ΜΑΘΗΤΕΣ

Τι αλλάζει στις Στρατιωτικές Σχολές με το νέο νόμο

Ρύθμιση για τους επιλαχόντες- Κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών
Δημοσίευση: 01/02/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με το νόμο “Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής:

Άρθρο 22
Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

Η παρ. 5, που προστέθηκε στο άρθρο 21 του ν.δ. 562/1970 (Α ́127) με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 (Α ́ 70), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι μαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κατανέμονται ή επανακατανέμονται έως την ονο- μασία τους σε Αξιωματικούς στον Κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφόσον το επιθυμούν, άλλως υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες.»

Άρθρο 23 Επιλαχόντες ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α ́ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγο- ρία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).»

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

«6. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικα- σία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία απομά- κρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του ο- ποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας.

8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε ́ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α ́ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ ́ του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.»

Άρθρο 24 Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών

Tο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α ́166) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.»

Άρθρο 25
Βαθμολογία σχολών και σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α ́167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών και των σχολείων είναι η εξής:

Εκπαίδευση μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1. Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι έχουν εισέλθει στο τελευταίο έτος ακαδημαϊκής τους φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την κατά τις κείμενες διατάξεις, ελάχιστη διάρκεια φοίτησης προς απόκτηση του πτυχίου τους από τα Τμήματα και τις Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουν περατώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται προς λήψη του πτυχίου αυτού σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικεί- ου Τμήματος ή Σχολής, ή οφείλουν κατά μέγιστο μέχρι τρία μαθήματα για την απόκτησή του, επιτρέπεται να συμμετάσχουν, εφόσον επιθυμούν, ως εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα επιμόρφωσης, συναφή προς την ειδικότητά τους, τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα επι- μόρφωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνεται από το Διοικητή της Σχολής, εφόσον λαμβάνονται επιπλέον υπόψη η διάρκεια φοίτησης, η συνάφεια του προγράμματος με την εκάστοτε ειδικότητα και το κόστος συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της Σχολής εγκρίνει τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού μαθητών, επιλέγονται, όσοι έχουν περατώσει τις σπου- δές τους και τηρείται σε κάθε περίπτωση ως κριτήριο η σειρά αρχαιότητας.

3. Ο φορέας διοργάνωσης των προγραμμάτων, όταν λήξει η επιμόρφωση, αποστέλλει στη Σ.Σ.Α.Σ. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις, από τα οποία προκύπτει η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα αυτά. Σε πε- ρίπτωση που διαπιστωθεί ότι μαθητές δε συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά με δική τους υπαιτιότητα, τυχόν χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί στις Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τους κατα- λογίζεται ως δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 27
Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

Η περίπτωση α ́ της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α ́ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρμόζο-νται:

α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων.»

Άρθρο 28
Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3186/2003 (Α ́ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στη Σχολή φοιτούν ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις ανώτεροι αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τη φοίτηση στη Σχολή, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία αξιωματικού από δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) έτη.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Σχόλια (2)

 
stauros
01 Φεβ 2016 09:20

για τους επιλαχόντες θα πρέπει:
1) να δημοσιεύεται από το Υπουργείο Παιδείας η φθίνουσα σειρά μορίων
2) να καλούνται από το Υπουργείο
3) να υπάρχει πρόσβαση στη λίστα
παλαιότερα όταν καλούσαν επιλαχόντες δεν τηρούσαν τη λίστα και πολλοί υποψήφιοι δικαιωνόταν με προσφυγή στα δικαστήρια- φυσικά όσοι είχαν κληθεί ως επιλαχόντες εκτός σειράς παρέμειναν στις σχολές

 
geo
01 Φεβ 2016 07:39

Ωραια! Μονο στους στρατιωτικους δεν κοπηκε η επιμορφωση, αν καταλαβα καλα απο την "Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου". Σαν να λεμε Διδασκαλειο δηλαδη. Αλλά ετσι ειναι. Παιδια ενος αλλου Θεου οι στρατιωτικοι, ή μαλλον οι εκπαιδευτικοι...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.