Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Η πρόταση για την Τεχνικο- Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δημοσίευση: 13/03/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η υποεπιτροπή του Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία προτείνει για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση από το 2015-16 και στο διάστημα της επόμενης πενταετίας θα επιχειρηθούν οι
ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

• Στο πλαίσιο της σταδιακής καθιέρωσης της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης θα λειτουργούν δύο τύποι Λυκείου, το Γενικό και το Επαγγελματικό. Οι προτεινόμενες αλλαγές στη δομή του Επαγγελματικού Λυκείου βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τον οραματικό στόχο της ενοποίησης των δομών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ένα ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης, που θα αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την εμπειρία της εφαρμογής παλαιότερα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ).

• Η δομή που προτείνεται για το Λύκειο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η εξής:

- Α ́ τάξη: ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων για όλους/-ες τους μαθητές/-τριες

- Β ́ τάξη: διαχωρισμός σε βασικούς ευρύτερους τομείς επαγγελμάτων - υπηρεσιών.

- Γ ́ τάξη: διαχωρισμός σε επαγγελματικές ειδικότητες.

- Προαιρετικό «4ο έτος» ειδίκευσης - μαθητείας για τους απόφοιτους του Επαγγελματικού Λυκείου, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ. Σε αυτό θα συνδυάζονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο, μαθητεία ή πρακτική άσκηση (στα πρώτα στάδια εφαρμογής και μέχρι την πλήρη λειτουργία της μαθητείας θα εξεταστούν εναλλακτικές δυνατότητες, όπως η πρακτική άσκηση, σε επιλεγμένες εργαστηριακές υποδομές και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις).

-Αυτό το σχήμα (Α ́ τάξη - ενιαία, Β ́ τάξη - τομέας, Γ ́ τάξη - ειδικότητα, «4ο» έτος - ειδίκευση-μαθητεία) εξυπηρετεί περισσότερο την αποφυγή της πρώιμης ειδίκευσης των μαθητών / μαθητριών βοηθώντας τους να επιλέξουν με μεγαλύτερη ωριμότητα ειδικότητα και επάγγελμα. Συμβάλλει στην παροχή στέρεων γενικών γνώσεων, απαραίτητων για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, συμβατών με την ηλικία της εφηβείας. Συμβάλλει, επίσης, στην παροχή τεχνολογικών - επαγγελματικών γνώσεων του αντίστοιχου τομέα που θα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα «χτιστεί» η ειδικότητα στο τελευταίο έτος αλλά και η ειδίκευση μέσω της μαθητείας για τους αποφοίτους. Δημιουργείται, έτσι, ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικού σχολείου χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στις επιλογές των μαθητών/- τριών, το οποίο παρέχει περισσότερες διεξόδους και επαγγελματικούς επαναπροσδιορισμούς στους αποφοίτους του.

• Κατάργηση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ενσωμάτωση ειδικοτήτων (όσων δεν υπάρχουν) στα ΙΕΚ για ενήλικες.

• Διατήρηση για μια 5ετία των ΕΠΑΣ που ανήκουν στην ευθύνη άλλων Υπουργείων εκτός ΥΠΠΕΘ στο σημερινό τους status, μέχρι τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος της ΕΕΚ. Δηλ. διατήρηση των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ κ.λπ. για αποφοίτους Α ́ΕΠΑΛ ή Α ́ ΓΕΛ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων τους με την εγγραφή τους στη Β ́ΕΠΑΛ του ΥΠΠΕΘ με δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα ειδικότητας που έχουν διδαχθεί (αντίστοιχη ρύθμιση με εκείνη των αποφοίτων Λυκείου, που απαλλάσσονται από γενικά μαθήματα).

• Στο τέλος της πενταετίας θα γίνει αξιολόγηση και επανασχεδιασμός όλου του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο την, κατά το δυνατόν, ενοποίηση της τυπολογίας τους.

• Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδικές εξετάσεις και ειδικό ποσοστό θέσεων ανάλογο του μαθητικού δυναμικού των Επαγγελματικών Λυκείων.

• Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια: Θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τους τρόπους στήριξης των μαθητών και την εφαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων στη βάση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Προγράμματα σπουδών: Για την επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης απαιτείται η σταδιακή αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών και των Ωρολογίων Προγραμμάτων. Στην πρώτη εφαρμογή του σχεδίου θα βασιστούμε στα υπάρχοντα προγράμματα και βιβλία με τις αναγκαίες σταδιακές προσαρμογές τους.

• Οργάνωση και λειτουργία «4ου» έτους (ειδίκευσης- Τάξης Μαθητείας):

Το έτος αυτό, που θα είναι προαιρετικό, θα περιλαμβάνει:

- Μαθήματα (Θεωρία και εργαστήριο) στο σχολείο (ΕΠΑΛ-ΕΚ).

- Project: Θεωρία + Εργασιακή εμπειρία με αυξημένο το ρόλο του σχολείου στη μαθητεία και παρέμβαση του σχολείου στην εργασία.

- Μαθητεία ή Πρακτική άσκηση (οργάνωση, σε σύνδεση με την αγορά εργασίας, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα). Σχεδιασμός ανάλογα με τις δυνατότητες και τον επαγγελματικό τομέα.

Ο προγραμματισμός της λειτουργίας και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων του έτους ειδίκευσης είναι ευθύνη του ΥΠΠΕΘ και των εποπτευόμενων φορέων (ΙΕΠ και ΕΟΠΠΕΠ). Σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ γίνεται η διοικητική διαχείριση του θεσμού της μαθητείας. Η παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας θα πραγματοποιείται με τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ. Η μαθητεία θα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και συμβάσεις υποχρεωτικές για τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι μαθητευόμενοι θα έχουν όλα τα εργασιακά και εκπαιδευτικά δικαιώματα που θα καταγράφονται σε αυτές, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και αμοιβή το 75% του κατώτατου μισθού. Η εφαρμογή της μαθητείας θα παρακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ-ΕΚ.

• Χωροταξική Κατανομή Τομέων και Ειδικοτήτων της ΕΕΚ

Χωροταξική οργάνωση τομέων και ειδικοτήτων της ΕΕΚ που λειτουργούν σήμερα με βάση τη ζήτηση των ειδικοτήτων, τους «εν δυνάμει» μαθητές και καταρτιζόμενους, τις κατά τόπους ανάγκες και την κτιριακή και εργαστηριακή υποδομή. Ειδική μελέτη για τη χωροταξική κατανομή και οργάνωση ειδικοτήτων στο «4ο» (προαιρετικό) έτος των ΕΠΑΛ και του υποχρεωτικού εξαμήνου μαθητείας των ΙΕΚ.

• Εργαστηριακά κέντρα: Διατηρούνται τα εργαστηριακά κέντρα και αποτελούν το συνδετικό ιστό ΕΠΑΛ - ΙΕΚ. Αναθεωρείται ο κανονισμός λειτουργίας τους με στόχο να γίνει πιο αποτελεσματικός.

• Για τα ΙΕΚ:

Τα ΙΕΚ προσφέρουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και σε όσους επιχειρούν μια νέα αρχή στον επαγγελματικό τους βίο. Η οργάνωση και λειτουργία ειδικοτήτων στα ΙΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ καθώς και τη χωροταξική κατανομή των δομών, ώστε να διασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα στη λειτουργία όλων των δομών της ΕΕΚ και η παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο. Κομβικό σημείο αποτελεί η διαμόρφωση Οδηγών Σπουδών. Θα προχωρήσει ο επανασχεδιασμός του εξαμήνου της πρακτικής άσκησης ή και μαθητείας,  ενώ παράλληλα θα επιχειρηθεί η αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ στην κατεύθυνσης εξορθολογιμού λειτουργίας τους.

Οι αλλαγές που προτείνει η υποπειτροπή να ξεκινήσουν  ξεκινούν σταδιακά από το σχολικό έτος 2016-17:

ΕΠΑΛ: Ενιαίο πρόγραμμα Α ́ τάξης και καθορισμός τομέων και προγραμμάτων στη Β ́ τάξη, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα και τα προηγούμενα προγράμματα και βιβλία. Δηλαδή, το σχολικό έτος 2016-17 η Α ́ και η Β ́ τάξη θα έχουν νέα δομή και πρόγραμμα, ενώ η Γ ́ θα ακολουθεί τη δομή του υπάρχοντος συστήματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στη Β ́ τάξη να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

• Προγράμματα μαθητείας αποφοίτων προηγουμένων ετών ΕΠΑΛ σε περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων και περιοχών.

• Μελέτη για τη λειτουργία ειδικοτήτων στα ΙΕΚ

Χρονοδιάγραμμα: Εντός του Μαρτίου του 2016 θα τεθούν σε διαβούλευση οι γενικοί άξονες των αλλαγών για την ΕΕΚ, όπως και οι άμεσες μεταβατικές ρυθμίσεις για την επόμενη σχολική χρονιά.

Δημόσια διαβούλευση και στοχευμένος διάλογος: προβλέπονται με συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, κοινωνικούς φορείς, ινστιτούτα επιστημονικές ενώσεις, επιμελητήρια, συλλόγους διδασκόντων/-σκουσών των ΕΠΑΛ, Υπουργεία, CEDEFOP κ.λπ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σχόλια (8)

 
ΒΒ
15 Μαρ 2016 11:58

Ως γνωστόν, οι απόφοιτοι οιουδήποτε τύπου Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, παλαιού ΤΕΛ, κλπ) έχουν το δικαίωμα από το επόμενο έτος της αποφοίτησης τους από το Λύκειο, να συμμετάσχουν στις ισχύουσες καθε φορά πανελλαδικές εξετάσεις για απόφοιτους ΓΕΛ, ανεξάτητα αν έχουν παρακολουθήσει τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 
atcola-larissa
12 Μαρ 2016 11:22

απο το '''δεν θα αιφνιδιάσουμε τους μαθητές και τους γονείς ''' της Γιαννάκου με το ΕΠΑΛ του 2006 πήγαμε στο ΕΠΑΛ του 2013 του Αρβανιτόπουλου που έσφαξε εκ των υστέρων ο ....μνημονιακός Υπουργός- 2014-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,,,,, με την κατάργηση της Β'ομάδας για πρόσβαση στα ΑΕΙ απο το ΕΠΑΛ.....ΚΑΙ τώρα γουρούνι στο σακί ....ο μαθητής φοιτά τώρα στην Α' ΕΠΑΛ του 2013 !!! αλλά θα πάει στη Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΕΚ ---ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ--χωρίς να γνωρίζει τομείς -ειδικότητες -επαγγελματικά δικαιώματα- και το κυριότερο τι μαθήματα θα διδαχθεί!!

αυτό είναι το πνευμα ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης, που θα αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την εμπειρία της εφαρμογής παλαιότερα του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ).
δηλαδη μονο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΛ χωρις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ απο τα 18 και έτσι γίνεται πράξη το όραμα για κατάργηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ....απο την Δευτεροβαθμια.

 
skeptomenos
12 Μαρ 2016 09:30

Ποια είναι τα ονόματα της υποεπιτροπής, για να δούμε πόση σχέση έχουν με την επαγγελματική εκπαίδευση και με ποια κριτήρια έχουν οριστεί;
Στο κείμενο αναφέρεται ο όρος ΕΕΚ, θα συγχωνευτούν τα ΕΠΑΛ με τα ΙΕΚ και πως θα γίνει αυτό;
Γιατί δεν αναφέρεται ενδεικτικά ένα ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΠΑΛ για να καταλάβουμε τι ρποσανατολισμό θα έχει αυτό το σχολείο;
Το συμπέρασμα από αυτό το κείμενο είναι ότι τα παιδιά που θα αποφοιτούν από το ΕΠΑΛ θα βγαίνουν ημιμαθή και θα ρίχνονται κατευθείαν στην εργασία-μαθητεία

 
Ελεύθερος
11 Μαρ 2016 19:48

Σωστά μου φαίνονται, αρκεί να γίνουν δύο προσθήκες:

1) Να επανασυσταθούν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και να είναι δυνατή σε αυτές η πρόσβαση αμέσως μετά την Γ΄ γυμνασίου. Η επαγγελματική εκπαίδευση ΔΕΝ πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την φοίτηση σε λύκειο ή -ακόμη χειρότερα, την λήψη απολυτηρίου λυκείου.

2) Να παύσει ο περιορισμός των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., βάσει του οποίου μόνον οι τελειόφοιτοι της Ομάδος Β΄ δικαιούνται να εξεταστούν μαζί με τους αποφοίτους των ΓΕ.Λ.. Να δικαιούνται και οι της Ομάδος Α΄ να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδος Β΄ στις Πανελλαδικές είτε μετά την Γ΄ λυκείου είτε σε επόμενο έτος, αν το επιθυμούν.

 
ΣΣ
11 Μαρ 2016 19:32

Το πρόβλημα με την ύπαρξη Τομέων στη Β΄ ΕΠΑΛ και Ειδικοτήτων σττη Γ΄είναι το εξής: Αν ένας Τομέας της Β΄ Τάξης διαχωρίζεται σε Ειδικότητες στη Γ΄Τάξη (π.χ. σε 2,3,4 Ειδικότητες) και ξεκινήσει με 15 έως 20 μαθητές τότε στη Γ΄Τάξη θα δημιουργηθούν ολιγομελή τμήματα ή θα λειτουργήσει αναγκαστικά μόνο μία από τις Ειδικότητες του Τομέα. Άρα κάποιες από τις Ειδικότητες του Τομέα , αυτές που θα έχουν σχετικά μικρότερη ζήτηση, στην πράξη θα απαξιωθούν (θα εξαφανιστούν). Αυτό θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές: Αν δηλαδή καποιος μαθητής ακολουθεί στη Β΄ Τάξη τον Μηχανολογικό Τομέα για να γίνει στη Γ΄Τάξη Ψυκτικός, και δεν λειτουργήσει τελικά αυτή η Ειδικότητα θα αναγκαστεί να ακολουθήσει - παρά τη θέλησή του - άλλη Ειδικότητα του Τομέα (π.χ. μηχανικός αυτοκινήτων ή θερμοϋδραυλικός). Αντίστοιχα καποιος που θέλει να γίνει βρεφονηπιοκόμος μπορεί να αναγκαστεί τελικά να ακολουθήσει π.χ. την Ειδικότητα του Νοσηλευτή ή αυτή των ιατρικών εργαστηρίων).
Συμπερασματικά είναι προτιμότερο να υπάρχουν μόνο Ειδικότητες στη Β΄και Γ΄ ΕΠΑΛ, όπως άλλωστε ισχύει σε όλα τα σχετικά συστήματα στα κράτη της Ε.Ε. που έχουν το διπλό σύστημα εκπάιδευσης (Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο).
Η εκπαίδευση σε διευρυμένους επαγγελματικούς Τομείς δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να οδηγεί σε Πτυχίο Ειδικότητας, οπως δείνει το Παράγειγμα του Πολυκλαδικού Λυκείου (που δεν χορηγούσε ση Γ΄ Τάξη Επαγγελματικό Πτυχίο).

 
καθε_μερα_και_μια_έκπληξη
11 Μαρ 2016 17:02

"Αυτό το σχήμα (Α ́ τάξη - ενιαία, Β ́ τάξη - τομέας, Γ ́ τάξη - ειδικότητα, «4ο» έτος - ειδίκευση-μαθητεία) εξυπηρετεί περισσότερο την αποφυγή της πρώιμης ειδίκευσης των μαθητών / μαθητριών"

Σωστά, εξάλλου οι μαθητές που επιλέγουν ΕΠΑΛ δε θέλουν να ειδικευτούν
σε μία τέχνη / επάγγελμα.... Φσσσσστ... Μπόινγκ...... Βρε δεν τα κλείνετε
τελείως να ησυχάσουμε μια και καλή;

 
stavroy st
11 Μαρ 2016 15:41

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΡΑΤΑΣΗ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ Κ.Λ.Π ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ,ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΧΥΡΙΘΜΗ.

 
απλήρωτος
11 Μαρ 2016 15:34

Τί γίνεται με την λειτουργία των ΙΕΚ όσον αφορά το προσωπικό? Θα εξακολουθήσει αυτό το σύστημα με προσωρινούς ωρομίσθιους απλήρωτους κτλ
Τελικά θα δημιουργηθούν προγράμματα σπουδών ή θα εξακολουθήσει το ισχύον καθεστώς ..ασάφεια.
Θα ενταχθούν τα ΙΕΚ στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα γίνει αξιολόγηση της καταρτισης σε σχέση με την εκπαιδευση ωστε να γνωρίζουν όλοι τι ακριβώς σπουδάζουν και τι θα τους χρησιμεύσει ή μια ξανά απο τα ιδια, επίπεδο 5 και επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου
Ευλογες απορίες για εκπαιδευτικό προσωπικό και σπουδαστές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ