ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Ερευνα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ESOS
Δημοσίευση: 20/12/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει το τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση το οποίο  ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα.Το Σχέδιο Νόμου αποτελείται από 9 άρθρα για την Ανώτατη Εκπαίδευση και άλλα 28 για την Ερευνα

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Σχέδιο Νόμου
«Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Έρευνα και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195/6-9-2011) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Προπτυχιακοί Φοιτητές»: οι προπτυχιακοί φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) .
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. .
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Πανεπιστημίων .
δ) «Μεταδιδάκτορες» : οι διδάκτορες που επιτελούν ερευνητικό έργο σε μεταδιδακτορικό επίπεδο σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Πανεπιστημίων
ε) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. .
στ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου και το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. .
ζ) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. .
η) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. .
θ) «Συμβούλιο Ιδρύματος» : το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
ι) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η Διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι. .
ια) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι. . ιβ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και ο Προϊστάμενος Τμήματος του Τ.Ε.Ι. .
ιγ) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. .
ιδ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και τα Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. .
ιε) Βαθμίδες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και Μελών Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. . Ως τέτοιες νοούνται οι ακόλουθες:
αα) Καθηγητής,
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής,
γγ) Επίκουρος Καθηγητής,
δδ) Λέκτορας Πανεπιστημίου/Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
Όπου στις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) γίνεται αναφορά σε «Καθηγητές» νοείται εφεξής «μέλος Δ.Ε.Π.» .
ιστ) «Επιστημονικό, Διδακτικό, Εργαστηριακό και Τεχνικό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών»: Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) .
ιζ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
ιη) «Εσωτερικός Κανονισμός» : ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
ιθ) «Οργανισμός Ιδρύματος» : ο Οργανισμός των Διοικητικών Υπηρεσιών και των δομών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
κ) «Ίδρυμα» : Το Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. .

Άρθρο 2
Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 5 Οργανισμός Ιδρύματος
1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση της Συγκλήτου νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τη Σύγκλητο στο Συμβούλιο.
2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της διοικητικής και οργανωτικής δομής κάθε ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174/08.08.2013) όπως ισχύει, καθώς και τα ακόλουθα :
α) η σύσταση και η κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κάθε κατηγορίας και βαθμίδας,
β) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174) όπως ισχύει, καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,
γ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση τους,
δ) η σύσταση και η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας , της Νομικής Υπηρεσίας και των αυτοτελών μονάδων και γραφείων,
ε) η οργάνωση και η διοικητική διάρθρωση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος,
στ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
ζ) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
η) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την οργανωτική και διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και των Υπηρεσιών τους.

Άρθρο 3
Η διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
« Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση της Συγκλήτου νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τη Σύγκλητο στο Συμβούλιο του
Ιδρύματος.
2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε εφαρμογή αυτών, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές, ιδίως δε τα ακόλουθα: α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος, εκτός των θεμάτων που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό των Ιδρυμάτων, β) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων στις Σχολές και καθορισμού των Εσωτερικών τους Κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των οργάνων της διοίκησης τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, γ) οι κανόνες λειτουργίας του Ιδρύματος, της Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ιδρύματος, της Κοσμητείας, της Γενικής Συνέλευσης Σχολής, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος, των μονομελών οργάνων διοίκησης και των Υπηρεσιών, δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους, ε) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών και ειδικότερα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα, στ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταδιδακτορικών υποτρόφων ζ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των Ιδρυμάτων, η) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος, θ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητες τους, ι) τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι αρμοδιότητες τους και η σχετική διαδικασία, ια) η πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές για όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις, ιβ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και ο τρόπος αναπλήρωσης τους, ιγ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και στους υποψηφίους Διδάκτορες, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, ιδ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και υποψηφίους Διδάκτορες, ιε) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 του νόμου 4009/2011 όπως ισχύει, ιστ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού, ιζ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, και τα ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιη) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απονομή τίτλων σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιθ) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο Πρόγραμμα σπουδών, κ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κα) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών σε προγράμματα σπουδών του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων (ECTS), κβ) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών κγ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με αναπηρία, κδ) τα κριτήρια απονομής και η διαδικασία απονομής των τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, κε) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων, κστ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων τους, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και κζ) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκδοθεί έπειτα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π., της Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και της Συνόδου των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό στο Ε.ΣΥ.Π. και στις Συνόδους των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και των Προέδρων των Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 4
Το άρθρο 8 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
« Άρθρο 8
Όργανα του Ιδρύματος
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Τα όργανα του Ιδρύματος είναι: α) η Σύγκλητος, β) το Πρυτανικό Συμβούλιο, γ) ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις και δ) το Συμβούλιο του Ιδρύματος.
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«10. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, β) εισηγείται στη Σύγκλητο τις διαδικασίες και τις πηγές για την εύρεση μέσων και πόρων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων και την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, γ) για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων περιπτώσεων μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη προτάσεων, δ) διατυπώνει απλή γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη λήψη απόφασης έκδοσης του Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 5, ε) διατυπώνει απλή γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη λήψη απόφασης έκδοσης του Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 .
3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο α ως εξής :
«11 α). Το Συμβούλιο τέσσερις μήνες (4) πριν από τη λήξη της θητείας του συντάσσει έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού. Στην ίδια έκθεση περιέχονται οι προτάσεις του Συμβουλίου για την υλοποίηση των αναφερομένων στα εδάφια (α) και (β) του προηγούμενου άρθρου αρμοδιοτήτων του. Η ως άνω έκθεση αποστέλλεται εντός ενός μηνός από τη σύνταξή της στην Α.ΔΙ.Π. .
4. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.»
5. Οι περιπτώσεις α ́, β ́, γ ́, δ ́ και ε ́ της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α ́ 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α’ 161/30.11.2015) αντικαθίστανται ως εξής :
«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία, από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ii) των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος, iii) των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος, iv) των υποψηφίων Διδακτόρων του Ιδρύματος, v) του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Ε.Ε.Π.), (Ε.ΔΙ.Π.), (Ε.Τ.Ε.Π.) και vi) του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων : [ i ] των μελών του Δ.Ε.Π. που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, [ ii ] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών, [iii]του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών, [iv] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των Υποψηφίων Διδακτόρων που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων Υποψηφίων Διδακτόρων, [v] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) που ψήφισε πολλαπλασιαζόμενου με 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της ως άνω κατηγορίας προσωπικού και [vi] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό του Διοικητικού Προσωπικού που ψήφισε πολλαπλασιαζόμενου με 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της ως άνω κατηγορίας προσωπικού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην περίπτωση που είναι κάτω από το μισό (0,5) στην προηγούμενη μονάδα ενώ στην περίπτωση που είναι 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υποβάλλονται ενώπιον της μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία προκήρυξης. Η Σύγκλητος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
γ) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Ιδρύματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ορίζει ανά εκλογικό τμήμα, εφορευτικές επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.
δ) Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με τη διαδικασία της κάλπης. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του αναφερόμενου στην παράγραφο α) του παρόντος αθροίσματος. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με τη διαδικασία της κάλπης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από τη δεύτερη άγονη εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση κατά την οποία κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, αυτή επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών.
ε) Μοναδικός υποψήφιος δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει αριθμό έγκυρων ψήφων που ισούνται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με την έκδοση νέας προκήρυξης για τη διενέργεια εκλογών, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.
στ) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Πρύτανη για οποιονδήποτε λόγο, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης. Για το διορισμό του Πρύτανη, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
ζ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχή θητεία στη θέση που κατείχε.
η) Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας των αξιωμάτων όλων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.
θ) Η κατοχή θέσης μονομελούς οργάνου διοίκησης από μέλος Δ.Ε.Π. είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης μονομελούς οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Ιδρύματος, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ή στην περίπτωση ορισμού του στη θέση αυτή σε αναπλήρωση ελλείποντος μονομελούς οργάνου και μέχρι την εκλογή νέου.
ι) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών και των συλλογικών οργάνων στα Ιδρύματα.»
7. Η παράγραφος 17 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«17. α) Σε κάθε Α.Ε.Ι. για την υποβοήθηση του έργου του Πρύτανη εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος ως Αντιπρυτάνεις, από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα και με την αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο εκλογική διαδικασία. Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από ενιαία λίστα υποψηφίων Αντιπρυτάνεων για τετραετή θητεία. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων γίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος με την ίδια προκήρυξη για την ανάδειξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.
β) Η εκλογή τους διενεργείται με ενιαίο και χωριστό, από τους υποψηφίους Πρυτάνεις, ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει έναν εκ των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων.
γ) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθορίζονται ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες τους και ο τίτλος που φέρουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ανά Ίδρυμα. Για τον καθορισμό του κατά τα άνω αριθμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδία ο αριθμός των λειτουργούντων στο Ίδρυμα Σχολών, η λειτουργία εγκαταστάσεων του Ιδρύματος σε περισσότερες της μίας πόλεις, ο αριθμός των διδασκόντων και του εν γένει προσωπικού του Ιδρύματος, των φοιτητών, των διδασκόντων, των υπαλλήλων και κάθε άλλο πρόσφορο για τη λήψη της απόφασης της Συγκλήτου κριτήριο.
δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των Αντιπρυτάνεων και λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη, καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Πρύτανη, οι Αντιπρυτάνεις ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α) της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Πρύτανη.
ε) Για τον διορισμό των Αντιπρυτάνεων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια πράξη περιέχονται οι αρμοδιότητες των εκλεγέντων Αντιπρυτάνεων και η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη, όπως αυτές έχουν ορισθεί με τις προβλεπόμενες στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
στ) Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.
ζ) Μοναδικός υποψήφιος Αντιπρύτανης δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει αριθμό έγκυρων ψήφων που ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με την έκδοση νέας προκήρυξης για τη διενέργεια εκλογών, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης Αντιπρύτανη για οποιονδήποτε λόγο, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης.
η) Οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχή θητεία στις θέσεις που κατείχαν.»
8. Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:
α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργιάς του και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,
β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,
γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορισθεί ως εισηγητής άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,
δ) μπορεί μετά από απόφαση και πρόσκληση των συλλογικών οργάνων να μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, αυτοπροσώπως ή αναπληρούμενος από τον αρμόδιο κατά τον ορισμό της σειράς αναπλήρωσής του Αντιπρύτανη, στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,
ε) εκδίδει τις πράξεις προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ,
στ) ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π..
ζ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος, τις πράξεις των υπηρεσιακών μεταβολών και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού,
η) εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις διορισμού όλων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος, εκτός αυτών για τις οποίες η έκδοση έχει ανατεθεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη του Ιδρύματος.
θ) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου,
ι) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προεδρεύει των συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα Αντιπρύτανη. ια) μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
9. Η παράγραφος 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« 19. 1. Η Σύγκλητος αποτελείται από :
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) τους Κοσμήτορες,
δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή, έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος και έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο των Υποψηφίων Διδακτόρων του Ιδρύματος, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και οι εκπρόσωποι των Υποψηφίων Διδακτόρων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής τους.
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, έπειτα από καθολική ψηφοφορία των μελών των ως άνω κατηγοριών, που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο (2) ετών.
2. α) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα, μέλη.
β) Η Σύγκλητος και τα συλλογικά Πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψη απαρτίας, το όργανο συγκαλείται εκ νέου και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα.
γ) Οι αποφάσεις της Συγκλήτου και των συλλογικών Πανεπιστημιακών οργάνων λαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας διατάξεις.
3. Στις περιπτώσεις που στη Σύγκλητο πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης μπορεί να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Η παράγραφος 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«20. 1. Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,
β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Οργανισμού του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και απλή γνώμη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του,
δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,
ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,
στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, των κέντρων καινοτομίας, των εργαστηρίων, των μουσείων και λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.3848/2010 (Α’ 71), καθώς και την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος.
ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,
η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,
θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,
ι) διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,
ια) εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από γνώμη των Τμημάτων,
ιβ) κατανομή στα Τμήματα των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μετά από γνώμη των Κοσμητειών του Ιδρύματος,
ιγ) ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του.
ιδ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,
ιε) απόφαση για την έναρξη και λήξη εξάμηνων σπουδών, για διακοπή του εκπαιδευτικού έργου και της λειτουργίας του Ιδρύματος όταν εξαιρετικοί λόγοι το επιβάλλουν,
ιστ) ορισμό του αριθμού των Αντιπρυτάνεων, των αρμοδιοτήτων τους, του τίτλου τους ανά τομέα ευθύνης τους και της σειράς με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
ιζ) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,
ιη) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.
ιθ) απόφαση για τη συγκρότηση και τη λειτουργία Γενικής Συνέλευσης Σχολής μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος,
κ) απόφαση για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων των Σχολών και των Τμημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών,
κα) διορισμό μονομελών οργάνων διοίκησης μέχρι την εκλογή νέων, λόγω μη πλήρωσης της θέσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και της αδυναμίας τους να λειτουργήσουν,
2. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν:
α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις πιστώσεις που αναφέρονται:
αα) σε κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού,
ββ) στη σίτιση φοιτητών,
γγ) στο σύνολο εσόδων και εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα για τους κατωτέρω σκοπούς αποκλειστικά: αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωση έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων,
ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού.
γγ) την εξόφληση εντός του επόμενου οικονομικού έτους αναληφθείσας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος υποχρέωσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή έχει εγκριθεί και αναληφθεί νομίμως κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το ίδιο έτος, και υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού.
Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.
γ) να αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του οικείου Ιδρύματος, με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισής του.
δ) να μεταβιβάζονται με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρμοδιότητές της στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για επείγοντες λόγους ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, για καθορισμένο με την απόφαση αυτή χρονικό διάστημα. Με εξαίρεση τις ρητά καθοριζόμενες στο παρόν αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου, δεν είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και αποφάσεων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.
3. α) Η Σύγκλητος μπορεί να συστήνει συμβούλια και επιτροπές μετά από εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών για τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.
β) Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συμβουλίων και των επιτροπών αυτών.
4. Η Σύγκλητος έχει όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.
10. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
« Άρθρο 21
1. Συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα όργανο διοίκησης με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο.
α. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τρία μέλη ΔΕΠ της Συγκλήτου, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος στη Σύγκλητο, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της. Για τη συγκρότησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο προσκαλούνται και εισηγούνται υπηρεσιακώς οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ιδρύματος, για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους. Κατά τη λήψη των αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη.
3. Το Πρυτανικό Συμβούλιο: α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, β) έχει την ευθύνη της κατάρτισης σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, γ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, δ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, ε) μεριμνά για την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, και εισηγείται στον Πρύτανη για την τοποθέτηση των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες και την ανάθεση των καθηκόντων τους στ) λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, την παροχή εργασιών ή την εκτέλεση έργων μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €) ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α ́ 143/28.6.2014), όπως ισχύει ζ) ασκεί τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, οι οποίες ανατίθενται σε αυτή με απόφασή της δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών λεπτομέρεια .
4. Στις περιπτώσεις που στο Πρυτανικό Συμβούλιο πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης μπορεί να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Άρθρο 5
1. Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 7 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 7
1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων.
2. Όργανα της Σχολής είναι η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.
3. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και από έναν εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και οι εκπρόσωποι των Υποψηφίων Διδακτόρων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων Διδακτόρων είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.
δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωματικό του, με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο (2) ετών.
4. α) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων, Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Κοσμητεία νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα μέλη.
β) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Κοσμητείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
5. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη γενική εποπτεία λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
β) τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων της Συγκλήτου,
γ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,
δ) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτητών,
ε) όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. α) Ως Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Συγκλήτου ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Για την εκλογική διαδικασία εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Κοσμήτορα για οποιονδήποτε λόγο η εκλογή προκηρύσσεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης.
β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα της Σχολής και με την αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο εκλογική διαδικασία. Η θητεία τους είναι τετραετής, ο διορισμός τους γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και δεν επιτρέπεται να εκλεγούν στις αντίστοιχες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
γ) Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.
7. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προΐσταται των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα, την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας ,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Κοσμητείας,
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία,
στ) όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου Ιδρύματος και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Ο Κοσμήτορας, όταν απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Κοσμήτορα.
9. α) Στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του επόμενου άρθρου για τη λειτουργία του Τμήματος. Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας ασκούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος αντιστοίχως, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία ακόμη συνεχή θητεία. 10. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν να λειτουργεί Γενική Συνέλευση Σχολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.».
2. Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει.

Άρθρο 6
1. Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
1. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές μονάδες.
2. Όργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), γ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. α) Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30) ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που συμμετέχει από κάθε Τομέα είναι ανάλογος του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τομέα προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που θα εκπροσωπηθεί από τον Τομέα κατανέμεται αναλογικά στις βαθμίδες ΔΕΠ και στη συνέχεια διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα για τον καθορισμό των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
β) Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών ίσοι προς το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης, που δεν έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους για ετήσια θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών φοιτητών. Μετέχουν επίσης ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο (2) ετών.
γ) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, και της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα μέλη. δ) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
ε) Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωσή του, Το Πρόγραμμα Σπουδών υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο, τρεις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος δύο μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους,
β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,
γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,
δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών, 14
ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ, έπειτα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα,
στ) τον ορισμό των καθηκόντων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεταδιδακτορικών υποτρόφων μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος και
ζ) όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα και το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.
5. α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
β) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
γ) Στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
δ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρμόδια:
i) για τον ορισμό των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων,
ii) τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών,
iii) τον ορισμό των εξεταστικών επιτροπών,
iv) το σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου β του άρθρου 2 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16-7-2008),
v) τον ορισμό της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.) για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων,
vi) τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των μεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις,
vii) την απονομή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
ε) Στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των οικείων Τμημάτων και εκλέγονται από αυτές.
στ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
ε) Ο Διευθυντής κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο επιπλέον θητεία. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, προεδρεύει της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ορίζει ποιο από τα συνεργαζόμενα τμήματα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
στ) Καταργείται η φράση «Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία» στην περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24).
ζ) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Ιδρύματος καθορίζεται ο αριθμός των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται.
6. α) Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται για διετή θητεία με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα και με αναλογική, για τη σύνθεση του Τμήματος, εφαρμογή της αναφερόμενης στην ίδια παράγραφο εκλογικής διαδικασίας, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
β) Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.
γ) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση.
7. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της,
β) Συγκαλεί τα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
ε) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και
ζ) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και εποπτεύει την παρουσία όλων των κατηγοριών του προσωπικού στο Τμήμα. Για το λόγο αυτό εκδίδει κάθε μήνα βεβαίωση για την παρουσία όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Τμήματος την οποία αποστέλλει αμελλητί στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την σύνταξη των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού.
8. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. Στις περιπτώσεις
ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Προέδρου.
9. α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.
β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
γ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη διατήρηση ή μετονομασία των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο Τμήμα καθώς και για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα μπορεί και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή μέλος του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του.
δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα (30), είναι δυνατόν να σχηματίζονται νέοι Τομείς με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
ε) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεση σε Τομείς, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ανήκουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
10. α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
β) Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων.
γ) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο των εκπροσώπων προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γενική Συνέλευση του Τομέα νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα μέλη.
δ) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
ε) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα είναι οι εξής:
αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή,
ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,
γγ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών,
δδ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού και εργαστηριακού έργου στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του,
Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, και οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ ́ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ.
δ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.
11. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:
«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γενική Συνέλευση Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) προπτυχιακοί φοιτητές που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού προπτυχιακών φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς αυτούς. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γ.Σ. του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.
β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος και εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του. Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή του δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών από τον ορισμό του ».
12. Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
13. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται.
14. Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.

Άρθρο 7
1. Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α ́ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α ́84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α ́ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α ́ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.
β) Για τα προσόντα εκλογής στις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ Α ́ 87/16-7-1982) όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται.
γ) Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στην βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους.
δ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, και η παράγραφος 1, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
2. Το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Ερευνητή πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Τα εκλεκτορικά σώματα συγκροτούνται από τους στην επόμενη παράγραφο αναλυτικά αναφερόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς εκλέκτορες, υπό την αμέσως παρακάτω αναφερόμενη αναλογία από μέλη Δ.Ε.Π. ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με την προκηρυχθείσα θέση.
3. α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, από επτά (7) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους τα οποία ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
β) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.
γ) Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική Συνέλευσης του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα μέλη που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται αντίστοιχα από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.
4. Οι συνεδριάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος, πραγματοποιούνται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Εκλεκτορικά Σώματα και στις Εισηγητικές Επιτροπές αποτελεί καθήκον τους.
5. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του προκειμένου να ορισθεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός 1/3 του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
β) Ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική κατάταξή τους. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.
ε) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.
στ) Εάν παρέλθουν άπρακτες με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι προθεσμίες των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.
ζ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
η) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο.
θ) Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών τους Εκλεκτορικού Σώματος και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται προς αυτούς από τον Πρόεδρο του Τμήματος η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
ι) Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.
ια) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
αα) στην περίπτωση ενός ή περισσότερων υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,
ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο, στην δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες.
6. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας.
β) Για τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και τον διορισμό των μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) ισχύουσες διατάξεις.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του μητρώου αυτού.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιον του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 8
Θέματα Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών
κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. .

«1. Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., οι οποίοι εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ανωτέρω μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π, με τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση τού κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 118/2002. Όπου στις οικείες διατάξεις τού ως άνω Π.Δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως.»
2. Το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α ́) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και βαθμολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, Ε.Τ.Π. και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A'195) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (ΦΕΚ Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν.4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. Για το ανωτέρω προσωπικό μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/2002. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A'195) τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ. »
4. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4009/20011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις θέσεις των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και αποδίδεται στη θέση που κατέχει το μέλος, με πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση του Τομέα, για τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία που υπηρετεί».
5. «Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α ́195) σε άλλο Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 147/2009 (Α ́189) όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με πλήρεις αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.»
6. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, και τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών ωρών, και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, επιστημονικό-ερευνητικό έργο, και τεχνικό έργο.»
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/201 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, το ωράριο εργασίας, η συμμετοχή τους στα υπηρεσιακά συμβούλια και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.»

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Πρυτάνεων και Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν ή διενεργούνται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β του τροποποιηθέντος με το παρόν, άρθρου 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α’ 161/30.11.2015) και έχουν ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν νομίμως διενεργηθεί. Η θητεία των εκλεγέντων Πρυτάνεων είναι τετραετής και άρχεται από της προβλεπόμενης στο ίδιο άρθρο διαπιστωτικής πράξης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για όσες από αυτές, δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ο διορισμός του Πρύτανη από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις άνω διατάξεις διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο διορισμός του Πρύτανη νομίμως διενεργείται μόνο με την προβλεπόμενη στην περίπτωση στ) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. α) Εντός πενήντα (50) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων σε όλα τα Ιδρύματα . Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αναπληρωτές Πρύτανη, δύνανται να συμμετάσχουν στην κατά τα παραπάνω εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των
Αντιπρυτάνεων διαρκεί όσο και η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτάνεων και θεωρείται πλήρης. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αναπληρωτές Πρύτανη, νομίμως ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την, κατά τα άνω, έκδοση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής των Αντιπρυτάνεων.
3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες τους και ο τίτλος που φέρουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, λαμβάνεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων.
4. Τα λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτανικά Συμβούλια, τα οποία συστήθηκαν με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195), θεωρούνται νομίμως συσταθέντα από της συστάσεώς τους και νομίμως λειτουργούν έως τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στο παρόν διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου.
5. α) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης και μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων όπου γίνεται αναφορά στον Kοσμήτορα ή στην Kοσμητεία, νοείται ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αντίστοιχα.».
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για τον διορισμό τους στη βαθμίδα.
γ) Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα τα μέλη Δ.Ε.Π. για τα οποία ο απομένων για την αφυπηρέτησή τους λόγω ορίου ηλικίας χρόνος είναι μικρότερος της ως άνω τριετίας. Οι εκκρεμούσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες ολοκληρώνονται και οι πράξεις διορισμών των μελών Δ.Ε.Π. που εξελέγησαν στην επόμενη βαθμίδα και αφυπηρέτησαν λόγω ορίου ηλικίας πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του διορισμού τους εκδίδονται και δημοσιεύονται με ειδική διαδικασία στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που φέρει η σχετική Πρυτανική πράξη διορισμού. Οι πράξεις αυτές επιφέρουν συνταξιοδοτικές και μόνο συνέπειες για το αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π. . γ) Καταργούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
6. Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε άλλο Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής, εφόσον στην τελευταία περίπτωση προηγηθεί αντίστοιχη αιτιολογημένη απόφαση του αιτούντος Τμήματος.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι το μέλος Δ.Ε.Π. ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα».
8. Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος, για την κρίση της υποψηφιότητάς τους.
9. α) Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών Α.Ε.Ι., μόνιμοι ή με θητεία, οι οποίοι παραιτήθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκλογές ως υποψήφιοι βουλευτές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τις εκλογές στις θέσεις τους.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία εξελέγησαν επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τις εκλογές στις θέσεις τους και τελούν σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι τη λήξη της θητείας της βουλευτικής περιόδου για την οποία εξελέγησαν.
γ) Σε περίπτωση εκλογής και διορισμού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. της ως άνω περίπτωσης α) κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναλαμβάνουν καθήκοντα στην βαθμίδα αυτή και εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους για όσο διάστημα διαρκεί η βουλευτική περίοδος για την οποία εξελέγησαν.
Η ισχύς της παρούσας, άρχεται αναδρομικά από την 26η Ιανουαρίου 2015.
10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.
Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».
12. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α’ 220)».
13. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
β) Στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:
«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
14. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’ ως εξής:
«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».
15. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α’ 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α ́ 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».
16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών» .
17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα έξοδα παράστασης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους και των Προέδρων Τμημάτων και των Αναπληρωτών τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
18. α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους. Για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών αναγκών και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να ανατίθεται διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
β) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.
γ) Για την αμοιβή των Ομότιμων Καθηγητών από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής αναλογικά με τους εν ενεργεία Καθηγητές.
19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας. β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια». 20. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και επιστημόνων του άρθρου 5 του π.δ. 407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α ́ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία διαρκούντος του ακαδημαϊκού έτους λήξει ο χρόνος της άδειας ή της αναστολής καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π., οι αποδοχές της ως άνω κατηγορίας προσωπικού δύνανται να καταβάλλονται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Ιδρύματος».
21. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου α) της
παραγράφου 5
Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 2619).
22. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α ́ 112/9.5.1980) «Περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου Κρήτης», για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
23. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε Υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες με πράξη του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων.
β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού
του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται η ισχύς της εξαμήνου. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη.
γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α ́ 173), όπως ισχύει, στην περίπτωση Τ.Ε.Ι. Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης αυτής της κατηγορίας του προσωπικού γίνεται από την κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι. ή από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ερευνητικά προγράμματα ή άλλα κονδύλια.
δ) Λεπτομερειακά θέματα για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Οι κατηγορίες προσωπικού της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A ́, Β ́ και Γ ́ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́ 280). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
24. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την παραπάνω διαδικασία και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 που αφορά τη διακοπή φοίτησης, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης, διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους και μετεγγραφής».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων, η δυνατότητα παράτασης του εξαμήνου και οι λεπτομέρειες σε περίπτωση παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή του δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από προηγούμενη γνώμη της Κοσμητείας ή σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.» .
γ) Καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195), οι περιπτώσεις α ́ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), η οποία αφορά διαγραφές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από τα Α.Ε.Ι.
δ) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου Τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους».
ε) Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195) πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα ή στη μονοτμηματική Σχολή.
25.α) Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο».
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και
ως παράγραφος 2 προστίθεται η εξής:
β) «2. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία».
26. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α’ 149) και την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.
27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α ́ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α ́ 114)».
Για τους Λέκτορες Πανεπιστημίων και τους Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύει η δυνατότητα εξέλιξης της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (Α’195) και στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν.4009/2011 (Α’195), όπως ισχύουν.
28. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών.
29. α) Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και οποιοδήποτε ποσό που αφορά τόκους, προσαυξήσεις οι λοιπές επιβαρύνσεις αυτών, οι οποίες έγιναν και αφορούν δαπάνες δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.1514/1985 και του άρθρου 50 του ν.2413/1996 και αφορούν συμβάσεις συμπληρωματικής ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης των ετών 1998 έως 2003, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.
β) Καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν σε βάρος των ερευνητών, καθώς και των μελών των επιτροπών διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., και αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του ανώτατου ορίου πρόσθετων αμοιβών ΔΕΠ από ερευνητικά προγράμματα κατά την περίοδο 1997-2003, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση, του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά μετά των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων διαγράφονται.
γ) Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς του Αιγινητείου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών) του νοσοκομείου και η καταβληθείσα για την εργασία αυτή αμοιβή θεωρούνται νόμιμες. Από τη δημοσίευση του παρόντος αίρεται η βεβαίωση και ο καταλογισμός και παύει οιαδήποτε αναζήτηση της καταβληθείσας αυτής αμοιβής από τις οικονομικές υπηρεσίες
του νοσοκομείου, καθώς και από τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταλογισθεί ή επιστραφεί, επιστρέφονται στο σύνολό τους, μαζί με τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, στους δικαιούχους.
30. Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α ́ 80) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. 1. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.
γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.
2. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο 1».
10. Στη διαδικασία αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ υπάγονται και αλλοδαποί τίτλοι σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, μετά από κατάταξη πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία. Υπάγονται επίσης αλλοδαποί τίτλοι σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο και στην ελληνική γλώσσα, τετραετούς διάρκειας ή μετά από κατάταξη πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ, σε εξάμηνο ανώτερο του εισαγωγικού και μέχρι του 5ου εξαμήνου.
31. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του Ν. 4009/2011 συμπληρώνεται ως εξής:
«Για την άσκηση παράλληλης απασχόλησης απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.» .
32. Το άρθρο 82 του ΒΔ της 249/20.10.1958, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής.
«Άρθρο 82
Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος δικαίωμα και εισφορά: α) το ελληνικό δημόσιο και ο οργανισμός τοπικής
αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί , γ) τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και δ) εκείνοι ο οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους τέλη, δικαιώματα και εισφορές.».
33. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) που προστέθηκε με το άρθρο 35 Ν.4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/07.10.2014) και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που προστέθηκε με το άρθρο 122 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24.12.2014) καταργούνται.
34. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ιδρύεται Ινστιτούτο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. Το Ινστιτούτο αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα
που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται κάθε απαιτούμενο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου θέμα.»
35. Καταργείται το άρθρο 12 του Ν. 4009/2011.
36. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής :
1. Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ορισμού τους. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να συστήνονται τα παραπάνω όργανα και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο για τη λειτουργία των οργάνων αυτών θέμα.
αν. Το άρθρο 43 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195) τροποποιείται ως εξής :
1. Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), στο πλαίσιο του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να ιδρύεται σε κάθε ίδρυμα Ινστιτούτο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Ινστιτούτου όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
4. Τα Ινστιτούτα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μπορούν να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
5. Οι πόροι του Ινστιτούτου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Ινστιτούτο,
γ) έσοδα από εκπαιδευομένους,
δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση,
ε) μετά από απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του ΕΛΚΕ και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος για την ανάπτυξη του Ινστιτούτου.
Τους πόρους του Ινστιτούτου διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος και για το σκοπό αυτό παρακρατεί έως 10% επί των εσόδων του, ενώ ένα ποσοστό έως 15% επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου διατίθεται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του ΕΛΚΕ για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του ΕΛΚΕ.
Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α ́ 171) διέπονται εφ’ εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
38. Με το παρόν κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (ΦΕΚ Β’ 1317/30-5-2013) και 22-3- 2012 (ΦΕΚ Β’ 1649/11-5-2012) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής/εξέλιξης/ μονιμοποίησης/ διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του νόμου 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το παρόν αφορά τους διορισμούς όλων των καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας ανεξαρτήτως ύπαρξης η μη δικαστικής προσφυγής κατά της εκλογής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 10

Αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 4310/2014
Το άρθρο 1 του ν.4310/2014 (Α 258) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοποί
«Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται για το
σκοπό αυτό».
Το άρθρο 2 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 11
Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 4310/2014
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»: τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4009/2011. 2. «αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υποδομών που υπάρχουν και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη, στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
3. «αριστεία»: η δυναμική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε θεματική περιοχή δραστηριοποίησης. 4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)»: γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Ενοποιημένη Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. «δαπάνες προσωπικού»: οι κάθε φύσεως αμοιβές που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την εργασία που επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία, και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
8. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, μέσα στο οποίο υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης που εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
10. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)»: πρωτοβουλία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική με την ονομασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
11. «επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)»: περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό: την ενίσχυση των δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
12. «επιχείρηση»: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
13. «επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία»: το αποτέλεσμα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν ή που επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών που υπάρχουν ήδη.
14. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για:
− την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
− την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών,
− την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα,
− την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
− τη δημιουργία, την αναβάθμιση και τη δικτύωση ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.
15. «έρευνα»: οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.
16. «ερευνητές»: οι επιστήμονες που σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του
παρόντος, δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
17. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)»: η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
18. «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν.2083/1992 (Α 159) και του ν.3685/2008 (Α 148).
19. «“ερευνητικός φορέας”: Το νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων».
20. «δημόσιος ερευνητικός φορέας δημόσιου δικαίου ή υπηρεσία δημόσιου ερευνητικού φορέα δημόσιου δικαίου»: ο φορέας ή η υπηρεσία που έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα.
21. «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυτοτελής μονάδα που λειτουργεί μέσα σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες ερευνητικών ή λοιπών προγραμμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, ως δημόσιος ερευνητικός φορέας νοείται και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ΝΠΔΔ.
22. «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου»: ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του.
23. «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα»: η σχεδιασμένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.
24. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: η ευρεσιτεχνία για την οποία έχει απονεμηθεί σχετικό δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στην Ελλάδα (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), και σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: αα) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ββ) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
25. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 34
εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
26. «ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς που εφαρμόζεται. 27. «καινοτομία»: η αξιοποίηση υφιστάμενης ή νέας γνώσης ή η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία ή υπηρεσία.
28. «καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην πράξη αυτή κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, καθώς και κάθε πράξη με βάση την οποία μπορεί να χορηγείται ενίσχυση που δεν συνδέεται με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό.
29. «καινοτόμος επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο.
30. «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)»: οι αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
31. «κρατική ενίσχυση»: κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.
32. «μελέτη σκοπιμότητας»: η αξιολόγηση και η ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία αποκαλύπτονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και οι αδυναμίες του, οι ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από αυτό, και προσδιορίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, οι προοπτικές επιτυχίας του.
33. «μεταφορά τεχνολογίας»: η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1733/1987 (Α 171), όπως ισχύει.
34. «οικονομική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.
35. «πειραματική ανάπτυξη»: η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
36. «προ−εμπορικές δημόσιες συμβάσεις»: η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αλλά τα μοιράζονται με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης που ορίζονται στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο μιας προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης.
37. «σύμβαση ορισμένου χρόνου»: η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
38. «συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας.
39. «τεχνολογικός φορέας»: νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
40. «τεχνολογική ανάπτυξη»: η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και των οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 13
Τροποποίηση του άρθρου 4 ν.4310/2014

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χάραξη και η υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορούν το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:
α) Η συστηματική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεματικών τομέων της έρευνας ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ με προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
γ) Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυομένης αριστείας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στις Περιφέρειες της χώρας».
δ) Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συμπεριλαμβανομένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού επιπέδου, με την εφαρμογή για το σκοπό αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων.
ε) Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών.
στ) Η δημιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της καινοτομίας με την προσέλκυση επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας.
ζ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ.
η) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθμισμένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών της χώρας.
θ) Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
ι) Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ια) Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων. ιβ) Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
ιγ) Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
ιδ) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.
ιε) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δημόσιες συμβάσεις και σύγχρονες μορφές τους, όπως οι προεμπορικές συμβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συμφωνίες - πλαίσιο, η συμμετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας).
ιστ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συμβολής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε.
ιζ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της Ένωσης.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014 καταργείται. 37
Το άρθρο 5 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5

Άρθρο 14
Αντικατάσταση του άρθρου 5 ν.4310/2014

Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ
«1. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε χρονική περίοδο επτά (7) ετών ή στο χρόνο διάρκειας μίας
προγραμματικής περιόδου.
2. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
3. Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συμβουλεύεται τα όργανα του άρθρου 6 του παρόντος νόμου και προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ συντάσσει το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται «Σχέδιο Δράσης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ».

Άρθρο 15
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν.4310/2014

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα στον Τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».
2. Η περίπτωση 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 καταργείται.
3. Η πρώτη περίπτωση 2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ».

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 8 ν.4310/2014

1. Η περίπτωση 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014 καταργείται.
2. Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του νόμου 4310/2014, όπως ισχύει, η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)».

Άρθρο 17
Αντικατάσταση του άρθρου 10 ν.4310/2014

Το άρθρο 10 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 38
Άρθρο 10
Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
«1. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής
οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας.
γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.
δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως:
αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.
2. Το ΠΣΕΚ αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ. . Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε
θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα, καθηγητές ΑΕΙ με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α ́ ή Β’ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.
β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό διπλάσιος, αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. γ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε ολομέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του προέδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολομέλεια των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήματα ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Τ.
6. Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.
7. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.
8. Για τα ΠΣΕΚ εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει.

Άρθρο 18
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 11 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 11
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
«1. Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.
2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ.
β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
ε) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
στ) Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο.
3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας.
ε) Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ».
4. Όπου ο νόμος αναφέρεται σε «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται πλέον και αντικαθίσταται από το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ)».

Άρθρο 19
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν.4310/2014

Το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12
Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ
«1. Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του
προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: αα) έναν καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α ́ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη ή Αναπληρωτή πρύτανη των Πανεπιστημίων γγ) έναν Πρόεδρο ΤΕΙ, δδ) έναν Πρόεδρο Ερευνητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηματικού κόσμου.
β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιλογή των ένδεκα (11) μελών, μέγιστης χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ημερών, η οποία δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από μέλη της ίδιας της Επιτροπής, είτε από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α της παραγράφου 1 συντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: αα) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστημών, γγ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών επιστημών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στστ) περιβάλλοντος ζζ) ενέργειας, ηη) βιοεπιστημών και ιι) επιστημών μηχανικού.
γ) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού-επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί τέσσερα (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, με την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Αν μέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, εκπέσει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα από τους ένδεκα (11) που έχουν επιλεγεί , και σε διαφορετική περίπτωση , σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζεται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζεται σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.
β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
6. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ».

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4310/2014

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους, στο μέτρο που ο τελευταίος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτομικές δραστηριότητές τους, αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσματα των έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν και τους ίδιους πόρους που δημιουργούν, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό τους. 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στις εν λόγω μελέτες πρέπει να προκύπτει απαραίτητα με σαφήνεια η κοινωνικοοικονομική ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με νόμο ή προεδρικό διάταγμα ορίζεται για κάθε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, σύμφωνα με το άρθρο 19 :
α) Η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου.
β) Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, όπου αυτό προβλέπεται.
γ) Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών.
δ) Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος από πόρους που δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό».
4. Στο άρθρο 13 του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «ερευνητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και τα «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», στα οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά η οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν.4310/2014

Το άρθρο 13α του ν.4310/2014, όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς
«Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ. και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά−Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από:
α. Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α 107, και το άρθρο 5 του ν.4051/2012, Α 40),
β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
γ. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας. 6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν.
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. α. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,
β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
10.Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.),
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία ως προς το πάσης φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος.
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).»

Άρθρο 22
Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α ́ ή Β ́ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου.
δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού − τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.
Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω μέλη, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Π.Ε.Θ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Θ. και μπορεί να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου».
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει εκ των αναπληρωτών Διευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα μέλη του ΔΣ όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω
ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως, έως τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
5. Η περίπτωση ε της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεών του».
6. Στο άρθρο 15 του ν.4310/2014 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, οι οποίες έχουν ως εξής: «15. Αν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) μήνες. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ προτείνουν με ομόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθύνοντα και Πρόεδρο του ΔΣ, έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν η πρόταση δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ.
Αν ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ για το διάστημα αυτό. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ.
16. Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται μόνο από ένα Ινστιτούτο, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πλέον των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, συμμετέχει ένα ακόμα μέλος, το οποίο ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισμός στη θέση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 16 του ν.4310/2014».

Άρθρο 23
Τροποποίηση άρθρου 16 ν.4310/2014

1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 47
«γ) Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει διευθυντής Ινστιτούτου ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή διευθυντή. Ο αναπληρωτής διευθυντής Ινστιτούτου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Αν κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινά, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ στον αντιπρόεδρο του ΔΣ, στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου στον αναπληρωτή διευθυντή, αν δεν είναι υποψήφιοι, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι υποψήφιος ή αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές ινστιτούτων, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Αν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος ή αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α ́ βαθμίδας του ινστιτούτου και αν αυτός ελλείπει, από τον αρχαιότερο ερευνητή β ́ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ).»
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την πλήρωσης της κενής θέσης του Διευθυντή του ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ εκδίδεται προκήρυξη από τον εποπτεύοντα Αναπληρωτή Υπουργό τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται διαδικτυακό τόπο του ΕΚ και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος αναπληρωτή Υπουργού, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.»
7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. α) Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α ́ βαθμίδας, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, το ΕΣΕΚ προτείνει τα μέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.
β) Το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, ορίζει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους. Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν οριστούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή όσα μέλη ελλείπουν), τα οποία είναι ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους.
γ) Με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα επτά (7) μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) μέλη προέρχονται από τον κατάλογο της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου και τα δύο (2) μέλη προέρχονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (περίπτωση β’). Τα μέλη αυτά ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
δ) Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.»
8. Η παράγραφος 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Ο εποπτεύων Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με την
ίδια απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια απόφαση ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισμού, ως διευθυντή, δημοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία για την ίδια ακριβώς θέση. Οι διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία. Οι διευθυντές που υπηρετούν την δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη θητεία».
9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο ΔΣ και στον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Αναπληρωτή Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό του Κανονισμό».
10. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα».
11. Στο άρθρο 16 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ορίζονται οι αναπληρωτές διευθυντές των ινστιτούτων».

Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.4310/2014

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 καταργούνται.
2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν.4310/2014:
«8. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από επιστημονικό γνωμοδοτικό συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.). Τα Ε.Γ.Σ. αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι ερευνητές του ινστιτούτου βαθμίδας Α ή Β, ή μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων του Ινστιτούτου. Τα μέλη του Ε.Γ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των Ε.Λ.Ε. και των συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ. Ο αριθμός των μελών του Ε.Γ.Σ., η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Γ.Σ., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Γ.Σ. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν δεν υφίσταται σχετική
πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα. Αν διαφωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Γ.Σ., η οποία συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας.
9. Τα Ε.Γ.Σ. συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο.
10. Τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια (Ε.Γ.Σ.) ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985, αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, καθώς και τις τυχόν άλλες αρμοδιότητες που ο παρών νόμος προβλέπει ότι ασκούνται από τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων.
11. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων, εφεξής νοούνται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 25
Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984

Το άρθρο 18 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
«1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέσης και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.
2. Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011 (Α 195), οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α ́, Β ́ και Γ) ́, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
Οι ερευνητές Α ́ και Β ́ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ ́ βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο (2) 51
χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
α) Για τη Γ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
β) Για τη Β βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
γ) Για την Α βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στη βαθμίδα Α αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής.
3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α για όλες τις συνέπειες. Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών, ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο.
5. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι 52
διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α ́, Β ́, Γ ́) ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως , οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
7. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται και το τεχνικό προσωπικό των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.1514/1985, όπως ισχύει.
8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
α) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης,
β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.
9. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων. Το διοικητικό προσωπικό διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε διοικητικό προσωπικό μέσης εκπαίδευσης. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.
10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νπδδ και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.
11. Αν κενωθεί η οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς μπορούν να απασχολούν συνεργαζόμενο επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και πρόταση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία αυτή του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α 195), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:
α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.
β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας, το ύψος αυτής και όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.
Ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θεωρείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στον δημόσιο τομέα.
γ. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4009/2011, όπως αυτό ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού φορέα ή τον προϋπολογισμό του έργου στο οποίο αυτοί συμμετέχουν.
13. Σε μέλη ΔΕΠ Α ́ βαθμίδας τα οποία έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων καθώς και σε ερευνητές Α ́ βαθμίδας του φορέα που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.
14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη 54
συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων δεν πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν από την θέση αυτή με την συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους.
16. Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά.»

Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 20 ν.4310/2014

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:
α) Δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του παρόντος νόμου.
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ίδιας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
γγ) Από την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.
δδ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
στστ) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.»

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 21 ν.4310/1984

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με διάφορους τρόπους και ιδίως με:
α) Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας, είτε με συμμετοχή στην ίδρυση νεοσύστατων εταιριών ΕΤΑΚ, τεχνοβλαστών (spin off) ή επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
β) Τη διάθεση από τον φορέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που παρήχθησαν στον φορέα, σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση με εμπορικές συμφωνίες, τη δημιουργία ή τη
συμμετοχή σε νέα νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τις οποίες αναγνωρίζεται η προσφορά των δημιουργών ή εφευρετών τους, η ανταμοιβή τους και η σύναψη ειδικών συμφωνιών κατά την κρίση των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών φορέων (συμμετοχή σε εταιρεία, χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, κλπ).
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 28
Κατάργηση του άρθρου 26 ν. 4310/2014

Το άρθρο 26 του ν.4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 27 ν. 4310/2014

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2. 4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντα τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το Δημόσιο».

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 28 ν. 4310/2014

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».

Άρθρο 31
Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984

Το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 29
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού - Επιτροπές κρίσης –
πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού
1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, διορίζεται σε οργανικές θέσεις ως μόνιμο ή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψη της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου εφόσον υπάρχει.
3. α) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α` και Β` ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Γ` στη Β ή από τη βαθμίδα Β ` στην Α ` συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίση, οι οποίες αποτελούνται από τέσσερα (4) μέλη, που λαμβάνονται με κλήρο από τον αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων κατάλογο επιστημόνων των Τ.Ε.Σ., οι οποίοι δεν ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, καθώς και από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, που είναι και ο εισηγητής.
β) Για πρόσληψη στη βαθμίδα Γ` ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ` στη Γ` συγκροτούνται επιτροπές κρίσης οι οποίες αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, που είναι και ο εισηγητής, από ένα (1) μέλος που λαμβάνεται με κλήρο από τον αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων κατάλογο επιστημόνων των Τ.Ε.Σ., το οποίο δεν πρέπει ν` ανήκει στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο και από τρεις ερευνητές του ίδιου ινστιτούτου που κατέχουν βαθμίδα Α` και που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή του ανεξάρτητου ινστιτούτου. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο αυτό με βαθμίδα Α` είναι λιγότεροι από τρείς, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται με κλήρο από κριτές του αντίστοιχου με το γνωστικό αντικείμενο των υποψηφίων καταλόγου επιστημόνων των Τ.Ε.Σ..
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν τα μέλη των επιτροπών κρίσης εκτός από το διευθυντή του ινστιτούτου.
δ) Οι πιο πάνω επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Δ.Σ. του οικείου φορέα για κάθε έτος το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ανακοινώνονται σε όλους τους ερευνητές.
4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική αν έχει ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των μελών της αν πρόκειται για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Α` ή Β` βαθμίδων ή με απλή πλειοψηφία αν πρόκειται για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις ερευνητών Γ` βαθμίδας. Σε περίπτωση θετικής απόφασης με απλή πλειοψηφία για ερευνητές των βαθμίδων Α` ή Β` η κρίση επαναλαμβάνεται μετά παρέλευση ενός έτους.
5. Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου.
6. Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων.
7. Οι ερευνητές Γ` βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β` βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους 57
ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. Δικαιούνται όμως, ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή επιστημονικού τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημοσίου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ` υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορούν να καθορίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το χαρακτήρα των θέσεων και τη βαθμολογική ή μισθολογική διάρθρωσή τους. Η διάταξη αυτή δεν παρέχει σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της Θέσης, στην οποία διορίζεται ούτε αξίωση διορισμού ή πρόληψης του σε θέση ισότιμη, αλλά ούτε και επιλογή θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του.
8. Οι ερευνητές της Β` βαθμίδας είναι μόνιμοι. Κατά το τέλος του τέταρτου χρόνου της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή Α` βαθμίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορίζονται ως μόνιμοι στην Α` βαθμίδα. Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, επανακρίνεται κάθε τρία χρόνια.
9. Οι ερευνητές Α` βαθμίδας είναι μόνιμοι.
10. Οι παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από ερευνητές Γ`, Β` ή Α` βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τέλος Μαρτίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων που έχουν τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ αξιολογείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού, οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 6 του άρθρου 7 και των άρθρων 8 και 9 του ν.4024/2011».

Άρθρο 32
Αντικατάσταση του άρθρου 30 ν. 4310/2014

Το άρθρο 30 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 30 Εθνικός κατάλογος κριτών
«1. Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν
ενεργεία ερευνητές Α ́ και Β ́ βαθμίδας της ημεδαπής.
2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών μπορεί να συμπεριλαμβάνονται καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν αυτοδικαίως, για την εγγραφή των επιστημόνων της παραγράφου 2 απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η οποία τους αναφέρει ονομαστικά, κατόπιν πρότασης του ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.
3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τα ερευνητικά κέντρα και τα εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου».

Άρθρο 33
1. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014 καταργούνται.
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014 καταργούνται.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4310/2014 καταργείται. 4. Το άρθρο 83 του ν. 4310/2014 καταργείται.

Άρθρο 34
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.
1. To άρθρο 93 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς
μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για την ανάγκες των οποίων συνήφθηκαν. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου».
2.α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, που έχουν ιδρυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται και διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση 59
της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α ́ 124), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και από έργα που έχουν ως αντικείμενο κάθε είδους παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από την ΓΓΕΤ ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την ίδια υπουργική απόφαση μπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών αυτών λογαριασμών, να προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και να θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. Μπορούν επίσης να καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.
γ. Τα ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέματα αμοιβών και μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού και τα ζητήματα προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηματοδότησης μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθμίζουν τα ανωτέρω ζητήματα στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς.
3. α. Οι ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού 60
κέντρου και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως. Το Δ.Σ. των ερευνητικών κέντρων συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ, ο οποίος εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό σχήμα του ΑΕΙ. Η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (Β ́826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α ́156) αντικαθίστανται ως εξής :
β. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται».
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.4314/2014 (Α’ 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 και από τα ΑΕΙ σύμφωνα με το ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδάκτορες».
7. α. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του Ν.4281/2011 (Α ́204) εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.500 Ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). β. Παράλειψη καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. των απαιτούμενων από το νόμο στοιχείων για την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων από τους ΕΛΚΕ και τα Ε.Π.Ι. των ΑΕΙ και από τα ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 έως την έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 139 του ν. 4281/2014, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών.
8. Στο άρθρο 24 στο τέλος της παραγράφου 4 του Ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:
«Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και οι κάθε είδους φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) που διεξάγουν έρευνα διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη του σκοπού τους εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού ή άλλου συναφούς με τους σκοπούς τους έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού. Ο εν λόγω τρόπος απόσβεσης αφορά την άσκηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων από τους φορείς τους οποίους αφορά. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1.1.2014».
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 432/1981 (Α ́118) , έτσι όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α ́222), αντικαθίσταται ως εξής :
«α. Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. , είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του ιδρύματος.
β. Το σύνολο των πράξεων καθώς και οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, από τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πανεπιστημίων, καθώς και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών τους, μέχρι την έκδοση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Στις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες μίσθωσης και εν γένει στέγασης, φύλαξης, καθαριότητας κτλ. που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος και για την εν γένει επίτευξη των σκοπών των Πανεπιστημίων».
10. Η παράγραφος 13 του άρθρου 23 ν. 4310/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τις πιστώσεις που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν αυτές.
Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 μετά από την παράγραφο 1στ προστίθεται νέα παράγραφος, με το εξής περιεχόμενο:
«1ζ. Τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ των Ν.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α ́ 124), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ που συστήνονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν. 4009/2011, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές και συναφείς προς το σκοπό λειτουργίας τους δραστηριότητες, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της περίπτωσης 1.δ του παρόντος άρθρου, αναδρομικά από 1.1.2013. Ο έλεγχος των δαπανών θα γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία οι φορείς της παρούσας παραγράφου οφείλουν να αποστέλλουν σε εξαμηνιαία βάση τις σχετικές καταστάσεις πληρωμών. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται, με ποινή αναστολής της δημόσιας χρηματοδότησης, να υποβάλουν στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικές καταστάσεις με τις κάθε είδους καταβαλλόμενες αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο χρόνος υποβολής και τα στοιχεία των υποβαλλομένων ηλεκτρονικών καταστάσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιμες
για φορολογικούς σκοπούς.
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως την 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η πιθανή περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, οι ΕΛΚΕ των ως άνω ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μεταφέρουν στον Ενιαίο Λογαριασμό τους πόρους που διαθέτουν και διαχειρίζονται και οι οποίοι προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό».
12.α. Η αληθής έννοια της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (Α ́ 297) από την έναρξη ισχύος της, είναι ότι η αμοιβή αποδοτικότητας εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες χορηγείται και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει.
β. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α ́ 226) δεν ισχύουν για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ καθώς και των ΕΛΚΕ και των ΕΠΙ των ΑΕΙ.

Άρθρο 35
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

1.α. Όπου στα άρθρα 1 έως 50 και 90 του ν.4310/2014 αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, νοείται εφεξής ο αρμόδιος για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
β. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται η Γ.Γ.Ε.Κ. νοείται η Γ.Γ.Ε.Τ.
γ. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται το ΕΣΙ νοείται το ΕΓΣΙ.
2.α Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.7.2016.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 καταργείται.
3. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η ίδρυση των ακόλουθων ερευνητικών φορέων:
Α. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα.
Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή.
Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.).
Δ. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.
Για την ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο.
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Οι ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας (Α’, Β’, Γ’, Δ’), που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελούν προσωπικό ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή αυτοτελούς ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα, που εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχουν υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, όπως αυτή ίσχυε έως την δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή (Α’, Β’, Γ’) εντός του φορέα του οποίου αποτελούν προσωπικό.
Για το σκοπό αυτό, οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν.4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4310/2014 όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 όπως αυτός ισχύει, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του φορέα ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Οι ΕΛΕ που κρίνονται επιτυχώς, συνάπτουν σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.7.2016.
Β. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελεί προσωπικό του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα που εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014, όπως ίσχυε έως την δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να κριθεί για την κατάληψη
προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ (Α, Β, Γ) εντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου αποτελούν προσωπικό Για το σκοπό αυτό, το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλει να κριθεί. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν.4310/2014.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4310/2014 όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ΕΛΕ πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά βαθμίδα, σύμφωνα τις προβλέψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού του φορέα τους.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 όπως αυτός ισχύει, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση (μόνιμη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.7.2016.
Γ. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Επίσης, για την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».
5.α. Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4310/2014 δεν θίγονται. Αιτήσεις για κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4310/2014 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την ειδική επιτροπή κριτών του άρθρου 29 του ν.4310/2014, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 29, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Τα μέλη των επιτροπών κρίσης του ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 47 του ν. 4310/2014, που θα συγκροτηθούν εντός του 2015 θα προέρχονται από τους εγκεκριμένους από τα Τ.Ε.Σ. καταλόγους κριτών του 2014.
6. Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4310/2014 παύουν να υφίστανται και συγκροτούνται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν εκδοθεί και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται αυτοδικαίως και εκδίδονται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του ΕΣΕΤ, το οποίο είχε συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3848/2010 και του οποίου η θητεία είχε παραταθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4327/2015 (Α 50).
β. Έως την συγκρότηση του ΕΣΕΤ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, με απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται προσωρινό ΕΣΕΤ. Το εν λόγω συλλογικό όργανο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη και η επιλογή τους ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Το εν λόγω ΕΣΕΤ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο 4310/2014, όπως ισχύει.
γ. Η θητεία των μελών του προσωρινού ΕΣΕΤ που θα επιλεγούν βάσει της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου λήγει με την συγκρότηση του ΕΣΕΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4310/2014, και πάντως το αργότερο μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9. Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.1514/1985 (Α 13), όπως ίσχυε και ασκούν τις αρμοδιότητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 ρητά τους αναθέτει. Από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτήθηκαν βάσει διατάξεων προγενέστερων του παρόντος νόμου.
10. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η θητεία διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ, εάν δεν είναι υποψήφιος, στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου στον αναπληρωτή διευθυντή εάν δεν είναι υποψήφιος- καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι υποψήφιος, ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές των ινστιτούτων, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου είναι υποψήφιος ή σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α ́ βαθμίδας του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β ́ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΓΣΙ.
11. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόμιμες και η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων ανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Έως τότε συνεδριάζει νομίμως με την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύνθεσή του.
13. Ο αριθμός των υποψήφιων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο αριθμός των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (Ε.Γ.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.
14. Τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων που συγκροτήθηκαν βάσει των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 ν. 4310/2014 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος.
15. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης με την ίδια διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του κέντρου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Επίσης, στο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και σε κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο που επιβαίνει σε πλωτά μέσα (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) του ΕΛΚΕΘΕ, μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση αποζημίωση επιβίβασης, παραμονής και εργασίας σε πλωτά μέσα, αποζημίωση υποβρύχιων εργασιών ή αποζημίωση επιστημονικών καταδύσεων. Οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το αντίστοιχο πρόγραμμα. Οι όροι εργασίας και το ύψος των πάσης φύσεως αμοιβών του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Έως την δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ με αριθμό 2/29117/0022/2009 (Β ́1385).
16. Για τις αποσπάσεις, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που πραγματοποιούνται προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β του άρθρου 13 του ν.706/1977 (Α ́279), όπως ισχύει, απαιτείται μόνο απόφαση του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α ́ 128) αντικαθίσταται ως εξής: «Όλες ή μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατόπιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά των μετοχών του ΕΠΠ στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτομερειακό ζήτημα».
18. Ποσά τα οποία έχουν καταλογισθεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων οι οποίοι κατά την διάρκεια της θητείας τους ή μέρους αυτής, είχαν διατηρήσει το καθεστώς μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι, ενώ παράλληλα εκτελούσαν αμισθί τα καθήκοντά τους ως Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων δεν αναζητούνται και διαγράφονται. Επίσης, διαγράφονται οι τυχόν προσαυξήσεις και δεν εκτελούνται οι σχετικοί καταλογισμοί. 67
19. Το άρθρο 67 του ν.4235/2014 (Α’ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α 226) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος».
20. Δαπάνες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού του λόγου.
Άρθρο 36 Καταργούμενες Διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 14 και 42, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014,
2. η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014, 3. η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4310/2014, 4. η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014, 5. η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014, 6. το άρθρο 26 του ν.4310/2014,
7. οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014, 8. οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014, 9. η παράγραφος 2 εδ. α του άρθρου 49 του ν.4310/2014, 10. το άρθρο 83 του ν.4310/2014,

Άρθρο 37 Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

 

Σχόλια (8)

 
george
27 Δεκ 2015 01:27

Γιατί έχετε φάει τέτοιο κόλλημα με την ιδιότητα του φοιτητή; Εσάς τι σας πειράζει κάποιος να σπουδάζει και παράλληλα να δουλεύει; Αυτό ισχύει σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη χρόνια τώρα. Σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε βλέπουν τις σπουδές σαν επαγγελματική αποκατάσταση και πάνε για δεύτερο ή τρίτο πτυχίο. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα συγγραμμάτων, καμία χρηματοδότηση από τη Σχολή τους. Τόσο τραγικό είναι άραγε αυτό; Δε μιλάμε για αιώνια κομματικά στελέχη. Μιλάμε για απλούς εργαζόμενους!!!

 
Λευτέρης
25 Δεκ 2015 10:29

Μπράβο!!! Ήρθε το νέο! Επαναφορά στο 2005!! Τα πιο ωραία είναι:
1. Επανέναρξη των δοσοληψιών καθηγητών - φοιτητών για όποια απόφαση πρέπει να πάρει το ίδρυμα σε όλα τα επίπεδα. Θα ξαναρχίσουν οι καταλήψεις , το κλείσιμο των αιθουσών της συγκλήτου, το τσιμέντωμα της πόρτας του πρύτανη και άλλες "νέες" τακτικές του μέλλοντος.
2. Κατάργηση της δυνατότητας αμοιβής των καθηγητών απο τα μεταπτυχιακά (!!!)
3. Αναγνώριση των τίτλων απο τμήματα της αλλοδαπής (!)
4. Δυνατότητα συνέχισης της ιδιότητας του φοιτητή μέχρι το τέλος της ζωής μας! Αυτό και εάν είναι μέτρο! Μπορείς να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο όποτε θέλεις, να σταματάς, να ξεκινάς, και να ξανασταματάς, να δίνεις εξετάσεις όσες φορές θέλεις, χωρίς να κάνενα πρόβλημα! Προφανώς ο νομοθέτης σκέφτεται οτι με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής εξασφαλίζει καλύτερη εκπαίδευση - δια βίου μάθηση!
5. Καταργούνται, ουσιαστικά, τα ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφοριών, τηλεδιασκέψεων, υποβολής υποψηφιοτήτων μελών ΔΕΠ κ.α. τα οποία ναι μεν έπρεπε να εξορθολογιστούν, ώς προς τη χρήση τους, αλλά όχι και να καταργηθούν!
6. Καταργεί τα μητρώα εκλεκτόρων ώστε να επιτρέπει πάλι τις δοσοληψίες μεταξύ των καθηγητών ώς προς την εξέλιξη.

 
Δημοκράτης Τάσιος
23 Δεκ 2015 11:24

Εντυπωσιακή η μεταβατική διάταξη αρ. 30 για αυτοτελή αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών μουσικής (και συνακόλουθων διδακτορικών), που αποκαθιστά αδικίες δεκαετιών και εναρμονίζει τα καθ' ημάς με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο. Κάλιο αργά παρά ποτέ!

 
MGrV
22 Δεκ 2015 15:44

Το νομοσχέδιο πέραν της εσωτερικής κριτικής που μπορεί να αναπτυχτεί είναι απαραίτητο να τοποθετήσει επιτέλους την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πεδίο της παγκόσμιας κοινότητας και να απαντήσει σε προβλήματα που ανακύπτουν από το ίδιο το πλαίσιο.
Σε καμιά χώρα δεν υφίσταται ο διαχωρισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον τρόπο που υφίσταται στην Ελλάδα και το νομοσχέδιο αυτό παραμένει στην αναχρονιστική και διαχωριστική λογική, ΔΥΣΤΥΧΩΣ.
πρέπει άμεσα τώρα να καταργηθεί η έννοια του ΤΕΙ και αντί αυτού να υπάρξει ενιαία τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση που επιμέρους μπορεί να χωρίζεται σε πανεπιστήμια ή τμήματα εφαρμογής!!
Με το τρόπο αυτό δίνονται ίδιες δυνατότητες σε όλα τα ιδρύματα και η έρευνα αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλη την έκταση της.

Από την άλλη η συμμετοχή και η συνεργασία με την κοινωνία και τις ανάγκες της με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει στοχευόμενη μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα και βεβαίως μέσω της ανάπτυξης της χρήσιμης συμμετοχής των συμβουλίων ιδρύματος και όχι μέσω της υποβάθμισής του. Λ.χ. μπορεί το συμβούλιο να μη πρέπει να έχει λόγο στην ανάδειξη διοικητικού σχήματος αλλά κατά την άποψή μου είναι απαραίτητη η συμμετοχή του (καθοριστικά) στην πολιτική του ιδρύματος.

Άλλος, κατά την άποψή μου απαραίτητος σκοπός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και ο συντονισμός μέρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργατικό επίπεδο. Λ.χ. τα τεχνικά πανεπιστήμια μπορούν αν εποπτεύσουν, υποστηρίξουν και συντονίσουν τα τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής τους.

Το θέμα των μεταπτυχιακών βεβαίως και πρέπει να καθορίζει είτε αμοιβές των συμμετεχόντων είτε αντιμετάθεση διδακτικών υποχρεώσεων των μελών ΔΕΠ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των ιδρυμάτων (ειδικά των πρώην ΤΕΙ) είναι η στελέχωσή τους τόσο σε διοικητικό και εκπαιδευτικό – ερευνητικό προσωπικό μέσα από άμεσους διορισμούς αλλά και από προγράμματα καινοτομίας και ανάπτυξης παραγωγικών δράσεων στην κοινωνία.

 
Νίκος
22 Δεκ 2015 14:27

Γιατί οι Πρυτάνεις δεν θα εκλεγούν αυτή τη φορά και μόνο οι Αντιπρυτάνεις? Εκλεγήκανε οι πρυτάνεις με μόνο μικρό ποσοστό των μελών των πανεπιστημίων. Ούτε ο Στάλιν δεν εκλέχτηκε με τόσο μικρό μέρος των μελλών του. Πρέπει να γίνουν εκλογές ΚΑΙ για πρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους. Τα συμβούλια δεν επιτρέψανε πολλά μέλη να κατέβουν στις πρυτανικές. Οι εκλογές πρέπει να είναι για όλο το σύστημα.

 
Γιώργος
22 Δεκ 2015 12:13

Ελπίζω να τελειώνει γρήγορα η ιστορία με τον συριζα και να βγει καμμία κυβέρνηση που θα βάλει υπουργό κάποιον που να καταλαβαίνει τι γίνεται παγκοσμίως στα πανεπιστήμια (και όχι ετούτον που νομίζει ότι το post doc λέγεται... post dog) ώστε να καταργήσει τον νόμο των κολλημένων στο '80. (Και είμαι και αριστερός.)

 
Πέτρος
21 Δεκ 2015 16:22

Έλεος ρε παιδιά και στο τελικό σχέδιο πάλι κάτι σαν ξέφυγε;;
"της Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και της Συνόδου των Προέδρων των Τ.Ε.Ι."

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκδοθεί έπειτα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π., της Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και της Συνόδου των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό στο Ε.ΣΥ.Π. και στις Συνόδους των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και των Προέδρων των Τ.Ε.Ι..

 
ΜΕΛΟΣ ΕΠ ΤΕΙ
21 Δεκ 2015 12:24

Δεν θα υπάρχουν αμοιβές για καθηγητές που διδάσκουν σε Μεταπτυχιακά? Θα λειτουργήσει κανένα Μεταπτυχιακό αν ισχύσει αυτό? Πέρα από τη διδασκαλία, ένα Μεταπτυχιακό απαιτεί μεγάλο φόρτο εργασίας για οργάνωση και διοίκηση και αμφιβάλλω αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα και δύσκολα να δημιουργηθεί κάποιο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.