Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για θέματα παιδείας

Δημοσίευση: 30/12/2015
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για θέματα παιδείας δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αφορά,

Α. Θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Β. Τα Ερευνητικά Κέντρα  τα Ινστιτούτα
τους και τους τεχνολογικούς φορείς,

Γ. Παράταση της θητείας των ΕΠ.Ε.Σ.

Δ. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ε. Τους φοιτητές

Ζ. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών

Η. Αθλητές

Ειδικότερα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για θέματα παιδείας, προβλέπει τα εξής:

1. Η περίπτωση Β ́ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών στο σύνολό της.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρό− γραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευ− τικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα αυτό άρχεται το σχολικό έτος 2015−2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016−2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκα− λίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επι− πλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας».

Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

2. Στην περίπτωση Γ ́ της παραγράφου 14 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση ζ ́, ως εξής:

«ζ ́ κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

1. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (A ́ 258) παρατείνεται έως τις 31.7.2016.

2. Οι διαδικασίες κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του Ν. 4310/2014 (A ́ 258) ολοκληρώνονται έως τις 31.7.2016.

Παράταση θητείας μελών ΕΠΕΣ

Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Ν. 3966/2011 (Α ́ 118), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως τον ορισμό των νέων μελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016».

1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998, όπως επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φρά− σεις:

(α) μετά το τέλος της παρένθεσης «(Α’ 280)» προστί− θεται φράση ως εξής: «καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011»,

(β) μετά το κόμμα στη λέξη «έργου» προστίθεται φρά ση ως εξής: «οι συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με οποιαδήποτε άλλη νο− μική μορφή συμβάσεις»,

(γ) μετά τη λέξη «έργων» προστίθεται φράση ως εξής: «ή την υποστήριξη υπηρεσιών»,

(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή προγράμματος ή έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προ− ϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α ́ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

« Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζε− ται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπου− δών του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφο− ρούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α ́ 266) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. μπο− ρεί να οργανώνει και προγράμματα διά βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαί− δευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., με από− φαση της Συγκλήτου, και μέχρι την συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδί− δεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα του προγράμματος
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους.

3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμ− φωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμε− ρινό ή εαρινό εξάμηνο.

4. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών, κατά τη δημοσί− ευση του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195), μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, με μετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρμογή και αντιστοιχία των προβλεπομένων στις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (Α ́ 32), όπως ισχύει.

5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α ́ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ