οποίες καταβλήθηκαν για τον σκοπό αυτό και αφορούν σε αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα και κάθε είδους παροχές των ανωτέρω φυσικών προσώπων, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
3.  Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985, εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων αυτών.
4. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των ερευνητών φορέων.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως ακολούθως:
«ε) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114)».
6. Οι διατελούντες Πρυτάνεις και Πρόεδροι των ΑΕΙ ασκούντες ενεργώς τα καθήκοντά τους δύναται να εξαντλήσουν την τετραετή θητεία τους ανεξαρτήτως  καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας
7. Η παράγραφος 1. α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195/06-09-2011) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης γίνεται με την εκάστοτε διαδικασία της περίθαλψης των ανασφαλίστων και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης είναι άμεση με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 συμπληρώνεται ως εξής: «Κατ΄εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο Κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ».

Σχόλια (34)

 
μητρόπουλος
18 Ιαν 2016 16:47

Ενώ τα ΤΕΙ ειναι κατα πολύ ανώτερα των ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ, λες και ζούμε σε άλλη χώρα και δεν ξερουμε τι εστί ΤΕΙ, ή οτι το ΤΕΙ αθηνών δεν έχει καμμία σχέση με τα άλλα, τα περιφερειακά ειναι πολύ καλύτερα. Πλάκα κάνετε?

 
standman
18 Ιαν 2016 12:23

Ο κύριος Μητρόπουλος προφανώς μπερδεύει τα ΚΑΤΕΕ με τα ΚΑΤΕ. ''Γκοuγκλίστε'' να δείτε την διαφορά.

 
Γιάννης
30 Νοε 2015 21:28

@Μητρόπουλος
Τι σε έχει πιάσει με τα ΚΑΤΕΕ; Είπαμε αυτα είναι στο ΕΠΠ 5. Και το πιο βασικό, ο τελευταιος απόφοιτος ήταν το 1982. Πριν 33 χρόνια δηλαδή. Με αυτούς ασχολείσαι ακόμα; Το πρόβλημα είναι με τους απόφοιτους και νυν φοιτητές των ΑΕΙ ΤΤ που σπουδάζουν και η πολιτεία δεν αναγνωρίζει τις σπουδές τους και βρίσκονται στην Ελλάδα να θεωρούνται κατώτεροι των απόφοιτων των τελευταίων ιδρυμάτων της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σκοπίων και ακόμα χειρότερα των κολεγίων .

 
paparis
30 Νοε 2015 21:12

αγαπητέ κ. Μητρόπουλε τι επιχειρείτε να επιτύχετε με την εμμονή σας με τα ΚΑΤΕΕ και την διάρκεια σπουδών των ΤΕΙ; Τα ΚΑΤΕΕ κατατάσσονται στο επίπεδο 5 του ΕΠΠ και τα ΤΕΙ στο 6....τα ΤΕΙ ήσαν 7 εξάμηνα και τώρα είναι 8, όπως και οι τοπογράφοι μηχανικοί που τα 7 εξάμηνα τα εξίσωσαν με τα 10..τι δεν καταλαβαίνετε κ. Μητρόπουλε;;μην είστε εμπαθής

 
Γιώργος
30 Νοε 2015 17:27

Η βάση εισαγωγής δεν απότελει κριτήριο ποιοτητας της εκπαίδευσης. Αυτό ειναι δουλεια της ΑΔΙΠ.

Τα ΤΕΙ παρέχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης από ιδρύσεώς τους (νόμος 2001 και 4009/11)

Το ΕΠΠ ήρθε να επικυρώσει την κατάσταση.

Ανοιχτε λίγο τα μάτια σας και δείτε τις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, αλλά και μεγάλα ερευνητικά στα οποία συνεργάζονται τα ΤΕΙ, και αφήστε την παραφιλολογία καθώς τα "ψεμματα εσωτερικής κατανάλωσης" τελειώνουν.

Όσον αφορά στην ποιότητα των αποφοίτων ΤΕΙ αλλά και πανεπιστημίων, αυτό ειναι ατομική υπόθεση και όχι συλλογική, καθώς ο καθε ενας ακολουθεί διαφορετική πορεία (επιπλέον σπουδες και επαγγελματική εξέλιξη)
Είναι θέμα αγοράς να κριθεί. Αυτό θα πιστοποιείται και επίσημα σε λίγο καιρό με τις πιστοποιήσεις.

Τα υπόλοιπα ειναι κατάλοιπα σοβιετικής οργάνωσης που ωφελούν εσωστρεφή κυκλώματα. Αλλα δεν ειμαστε μόνοι μας, ούτε μπορούμε πλέον να κάνουμε μαγκιές με δανεικα, εφαρμόζοντας "τα έξω" για τα λεφτα και "τα μεσα" για να τα φέρνουμε στα μέτρα μας.

 
μητροπουλος
30 Νοε 2015 15:10

και ομως παραπληροφορειται κυριε, η παραπληροφορηση ειναι ενα ωραιοτατο ψεμα, τα ΤΕΙ ησαν τριετη οχι τα ΚΑΤΕΕ.

 
ΙΟΑΝΝΗΣ
30 Νοε 2015 13:26

κ.Μητρόπουλε ,
Λυπάμε αλλά πάλι κανετε λάθος ,τα ΚΑΤΕΕ ειχαν τριετή διαρκεια σπουδών ,μετά ναι πήραν υπο τις προυποθέσεις που βάζεται επαγγελματική εξομειώση με τα ΤΕΙ και καλώς πηραν ,αντιστοιχες εξομειώσεις έγιναν όπως σας έγραψαν και άλλοι με Παιδαγωγικές Ακαδημιες, σχολες αγρονόμων τοπογράφων, τμηματα οικιακής οικονομίας κ.λπ
Υπόψιν οτι μέ βάση το εθνικό πλαίσιο προσόντων κατατάσσονται στο 5επίπεδο μαζί με τα ΙΕΚ και όχι στο 6επίπεδο που είναι τα τει και τα πανεπιστημια άρα και αυτό το ζήτημα λύνεται.
Επειδή εχω σπουδάζει λογιστική στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχω κάνει μαστερ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του Νοτινχαμ ξέρω πολύ καλά και το επίπεδο τόσο της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην Ελλαδα ,αλλά και το αντίστοιχο επιπεδο της βρεταννικής ανώτατης εκπαιδευσης ,επιπρόσθετα έχω δουλεψει αρκετά χρόνια σε ΑΓΓΛΙΑ ,Βελγιο και Κυπρο και γνωρίζω δεξιότητες και ικανότητες που κουβαλάνε και μεταδίδουν αυτά τα πανεπιστήμια στους απόφοιτους τους,όπως και αντίστοιχα και για τα ελληνικα τριτοβάθμια ιδρυματα.
Επιπλέον μάλλον δεν γνωρίζεται οτι στα ΤΕΙ έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια εξωτερική και ανεξάρτητη ακαδημαική αξιολογηση στα πλαισια της Ε,Ε απο βρετανούς κυρίως καθηγητές Οι οποίοι έχουν εκδώσει τελικά πορίσματα αξιολογησης που κατατάσουν τα ΤΕΙ σε ίδιο επίπεδο ακριβώς με αντιστοιχα ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (επίπεδο 6) - Οι χιλιαδες πτυχιουχοι ΤΕΙ που κανουν μεταπτυχιακα στην ΑΓΓΛΙΑ ενισχύουν αυτη την λογική
Συνεπώς επιτρεψτε μου να σας πώ οτι όλοι μαλλον γνωρίζουν κατι παραπάνω απο εσας.

 
ΘΠ
28 Νοε 2015 19:42

@ Πολυτεχνιτη
Και που είδες φίλε πολυτεχνιτη πως τα επαγγελματικά δικαιώματα δίδονται με βάση το βαθμό εισαγωγής? Αν ήταν έτσι τότε αυτοί που πήραν πτυχίο από ΑΕΙ της επαρχίας θα έπρεπε να είχαν λιγότερα ΕΔ επειδή πέρασαν με λιγότερα μόρια. Αυτοί δε των ιδρυματων του εξωτερικού ακόμη λιγότερα και όσοι τελείωσαν το ΕΑΠ καθόλου.

 
Μέλος ΕΠ ΤΕΙ
28 Νοε 2015 16:48

@Κωστας
Όπως βλέπω δεν συνέχισες την αντιπαράθεση, να υποθέσω ότι κατάλαβες ότι δεν μπορούμε να υπεραπλουστευουμε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα χωρίς να ξέρουμε όλα τα δεδομένα.

 
Φοιτητής ΤΕΙ-ΑΘ.
27 Νοε 2015 23:19

@Περαστικος
Το ΦΕΚ υπαρχει...καλο θα ηταν να διαβαζεις πριν πεις κατι γιατι κρινεσαι απο τους υπολοιπους αναγνωστες/σχολιαστες.
Επειδη θα με ρωτησεις που υπαρχει σου προτεινω να μπεις στο site του ΑΕΙ Πειραια ΤΤ και να το διαβασεις.

@Πολυτεχνιτης
Συναδελφε δεν σε τιμα το γεγονος να τα λες οπως σε συμφερει εσενα.
Καθεσαι και συγκρινεις τον πρωτο με τον τελευταιο ενω αυτο ειναι ΛΑΘΟΣ.
Ας δουμε τα πραγματα με νηφαλιοτητα ομως: α) ΗΛ/ΓΟΙ ΕΜΠ (18.540) και οχι 19 οπως ανεφερες. β) ΗΛ/ΓΟΙ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (11.370) κ οχι 6 οπως ανεφερες.
γ) 4 πολυτεχνικες σχολες ΗΛ/ΓΩΝ και 7 τεχνολογικες σχολες ΗΛ/ΓΩΝ (εδω να συζητησουμε αν θες αυτην την διαφορα κ μενα με προβληματιζει)

Συναδελφε πολυτεχνιτη εχω ομως μερικα παραπονα απο εσενα:
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας οταν ιδρυθηκαν κολεγια κ τους δοθηκαν επαγγελματικα δικαιωματα αντιστοιχα των δικων σου.
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας για συναδελφους σου που σπουδασαν εξω 4ετη αποφευγοντας να δωσουν εδω πανελληνιες και επεστρεψαν Ελλαδα με επαγγελματικα δικαιωματα αντιστοιχα των δικων σου.
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας οταν στις σχολες σας εισαγονται παιδια με παθησεις και μουσουλμανοι της μειονοτητας με βαθμο 3.
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας για το φιασκο των επαγγελματικων δικαιωματων που δεν δινονται στους πτυχιουχους μηχανικους των ΤΕΙ 4ο χρονια τωρα.
ΣΕ ΒΛΕΠΩ ομως μονιμα να αντιδρας για συναδελφους σου μηχανικους ΤΕΙ λες και τους χαρισαν το πτυχιο και εισαι θιγμενος.
Σκεψου τα ολα αυτα και τα ξαναλεμε.

@Δημητρης
Φιλε Δημητρη και εσυ εισαι λαθος στα λεγομενα σου.
Ας ξαναδουμε τη συγκριση με νηφαλιοτητα:
Nοσηλευτικη ΕΚΠΑ (16210) και Νοσηλευτικη ΤΕΙ-ΑΘ (13340)

Αυτα τα λιγα και απο εμενα. Κλεινοντας θα ηθελα να πω και εγω τη γνωμη μου σχετικα με την τριτοβαθμια εκπαιδευση.
Πιστευω οτι χρειαζεται ενα νεο σχεδιο ΑΘΗΝΑ και να κλεισουν καποια τμηματα(Πανεπιστημια και ΤΕΙ) τα οποια δεν εχουν καθηγητες γιατι πραγματικα σοβαρη δουλεια δεν μπορει να γινει.
Πρεπει να ισχυσει η διαταξη περι χρονου σπουδων (ν+2) για ΣΩΣΤΑ ολοκληρωμενες σπουδες.
Πρεπει να δινεται βαση στην αξιολογηση των φοιτητων ως προς τους καθηγητες και οι τελευταιοι να αξιολογουνται καθε 2 χρονια....οχι οποτε θελω μπαινω κανω μαθημα.....α δε πειραζει ας μην το κανουμε αυτο..α δεν τρεχει κ τιποτα αν δεν προλαβουμε αυτο.
Αλλα τι καθομαι κ λεω..στην Ελλαδα ζουμε!

 
Φοιτητής ΤΕΙ-ΑΘ.
27 Νοε 2015 23:05

@Περαστικος
Το ΦΕΚ υπαρχει...καλο θα ηταν να διαβαζεις πριν πεις κατι γιατι κρινεσαι απο τους υπολοιπους αναγνωστες/σχολιαστες.
Επειδη θα με ρωτησεις που υπαρχει σου προτεινω να μπεις στο site του ΑΕΙ Πειραια ΤΤ και να το διαβασεις και να εισαι πιο προσεχτικος αλλη φορα στο τι γραφεις και λες.

@Πολυτεχνιτης
Συναδελφε δεν σε τιμα το γεγονος να τα λες οπως σε συμφερει εσενα.
Καθεσαι και συγκρινεις τον πρωτο με τον τελευταιο ενω αυτο ειναι ΛΑΘΟΣ.
Ας δουμε τα πραγματα με νηφαλιοτητα ομως: α) ΗΛ/ΓΟΙ ΕΜΠ (18.540) και οχι 19 οπως ανεφερες. β) ΗΛ/ΓΟΙ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (11.370) κ οχι 6 οπως ανεφερες.
γ) 4 πολυτεχνικες σχολες ΗΛ/ΓΩΝ και 7 τεχνολογικες σχολες ΗΛ/ΓΩΝ (εδω να συζητησουμε αν θες αυτην την διαφορα κ μενα με προβληματιζει)

Συναδελφε πολυτεχνιτη εχω ομως μερικα παραπονα απο εσενα:
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας οταν ιδρυθηκαν κολεγια κ τους δοθηκαν επαγγελματικα δικαιωματα αντιστοιχα των δικων σου.
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας για συναδελφους σου που σπουδασαν εξω 4ετη αποφευγοντας να δωσουν εδω πανελληνιες και επεστρεψαν Ελλαδα με επαγγελματικα δικαιωματα αντιστοιχα των δικων σου.
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας οταν στις σχολες σας εισαγονται παιδια με παθησεις και μουσουλμανοι της μειονοτητας με βαθμο 3.
ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ να αντιδρας για το φιασκο των επαγγελματικων δικαιωματων που δεν δινονται στους πτυχιουχους μηχανικους των ΤΕΙ 4ο χρονια τωρα.
ΣΕ ΒΛΕΠΩ ομως μονιμα να αντιδρας για συναδελφους σου μηχανικους ΤΕΙ λες και τους χαρισαν το πτυχιο και εισαι θιγμενος.
Σκεψου τα ολα αυτα και τα ξαναλεμε.

@Δημητρης
Φιλε Δημητρη και εσυ εισαι λαθος στα λεγομενα σου.
Ας ξαναδουμε τη συγκριση με νηφαλιοτητα:
Nοσηλευτικη ΕΚΠΑ (16210) και Νοσηλευτικη ΤΕΙ-ΑΘ (13340)

Αυτα τα λιγα και απο εμενα. Κλεινοντας θα ηθελα να πω και εγω τη γνωμη μου σχετικα με την τριτοβαθμια εκπαιδευση.
Πιστευω οτι χρειαζεται ενα νεο σχεδιο ΑΘΗΝΑ και να κλεισουν καποια τμηματα(Πανεπιστημια και ΤΕΙ) τα οποια δεν εχουν καθηγητες γιατι πραγματικα σοβαρη δουλεια δεν μπορει να γινει.
Πρεπει να ισχυσει η διαταξη περι χρονου σπουδων (ν+2) για ΣΩΣΤΑ ολοκληρωμενες σπουδες.
Πρεπει να δινεται βαση στην αξιολογηση των φοιτητων ως προς τους καθηγητες και οι τελευταιοι να αξιολογουνται καθε 2 χρονια....οχι οποτε θελω μπαινω κανω μαθημα.....α δε πειραζει ας μην το κανουμε αυτο..α δεν τρεχει κ τιποτα αν δεν προλαβουμε αυτο.
Αλλα τι καθομαι κ λεω..στην Ελλαδα ζουμε!

 
μητροπουλος
27 Νοε 2015 21:48

IΩΑΝΝΗΣ@
Τα ΚΑΤΕΕ ήσαν μονοετή και διετη, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στο ποιός είναι αδιάβαστος και ποιός όχι. υπαρχουν επιστολές του ΥΠΕΠΘ για ισοτιμίες των ΚΑΤΕΕ ΚΑΤΕ- 1 & δύο ετών τα οποία με 5ετη προυπηρεσία αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα τριτοβάθμιας, Περι ισοτιμίας στο εθνικό πλάισιο προσόντων και οχι του 1970 αλλα του 2013 , πολύ πιο πρόσφατα . Τα ΙΕΚ με 3 χρόνια και με πιστοποίηση το εχουν αυτό το δικαίωμα?? Δύο μέτρα και δύο σταθμά?
Τα ΚΑΤΕΕ εκλειναν 8μηνα (απεργίες) αλλα πτυχίο επαιρναν.
Τα μετεπειτα ΤΕΙ ησαν τριετή μέχρι πρόσφατα.
Οποιος ζει στο εξωτερικό δεν εχει γνώση και του επιπεδου σπουδών στην χώρα που φιλοξενείται. Ο υπογράφων εχει σπουδάσει στην αλλοδαπή, αλλά δεν εχω τέτοια γνώση, εσεις?
Το επίπεδο των ΤΕΙ σε καμμία των περπτώσεων δεν συγκρίνονται με τα βρετανικα πανεπιστημια των high national diploma ισως.

 
aris
27 Νοε 2015 19:54

@μητροπουλος
αγαπητέ, τα ΚΑΤΕΕ των 1-2 ετών ανήκουν στο επίπεδο 5 του ΕΠΠ μαζί με τα ΙΕΚ...

 
Γιωργος
27 Νοε 2015 16:09

@ μητρόπουλος. Τα ΚΑΤΕΕ ειναι ανώτερη εκπαίδευση όχι ανώτατη.... γιαυτό και ΕΠΠ 5 όχι 6 όπως τα πολυτεχνεία τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Η ισοτιμία των αποφοίτων έπρεπε να γίνει, αλλά προς τα πάνω... όπως εξισωθηκαν οι απόγοιτοι 3ετων σχολών αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών με τους 5ετούς, οι απόφοιτοι ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (γυμναστικών και παιδαγωγικών) με ΤΕΦΑΑ και Παιδαγωγικό κοκ...

Εν πάσει περιπτώσει... τα ΤΕΙ είναι ανώτατα ΙΔΡΥΜΑΤΑ και πάρα πολλοί απόφοιτοί τους έχουν MSc. Αρα ειναι ΕΠΠ7 (και καποιοι προχώρησαν σε PhD EΠΠ8_. Μάλιστα, θεωρώ ότι λόγω της υπερεπάρκειας του υπερπτυχιου που έδινε "απειρα ΕΔ" σε ναους απόφοιτους των πολυτεχνείων, σε συνδυασμό με την παραφιλολογία του 5ετούς μάστερ, πολλοί απόφοιτοι πολυτεχνίων δε συνεχισαν τις σπουδες τους...

Επίσης όποιος θέλει να μιλήσει για ΠΟΙΟΤΗΤΑ θα μιλάει συμφωνα με τις ΕΠΙΣΗΜΕΣ αξιολογήσεις των ΑΔΙΠ (που γίνονται με τα ίδια ΚΡΙΤΗΡΙΑ σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

Μην ξεχνάμε ότι κάποια ΤΕΙ απέσπασαν εξαιρετικές αξιολογήσεις σε αντίθεση με κάποια τμήματα (ακόμα και του ΕΜΠ), σε συνδυασμό με την άρνηση πολλών πανεπιστημίων πολλάκις να δεχθούν την αξιολόγηση, εκδιώχνοντας τους αξιολογητές....

Η ανεργία, η πληθώρα... και άλλα τετοια θεματα είναι άσχετα με το αν πρέπει σώνει και καλλά να αποκλείουμε κάποιους apriori.
Δεν ειμαστε κομμουνιστικό καθεστώς για να οφείλει το κράτος να βρίσκει δουλειά.
Οι σπουδές γίνονται προεραιτικά, και επιβιώνει ο ικανός, ο τυχερός κλπ... το θέμα του φίλτρου πάντως δεν το βάζεις κρατώντας όμηρους ανθρώπους που ΑΞΙΖΟΥΝ. Αν δεν αξίζουν αυτο θα το δείξει η αγορά και καμία ντιρεκτίβα. Αλλωστε τα ΤΕΙ αποτελούν επένδυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κράτους την οποία ΑΠΑΞΙΩΣΕ χρόνια τωρα. Ηρθε η ώρα με το ΕΠΠ, τον 4254, και άλλους νόμους, να δούμε την αλήθεια κατάματα. Ο καθε ενας ας αποδείξει τι ειναι. Όχι το χαρτόι του αλλά η ικανότητα του. Ας σταματήσει η λογική των "χαρτιών και των μορίων". Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες των επιλογών του αποδυκνύοντας στην ελεύθερη αγορά το ποιος ειναι.

 
IΩΑΝΝΗΣ
27 Νοε 2015 15:50

Kύριε Μητρόπουλε ,
Προφανώς η επιχειρηματολογία που προσπάθησα να αναπτύξω στηρίχθηκε σε μια πραγματική προσέγγιση οτι υπάρχουν αρκετά ξένα πτυχία που είναι σε επιπεδό ίδιο η και χειρότερο απο τα Ελληνικά ΤΕΙ - βασιζόμενος στη γνώση που έχω του ευρωπαικού χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στο γεγονός οτι ζω στο εξωτερικό μπορώ να σας πω οτι τα ΤΕΙ στη Ελλάδα δεν έχουν σε καμία περίπτωση να ζηλεψουν τίποτα απο τα ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ Πανεπιστημια που είναι σε κλιμακες αξιολόγησης απο τη θέση 30 και κάτω.
Τα παραπάνω εκ των οποίων βέβαια είσαν αντιστοιχα ΤΕΙ (polytechnics) και η κυβέρνηση της Θατσερ σε ένα βράδυ τα ονομάτισε Πανεπιστήμια για να προλάβει πιθανές αντιδράσεις χωρών όπως η Ελλάδα σε θέματα αναγνώρισης.
Καλά έκανε και τα αναγνώρισε γιατι επι της ουσίας παρείχαν σπουδές ισοδύναμες με τα Πανεπιστήμια .Προφανώς και υπαρχουν εξαιρετικά βρεταννικα πανεπιστημια πολυ καλύτερα απο τα ΤΕΙ αλλά και τα Ελληνικα πανεπιστημια ,εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα καλύτερα αλλά προσπαθώ να αναδειξω το γεγονος οτι είναι τεράστια αδικια για μια χώρα να αναγνωρίζει δικαιωματα λογω του ευρωπαικου δικαίου σε απόφοιτους ξένων ιδρυματων που είναι κατώτεροι απο τους δικούς της και τους δικούς της να τους υποβαθμίζει λόγω μιας τελειώς αναρθολογικής συντεχνιακής νοοτροπίας.
Πρέπει εδώ να λάβεται υπόψη σας οτι ο μέσος όρος των πτυχιούχων ΤΕΙ που κάνουν μαστερ στην Αγγλία και είναι πια χιλιάδες το κάνουν σε πανεπιστημια εξαιρετικά (θέση μεταξυ 10 -20 ) και υπαρχουν σήμερα και εκατοντάδες με διδακτορικα.
Για το ζήτημα της αναγνωρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόπιν εξετάσεων όπως γίνεται και στην Αγγλια συμφωνω με τη διαφορά όμως αυτές να γίνονται απο δημόσιους φορείς και όχι απο τα σημερινα επιμελητήρια.
Για τα λεγόμενα ΚΑΤΕΕ και εκεί σας πιάνω αδιάβαστο ,απο τη δεκαετία του 1970 ήδη τα προγράμματα σπουδών του είχαν διάρκεια 3 ετών ,παρόλα αυτά με το νεο εθνικό πλαίσιο προσόντων κατατάχθηκαν στο επιπεδο 5 μαζί με τα ΙΕΚ και όχι στο επίπεδο 6 που είναι τα ΤΕΙ ,τα Πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, υπόψιν για την Ε.Ε αυτό που μετράει για την κατάταξη τους είναι το επίπεδο ενταξης τους στο εθνικο πλαισιο προσόντων και όχι η ονομασία τους.
Και εδώ καταλαβαίνουμε την ελληνικη τρέλλα σε όλο της το μεγαλείο .

 
Γιαννης
27 Νοε 2015 15:07

Μα κανείς δε κάνει σύγκριση ιδρυμάτων. Απλά όλοι λέμε πόσο ηλίθιο είναι να συνδέεις την αξία ενός ιδρύματος με την αξία του απόφοιτου, ειδικά δε με νομικό τρόπο. Και ενώ σίγουρα υπάρχουν τμήματα ανώτερα των ΤΕΙ στο εξωτερικό, εξίσου σίγουρα υπάρχουν και τμήματα κατώτερα των ΤΕΙ στο εξωτερικό. Όλα όμως θεωρούνται νομικά "ανώτερα' από τα ΤΕΙ. Είναι σοβαρό αυτό; Φυσικά στο εξωτερικό υπάρχουν και ιδρύματα ανώτερα και κατώτερα των πανεπιστημίων και των πολυτεχνείων.Επίσης η αξία ενός ιδρύματος μπορεί να μεταβάλλεται με τον χρόνο, πχ κάποιοι κορυφαίοι καθηγητές να βγουν στη σύνταξη και να μην αναπληρωθούν από ισάξιους. Τι γίνετε μετά; Θα αλλάζει η αξία του απόφοιτου ανάλογα και με την χρονολογία που αποφοίτησε; Ο απόφοιτος μόνο μετράει λοιπόν και όχι το ίδρυμα. Αν είναι σωστός επαγγελματίας ή όχι αυτό μπορεί να αποδειχθεί μέσω εξετάσεων, πιστοποιήσεων ή αυστηρό έλεγχο. Σίγουρα όμως το να λες "αυτός τελείωσε πανεπιστήμιο είναι καλύτερος από αυτόν που τελείωσε αντίστοιχο ΤΕΙ" είναι μία ηλιθιότητα και τίποτα άλλο.

Όσο για τα ΚΑΤΕΕ ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική με την σχολή τοπογραφίας του ΕΜΠ όπου οι παλιοί πτυχιούχοι με σπουδές 3,5 ετών εξισώθηκαν με τους πτυχιούχους των 5ετών σπουδών.

 
μητροπουλος
27 Νοε 2015 13:34

IΩΑΝΝΗΣ@
Που το γνωρίζετε κύριε ότι τα ξένα πτυχία είναι κατώτερα απο των ελληνικών ΤΕΙ, με κάνετε να υποθέτω οτι καλά σας κάνουν, εχετε την ίδια νοοτροπία.
Που γνωρίζετε οτι τα τριετή πτυχία ειναι κατώτερα των ελληνικών τεταρτοετων.
θεωρείτε εσεις οτι τα βρεταννικά πτυχία ειναι τουλάχιστον κατώτερα Κάνουμε πλάκα τώρα??
Σε όλα τα επαγγέλματα ασχετως πτυχίου όλοι θα πρέπει να αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα με εξετασεις για όλους. Ο πτυχιούχος με επαρκείς γνώσεις θα περνάει ο μη πτυχιούχος υπάρχει περίπτωση να τις περάσει????
και επειδή δεν ειμαι προσφιλής προς τα ΤΕΙ ειναι αλήθεια, τα ΚΑΤΕΕ 1-2 ετών γιατι εγιναν τριτοβάθμια? που εισαστε μονίμως αδικημένοι!!

 
IΩΑΝΝΗΣ
27 Νοε 2015 12:54

Αλήθεια , είναι πραγματικά κρίμα που αρκετοί έχουν μείνει 20χρόνια πίσω απο την εποχή μας ,είναι πραγματικά πολυ ευστοχες Οι παρατηρήσεις για τη νοσηλευτική ,και υπάρχουν πολλοι κλάδοι που δεν υπάρχει καμία επι της ουσίας επιστημονική η επαγγελματική διαφορά π.χ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ , επιπλέον δυστυχώς η ευτυχώς ακομα ανήκουμε στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ,ο χάρτης της εκπαίδευσης πια είναι κοινός όπως και κοινή είναι και η αξιολόγηση των ιδρυμάτων, έχετε πάρει χαμπάρι οτι είναι εκατοντάδες πια οι έλληνες πτυχιούχοι που εργάζονται στη πατρίδα μας με ξένα πτυχία κατώτερης ακαδημαικής στάθμης και μικρότερης διάρκειας σπουδών απο τα αντιστοιχά δικά μας ΤΕΙ?- Λυπάμαι που θα το πω αλλά κάποιοι απο εσας δεν υπάρχετε πουθενά ,έχετε πάρει χαμπάρι οτι μόνο απο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κυπρου έρχονται στην Ελλαδα εκατοντάδες πτυχιούχοι χωρίς καμία εξέταση εισδοχής. - ΞΥΠΝΑΤΕ.

 
μητροπουλος
27 Νοε 2015 11:22

Πολυτεχνίτης @
Τι δουλειά έχει με ποιό βαθμό πέρασε στο ΤΕΙ και με ποιό στο πολυτεχνείο, με αυτήν την λογική
1) Ας μην πηγαίνουν σε καμμία σχολή , με το βαθμό των εισαγωγικών να παιρνουν και το πτυχίο.
2) Τα πτυχία της αλλοδαπής περνάνε απο εισαγωγικές εξετάσεις λαι εχουν ισχύ?
με ποιό δικαιωμα εξισώνονται εφόσον δεν εχουν δώσει πανελλαδικές ουτε με 2.
3)Οι συντεχνίες καποια στιγμή θα παραμεριστούν αλλα πλέον θα ειναι πολυ αργά, ξεσηκωθείτε.
(δεν ειμαι αποφοιτος ΤΕΙ, και οχι φίλα προσκείμενος στα ΤΕΙ)

 
Ραφαήλ Μητόπουλος
27 Νοε 2015 11:20

Συμφωνώ απόλυτα PENITAS. Πιστεύω πως μία τέτοια προσέγγιση από πλευράς κράτους θα ήταν πολύ ευεργητική τόσο για την οικονομία όσο και για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

 
Γιαννης
27 Νοε 2015 10:55

Δε υπάρχει όχι νοσοκομεία αλλά ούτε μισή κλινική, που οι νοσηλευτες ΤΕ διαφοροποιουνται σε σχεση με τους νοσηλευτές ΠΕ επαγγελματικά. Παρακαλείται ο Δημητρης και ο καθε Δημητρης να ψαξει ολα τα νοσοκομεια της χωρας του λόγου το αληθες.

 
PENITAS
27 Νοε 2015 01:42

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων και τα Πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ είναι στο ίδιο επίπεδο 6....και στην Ελλάδα του σήμερα με την υψηλή ανεργία και την οικονομική κρίση για ονοματολογία και τίτλους κύρους ψάχνουμε και όχι για ουσία.
Υπάρχει μεγάλη παραγωγή πτυχιούχων στην Ελλάδα και ανύπαρκτη αγορά εργασίας...η υπερπαραγωγή πτυχιούχων οδηγεί σε ανεργία όψιμη τους νέους μας, όταν δεν υπάρχει παραγωγικός ιστός και σταθερό φορολογικό καθεστώς για προσέλκυση επενδυτών.
Άρα θέλουμε λίγους επιστήμονες με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσα από λίγα και ποιοτικά τριτοβάθμια ιδρύματα (οικονομίες κλίμακας).
Επίσης σε κάθε τριτοβάθμιο ίδρυμα θα πρέπει να έχουμε και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων για να καλύψουμε τα κενά της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς σε καινοτομικά προϊόντα και την νέα γενιά σε εργασία και όχι άπειρες σχολές με τον ίδιο τίτλο σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και ίδιο αντικείμενο μη συνδεδεμένου με την αγορά εργασίας, εκτός και παράγουμε πτυχιούχους για τις ξένες αγορές.
Εν κατακλείδι μήπως πρέπει στρατηγικά σαν χώρα να πουλήσουμε μόνο ποιοτικές υπηρεσίες τριτοβάθμιας παιδείας κατά κόρον όπως κάνει και η Αγγλία και για ξένους φοιτητές για να έχουμε εισροές συναλλάγματος, σε μια χώρα με πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες , άπειρο πολιτισμό και καλούς καθηγητές που διαπρέπουν σε ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παραγωγής νέας γνώσης και εφαρμογής της .

 
Γιώργος
26 Νοε 2015 20:14

Γιατί να υπάρξουν αλλαγές; Έτσι και αλλιώς ισότιμα είναι.

 
Μέλος ΕΠ ΤΕΙ
26 Νοε 2015 19:02

@Κώστας
Μπορείς σε παρακαλώ να μας πεις τότε γιατί πρέπει τα ΤΕΙ να αξιολογούνται ακριβώς με τα ίδια κριτήρια (βλ. ΑΔΙΠ) με τα Πανεπιστήμια; ή γιατί ως μέλη ΕΠ πρέπει να κρινόμαστε βάση του επιστημονικού μας έργου (βλ. αριθμό Δημοσιεύσεων, εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων κτλ) με ταυτόχρονα διπλάσιο /τριπλάσιο φόρτο διδασκαλίας και ΧΩΡΙΣ τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών;
Μήπως το βλέπεις καθαρά από τη σκοπιά των επαγγελματικων δικαιωμάτων των αποφοίτων τους;
Πριν κρίνουμε έτσι απαίδευτα καλό θα ήτανε να ενημερωθούμε πρώτα και να μην υπεραπλουστεύουμε λέγοντας απλά ότι τα ΤΕΙ έχουν διαφορετικό σκοπό κάτι που ίσχυε όντως στα ΤΕΙ της δεκαετίας '90 ή ακόμα και πριν από δεκαπέντε χρόνια.
Εάν όντως ισχύει κάτι τέτοιο άλλωστε η πλειοψηφία των ΕΠ θα προτιμούσε τότε την άμεση μετατροπή των ΤΕΙ σε ΚΑΤΕΕ με κύριο σκοπό ΜΟΝΟ την κατάρτιση σπουδαστών. Είναι πολύ πιο σωστό από το να κρίνουμε τα ιδρύματα ως ΑΕΙ (και τα μέλη ΕΠ ως ΔΕΠ) χωρίς όμως να παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες και φορτώνοντας το επιστημονικό προσωπικό με ώρες διδασκαλίας δεύτεροβάθμιας εκπαίδευσης..

 
Γιωργος
26 Νοε 2015 18:45

@Κώστας

Η κίνηση αυτή απλά ακολουθεί τα ομοταγή προς τα ΤΕΙ ξένα ιδρύματα (βλέπε τα Universities of Applied Sciences - πρωην FH της Γερμανιας). Μια χαρά το πάνε

 
Δημήτρης
26 Νοε 2015 15:09

Έλεος πια ... Δεν είστε Πανεπιστήμια και δε θα γίνετε ποτέ! Είστε οι πρώην Ανώτατες Σχολές.. Δεν είστε ισότιμες με τα ΑΕΙ και δε θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα πτυχία των ΤΕΙ ως ισότιμα των πτυχίων ΑΕΙ... Νοσηλευτής του ΤΕΙ με 12.000 και Νοσηλευτής ΑΕΙ με 17.800.. Βλέπετε τη διαφορά;

 
Μεταπτυχιακός
26 Νοε 2015 14:32

''Κώστας'' και το ΜΙΤ είναι ινστιτούτο και όχι πανεπιστήμιο, αυτό δεν σημαίνει πως έχει διαφορετική αποστολή ή είναι κατώτερο...Επίσης στην Κύπρο υπάρχει το πανεπιστήμιο Κύπρο και το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρο, λες και αυτοί να είναι χαζοί και να μην ξέρουν τι κάνουν..Ας τελειώνουμε με τα ελληνικά κόμπλεξ επιτέλους.

 
Πολυτεχνίτης
26 Νοε 2015 12:59

Πού να το φανταζομασταν ότι ο "φοιτητής" ηλεκτρολόγος του ΤΕΙ με βαθμό πρόσβασης 6-7 θα ήταν και ισότιμος συναδελφος του ηλεκτρολόγου του πολυτεχνειου με βαθμο προσβασης 19 !
Mονο στην Ελλάδα αυτά βρε ,αντε παιδια και διδακτορικό οσονούπω....

 
Περαστικός
26 Νοε 2015 12:48

Εδω το ΤΕΙ Πειραιά στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας του έχει γίνει ήδη "Πανεπιστήμιο Πειραιά για τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες" χρειάζεται άλλη απόφαση; Αλήθεια το ΤΕΙ Πειραιά κανένα ΦΕΚ γι' αυτό έχει επίσημο ή είναι ο,τι δηλώσεις;

 
Γιαννης
26 Νοε 2015 12:27

Να μας πει κάποιος ποια είναι η "διαφορετική αποστολή" μεταξύ Νοσηλευτικής ΤΕΙ και Πανεπιστημιου, γιατί στα νοσοκομεία, στις κλινικές κτλ οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ΤΕ και ΠΕ κάνουν ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια δουλειά...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ