Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΕ: Μιλάει στο esos ο πρόεδρος της Επιστ. Επιτροπής Σύμβουλος A, ΥΠ.Π.Ε.Θ. Β. Κουρμπέτης

Η ισχύς των κριτηρίων από το επόμενο σχολικό έτος και ότι δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν αποκτηθεί, κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16 συνεχίζει να είναι βασική αρχή για όλα τα μέλη της επιτροπής .
Δημοσίευση: 09/01/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

To esos μετά την κατ' αποκλειστικότητα δημοσίευση της νέας απόφασης που ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Σύμβουλο  A, ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Βασίλη Κουρμπέτη και του έθεσε τα ακόλοyθα ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών να έχουν εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση οδηγεί στην πρόσληψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν με μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Απαιτούνται, κατά την κρίση της επιτροπής, εξειδικευμένα προσόντα που να έχουν πρακτική εφαρμογή στο έργο που καλούνται να υλοποιήσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.  Για παράδειγμα ένας τίτλος μεταπτυχιακού από μια ιατρική σχολή στην χειρουργική κοχλιακών εμφυτευμάτων μπορεί να σχετίζεται με την κώφωση αλλά δεν έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί η επιτροπή μείωσε το χρόνο σπουδών σε 3 από 4 εξάμηνα αφού περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Μειώσαμε τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών στο απόλυτα αναγκαίο ώστε να μην εξαιρούνται αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση και δεν είναι διάρκειας 4 εξαμήνων.  Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε Πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους ώστε να περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών τους ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ενταχθούν στους πίνακες ΕΑΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Δίνετε αρκετές διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση αλλά περιορίζετε αρκετά την μορφή της. Υπάρχει ειδικός λόγος για αυτό;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η επεξηγηματική αυτή αναφορά ξεκαθαρίζει την έννοια της πρακτικής άσκησης ώστε να αποφευχθούν  παρερμηνείες και να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα. Επίσης προστατεύει φοιτητές και τις οικογένειές τους από ευκαιριακά προγράμματα σπουδών που στόχο έχουν την γρήγορη και επιφανειακή παραγωγή τίτλων σπουδών. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση η παρακολούθηση εικονικής τάξης ή βίντεο στο διαδίκτυο.  Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές πρακτικές ασκήσεις σε δομές που εξυπηρετούν  ηλικιωμένα άτομα με αναπηρία. Ζητάμε βεβαίωση της πρακτικής άσκησης  από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο ώστε να αποφευχθούν πιθανές ψευδείς βεβαιώσεις.

Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν γίνονται δεκτές πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως. Πολλά πανεπιστήμια έχουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εξ αποστάσεως. Η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως λόγω της φύσης της. Απαιτεί ενεργή συμμετοχή και άμεση εποπτεία. Ούτε είναι ασφαλές να γίνεται στην Ελλάδα ενώ το πανεπιστήμιο εδρεύει για παράδειγμα στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ. Εδώ θέλει προσοχή όσο αφορά  στην αναγνώριση των πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ.  Η ισχύουσα νομοθεσία   για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή προβλέπει και απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Για να προστατεύσουμε τους νέους εκπαιδευτικούς από δυσάρεστες εκπλήξεις καλό θα είναι οι υποψήφιοι να συμβουλευτούν τον ΔΟΑΤΑΠ, ως το πλέον αρμόδιο φορέα, για θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών, μιας και η πρακτική άσκηση είναι μέρος του προγράμματος σπουδών.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μειώσατε και τα απαιτούμενα μαθήματα σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στα  6/9 των μαθημάτων (από 6/8) . Είναι αναγκαίο να υπάρχουν τόσα πολλά εξειδικευμένα μαθήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Το ποσοστό των μαθημάτων σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες  ή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μειώθηκε από τα 6/8  σε 6/9 μετά από προσεκτική ανάλυση όλων των προγραμμάτων σπουδών που η επιτροπή είχε στη διάθεσή της και για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών αρκετών υποψηφίων.  

Αυτό οφείλεται στο μεγάλο φάσμα των αναπηριών και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν. Από τις ήπιες μαθησιακές δυσκολίες μέχρι  τις πολλαπλές αναπηρίες, από την ένταξη μαθητών στο γενικό σχολείο έως τη φοίτηση σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, όπως και τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες υπαγορεύουν αυξημένα τυπικά, ακαδημαϊκά  και πρακτικά προσόντα.

Έως ότου η πολιτεία ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση  των εκπαιδευτικών το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προσλαμβάνουμε εκπαιδευτικούς που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ώστε οι μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα κριτήρια θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2016-17 και δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Θα αλλάξουν ξανά τα κριτήρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η ισχύς των κριτηρίων από το επόμενο σχολικό έτος και ότι δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν αποκτηθεί, κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16 συνεχίζει να είναι βασική αρχή για όλα τα μέλη της επιτροπής και βασίζεται στην ισονομία, την συνέχεια της διοίκησης και την αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής.  

Έχουμε μελετήσει προσεκτικά  ό,τι ισχύει διεθνώς ώστε να θέσουμε τα κριτήρια αλλά και να τα τροποποιήσουμε. Δεν προβλέπεται καμία άλλη αλλαγή των κριτηρίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια σχέση έχει η συνάφεια με την ύπαρξη ή όχι πρακτικής και επίσης πως σχετίζεται η συνάφεια με το αν έχει γίνει η πρακτική στο εξωτερικό (που αυτός έβαλε) ή στην Ελλάδα (που θα έπρεπε);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιτροπή δεν εξετάζει την ισοτιμία ή την αντιστοιχία των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Αυτό είναι έργο του ΔΟΑΤΑΠ.  Η συνάφεια αφορά μόνο τον πίνακα προσλήψεων αναπληρωτών ΕΑΕ και η Επιτροπή κρίνει ότι η πρακτική άσκηση είναι ένα βασικό κριτήριο για την συνάφεια του τίτλου σπουδών με το έργο το  οποίο καλείται να εκτελέσει  ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

Το που γίνεται η πρακτική δεν περιλαμβάνεται στην τελική απόφαση της επιτροπής και την απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ. Αν και ήταν αρχική δική μου πρόταση δεν έγινε αποδεκτή ομόφωνα από την επιτροπή. Δείτε το απόσπασμα του πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ. Είναι απόφαση όμως της επιτροπής και του ΙΕΠ ότι πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. Όπως εξήγησα και προηγουμένως μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την αναγνώριση των τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ.  Αυτό όμως είναι προσωπική μου άποψη και όχι της επιτροπής ή του ΙΕΠ.  Την αναφέρω μόνο και μόνο για να μην υπάρξουν προβλήματα σε συναδέλφους. Καλό είναι να το διερευνήσουν οι υποψήφιοι για την δική τους κατοχύρωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η σχέση σας με την Ειδική Εκπαίδευση στο ΙΕΠ και γιατί δεν μετέχει ως πρόεδρος ο αρμόδιος Σύμβουλος Α Ειδικής Αγωγής του ΙΕΠ;. Λέγεται ότι έχετε μόνο ένα τίτλο  τιμητικό που σας τον έδωσε ο Γ. Μπαμπινιώτης, ενώ στο ΙΕΠ είστε Σύμβουλος επί των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Τι απαντάτε επ’ αυτού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνήθως δεν απαντώ σε κακόβουλες και συκοφαντικές ερωτήσεις αλλά επειδή καμιά φορά η λάσπη μένει θα απαντήσω. Κανένας ποτέ δεν μου έδωσε κανένα τιμητικό ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τίτλο.  Είμαι δάσκαλος από το 1979 με Μάστερ στην εκπαίδευση κωφών μαθητών και διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Ψυχογλωσσολογία και την ανάπτυξη νοηματικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης . Έχω εργαστεί 13 χρόνια σε ειδικά και γενικά σχολεία με μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τρία χρόνια εργάστηκα ως υπεύθυνος προγράμματος για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, με πέντε σχολεία στην Ελλάδα, για τέσσερα χρόνια. Από το 2000 έως το 2012 ήμουν Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μετά την κατάργηση του ΠΙ, όπως όλοι οι συνάδελφοί μου, αναλάβαμε ως Σύμβουλοι του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας στο αντίστοιχο Γραφείο. Από το 2013 υπηρετώ στο ΙΕΠ και ναι είμαι και προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  Έχω διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ για πάνω από 15 χρόνια. Για όποιον θέλει να μάθει για το ερευνητικό και συγγραφικό μου έργο  μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα τον καλύψει.

Η απόφαση για τον ορισμό μου ως Προέδρου της Επιτροπής είναι μετά από πρόταση του ΔΣ του ΙΕΠ και με ΥΑ του Υπουργού Παιδείας. Στην Επιτροπή συμμετέχουν όλοι οι Σύμβουλοι ΕΑΕ και είναι 7μελής. Μπορεί η σύνθεσή της να αλλάξει με τον ίδιο τρόπο οποτεδήποτε.  Δεν είναι αναγκαίο να είμαι καν μέλος της επιτροπής. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι, μέχρι σήμερα, όλες οι αποφάσεις της επιτροπής για τα κριτήρια συνάφειας είναι ομόφωνες και έχουν εγκριθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Πως θα λυθεί το ζήτημα ότι κάποιος μπορεί να έχει ένα Μεταπτυχιακό π.χ. από το 2012 το οποίο ουδέποτε κατέθεσε για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών (ενώ οι άλλοι απόφοιτοι είχαν καταθέσει) και σύμφωνα με αυτή την απόφαση τώρα το πετάει έξω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έχουμε κανένα  τέτοιο αίτημα και εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση είμαι σίγουρος ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μπορεί να αποφανθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποια ακριβώς σχολεία έχετε διδάξει, ώστε να μπορείτε να γνωμοδοτείτε για τέτοια σημαντικά θέματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Απάντησα ήδη. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν αποφασίζω εγώ αλλά ομόφωνα η Επιτροπή της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω. Ξέρω ότι οι αποφάσεις της επιτροπής έχουν δυσαρεστήσει και χαλάσει τον προγραμματισμό αρκετών. Το ζητούμενο όμως είναι το συμφέρον των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, των οικογενειών των, οι απαιτήσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η διεθνής εκπαιδευτική πολιτική. Εκεί βασιστήκαμε για τις αποφάσεις μας και όχι στα διάφορα προσωπικά ή οικονομικά συμφέροντα που πράγματι θίγονται.  

ΕΡΩΤΗΣΗ:Διαθέτετε ο ίδιος Μεταπτυχιακό που να πληροί τα κριτήρια αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Το Μεταπτυχιακό μου υπέρ πληροί αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια για την άδεια διδασκαλίας στις ΗΠΑ είναι πολύ πιο αυστηρά απ αυτά που απαιτούνται ακόμη και με την ισχύουσα απόφαση της επιτροπής. Με αυτά τα κριτήρια  διαθέτω άδεια διδασκαλίας  (Κ-12) στις ΗΠΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Υπάρχει κάποιο Μεταπτυχιακό συγκεκριμένο που φωτογραφίζεται με τα κριτήρια αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ναι. Όλα τα μεταπτυχιακά που πληρούν ή υπερπληρούν τα κριτήρια. Πιστέψτε με υπάρχουν αρκετά.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Τα κριτήρια θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2016-17 και μετά- Δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16.

Το  esos δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα τη νέα  απόφαση για τον ορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), η οποία είναι σαφώς πιο ελαστική σε σχέση με την ανακληθείσα υπουργική απόφαση του του Τάσου Κουράκη.

Ειδικότερα η εισήγηση του προέδρου της  Επιστημονικής Επιτροπής Βασίλη Κουρμπέτη, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής , σύμφωνα με την οποία

Α. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή και  από άλλα Τμήματα και  να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

Β. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20  πιστωτικών μονάδων ECTS.

Γ.  Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε  σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος που απονέμει τον μεταπτυχιακό τίτλο.. Η πρακτική άσκηση να είναι  βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μην θεωρείται πρακτική άσκηση.

Δ. Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών  να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008, Άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Ε. Τα κριτήρια  θα  ισχύουν για το σχολικό έτος 2016-17 και μετά.

Ζ. Δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16.

 

 

 

Σχόλια (14)

 
Αθηνά
13 Ιαν 2016 10:58

Βέβαια, όταν τα μεταπτυχιακά αυτά τα ήξεραν λίγοι και "καλοί" δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα που τα μάθαμε κ οι υπόλοιποι δεν τους αρέσει. Λες και εδώ μπορούσαμε να κάνουμε αντίστοιχο. Βρήκα αντίστοιχο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο που αποφοίτησα κ ετοιμαζόμουν για τις εισαγωγικές εξετάσεις κ τελικά έμαθα ότι οι θέσεις είχαν ήδη πιασμένες... Τι μας λέτε τώρα... Αφήστε να μιλήσουμε εμείς για ισονομία και όχι εσείς..

 
Γιώργος
12 Ιαν 2016 21:15

Με το που διάβασα την αλλαγή αυτή απογοητεύτα για ακόμη μια φορά.Τι κράτος είναι αυτό;Θα γίνει επιτέλους φιλικό απέναντι στον Έλληνα πολίτη;Απέναντι στον Έλληνα εκπαιδευτικό;Και σε κάθε τομέα φυσικά.Κάθε φορά που βγαίνει μια καινούργια κυβέρνηση αλλάζει όλο το σκεπτικό μόνο και μόνο για να κάνει κάτι δικό της.Πιστεύω πως ο κάθε νοήμων άνθρωπος έχει την λύση.Θα μπορούσατε να πείτε ότι για όσους ξεκινήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό της ειδικής αγωγής από το 2016 και μετά θα περιλαμβάνεται μετά και την τελευταία εξεταστική πρακτική άσκηση.Να ξέρει αυτός που το ξεκινάει από την αρχή τι να περιμένει..Όπως και να έχει πιστεύω πως είναι άδικο όλο αυτό.Ας ελπίσουμε να το πάρετε πίσω και άλλη φορά να σκέφτεστε πιο πρακτικά και πάντα να πράττετε για το καλό και το συμφέρον του Έλληνα πολίτη γιατί μην ξεχνάτε το κράτος είναι η ''μάνα'' του πολίτη.Ευχαριστώ.

 
ΙΩΑΝΝΗΣ
12 Ιαν 2016 12:21

Μάλιστα. Σταμάτησα να διαβάζω τη συνέντευξη στο σημείο το οποίο αναφέρει "είναι βασική αρχή για όλα τα μέλη της επιτροπής και βασίζεται στην ισονομία". Κύριοι και κυρίες της επιτροπής όταν συνέρχεστε για να λάβετε οποιαδήποτε απόφαση οφείλετε να το κάνετε με ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ και ΣΕΒΑΣΜΟ στον θεσμό τον οποίο υπηρετείτε και στα άτομα τα οποία απευθύνεστε. Διότι αυτοαναιρείστε, όταν διατυμπανίζετε περί ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, όπως αναφέρουν σε πολλά παραδείγματα οι προλαλήσαντες. Και μπορεί να έχετε όσα διακαιώματα θέλετε και τα οποία απορρέουν από τις θέσεις τις οποίες κατέχετε αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αποκλείετε ετσιθελικά νέους που πρασπαθούν με κόπο και θυσίες να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους, τις οικογένειες και τον τόπο τους απέναντι στις συνήθεις ανισότητες της ελληνικής κοινωνίες .

 
Ελένη
11 Ιαν 2016 23:27

Σε 2 εβδομάδες θα ολοκλήρωνα τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Κύπρου στις Επιστήμες της Ειδικής Αγωγής. Η πολιτική της Ελλάδας φρόντισε για άλλη μια φορά να αποθαρρύνει τη νέα γενιά και να κλέψει με το έτσι θέλω τις ελπίδες της για ένα καλύτερο μέλλον. Σε μια περίοδο κρίσης για την χώρα μας οι αρμόδιοι γυρνούν την πλάτη τους σε κάθε προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν και τα τελευταία τους χρήματα για σπουδές...μπας και βρουν μια θέση εργασίας που την αξίζουν και την διεκδικούν με κόπο εδώ και καιρό. Πόσο δίκαιο είναι να μπαίνεις με άλλα κριτήρια και να στα αλλάζουν στη μέση των σπουδών σου;! Απορώ...
Ας σεβαστεί κάποιος τον κόπο και τα χρήματα που επενδύσαμε για να σπουδάσουν τα παιδιά σας όπως ορίζουν οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές !!

 
Δωρα
11 Ιαν 2016 18:26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο σε αυτή τη χώρα να παρθεί μια ολοκληρωμένη απόφαση. Για παράδειγμα, θα ήταν πιο ευνόητο να βγει ανακοίνωση και απόφαση για όσους ξεκινούν τα μεταπτυχιακά το Σεπτέμβριο του 2016 έτσι ώστε να ξέρουν και οι ίδιοι ποια είναι τα δεδομένα που θα ισχύσουν με το που θα τελειώσουν και όχι στη μέση των σπουδών τους να ανατρέπονται τα πάντα. Και επίσης, όσοι τελείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2015 δεν είναι άδικο μετά από τόσο αγώνα που έφτασαν στην πηγή να ανατρέπονται όλα από την κάθε άκυρη και απαράδεκτα διατυπωμένη απόφαση; Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται η ασχετοσύνη όσων αναλαμβάνουν αυτόν τον επί χρόνια δύσκολο τομέα της Παιδείας....

 
Γιάννης
10 Ιαν 2016 18:36

Σε ποιά ισονομία αναφέρεστε, αγαπητέ; Τι θα γίνει με όσους τελείωσαν ή τελειώνουν τα μεταπτυχιακα τους από τον Σεπτέμβρη του '15 μέχρι τώρα και έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους αναμένοντας αναγνώριση (και χωρίς φυσικά να έχουν προλάβει να ενταχθούν στους πίνακες). Θα βρεθούν επί ξύλου κρεμάμενοι; Να την χαίρεστε τέτοια ισονομία και τέτοια οργανωτικότητα.

 
Dionisis
10 Ιαν 2016 14:40

Ας μας δώσει ο κύριος Κουρμπέτης τον τίτλο του μεταπτυχιακού του και
να μας αναφέρει σε ποια σχολεία έχει εργαστεί ως δάσκαλος αυτά τα 13 χρόνια.

 
ΕΛΕΝΗ
10 Ιαν 2016 13:50

Όντως είναι κατάφωρη αδικία για όσους ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους το Σεπτέμβρη ή το συνεχίζουν ακόμη. Επομένως σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής όλοι αυτοί που προσλήφθηκαν μόλις προχθές από πίνακες γενικής και μερικοί μάλιστα και από τον πίνακα της μηδενικής προϋπηρεσίας είναι πιο κατάλληλοι για να διδάξουν σε δομές ειδικής αγωγής από όλους εκείνους που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό τους αλλά δεν μπόρεσαν να το καταθέσουν εγκαίρως

 
Δημήτρης
10 Ιαν 2016 13:44

Αυτό που σκέφτονται να κάνουν είναι μια δική τους πατέντα που δεν μπορεί να σταθεί σε κανένα δικαστήριο σοβαρής, αλλά ακόμη και της δικής μας χώρας. Ή απορρίπτεις όσα μεταπτυχιακά θεωρείς οτι δεν πληρούν τους όρους, ή τα δέχεσαι ανεξάρτητα του χρόνου κτήσης τους. Είναι δυνατόν ανάμεσα σε δυο άτομα με το ίδιο μεταπτυχιακό, ίδιες δηλαδή πιστοποιημένες γνώσεις, να κρίνεις το ένα ανίκανο για διδασκαλία επειδή πήρε το πτυχίο του αργότερα ; Τα μαθήματα του πτυχίου πιστοποιούν την ικανότητα διδασκαλίας και τίποτε άλλο. Οπότε στην περίπτωση αυτή ισχύει το .. ή ΟΛΟΙ, ή ΚΑΝΕΝΑΣ ! Εκτός πάλι αν το κάνουν για να έχουν δουλειά οι δικηγόροι.

 
ΕΙΡΗΝΗ
10 Ιαν 2016 12:21

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΔΙΟΡΙΖΑΝΕ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΕΣΤΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΖΕ... ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΕΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ 6ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΝΕ ΧΑΡΑΜΙ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ...

 
Ξενοφών
10 Ιαν 2016 10:47

Πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, κύριοι, οφείλετε να μελετάτε και να λαμβάνετε υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις υφιστάμενες περιπτώσεις. Διότι με την συγκεκριμένη πρόταση, ακυρώνετε και καταστρέφετε την προσπάθεια και τις ελπίδες μεγάλης μερίδας νέων ανθρώπων. Ντροπή ...

 
penny
10 Ιαν 2016 03:39

Είναι δυνατόν σε ένα μήνα που παίρνω το πτυχίο από το μεταπτυχιακό να βγάζει απόφαση ένα συμβούλιο και να μου ακυρώνει το πτυχίο;;;;; Πώς θα κάνουμε πρακτική στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού;;;;;; ΑΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΑΠΛΑΑΑΑΑΑΑΑ ΔΔΔΔΔΔΔΕΕΕΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΑΑΑΑ!!!! Τους τελειόφοιτους και όσους φοιτούν ακόμα μας σκεφτήκατε;;;;; Και για να μη λέτε ότι είναι προσωπικό του καθενός και δεν έχω δουλέψει...διδάσκω 5 χρόνια στην ειδική αγωγή...Συμφωνώ με την ύπαρξη κάποιων ωρών πρακτικής αλλά να το ξέραμε από πριν και όχι να μας ακυρώνετε το μεταπτυχιακό που δε μου πλήρωσε κανένας αλλά με κόπο και διδάσκοντας με αξιοπρέπει παιδιά με ειδικές ανάγκες το έκανα!!!!

 
Αναστασία
09 Ιαν 2016 23:50

Με εμάς που έχουμε μεταπτυχιακό και περιμένουμε την αναγνώριση από το ΣΑΕΠ το οποίο δεν λειτουργεί ακόμη τί θα γίνει; Στο παρελθόν συνάδελφοι είχαν δουλέψει στην Ειδική Αγωγή και φέτος βγήκαν από τους πίνακες λόγω αναγνώρισης από ΣΑΕΠ και όχι ΔΟΑΤΑΠ. Τα μεταπτυχιακά που έρχονται από το εξωτερικό είναι μονοετή και δίχως πρακτική τα περισσότερα, με αυτά τί θα γίνει; Στο παλιό νομοσχέδιο υπήρχε μια μεταβατική περίοδος για όσους ξεκινήσαμε τις μεταπτυχιακές μας σπουδές με άλλες συνθήκες και η αλλαγή μας έπιασε κατά την ολοκλήρωση, κάποια πρόνοια και για μας θα υπάρξει; Λογικά ερωτήματα χιλιάδων υποψηφίων. Αντιμετωπίστε τα σοβαρά αυτά θέματα με τη σοβαρότητα που τους αρμόζει. Κάναμε τα μεταπτυχιακά μας ΚΑΙ για επαγγελματική απόκατάσταση, δεν δώσαμε τόσα χρήματα και τόσο χρόνο για να μας τα ακυρώνετε, ειδικά σε τέτοιες εποχές, και να μας λέτε όποιος πρόλαβε πρόλαβε ουσιαστικά. Είναι αδικία κατάφωρη! Απαιτούμε λύσεις!

 
Αλεξια
09 Ιαν 2016 23:14

Τελικα τι θα γίνει με εμας που ολοκληρωσαμε τις σπουδές μας τον Σεπτέμβρη και δεν προλαβαμε να μπούμε στους πινακες; μας μηδενιζουν το μεταπτυχιακο;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ