Διατάξεις για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π και ΕΤΕΠ

Περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα

06/03/2016

Ενημερώθηκε: 06/03/2016, 22:26

Άκουσε το άρθρο

Διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα  Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικό ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα, το οποίο όπως είπε σε ερώτηση του esos ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Ερευνας Κώστας Φωτάκης θα κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή, μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις υπό  κατάθεση στη Βουλή, διατάξεις:

Α.     «1. Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αναγνωρίζεται ό συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ανωτέρω μέλη Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π και ΕΤΕΠ , με τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση τού κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 118/2002 και του ΠΔ 117/2002 αντίστοιχα. Για την ένταξή σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις τού ως άνω Π.Δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π I και Ε.Ε.ΔΙ.Π II νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως.»

Β.     Το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντο κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδων I και II), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και βαθμολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τΓ) δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντο μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων! και II), ΕΤΕΠ, Ε.Τ.Π. και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (ΑΊ95) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».

Γ.     Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (ΦΕΚ Α' 118) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α'32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν.4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε! μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. Για το ανωτέρω προσωπικό μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/2002. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (ΑΊ95) τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ. »

Δ.     Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π I και II, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4009/20011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις θέσεις των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, με πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση του Τομέα, για τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετεί».

Ε.     «Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α'195) σε άλλο Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 147/2009 (Α'189) όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω ΠΔ εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι.. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με πλήρεις αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος.»

Ζ.     Τα μέλη του Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δεν υπάγονται της διατάξεις των κεφαλαίων A', Β' και Γ' του ν.2190/1994 (ΦΕΚ.28Α'/3-3-1994) καθώς και στις διατάξεις του ν.3812/2009 (ΦΕΚ.234Α'/28-12-2009), ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.»

Η.     Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο, και τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, επιστημονικό-ερευνητικό έργο, και τεχνικό έργο αντίστοιχα.»

Θ.     Στην περίπτωση αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α' 54/14.3.2012) η φράση «καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περίπτωση β) της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ A' 54/14.3.2012) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤ.Ε.Π.)».

Ι.     Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, το ωράριο εργασίας, και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών. Μέχρι την  έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, για την βαθμολογική κατάστασή και εξέλιξη των υπηρετούντων μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 117/2002 (Α' 99)».

Κ.     Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν,4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται μέ προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ 147/2009».

Λ.     Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 και η περίπτωση β) της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.»

Μ.     «Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4009/11 (Α' 195), κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στις διατάξεις της παρ. 4ζ του άρθρου 13 του ν.2817/2000 (Α'78) και της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α' 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας, έπειτα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εντασσόμενων αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 117/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες.»

Σχόλια (24)

Πόπη
|

Είμαι υπάλληλος ΟΤΑ με 32 έτη υπηρεσίας και έχω πάρει παιδαγωγική επάρκεια ΑΣΠΑΙΤΕ μπορώ να το κάνω χρήση για βαθμολογική μου εξέλιξη.Πριν αρκετά χρόνια συνάδελφος έγινε κατάταξη σε ανώτερη κατηγορία δηλαδή απο ΤΕ σε ΠΕ σε ΟΤΑ ???

denvas
|

Την ένταξη των ΙΔΑΧ σε ΕΤΕΠ ΔΕΝ την υποστήριξε η Παν.Ομοσπονδία.

denvas
|

Φίλοι όπως είδατε στο νόμο που κατατέθηκε η παράγραφος Μ "εφυγε". Κρίμα για όσους περιμέναμε να γίνουμε ΕΤΕΠ

E.T.
|

Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάση της οποίας εμπεριέχεται και η ρύθμιση θεμάτων Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι σαφείς, ώστε να αίρονται αμφιβολίες και χρόνιες διαμάχες, διασφαλίζοντας ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από κάθε είδους ανισότητες μεταξύ συναδέλφων από τριτοβάθμιο σε τριτοβάθμιο ίδρυμα, προάγοντας και διασφαλίζοντας την ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Γι’ αυτό θα πρέπει οι διατάξεις υπό κατάθεση στη βουλή(A), (Η) και (Μ) να τροποποιηθούν ως εξής:
(A)
«1.Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας…..»
(Η)
«τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παραβρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώ-ρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλίας δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, επιστημονικό-ερευνητικό έργο».
για τα
« μέλη Ε.ΤΕ.Π. υποχρεούνται να παραβρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής τεχνικό έργο».
(Μ)
«Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εντασσόμενων αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας…….για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες.
Τέλος, δεν αναφέρεται πουθενά για τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. η δυνατότητα μετάταξης ή κινητικότητας στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ανάλογα με τα τυπικά προσόντα που διαθέτει το κάθε μέλος.

Σπύρος
|

Η βαθμολογική εξέλιξη πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με τις αντίστοιχες σχετικές προϋπηρεσίες. Για παράδειγμα στο ΕΔΙΠ να προσμετράται η προϋπηρεσία ως 407 για εργαστηριακές ώρες σε Πανεπιστήμια ή ως εργαστηριακός συνεργάτης σε ΤΕΙ. Κάθε άλλη προϋπηρεσία δεν έχει καμμία σχέση με την εξέλιξη σε βαθμίδα.

ΕΔΙΠ
|

@ Σιδέρης
Δεν καταλαβαίνω γιατί το αναφέρεις αυτό για μένα. Δεν φαίνεται από κάπου ότι δεν αποκαλώ τα ΤΕΙ ΑΕΙ. Απλώς θα συμφωνήσω με τον
@ Τασκασαπλίδη και
@ Μετατάξεις σε ΑΕΙ...
ότι οι μετατάξεις πρέπει να είναι ανοικτές ειδικά μεταξύ των Βαθμίδων της εκπαίδευσης (αμφίδρομα) και εν γένει όλου του δημοσίου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΚΑΣΑΠΛΙΔΗΣ
|

Το πρόβλημα με τα νομοσχέδια - νόμους στην Ελλάδα είναι πως κάθε φορά ξεκινάνε σχεδόν από το μηδέν και δεν λαμβάνουν υπόψη προηγούμενα νομοσχέδια, παρατηρήσεις, έγγραφα, επιστολές, αναφορές και εμπειρίες από την μέχρι τώρα πορεία των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
"Σοφόν το σαφές", έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, αλλά κάποιοι σε νόμους, νομοσχέδια και σε σχόλια εδώ ανακαλύπτουν τον τροχό. Λυπάμαι διότι είμαστε και εκπαιδευτικοί.
Όταν ο νομοθέτης παλαιότερα έδωσε δικαίωμα στα ΕΤΕΠ - ΕΤΠ (ΤΕΙ) να παράσχουν διδακτικό έργο, χωρίς όμως καμία αναφορά στον μέγιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας, συνέβη το εξής φαινόμενο: Κάποιοι να μην διδάσκουν καμία ώρα (0) - καθόλου και κάποιοι δεκαοκτώ (18) ώρες με 26-28 ώρες συνολικό ωράριο. Αυτά συμβαίνουν ακόμη από Ίδρυμα σε Ίδρυμα και από τμήμα σε τμήμα (στο ίδιο ίδρυμα). Μάλιστα αυτό συνέβη κυρίως σε αυτούς που είχαν - έχουν αυξημένα προσόντα, οπότε όσο πιο πολλά προσόντα έχει κάποιος, τόσο πιο δύσκολο - "βαρύτερο" έργο αναλαμβάνει, αλλά ο μισθός είναι ίδιος για όλους. Επίσης, όσοι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την εκάστοτε διοίκηση πάντοτε έχουν και πιο "άνετο" ωράριο και είναι λογικό αυτό, αφού ο νομοθέτης το επιτρέπει.
Όμως το Σύνταγμα αναφέρει άλλα, ήτοι: "Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας" και ο νόμος δεν μεριμνά ώστε να εφαρμοστεί. Έτσι ξεκινούν οι διενέξεις, η μιζέρια και απαξιώνεται το εκάστοτε Ίδρυμα.
Ο νομοθέτης λοιπόν πρέπει να αναφέρει το μέγιστο αλλά και το ελάχιστο διδακτικό έργο, όπως και το ωράριο συνολικά. Στην χειρότερη περίπτωση να επιτρέπει κάποια απόκλιση (που δεν ξεπερνά κάποια όρια). Αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από Ίδρυμα σε Ίδρυμα ή και από τμήμα σε τμήμα (ακόμη και στο ίδιο ίδρυμα), τότε αυτές πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες και να υπάρχει μέριμνα ώστε σε κάθε περίπτωση η παραπάνω διάταξη του Συντάγματος αντικειμενικά να τηρείται.
Επίσης, οι μετατάξεις πρέπει να είναι ελεύθερες, όπως σε κάθε προηγμένη χώρα. Όποιος το επιθυμεί, έχει τα ανάλογα - αντίστοιχα προσόντα και έχει βρει άλλη κενή θέση, σε όλο τον δημόσιο τομέα (πόσο μάλλον γενικά στην εκπαίδευση), θα πρέπει να του επιτραπεί η μετάταξη (στο Σύνταγμα έπρεπε να υπάρχει η διάταξη αυτή). Αφενός γιατί δεν θα ζήσουμε δυο ζωές, και αφετέρου με την με το ζόρι και με το στανιό παραμονή υπαλλήλων - εκπαιδευτικών δεν δύναται να παραχθεί ποιοτικό έργο (μάλιστα εκπαιδευτικό έργο).

K edip
|

Είναι αδιανόητη η μη θέσπιση συγκεκριμένου ωραρίου στο διδακτικό έργο.
Δηλαδή τι θα γίνει;;; Σε ένα ίδρυμα ή σε μία Σχολή ή στο διπλανό Τμήμα... ο "Α" θα έχει 8 ώρες διδακτικό έργο (και συνεπώς 14 ώρες... κατ' ελάχιστο για ερευνητικό έργο) και ο "Β" θα έχει 20 ώρες διδακτικό έργο και συνεπώς.... θα ψάχνεται για ερευνητικό έργο (και θα του λένε και πως ούτε μία εργασία δεν έβγαλε αυτή τη χρονιά!). Έλεος!
Τώρα για το "κατ' ελάχιστο" τι να σχολιάσω;;; Ούτε στο Μπαγκλαντές δεν γίνονται αυτά!!!

ΕΤΕΠ?
|

Και τα ΕΤΕΠ σύμφωνα με το νόμο μπορούν να προσφέρουν αυτόνομο διδακτικό έργο.

E.K.
|

ΕΔΙΠ καλύτερα και από μέλη ΔΕΠ δηλαδή ...

Μεταταξεις σε Αει ειδικοτητων
|

Ειναι απαραδεκτο να μιλαει για μεταταξεις μονο απο Αει σε Αει ..Αυτη ηταν η κινητικοτητα που ελεγε ο συριζα πως θα κανει και απο την πρωτοβαθμια και δευτεροβαθμια προς την τριτοβαθμια;Για ποιον λογο δεν δινει το δικαιωμα και στους αποσπασμενους εκπαιδευτικους που προσφερουν εργο Στις ειδικοτητες τους αποδεδειγμενα και με μεταπτυχιακα και διδακτορικα να εχουν το δικαιωμα πενταετους παραμονης στις ειδικοτητες που υπηρετουν στα Αει και Τει και μετα να εχουν την επιλογη της μεταταξης;ουτε Δεπ θελουν να γινουν ουτε και να παρουν θεςεις Δεπ αλλα να μπορουν να προσφερουν σε μια πιο μονιμη κατασταση αναλογη των προσοντων τους διχως καθε χρονο να μην μπορουν να κανουν προγραμματισμο.Ο προηγουμενος γενικος γραμματεας του υπουργειου ειχε πει πως μεχρι τον δεκεμβριο θα εχουν γινει οι μεταταξεις απο πρωτοβαθμια και δευτεροβαθμια προς τριτοβαθμια και μετα σαν πυροτεχνημα εξαφανιστηκε και αυτη η αποψη...Τελικα σε αυτη την χωρα το μονο που γινεται ειναι να πετουν πυροτεχνηματα και να ειναι αδικοι σε αλλα σημεια (βλεπε δευτερα πτυχια διαθεσιμων εκπαιδευτικων με μεταταξεις σέ αλλες ειδικοτητες ανευ μοριοδοτητσης σε προσωποπαγεις θεσεις )ενω οι εκπαιδευτικοι ειδικοτητων αυξημενων προσοντων που αποδεδειγμενα προσφερουν στην τριτοβαθμια να μην εχουν δικαιωμα πενταετους παραμονης στις θεσεις τους και να ειναι δεσμιοι των αποσπασεων.Ας το δει λιγο καλυτερα το υπουργειο γιατι ετσι δημιουργει νεες ανισοτητες και αδικιες.

Δρ Ε.ΔΙ.Π.
|

Οι Διδάκτορες Ε.ΔΙ.Π. διαθέτουν επιπλέον προσόντα από αυτά που απαιτεί ο κλάδος των Ε.ΔΙ.Π. και παρέχουν υψηλού επιπέδου διδακτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. Με τις υπηρεσίες τους αναβαθμίζουν τον κλάδο των Ε.ΔΙ.Π. και θα πρέπει η πολιτεία να αναγνωρίσει τα επιπλέον προσόντα και τις υπηρεσίες τους, εντάσσοντας όλους τους Διδάκτορες ανεξαιρέτως, στην Α' βαθμίδα. Επιπλέον, είναι απαράδεκτο να κριθεί το εν λόγω προσωπικό από συναδέλφους τους, που λόγω παλαιότητας βρέθηκαν στην Α' βαθμίδα, έχοντας αναγνωρίσει τη συνολική προϋπηρεσία τους ως διοικητικό-τεχνικό (Ε.Δ.Τ.Π.) προσωπικό βάσει παλαιών νόμων, αλλά δεν διαθέτουν τα προσόντα για τον κλάδο των Ε.ΔΙ.Π. (και ως εκ τούτου τοποθετήθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, όπως ο Ν. 4009/2011 όριζε).

Σιδέρης Κωνσταντίνος
|

@ ΕΔΙΠ

Πλέον όλα τα Ιδρύματα είναι ΑΕΙ και στη συνέχεια διαχωρίζονται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ!

Σιδέρης Κωνσταντίνος
|

@ xrist

Η αναφορά μου εϊναι για το μέγιστο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης! Γιατί να μην υπάρχει αυτό; Δεν σας γνωρίζω και κατά συνέπεια δεν ξέρω και το Εκπαιδευτικο Ίδρυμα στο οποίο είστε με συνέπεια να μην μπορώ να ξερω αν εχετε εκλεγμένη Διοίκηση ή Διορισμένη όπως εμείς στην ΑΣΠΑΙΤΕ!

Αν είσαστε στην περίπτωσή μου θα το επιθυμούσατε κι εσείς! Ότι αποσαφηνίζει η Νομοθεσία ειναι το καλύτερο για κάθε περίπτωση, άσχετα αν μας συμφέρει ή όχι!

Δρ Ε.ΔΙ.Π.
|

H παράγραφος Η, θα πρέπει να σπάσει σε δύο υποπαραγράφους: Μία που θα αναφέρεται στο Διδακτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.) και μία που θα αναφέρεται στο Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). Έτσι, όπως είναι γραμμένη προκαλεί σύγχυση. Τέλος, θα πρέπει ρητά να αναφέρονται οι μέγιστες ώρες διδακτικού έργου.
Δηλ. η παράγραφος Η να γίνει:
Η. Α. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών διδασκαλίας (10 ώρες εβδομαδιαίως μέγιστο) κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, επιστημονικό-ερευνητικό έργο.
Β. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, και να παρέχουν κάθε μορφής τεχνικό έργο.»

ΕΔΙΠ_@Κ
|

Συμφωνώ με όλους όσους αναφέρθηκαν στο ωράριο. Θα θελα να προσθέσω κάτι ακόμη.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος <<Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας>>
Άραγε γιατί ο νόμος δεν ξεκαθαρίζει το ωράριο, τι και ποίους εξυπηρετεί αυτή η "ασάφεια" του ωραρίου; τι θα γίνει αν σε κάποιο ΑΕΙ κάποιος έχει το ελάχιστο ωράριο 22 ώρες και σε άλλο ΑΕΙ έχει ωράριο 30 ωρών; η αμοιβή φυσικά θα είναι ίδια. Είναι δίκαιο, είναι ηθικό; είναι συνταγματικό;
Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη και το ωράριο να είναι ίδιο για όλα τα ΑΕΙ.
Π.χ. Τροποποίηση
Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρέχουν διδακτικό έργο οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, να παρευρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι. είκοσι δυο (22) ώρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλίας, να δέχονται τους φοιτητές τέσσερις ώρες την εβδομάδα για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, και να παρέχουν και κάθε μορφής ερευνητικό-επιστημονικό έργο.

ΕΔΙΠ
|

@ Σιδέρης
Για τις μετατάξεις αναφέρει μόνο από ΑΕΙ σε ΑΕΙ.

Δημήτρης
|

Η διάταξη Η πρέπει να τροποποιηθεί.
Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρέχουν διδακτικό έργο έως δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως και να παρευρίσκονται στους χώρους των ΑΕΙ είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως. Δεν μπορεί να αναφέρει ελάχιστο όριο ωρών, το μέγιστο πόσο θα μπορούσε να είναι; θα είναι διαφορετικό για κάθε ΑΕΙ; δηλ. θα το αποφασίζει η Σύγκλητος ή ο εσωτερικός κανονισμός; άρα θα έχουμε διαφοροποίηση ωρών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ. Φανταστείτε αυτό να ισχύσει για τα μέλη ΔΕΠ σε κάποιο ίδρυμα να έχουν 6 ώρες σε άλλο 8 και σε άλλο 15. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβαίνει και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης δηλ σε κάποιο σχολείο ένας Καθηγητής ΔΕ να έχει ωράριο 21 ώρες, άλλος 24, άλλος 12 και δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση. Άρα ο νόμος πρέπει το ωράριο να το ορίζει ρητά προς αποφυγή αυθαιρεσιών.

sarakatsanos
|

Ντροπή ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας για την ένταξη των ΕΔΙΠ σε βαθμίδα. Κατ' αναλογία όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που εκλέγονται σε θέση ΔΕΠ θα πρέπει να γίνονται κατευθείαν καθηγητές πρώτης βαθμίδας. Όσοι από διοικητικοί γίναν ΕΔΙΠ μετά την απόκτηση διδακτορικού πρέπει να εντάσσονται στην Δ' εισαγωγική βαθμίδα όπως όλοι που εκλέγονται.

ΕΔΙΠ
|

Δηλαδή στους νέους ΕΔΙΠ θα μετρήσει όλη η προϋπηρεσία στο δημόσιο με τριετή πρώτη βαθμίδα. Οι παλιοί είχαν πενταετή πρώτη βαθμίδα και οι εξελίξεις τους έχουν παγώσει εδώ και δυό χρόνια. ΤΙ θα γίνει λοιπόν με τις εξελίξεις των παλαιών μελών ΕΔΙΠ;

xrist
|

Πολύ σωστά ο νομοθέτης ορίζει ελάχιστο παρουσίας μόνο. Διαφωνώ με το να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ωρών διδακτικού έργου. Οι διδακτικές ανάγκες δεν είναι ίδιες - ομοιόμορφες σε όλες τις σχολές ή τμήματα. Χώρια που αλλάζουν ανα εξάμηνο και αναλογα με τον αριθμό των φοιτητών. Επίσης το επιστημονικό-ερευνητικό -επιστημονικό έργο απαιτεί και αυτό τον χρόνο του.

Σιδέρης Κωνσταντίνος
|

Συμφωνώ με τον προηγούμενο σχολιασμό ως προς την ξεκαθάριση του ωραρίου, ειδικότερα ως προς το <<κατ΄ελάχιστο>> και των καθηκόνταν των ΕΕΠ και των ΕΔΙΠ, γιατί δεν έχουν όλα τα Εκαπιδευτικά Ιδρύματα εκλεγμένη Διοίκηση!

Σιδέρης Κωνσταντίνος
|

Ερώτημα προς το προηγούμενο σχόλιο: Περιορίζονται οι μετατάξεις ή ελευθερώνονται;

ΕΔΙΠ
|

@ Ε
Πολυ κακως περιοριζονται οι μεταταξεις, αν πραγματικα επιθυμουμε την κινητικοτητα στο δημοσιο, τοτε ποιος ο λογος να μην ειναι ελευθερες οι μεταταξεις σε ολες τις βαθμιδες της εκπαιδευσης ( το ΠΔ 147/2009, το προβλεπει) και σ ολο το δημοσιο;
@ Η
Αναφερει ποσες ωρες υποχρεουνται τα μελη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ να παραβρισκονται στους χωρους του ΑΕΙ (και οχι πανεπιστημιο), αλλα δεν αναφερει ποσες ωρες θα εχουν διδακτικο εργο, πρεπει να συμπληρωθει οπωσδηποτε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ