ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Βρίσκεται σε επεξεργασία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 14/12/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία και αναμένεται πριν τις γιορτές ή αμέσως μετά να κατατεθεί προς  ψήφιση στη Βουλή.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σύμφωνα με το Σχέδιο  Νόμου:

Εκλογή Πρύτανη

Ο Πρύτανης εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία, από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο:

i) των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος,

ii) των προπτυχιακών φοιτητών

iii) των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος και των υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου και

iv)  του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Ε.Ε.Π.), (Ε.ΔΙ.Π.),  (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.

Το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός υπολογίζεται από το άθροισμα των ποσοστών επί των ψηφισάντων που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων, τούτων πολλαπλασιαζόμενων με τους συντελεστές βαρύτητας 1, 0,20, 0,20 και 0,10 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης της κάθε κατηγορίας εκλεκτόρων.

Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω μπορούν να προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. 

Για τον διορισμό του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.

Αρμοδιότητες Πρύτανη

Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:

α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργιάς και μεριμνά για τη συνερ¬γασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,

β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διά¬ταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,

δ) μπορεί να μετέχει αυτοπροσώπως ή  αναπληρούμενος από τον  αρμόδιο κατά τον ορισμό της σειράς αναπλήρωσής του Αντιπρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,

ε) έχει την ευθύνη της κατάρτισης σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και σχεδίου Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,

στ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οι¬κονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογι¬σμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υ¬ποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

ζ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

η) εκδίδει τις πράξεις προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου,

θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος, τις πράξεις των υπηρεσιακών μεταβολών και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού,

ι) εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις διορισμού όλων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος, εκτός αυτών για τις οποίες η έκδοση τους έχει ανατεθεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη του Ιδρύματος.

ια) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγ¬γράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου,

ιβ) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου,

ιγ) έχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προ¬στασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος,
ιδ) μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

Αρμοδιότητες Συγκλήτου

Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,

β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, και απλή γνώμη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του,

δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,

ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,

στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, κέντρων καινοτομίας, των εργαστηρίων, των μουσείων και λοιπών αυτοτελών οργανισμών του Α.Ε.Ι. .  Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.3848/2010 (Α’ 71),

ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,

η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,

θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,

ι) διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,

ια) εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από πρόταση των Τμημάτων,

ιβ) έγκριση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και των τυχόν τροποποιήσεών τους

ιγ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,

ιδ) ορισμό του αριθμού των Αντιπρυτάνεων, των αρμοδιοτήτων τους, του τίτλου τους ανά τομέα ευθύνης τους και της σειράς με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

ιε) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,

ιστ) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.

Δεν καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος

Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του,

β) εισηγείται στη Σύγκλητο τις διαδικασίες  και τις πηγές για την εύρεση μέσων και πόρων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων και την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών

γ) για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων περιπτώσεων μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη προτάσεων των θεμάτων των αρμοδιοτήτων αυτών, 

δ) τη διατύπωση απλής γνώμης για τη λήψη  απόφασης από τη  Σύγκλητο για την έκδοση του Οργανισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5,

ε) τη διατύπωση απλής γνώμης για τη λήψη  απόφασης από τη  Σύγκλητο για την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας.

Οι καταργηθείσες αρμοδιότητες του Συμβουλίου που δεν περιγράφονται ειδικά στον παρόντα νόμο ή δεν ανατίθενται στα όργανα του Ιδρύματος , ασκούνται από τη Σύγκλητο.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.