Placeholder

ΒΟΥΛΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εχουμε ζητήσει επανειλημμένα γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών για λόγους υγείας

Εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση, σε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, θα εξεταστεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέες ασθένειες στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων.
Δημοσίευση: 19/02/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

-Το ΥΠ.Π.Ε.Θ από τις 18-07-2014 έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την επαναδιατύπωση/εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων ορισμένων ασθενειών, την ένταξη νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και την ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των ασθενειών με διαβάθμιση σοβαρότητας.

-Επομένως, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση, σε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, θα εξεταστεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέες ασθένειες στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων.

Την  απάντηση αυτή έδωσε σήμερα στη Βουλή, εγγράφως, ο υπουργός Παιδείας  Νίκος Φίλης, ύστερα από  ερώτηση σχετικά με τις αποσπάσεις – μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και συγκεκριμένα όσον αφορά τον επανασχεδιασμό του συστήματος του μεταθέσεων εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία και γονέων ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπηρίας τους ή της χρόνιας πάθησής τους.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο υπουργός Παιδείας είχε απαντήσει στη Βουλή πάλι για το ίδιο θέμα , ύστερα από ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ως εξής:

Α. Το υπουργείο Παιδείας  έχει επανειλημμένα απευθυνθεί προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του υπουργείου Υγείας, με πιο πρόσφατο το έγγραφο που στάλθηκε τον Ιούλιο του 2014, προκειμένου να έχει τη γνωμοδότηση τους ως προς:

1. Την επαναδιατύπωση/εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων ορισμένων ασθενειών,

2. Την ένταξη νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές  που αναφέρονται σε σχετικές διατάξεις, και,

3. Την ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των ασθενειών με διαβάθμιση σοβαρότητα;

Β. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση

Επίσης στη νέα γραπτή απάντηση ο υπουργός Παιδείας σημειώνει τα εξής:

Α. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εντάσσονται  σε ειδική κατηγορία και μετατίθενται  κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, εάν οι ίδιοι,  τα παιδιά τους ή οι σύζυγοί τους χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναφέρονται στις διατάξεις

- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17-10-2005 τ.Α’),

- της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 (ΦΕΚ 227/Α),

- της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83/11-5-95) και

- του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.

Β. Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 19 Απόφαση της  217ης /18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.ΣΥ)  της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, οι ασθένειες Hodgkin, noHodgkin και Willebrand εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.

Γ. Ωστόσο, το ΥΠΠΕΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των εν λόγω περιπτώσεων όπως και άλλων σοβαρών ασθενειών, για τη ζωή του εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του (συζύγου  ή  τέκνου) έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ,  και απέστειλε εκ νέου  έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 113274/Δ2), στις 18-07-2014, προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να  έχουμε τη γνωμοδότησή τους ως προς: 1) την επαναδιατύπωση/εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων ορισμένων ασθενειών, 2) την ένταξη νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και 3) την ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των ασθενειών με διαβάθμιση σοβαρότητας.

Δ. Επομένως, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση, σε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, θα εξεταστεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέες ασθένειες στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων.

Ε. Πέραν όμως του προηγούμενου περιοριστικού νομικού πλαισίου μεταθέσεων στο οποίο αναφέρονται οι συγκεκριμένες ασθένειες βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής και των διατάξεων του άρθρου 16, κεφ. Γ’, παρ. 5 του ν.1566/1985, επιδεικνύει πάντοτε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα υγείας των ιδίων των εκπαιδευτικών ή μελών της οικογένειάς τους. Έτσι, ικανοποιεί αιτήματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών με προβλήματα υγείας. Για να υπάρχει μάλιστα αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις αποσπάσεις το Υπουργείο Παιδείας από το σχολικό έτος 2011-2012 καθόρισε κριτήρια μοριοδότησης, κατά το πρότυπο των μεταθέσεων αποσκοπώντας στη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψιν τον κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των αποσπάσεων πέραν των κριτήριων μεταθέσεων,  που υιοθετήθηκαν και ορίζονται στην παρ. 1, άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, υπήρξε  ειδική ρύθμιση και ανάλογη μοριοδότηση για σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων των  εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους, των γονέων  και των αδελφών τους υπό προϋποθέσεις και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφ. Γ.Α. περ. 5), της με αριθμ. 102024/E2/26-06-2015 εγκυκλίου αποσπάσεων Εκπ/κών της Π.Ε & Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, με ανάλογη μοριοδότηση σε σχέση με το βαθμό αναπηρίας. Κυρίαρχο ρόλο στη μοριοδότηση αυτή κατέχουν τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Ζ. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προβάλλουν σοβαρούς λόγους υγείας –πέραν των υπαγομένων στο αρθρ. 13 του Π.Δ. 50/96 - στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ), προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης όλων των περιπτώσεων και να ικανοποιηθεί μέρος των προαναφερθεισών αιτήσεων, εάν η ασθένεια σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας καθιστούν αναγκαία την απόσπαση των εκπαιδευτικών και να ικανοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Σχόλια (1)

 
Γιώργος Μ.
19 Φεβ 2016 14:20

το ερώτημα είναι πόσο πιέζει το Υπουργείο το ΚΕΣΥ να πάρει απόφαση επί του αιτήματός του...εξηγούν στους γιατρούς του Συμβουλίου ότι η ζωή εκπ/κων κρίνεται από την απόφαση αυτή;
πόσο θετικό ρόλο παίζει η πίεση δεν χρειάζεται να ειπωθεί, στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας του Δημοσίου..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ