Placeholder

ΒΟΥΛΗ

“Πάγωσε” το “μίνι” Σχέδιο Νόμου για για ΑΕΙ, ενισχυτική διδασκαλία, ΕΑΠ, εκπαιδευτικούς, καταλήψεις κλπ

Δημοσίευση: 17/12/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στον “πάγο” μπήκε το νέο  “μίνι” Σχέδιο Νόμου για την παιδεία που κατατέθηκε , προς ψήφιση, στη Βουλή με τη μορφή τροπολογιών στο πολυνομοσχέδιο “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

Το “πάγωμα” των προτάσεων νόμου του υπουργείου παιδείας συμπαρέσυρε η απαίτηση των θεσμών να μην προχωρήσει η ψήφιση ολόκληρου του πολυνομοσχεδίου.

  Ειδικότερα η   διάσκεψη των προέδρων της Βουλής αποφάσισε σήμερα να σταματήσει η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής  και να μην   εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα, όπως είχε προγραμματιστεί.  

Η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου   αναστέλλεται τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Το “μίνι” Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας αφορά:

1.Ενισχυτική διδασκαλία

2. Κατάργηση Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για τις μαθητικές καταλήψεις

3. Εκπαιδευτικούς φορέων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

4. Θητεία ΕΠ.Ε.Σ.

5. Βιβλιοθήκες

6. Εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα

7. Συμβάσεις

8.Ανοικτό Πανεπιστήμιο

9.  Διορισμοί στα ΑΕΙ που εκκρεμούσαν

10. ΑΕΙ

Ειδικότερα το "μίνι" Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ….
Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

Με το προτεινόμενο άρθρο εμπλουτίζεται η ήδη ρυθμιζόμενη στο νόμο ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική στήριξη που διενεργείται σε μαθητές δημοσίων γυμνασίων και λυκείων. Συγκεκριμένα, συνιστάται ο όρος «αντισταθμιστική εκπαίδευση», ο οποίος περιλαμβάνει, πέραν των ανωτέρω, και επιπρόσθετες δομές που αφορούν στην παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Στην παράγραφο 1 αποδίδονται η έννοια γένους της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και οι ειδικότερες έννοιες της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
Στις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου προβλέπονται οι μονάδες  όπου υλοποιούνται τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, και στην περίπτωση δ προβλέπεται ότι τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων.
Στην παράγραφο 3 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων να ορίζει την έναρξη και λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών, τις ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων.  Προβλέπεται περαιτέρω ότι ο αρμόδιος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει με απόφασή του που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος τις σχολικές μονάδες όπου θα λειτουργήσουν τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην περίπτωση α  της παραγράφου 2.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η εποπτεία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας εκπρόσωπος της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας απεξάρτησης. Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.    
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει  για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τη γνώμη των αρμοδίων φορέων.  
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού.  
Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι τα μαθητικά τμήματα των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 είναι δυνατό να στελεχώνονται α) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, β) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, και γ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. Η απασχόληση μονίμων και η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω μαθητικά τμήματα λαμβάνει χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και αφού ληφθούν αιτιολογημένα υπόψη τα κριτήρια επιλογής που θα ορίσει η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η διάθεση των επιλεχθέντων μονίμων εκπαιδευτικών για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους επιλεχθέντες μονίμους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.
Στην παράγραφο 8  προβλέπεται ότι η     επιλογή μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης λαμβάνει χώρα βάσει ειδικού αξιολογικού πίνακα που καταρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
Στην παράγραφο 9 προβλέπεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε συνάρτηση προς  τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.
Στην παράγραφο 10 προβλέπεται ότι η αμοιβή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, στα μαθητικά τμήματα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας του ν.4139/2013 και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης ορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 4024/2011, ως ισχύει.
Στην παράγραφο 11 προβλέπεται ότι η υπηρεσία των ως άνω εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη ως διδακτική προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στην παράγραφο 12 προβλέπεται ότι η αμοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.
Στην παράγραφο 13 προβλέπονται  οι καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο …
Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

     Με την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την αποποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων. Η κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «περί ομαλής λειτουργίας των σχολείων», που κυρώθηκε με το Ν. 2811/2000 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν οι ανήλικοι από ιδιαίτερα ψυχοφθόρες διαδικασίες ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης λόγω των δημοκρατικών διεκδικήσεων  τους.
Άλλωστε η τέλεση αξιοποίνων πράξεων στο χώρο του σχολείου τιμωρείται από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα που αφορούν τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς ανήλικων μαθητών οι οποίοι παραλείπουν να τους εμποδίσουν από την τέλεση των αξιοποίνων πράξεων
Τέλος, η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, σε περίπτωση μαθητικών καταλήψεων καλύπτεται ήδη από τη ρύθμιση  του ν.4326/2015 ώστε να μην διασαλεύεται  η ομαλή πορεία του εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο…
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Η κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) κρίνεται σκόπιμο και νόμιμο να ισχύσει από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, προκειμένου να προστατευθεί η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διοικούμενων και συγκεκριμένα των εκπαιδευτών ενηλίκων και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που έχουν για το τρέχον σχολικό έτος αποσπασθεί στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Άρθρο ….
Παράταση θητείας μελών ΕΠΕΣ

Κρίνεται σκόπιμη η παράταση της θητείας των μελών του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων, καθόσον ενόψει της ανασυγκρότησης του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που προέκυψε μετά από την παραίτηση του Προέδρου της, καθυστέρησε η διαδικασία αντικατάστασής τους.

Άρθρο …..
Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

    1. Με τις παραγράφους 1 και 2 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργίας  των Εφορευτικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ)  και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών τους. Συγκεκριμένα, συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 2 και της παρ. 2 περ.  α΄ του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α 141), με τις οποίες προβλέπεται ότι η θητεία των μελών των Εφορευτικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ)  και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, είναι τριετής. Τούτο καθίσταται αναγκαίο δεδομένου ότι από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Εφορευτικού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 και 6 του νόμου 3149/2003   και ταυτόχρονα από το γεγονός ότι είναι το ανώτατο όργανο της ΕΒΕ και κάθε Δημόσιας Βιβλιοθήκης, συνάγεται ότι σε περίπτωση έλλειψης συγκρότησής του για οποιονδήποτε λόγο, εγείρονται σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης (πχ μείζονος σημασίας οικονομικά θέματα αρμοδιότητας των Ε.Σ., έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της ΕΒΕ και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών από τα Ε.Σ,  έγκαιρη χρηματοδότηση από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,  έγκριση πάσης φύσεως δαπανών κα).Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα προβλήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση λήξης της θητείας των Ε.Σ και μη συγκρότησης νέων για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί η μεγάλη καθυστέρηση συγκρότησης αυτών των οποίων η θητεία έληξε μέχρι τον Απρίλιο του 2015, λόγω προκήρυξης των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και 20ης  Σεπτεμβρίου 2015. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών οι οποίες διαδραματίζουν εξέχοντα μορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
   2. Με την παράγραφο 3  καταργούνται οι διατάξεις  των παρ. 1, 2,3 και  4 του άρθρου 18 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄159), με τις οποίες α) το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών μετονομάστηκε σε Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, β) προβλέφθηκε ότι όπου στο άρθρο 9 του Ν. 3149/2003 γίνεται αναφορά σε «Βιβλιοθήκες» νοείται, με ανάλογη προσαρμογή της διατάξεως, «Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση», γ) προστέθηκε στη παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄141) περ. στ΄ στην οποία ορίζεται ότι το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης «Εποπτεύει, συντονίζει και εξειδικεύει ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και των υπ' αυτών εποπτευομένων υπηρεσιών» και δ) ρυθμίστηκε ότι  : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.» Τούτο καθίσταται αναγκαίο για τους εξής λόγους : Σύμφωνα με τη παρ. 2α του άρθρου 2 του Ν. 3149/2003 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε) διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) και από τον Γενικό Διευθυντή. Το Ε.Σ. είναι επταμελές, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΠΘ, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και πέντε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με σημαντικό έργο στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών ή της παραγωγής. Αντίστοιχα, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες είναι Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούνται από τα Εφορευτικά Συμβούλια και τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή, σε περίπτωση που πρόκειται για Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη. Τα Εφορευτικά Συμβούλια είναι πενταμελή συλλογικά όργανα με τριετή θητεία που ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής.Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69/τ. Α΄/1991) τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί συλλογικό όργανο με τριετή θητεία και ευρείες αρμοδιότητες (άρθρο 36 του Ν. 1946/1991) υπό τον τίτλο «Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους» το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της Εφορείας είναι εννεαμελής και αποτελείται από 8 μέλη, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ασχοληθεί με θέματα αρχείων και έχουν δημοσιεύσει αρχειακές έρευνες και μελέτες ή έρευνες και μελέτες της μεσαιωνικής και νεότερης ελληνικής ιστορίας και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα Γ.Α.Κ. υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Για όλα τα προαναφερόμενα συλλογικά όργανα δεν προβλέπονται κανενός είδους πρόσθετες αποδοχές ή αμοιβές πέραν αυτών που ισχύουν γενικά για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων (άρθρο 21 του Ν. 4024/27-11-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Επιπρόσθετα  η κατάργηση της σχετικής διάταξης που προβλέπει αποδοχές για τον Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλεται και για δημοσιονομικούς λόγους. Επιπλέον από συστάσεώς του το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών είχε και εξακολουθεί να έχει  ως κύριο σκοπό την επεξεργασία και πρόταση σχεδίων ενιαίων δράσεων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας. Δηλαδή πρόκειται για ένα συλλογικό όργανο με γνωμοδοτικό κυρίως χαρακτήρα και υπεύθυνο για την υποβολή προτάσεων στρατηγικού σχεδιασμού, όσο αφορά στη λειτουργία των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας . Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου τα μέλη του, κατά νόμο, προέρχονται από τον χώρο της βιβλιοθηκονομίας, της επιστήμης της πληροφόρησης, της πληροφορικής, των κοινωνικών επιστημών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης ή της παραγωγής και μπορεί να είναι είτε ιδιώτες, είτε δημόσιοι λειτουργοί είτε και υπάλληλοι του δημοσίου είτε του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Από τη φύση του λοιπόν αλλά και για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία του δεν είναι δυνατόν το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης να «εποπτεύει, συντονίζει και εξειδικεύει ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και των υπ’ αυτών εποπτευόμενων υπηρεσιών», δεδομένου ότι η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης εντάσσεται στη διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και υπάγεται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 18 παρ. 2γ του ΠΔ 114/2014, ΦΕΚ Α΄181). Όπως προεκτέθηκε, στα Γ.Α.Κ λειτουργεί ήδη συλλογικό όργανο με τριετή θητεία και ευρείες αρμοδιότητες (άρθρο 36 του Ν. 1946/1991) υπό τον τίτλο «Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους». Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του οργάνου είναι η χορήγηση ή μη, αδειών μελέτης, μεταγραφής, φωτογράφησης κ.λπ. αρχείων και αρχειακού υλικού, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσεως και μορφής λοιπά αρχεία της χώρας, η μελέτη των γενικότερων επιστημονικών κατευθύνσεων των Γ.Α.Κ., ο καθορισμός των βασικών αξόνων πολιτικής τους, η παροχή οδηγιών για τον τρόπο επιλογής, ταξινόμησης και καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον, η γνωμοδότηση για  την ίδρυση νέων αρχειακών υπηρεσιών και  για το επιστημονικό έργο του προσωπικού των Γ.Α.Κ., η γνωμοδότηση για τις αποσπάσεις προσωπικού στα Γ.Α.Κ. και γενικά για κάθε θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η συνύπαρξη δύο συλλογικών οργάνων, με γνωμοδοτικές και στρατηγικού χαρακτήρα αρμοδιότητες δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, αντιθέτως περιπλέκει τη διοικητική διάρθρωση και δημιουργεί σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη  αρμοδιοτήτων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται μείωση του δημοσιονομικού κόστους αναφορικά με τις αποδοχές του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τόσο του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών όσο και της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους αλλά και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών.
      3. Με την  παράγραφο 4 αντικαθίσταται η διάταξη της  παρ. 4 του αρ. 11 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/2014) κατά το μέρος που αφορά στη σύνθεση της επιτροπής με αντικείμενο την απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4250/2014 περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Ειδικότερα στην προαναφερόμενη διάταξη προβλέπεται η επιτροπή απογραφής να αποτελείται από δύο Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισμού. Η αντικατάσταση της εν λόγω διάταξης καθίσταται αναγκαία διότι η συμμετοχή δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων στην εν λόγω επιτροπή επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό με τα έξοδα μετακίνησής τους (έξοδα μετάβασης, επιστροφής, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης) στις κατά τόπους Βιβλιοθήκες του Οργανισμού, οι οποίες ανέρχονται σε  είκοσι οχτώ (28), η πλειοψηφία των οποίων εδρεύουν σε απομακρυσμένες ή και νησιωτικές περιοχές απέχοντας σημαντικά μεταξύ τους και συγκεκριμένα : Βλαχιώτη Λακωνίας, Βασιλάκι Ηλείας, Αγρίνιο, Άμφισσα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Στυλίδα Φθιώτιδας, Κόνιτσα, Μέτσοβο Ιωαννίνων, Γρεβενά, Βελβεντό Κοζάνης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Πεντάπολη Σερρών, Καλλικράτεια Χαλκιδικής, Σοχός Θεσσαλονίκης, Μύκη Ξάνθης, Ξυλαγανή Ροδόπης, Φέρες Έβρου, Ερυθρές Αττικής, Λαύριο, Ελευσίνα, Ν. Ερυθραία, Κύθηρα, Ερμούπολη Σύρου, Χώρα Νάξου, Σάμος, Πέραμα Ρεθύμνου, Πύργος Ηρακλείου Κρήτης. Συνεπώς οι υπάλληλοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4250/2014, θα ήταν υποχρεωμένοι να μεταβούν σε όλες τις παραπάνω περιοχές. Επίσης δεν είναι γνωστή η κατάσταση των βιβλιοθηκών και δεν υπάρχει υπεύθυνος για να συνεργαστεί με την επιτροπή καθώς το προσωπικό βρισκόταν από το έτος 2010 μέχρι την κατάργηση του Οργανισμού σε επίσχεση εργασίας, η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού είχε ήδη λήξει από το έτος 2012 και θα είναι δύσκολη ακόμη και η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν εκ των προτέρων και οι ημέρες που θα χρειαστεί να διαμείνουν σε κάθε περιοχή οι υπάλληλοι ώστε να ολοκληρώσουν την απογραφή της κάθε βιβλιοθήκης. Επιπλέον, το σύνολο των ημερών εκτός έδρας για κάθε υπάλληλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ενδέχεται να ξεπεράσει το επιτρεπόμενο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.  3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40) ανώτατο όριο των εξήντα (60) κατ’ έτος.  Επισημαίνεται δε ότι η απομάκρυνση δύο υπαλλήλων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από τα καθήκοντά τους για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες θα διαταράξει πιθανώς την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΟΠΕΒ με το μικρότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος καθώς ορίζεται σαφώς ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη τους εκτός των οδοιπορικών τους και επιπλέον διότι  :α) Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, περιφερειακές υπηρεσίες ή σχολικές μονάδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπάρχουν πλησίον όλων των παραρτημάτων του ΟΠΕΒ β) το προσωπικό των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για την απογραφή βιβλιακού υλικού και εξοπλισμού των Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών γ) η επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι σχεδόν αμελητέα αφού οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στις επιτροπές δεν θα μετακινηθούν εκτός έδρας ούτε θα καταβληθούν έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση. δ) η διαδικασία απογραφής θα ολοκληρωθεί ταχύτερα.

Άρθρο
Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζεται εν δικαίω το θέμα των αμοιβών των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επαναπροσλήφθηκαν.

Άρθρο……..
Συμβάσεις για προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδίους πόρους

 Ήδη από το 1997 (παρ. 8, του άρθρου 6 του Ν. 2527/97), το προσωπικό των εργαζομένων σε ερευνητικά προγράμματα είχε εξαιρεθεί από τους περιορισμούς που ίσχυαν για τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου ως προς τη σύναψη ή ανανέωση σύμβασης έργου. Το καθεστώς της εξαίρεσης επεκτάθηκε και περιέλαβε τους φορείς της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν.  2621/1998, (ΦΕΚ Α' 136/23.6.1998),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έτσι, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., η Ακαδημία  Αθηνών, η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της ποιότητας  στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εκπλήρωση των στόχων που επιτελούν, δεν διέπονται από όλο το φάσμα των περιορισμών των λοιπών φορέων του δημοσίου ως προς τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με το προσωπικό τους.  
Είναι προφανές ότι ο δικαιολογητικός λόγος του περιορισμού της δικαιοπρακτικής βούλησης των φορέων του δημοσίου ήταν η προστασία του δημόσιου χρήματος, λόγος που δεν υφίσταται όταν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών συμβολαίων στα οποία η μισθοδοσία δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (βλ. άρθρο 37 του Ν. 3986/11) ή χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Α.Ε.Ι. ή εξ’ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια (άρθρο ένατο, παρ. 20β του Ν. 4057/12).
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους αμφισβήτηση ως προς την έκταση αυτού του καθεστώτος της εξαιρετικής μεταχείρισης των φορέων της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν.  2621/1998, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σύναψης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται από «ίδιους πόρους» των φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1β του άρθρου 20 του Ν. 4310/14.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο ….
Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 (Α΄ 74).      
β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης και την βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να μειωθεί η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:
α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,
β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013 (Α’ 74) όπως ισχύει,  
 γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής  Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (Α΄ 188) ή/και γυμνάσια και  λύκεια, και
δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των μαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθμιστικής εκπαίδευσης  αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους . Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συνιστά η διδακτική εμπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές μονάδες  στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού.
 4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας εκπρόσωπος της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας απεξάρτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής. β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τμήματα καθώς και του Υπεύθυνου του τμήματος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως  η διδακτική εμπειρία σε τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013, η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων.  γ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 αποφασίζει  ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασμό και υλοποίηση την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος αντισταθμιστικής εκπαίδευσης την γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώμη του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης.
6. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης  της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού.  
7. Τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν.4139/2013 (Α’ 74) όπως ισχύει, μπορεί  να στελεχώνονται: α) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού, β) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, και γ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.
Η επιλογή των μονίμων και των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τμήματα καθώς και του Υπευθύνου του τμήματος λαμβάνει χώρα ως εξής:   Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της παρούσας παραγράφου,  σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τμήματα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την επιλογή κρίση.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι μόνιμοι εκπαιδευτικών που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013.
Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους , μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.
8. Η επιλογή μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την  διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 λαμβάνει χώρα ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω  εκπαιδευτικών.   Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα καθώς και η διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων ή σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.
Ο οικείος  Περιφερειακός Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή των μόνιμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 διενεργείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση των ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.
9. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄, και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος , σε συνάρτηση προς  τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο.  
10. Η αμοιβή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων  αντισταθμιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί  κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.4024/2011, όπως  ισχύει.
11. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
12. Η αμοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α)  το άρθρο 27 του ν.1304/1982 (Α΄ 144),
β)  το άρθρο 4 του  ν.1824/1988 (Α΄ 296),
γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν.2525/1997 (Α΄ 188),
δ) το π.δ. 429/1991 (Α΄ 156),
ε) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄163)
στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο ….
Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62), με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η από 4 Δεκεμβρίου 1999 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο "Ομαλή λειτουργία δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Α΄ 272), καταργείται.

Άρθρο…
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

       
Η κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση 6 της παραγράφου 3 του  άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8), ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άρθρο ….
Παράταση θητείας μελών ΕΠ.Ε.Σ.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής:
       «4. Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 28η Φεβρουαρίου 2016».

Άρθρο …..
Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
και του Ο.Π.Ε.Β.

     1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περ. α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄141) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών» .  
      2.Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περ. α΄, της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ Α΄141) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών».
      3. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2,3 και  4 του άρθρου 18 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄159) καταργούνται.
     4.  Η παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής :
       «4. Mέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους τριμελείς επιτροπές, ισάριθμες των Παραρτημάτων του καταργηθέντος Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.),  αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος Ο.Π.Ε.Β. καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισμού. Στα μέλη των ανωτέρω  επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
     Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαρια¬σμών του ΟΠΕΒ, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προ-ϋπολογισμού.»

Άρθρο
Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

      Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (Α΄167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους   στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

Άρθρο……..
Συμβάσεις για προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδίους πόρους

      Στην παράγραφο 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (Α΄ 136), όπως επανήλθε σε ισχύ με την παρ.1 του άρθρου 10  του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και όπως ισχύει,  προστίθενται φράσεις, ως ακολούθως :
   α) μετά το τέλος της παρένθεσης «(Α’ 280)» προστίθεται η φράση: «καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011» ,  
  β) μετά το κόμμα στη λέξη «έργου» προστίθεται η φράση : «οι  συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις»,
  γ) μετά τη λέξη «έργων» προστίθεται η φράση: «ή την υποστήριξη υπηρεσιών»,
   δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή προγράμματος ή έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση»

 

Ετικέτες: 
Βουλή

Σχόλια (1)

 
Κώστας2
18 Δεκ 2015 17:01

Ο μοναδικός λόγος για τον οποίον πάγωσε η ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια, είναι διότι θα τα υλοποιούσαν οι νυν διευθυντές εκπαίδευσης.
Ποιό Σχολείο πάει , ποιο δεν πάει. Ποιό εγκρίνεται, ποιό όχι κτλ
Αυτό μας έλλειπε, να μπουν οι υπό απομάκρυνσιν και μετά να μας έχουν μπερδέψει....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ