Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Θέσπιση ισχυρών κινήτρων για την έρευνα προτείνει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος

Δημοσίευση: 21/02/2016
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θέσπιση ισχυρών κινήτρων (οικονομικών, διοικητικών, εξέλιξης) ώστε τα μέλη ΔΕΠ να διεξάγουν την έρευνά τους εντός των ΑΕΙ και των ερευνητικών τους υποδομών. Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα).

Θέσπιση κινήτρων και εξεύρεση πόρων για βασική έρευνα μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων με τα ΑΕΙ, καθώς και μέσω κινήτρων προς πρόσωπα και φορείς για ερευνητικές χορηγίες, βραβεία και υποτροφίες.

Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις που διατυπώνει η  Ενωση Πληροφορικών Ελλάδος με επιστολή της προς τους Βουλευτές των αρμοδίων Επιτροπών της Βουλής.

Ειδικότερα η ΕΠΕ προτείνει για την  Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία :

Θεσμοθέτηση σύγχρονου και αποτελεσματικού Θεσμικού Πλαισίου Έρευνας: Απελευθέρωση του θεσμικού πλαισίου της έρευνας και της καινοτομίας από τη γραφειοκρατία του δημόσιου λογιστικού (κατάργηση φορέων έρευνας από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, κλπ). Ενίσχυση της ερευνητικής, ακαδημαϊκής, διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των φορέων έρευνας και περιορισμός των επεμβατικών αρμοδιοτήτων του Κράτους.

Χρηματοδότηση Έρευνας: Καθιέρωση ελάχιστου ποσοστού επί του κρατικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. και της έρευνας. Η επιταγή αυτό τονίζεται από όλους τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΟΣΑ97. Μάλιστα, σε μελέτες του ο ΟΟΣΑ επισημαίνει την ανάγκη κρατικής χρηματοδότησης της Ε&Α ιδιαίτερα της βασικής (θεωρητικής) έρευνας, όχι απαραίτητα με άμεσο αντίκρυσμα σε εμπορική/παραγωγική εκμετάλλευση, αναφέροντας ότι: “...Υπάρχει αύξηση της συνειδητοποίησης περί της αιτιώδους σχέσης μεταξύ των ερευνητικών, τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής μεγέθυνσης, ειδικότερα εν μέσω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης...”98. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τα ισχύοντα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να είναι αντίστοιχος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας για καινοτομία και ανεξαρτησία στον αμυντικό τομέα. Αξιοποίηση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. με ευέλικτες και διαφανείς διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι επενδύσεις σε αναπτυξιακές δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, και όχι οι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες πρέπει να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποτελεσματικό πλαίσιο απασχόλησης νέων ερευνητών: Αποδέσμευση του πλαισίου και των διαδικασιών επιλογής και απασχόλησης των νέων ερευνητών από τους ασφυκτικούς κανόνες του δημοσίου λογιστικού και του πλαισίου προσλήψεων στο δημόσιο. Λόγω της μαζικής φυγής νέων επιστημόνων τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό (“brain drain”), η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με όχι περισσότερους από 3.000 ενεργούς ερευνητές, αλλά ταυτόχρονα η τελευταία χώρα στη λίστα του ΟΟΣΑ99 σε απασχόληση ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν θέλουν προσωπικό Ε&Α ή δεν ξέρουν αν/πως να το αξιοποιήσουν ως εργατικό δυναμικό υψηλού επιπέδου. Απαιτείται αποτελεσματική διαδικασία σύναψης συμβάσεων απασχόλησης ερευνητών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αποτελεσματικό και ευέλικτο πλαίσιο προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων: Αποδέσμευση του πλαισίου προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις του δημόσιου λογιστικού. Υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών και διευκόλυνση της διαδικασίας προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού και εργαστηριακών αναλωσίμων με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, εκτός του ασφυκτικού, χρονοβόρου και ατελέσφορου πλαισίου που προσδιορίζει το πλαίσιο περί προμηθειών του δημοσίου και δεν συνάδει με τις ανάγκες υλοποίησης των ερευνητικών έργων.

Απαλλαγή των Ελευθέρων Επαγγελματιών Ερευνητών από το Φ.Π.Α.: Σαφής τροποποίηση και ενδυνάμωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες ερευνητές να απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. για όλα τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης (ιδιωτικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή), καθώς και αντίστοιχα κίνητρα χαμηλής φορολόγησης για τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Μείωση του Κόστους Διοίκησης και Διαχείρισης της Έρευνας: Ελάφρυνση των διαδικασιών διαχείρισης της έρευνας και αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Το κόστος διοίκησης και διαχείρισης της έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σε ΗΠΑ και Ιαπωνία. Απαιτείται η απλούστευση των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης, προς όφελος της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων.

Αποτελεσματικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών: Διασφάλιση της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων μέσω της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης των Περιφερειών, με έμφαση στην ανάπτυξη νέας γνώσης και την μεταφορά τεχνογνωσίας από τους φορείς Έρευνας & Ανάπτυξης (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΤΕΙ) στην περιφερειακή παραγωγική βάση. Ενθάρρυνση της συνεργασίας και σχεδιασμός κοινών ερευνητικών έργων, με στενή συνεργασία των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων των περιφερειών.

Μεταφορά τεχνογνωσίας: Υποστήριξη έργων μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς στους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας, στην υλοποίηση κοινών επενδύσεων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Παροχή κινήτρων (φορολογικών και άλλων) για την υποστήριξη της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα: Ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας μέσω της παροχής κινήτρων φορολογικής ελάφρυνσης των νέων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε τομείς έρευνας και υψηλής τεχνολογίας. Προώθηση της δικτύωσης και των συνεργασιών του ιδιωτικού τομέα με τους φορείς έρευνας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τ.Ε.Ι.).

Διασφάλιση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020: Διασφάλιση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέριμνα για την υποστήριξη της βασικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία και τομείς που δεν μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από άλλους πόρους.

Ανάπτυξη Μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών: Διασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη μεγάλων ερευνητικών υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν συνέργειες σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πυλώνες ερευνητικής έντασης.

Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα ΑΕΙ: Θέσπιση ισχυρών κινήτρων (οικονομικών, διοικητικών, εξέλιξης) ώστε τα μέλη ΔΕΠ να διεξάγουν την έρευνά τους εντός των ΑΕΙ και των ερευνητικών τους υποδομών. Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα). Θέσπιση κινήτρων και εξεύρεση πόρων για βασική έρευνα μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων με τα ΑΕΙ, καθώς και μέσω κινήτρων προς πρόσωπα και φορείς για ερευνητικές χορηγίες, βραβεία και υποτροφίες.

Επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και σχεδιασμός της σταδιακής αναδιάρθρωσης των αμυντικών δαπανών ώστε να ενισχύεται η εγχώρια έρευνα και παραγωγή τεχνογνωσίας και να περιοριστεί η αγορά έτοιμων κλειστών συστημάτων από το εξωτερικό χωρίς προστιθέμενη αξία στην ντόπια παραγωγική βάση.

Ενίσχυση του επαναπατρισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου: Ενίσχυση της προσπάθειας επαναπατρισμού του επιστημονικού κεφαλαίου της χώρας μας. Θεσμοθέτηση υποτροφιών και χρηματοδοτούμενων θέσεων έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Θεσμοθέτηση χρηματοδοτούμενων θέσεων μετακαλούμενων ερευνητών του εξωτερικού. Θεσμοθέτηση χρηματοδοτούμενων θέσεων διεξαγωγής μεταδιδακτορικών σπουδών σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς τους εξωτερικού, με υποχρέωση επιστροφής σε φορέα έρευνας του εσωτερικού και μεταφοράς της τεχνογνωσίας.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean