Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την Έρευνα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Δημοσίευση: 11/04/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το σχέδιο νόμου  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. περιλαμβάνει διατάξεις που  αντιμετωπίζουν  τόσο μείζονα θέματα κατεύθυνσης του ερευνητικού συστήματος, όσο και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.4310/2014.

Επίσης, ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων που θα συντελέσουν στην θεραπεία των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των νόμων για την ανώτατη εκπαίδευση (ενδεικτικά των νόμων: 4009/2011, 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013, 4142/2013, 4178/2013, 4186/2013, ).  Στις προτεινόμενες διατάξεις δεν περιλαμβάνονται θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο του νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα προκύψει από δημόσιο και καθολικό διάλογο με τα Ιδρύματα και τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την κοινωνία.

Ρυθμίζονται ζητήματα  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  καθώς και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Συνεχίζεται ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και η επεξεργασία διάταξης για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ  ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΕΔΩ Η  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΔΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΔΩ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

 

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1 ν. 4310/2014

Το άρθρο 1 του ν.4310/2014 (Α  258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοποί
«Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται  για το σκοπό αυτό».

Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 4310/2014

Το άρθρο 2 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 2
Ορισμοί
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται  στις  σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν:
1. «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»: τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4009/2011.
2. «αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των  υποδομών που υπάρχουν και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη, στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
3. «αριστεία»:  η δυναμική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος  σε κάθε θεματική περιοχή δραστηριοποίησης.
4. «βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.
5. «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)»: γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Ενοποιημένη Συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. «δαπάνες προσωπικού»: οι κάθε  φύσεως αμοιβές που καταβάλλονται ως  αντάλλαγμα για την εργασία που επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
7. «διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία, και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
8. «δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, μέσα στο οποίο  υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
9. «ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης που εκφράζεται  ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, πριν από  την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.
10. «ένωση καινοτομίας (Innovation Union)»: πρωτοβουλία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική με την ονομασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
11. «επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο (ΕΤΠ)»: περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό: την ενίσχυση των δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
12. «επιχείρηση»: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
13. «επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία»: το αποτέλεσμα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν ή που επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών που υπάρχουν ήδη.
14. «έργο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για:
− την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
− την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας  προϊόντων, υπηρεσιών ή
   διαδικασιών,
− την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα,
− την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
− τη δημιουργία, την αναβάθμιση και τη δικτύωση  ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.
15. «έρευνα»: οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.
16. «ερευνητές»: οι επιστήμονες που σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
17. «έρευνα και ανάπτυξη (E και A)»: η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
18. «Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν.2083/1992 (Α 159) και του ν.3685/2008 (Α 148).
19. «“ερευνητικός φορέας”: Το νομικό πρόσωπο δημόσιου  ή ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων».
20. «δημόσιος ερευνητικός φορέας δημόσιου  δικαίου ή υπηρεσία δημόσιου ερευνητικού φορέα δημόσιου  δικαίου»: ο φορέας ή η υπηρεσία που έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου  δικαίου, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα.
21. «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυτοτελής μονάδα που λειτουργεί μέσα σε  δημόσιους  ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες ερευνητικών ή λοιπών προγραμμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, ως δημόσιος ερευνητικός φορέας νοείται και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των ΝΠΔΔ.
22. «δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου»: ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του.
23. «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα»: η σχεδιασμένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.
24. «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: η ευρεσιτεχνία για την οποία  έχει απονεμηθεί σχετικό δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στην Ελλάδα (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), και σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: αα) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ββ) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
25. «ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
26. «ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το  εθνικό καθεστώς που εφαρμόζεται.
27. «καινοτομία»: η αξιοποίηση υφιστάμενης ή νέας γνώσης ή η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία ή υπηρεσία.
28. «καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην πράξη αυτή κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, καθώς  και κάθε πράξη με βάση την οποία  μπορεί να χορηγείται ενίσχυση που δεν συνδέεται  με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό.
29. «καινοτόμος επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο.
30. «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)»: οι αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
31. «κρατική ενίσχυση»: κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.
32. «μελέτη σκοπιμότητας»: η αξιολόγηση και η ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία αποκαλύπτονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και οι αδυναμίες του, οι ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από αυτό, και προσδιορίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, οι προοπτικές επιτυχίας του.
33. «μεταφορά τεχνολογίας»: η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1733/1987 (Α 171), όπως ισχύει.
34. «οικονομική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.
35. «πειραματική ανάπτυξη»: η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
36. «προ−εμπορικές δημόσιες συμβάσεις»: η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αλλά τα μοιράζονται  με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης που ορίζονται  στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης.
37. «σύμβαση ορισμένου χρόνου»: η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
38. «συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας.
39. «τεχνολογικός φορέας»: νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
40. «τεχνολογική ανάπτυξη»: η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και των οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 ν. 4310/2014

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται  εδάφιο ως εξής: «Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν».

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 4 ν.4310/2014

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χάραξη και η υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορούν το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται:
α) Η συστηματική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεματικών τομέων της έρευνας ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας.
β) Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ με προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
γ) Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυομένης αριστείας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στις Περιφέρειες της χώρας».
δ) Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συμπεριλαμβανομένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού επιπέδου, με την εφαρμογή για το σκοπό αυτό πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων.
ε) Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών.
στ) Η δημιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της καινοτομίας με την προσέλκυση επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας.
ζ) Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ.
η) Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθμισμένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών της χώρας.
θ) Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
ι) Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου.
ια) Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων.
ιβ) Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
ιγ) Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
ιδ) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.
ιε) Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δημόσιες συμβάσεις και σύγχρονες μορφές τους, όπως οι προεμπορικές συμβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συμφωνίες - πλαίσιο, η συμμετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας).
ιστ) Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συμβολής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε.
ιζ) Η ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της Ένωσης.

Άρθρο 5
Αντικατάσταση του άρθρου 5 ν.4310/2014

Το άρθρο 5 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ
 1. Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε  χρονική περίοδο επτά (7) ετών ή στο χρόνο διάρκειας μίας προγραμματικής περιόδου.
2. Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).  
3. Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συμβουλεύεται τα όργανα του άρθρου 6 και προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.
4. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η  ΓΓΕΤ συντάσσει  το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Όπου στον παρόντα  νόμο αναφέρεται «Σχέδιο Δράσης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ».

Άρθρο 6
Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του  ν.4310/2014

1. Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται  ως εξής: «Οι δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρμοδιότητα στον Τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας».
2. Η πρώτη περίπτωση  2 του άρθρου 7 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ».

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4310/2014

Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου, όπως ισχύει,  η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ)».

Άρθρο 8
Αντικατάσταση του άρθρου 10 ν.4310/2014

Το άρθρο 10 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
1. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:
α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
β) Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας.
γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.
δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως:
αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού.
ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις.
γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.
2. Το  ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ.. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.
3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται  με την έρευνα, καθηγητές ΑΕΙ με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α΄ ή Β’ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.
β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
γ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
4. Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε ολομέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
5. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του προέδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολομέλεια των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήματα ορίζονται με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Τ.
6. Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.  
7. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.  
8. Για τα ΠΣΕΚ εφαρμόζεται αναλόγως  το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α  45), όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014

Το άρθρο 11 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
 1. Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.
 2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι:
α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ.
β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ.
δ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
ε) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
στ) Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας.
ζ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο.
 3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και  προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από:
α) Τον πρόεδρο.
β) Τον αντιπρόεδρο.
γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ.
δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας.
ε) Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ».
4. Όπου στο νόμο αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ)».

Άρθρο 10
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν.4310/2014

Το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ
1. Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από: αα) έναν καθηγητή ΑΕΙ, διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη  ή Αναπληρωτή πρύτανη των Πανεπιστημίων γγ) έναν Πρόεδρο ΤΕΙ, δδ) έναν Πρόεδρο Ερευνητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηματικού κόσμου.
β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) μελών, μέγιστης χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ημερών,  η οποία δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από μέλη της ίδιας της Επιτροπής, είτε από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α΄ συντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: αα) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστημών, γγ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών επιστημών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στστ) περιβάλλοντος ζζ) ενέργειας, ηη) βιοεπιστημών και ιι) επιστημών μηχανικού.
γ) Ο  Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού-επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α΄, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί τέσσερα (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία.
δ) Αν μέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, εκπέσει ή αδυνατεί  να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα από τους  ένδεκα (11) που έχουν επιλεγεί, και σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ.
2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζει σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζει σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.
β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων  και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΚ δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.
4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
6. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις  καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ».

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4310/2014

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους, στο μέτρο που ο τελευταίος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτομικές δραστηριότητές τους, αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσματα των έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν και τους ίδιους πόρους που δημιουργούν, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό τους.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στις εν λόγω μελέτες πρέπει να προκύπτει απαραίτητα με σαφήνεια η κοινωνικοοικονομική ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με νόμο ή προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται για κάθε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, σύμφωνα με το άρθρο 19 :
α) Η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου.
β) Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, όπου αυτό προβλέπεται.
γ)  Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών.
δ) Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος από πόρους που δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό».
4. Στο άρθρο 13 του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «ερευνητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και τα «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», στα οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά η οικεία νομοθεσία.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν.4310/2014

Το άρθρο 13α του ν.4310/2014, όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13α
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς
Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ. και τη Γ.Γ.Ε.Τ. και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά−Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των  Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ)
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.),
γ. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από:
α. Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας/ΙΒΦΧΒ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α 107, και το άρθρο 5 του ν.4051/2012, Α  40),
β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΙΘΦΧ (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
γ. Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν.4051/2012),
δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
β. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.),
γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ),
δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)  
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ),
β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ),
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ),
δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ),
ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ).
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν.  
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
γ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
9. α. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,
β. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
10.Το  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.),
β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.),
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.),
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.),
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.),
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).
11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κλπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος.
Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ).
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).»

 

Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρου 15 ν.4310/2014   

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η  οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α) Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο.
β) Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου.
δ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου.
Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω μέλη, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ.
Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί  να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Π.Ε.Θ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ.  και  μπορεί  να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν αντιπρόεδρο, μετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.»
3. Η παράγραφος  7 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου».
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του ΔΣ δεν καθιστά δυνατό τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει εκ των αναπληρωτών Διευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα μέλη του ΔΣ όσα είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Ο εν λόγω ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως, έως τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
5. Η περίπτωση ε της παραγράφου 13 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεών του».
6.  Στο άρθρο 15 του ν.4310/2014 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:
«15. Αν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ  για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) μήνες. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ προτείνουν με ομόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους  Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθύνοντα και Πρόεδρο του ΔΣ, έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν  η πρόταση  δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το ΔΣ λειτουργεί νομίμως.
Αν ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του ΔΣ κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό  βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ για χρονικό διάστημα έως τρεις (3)  μήνες.  Αν παρέλθει το διάστημα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, το υπόλοιπο ΔΣ προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους  Διευθυντές  Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ για το διάστημα αυτό. Αν  δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους  Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το ΔΣ λειτουργεί νομίμως.
16. Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται μόνο από ένα Ινστιτούτο, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πλέον των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4310/2014,  συμμετέχει ένα ακόμα μέλος, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισμός στη θέση αυτή πραγματοποιείται, κατόπιν προκήρυξης και αξιολόγησης από την ειδική επιτροπή κρίσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 16».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 16 ν.4310/2014

1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1  του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται  ως εξής:
«γ) Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει διευθυντής Ινστιτούτου  ή κωλύεται  να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή διευθυντή Ινστιτούτου».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευθυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται  ως εξής:
«7. Αν κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος διευθυντής, ο  υφιστάμενος διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου  και το αργότερο για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες. Αν  δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινά, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ στον αντιπρόεδρο του ΔΣ,  στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου  στον  αναπληρωτή διευθυντή, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αν  ο  αντιπρόεδρος του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους  διευθυντές ινστιτούτων, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Αν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου και αν αυτός ελλείπει,  από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (ΕΣΙ).»
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για την πλήρωσης της κενής θέσης του Διευθυντή του ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ εκδίδεται προκήρυξη από τον εποπτεύοντα Υπουργό τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται διαδικτυακό τόπο του ΕΚ και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.»
7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. α) Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων  για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ.  Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν  παρέλθει άπρακτο  το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός  (1) μηνός, το ΕΣΕΚ προτείνει  τα  μέλη του καταλόγου.  Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.
β) Το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου,  εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους. Αν  παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου  πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν εκλεγούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή όσα μέλη ελλείπουν), τα οποία είναι  ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους.    
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζονται  τα επτά (7) μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) μέλη προέρχονται από τον κατάλογο της περίπτωσης α του παρόντος άρθρου και τα δύο (2) μέλη προέρχονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (περίπτωση β’). Τα μέλη αυτά ορίζονται  με τους αναπληρωτές τους.
δ) Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.»
8. Η παράγραφος 11 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Ο εποπτεύων Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια απόφαση ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου. Με τον διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισμού, ως διευθυντή, δημοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία για την ίδια ακριβώς θέση.  Οι διευθυντές που υπηρετούν  την πρώτη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος  δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία. Οι διευθυντές που υπηρετούν  την  δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν  δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα  για άλλη θητεία».
 9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 16 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο ΔΣ και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο ΔΣ και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό του Κανονισμό».
10. Η παράγραφος 13 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«13.Η θέση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου είναι πλήρους απασχόλησης. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι καθηγητής ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα».  
11. Στο άρθρο 16 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ορίζονται οι αναπληρωτές διευθυντές των ινστιτούτων».

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.4310/2014

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν.4310/2014 καταργούνται. Οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.
2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν.4310/2014:
«4. Στην  άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από επιστημονικό συμβούλιο ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα Ε.Σ.Ι. αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (αναλόγως με τον αριθμό ερευνητών/ΕΛΕ του ινστιτούτου). Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορεί να είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του ινστιτούτου βαθμίδας Α’ ή Β’, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του Ε.Σ.Ι.. Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν επίσης να είναι και -επί τριετία τουλάχιστον- συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των Ε.Λ.Ε. και των συνεργαζόμενων καθηγητών ΑΕΙ. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ι..
β. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ι. είναι διετής. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Ι., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Σ.Ι. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα.
γ. Ο διευθυντής του ινστιτούτου συμμετέχει, ως εισηγητής, στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι.. Εφόσον ο διευθυντής εισηγείται θέμα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη του Ε.Σ.Ι.. Αν διαφωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Σ.Ι., η οποία συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ενός εκ των διαφωνούντων μελών του Ε.Σ.Ι..
5. Τα Ε.Σ.Ι. συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο. Το Ε.Σ.Ι. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των μελών του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου.
6. Τα Ε.Σ.Ι. ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985 και αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Επιπλέον, στις ως άνω αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ι.  ως προς την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και ΕΛΕ στα ινστιτούτα. Τα Ε.Σ.Ι ασκούν, επιπλέον και τις άλλες αρμοδιότητες που προβλέπει ρητά ο παρών νόμος».

Άρθρο 16
Αντικατάσταση του άρθρου 18 ν.4310/1984

Το άρθρο 18 του ν.4310/2014  αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13α διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέσης και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.
 2. Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011 (Α  195), οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ)΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή  θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο (2)  χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της.  
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
α) Για τη Γ  βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
β) Για τη Β βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
γ) Για την Α βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στη βαθμίδα Α αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής.
3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α για όλες τις συνέπειες. Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών,  ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο.
5. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄, Γ΄) ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.
6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του  ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως , οι οποίες κατανέμονται  σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
7. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται  και το τεχνικό προσωπικό των περιπτώσεων  β και γ της παραγράφου 3  του άρθρου 20 του ν.1514/1985, όπως ισχύει.
8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:
α) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης,
β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.   
9. Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων. Το διοικητικό προσωπικό διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε διοικητικό προσωπικό μέσης εκπαίδευσης. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.
10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το  προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.
11. Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό  που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς μπορούν  να απασχολούν συνεργαζόμενο ερευνητικό, επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία του συνεργαζόμενου ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες Α.Ε.Ι.  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α  195), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα:
α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και  αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.
β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν  να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές - συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας,  το ύψος αυτής και  όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου.
Γ) Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4009/2011, όπως αυτό  ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού φορέα ή τον προϋπολογισμό του έργου στο οποίο αυτοί συμμετέχουν. Με τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου καθορίζονται η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης και λήξης αυτής και όλοι οι όροι και οι ειδικότερες λεπτομέρειες της συνεργασίας των καθηγητών.
13. Σε καθηγητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων καθώς και σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του φορέα που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.
14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου)  έτους της ηλικίας τους.
15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων δεν πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν από την θέση του Διευθυντή με το πέρας του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπλήρωσαν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει και όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
16. Είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα σε Α.Ε.Ι, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι.
17. Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά. Στο άρθρο 1 του ν. 1894/1990, όπου αναφέρονται οι διατάξεις του ν. 1514/1985 νοούνται εφεξής οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
18. Τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών φορέων του άρθρου 13α του ν.4310/2014 επιτρέπεται να μεταβάλουν το γνωστικό αντικείμενό τους, ύστερα από συνεκτίμηση του ερευνητικού και του εν γένει επιστημονικού τους έργου, με απόφαση του ΔΣ του οικείου ερευνητικού φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερόμενου και γνώμη του Ε.Σ.Ι.».

 

 

Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 20 ν.4310/2014

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:
α) Δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄..
β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:
αα) Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την  εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.
ββ) Την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
γγ) Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.
δδ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
εε) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (πλην Π.Δ.Ε.).
στστ) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 21 ν.4310/1984

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με διάφορους τρόπους και ιδίως με:
α) Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας, είτε με συμμετοχή στην ίδρυση νεοσύστατων εταιριών ΕΤΑΚ, τεχνοβλαστών (spin off) ή επιχειρήσεων έντασης γνώσης,
β) Τη διάθεση από τον φορέα  των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που παρήχθησαν στον φορέα,  σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση με εμπορικές συμφωνίες, τη δημιουργία ή τη συμμετοχή σε νέα νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τις οποίες αναγνωρίζεται η προσφορά των δημιουργών ή εφευρετών τους, η ανταμοιβή τους και η σύναψη ειδικών συμφωνιών κατά την κρίση των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών φορέων (συμμετοχή σε εταιρεία, χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, κλπ).

Άρθρο 19
Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 ν. 4310/2014

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2.
4. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντα τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει  λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το Δημόσιο».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8Α του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αποδοχής από τον πιστοποιητή του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέρους ή ποσοστού των παραδοτέων ερευνητικού έργου, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως  την ποιότητα αυτού, η αρμόδια Υπηρεσία περικόπτει από το πιστοποιηθέν από τους ορκωτούς λογιστές ύψος δαπάνης αντίστοιχο ποσό ή ποσοστό. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά και δράσεις ή προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη ΓΓΕΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α` 225), κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων και χωρίς να απαιτείται σχετική πρόβλεψη στις οικείες προκηρύξεις».

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 28 ν. 4310/2014

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό».

 

Άρθρο 21
Αντικατάσταση του άρθρου 29 ν. 4310/1984

Το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 29
Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού - Επιτροπές κρίσης –
πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού    

1. Το  ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α διορίζεται σε οργανικές  θέσεις  ως μόνιμο  ή  με  θητεία,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2.  Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται   ύστερα   από προκήρυξη,  στην  οποία  ορίζονται  και  οι  βαθμίδες  που  θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Εφόσον πρόκειται για πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή για προαγωγή σε Β’ ή σε Γ’ βαθμίδα, η πλήρωσης της θέσης γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για προαγωγή σε βαθμίδα Α’, η πλήρωση της θέσης γίνεται με κλειστή διαδικασία.  Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψη της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή  ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.
3. α) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α` και  Β`  ή  για  προαγωγή  από  τη βαθμίδα  Γ`  στη  Β ή από τη βαθμίδα Β ` στην Α ` συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, και από τέσσερα ακόμα (4) μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για την συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
β) Για  πρόσληψη  στη βαθμίδα Γ` ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ` στη Γ` συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από το διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου και από τέσσερα ακόμα (4) μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για την συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν τα μέλη των επιτροπών κρίσης εκτός από το διευθυντή του ινστιτούτου.
δ) Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, ορίζεται τριμελής εισηγητική επιτροπή στην οποία συμμετέχει, ως Πρόεδρος, ο διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου και δύο μέλη, τα οποία είναι ερευνητές βαθμίδας Α’ ή καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Τα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης και δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν μέλη της επιτροπής κρίσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης, από τον εθνικό κατάλογο κριτών.
ε)  Οι ως άνω επιτροπές κρίσης και οι εισηγητικές επιτροπές ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου.
στ) Στους τεχνολογικούς φορείς οι ως άνω επιτροπές ορίζονται, ως ανωτέρω, από τα Δ.Σ. των φορέων.
4. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών, υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή το  διευθυντή  του  ινστιτούτου  και είναι δεσμευτική.
5.  Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου.
6.  Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  ρυθμίζονται  με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων ή τον οργανισμό του τεχνολογικού φορέα.
7. Οι ερευνητές Γ` βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία.  Μετά  τη λήξη  της  θητείας  τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β` βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο  φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν  επιτύχουν,  η  θητεία  τους  δεν  ανανεώνεται  και  απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της.  Δικαιούνται  όμως,  ύστερα από  αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών  από τη  λήξη  της  θητείας τους,   να   διορισθούν  σε προσωποπαγή  θέση  επιστημονικού  τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά  από  γνώμη  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  κέντρου  ή  του  διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα  τους  θέση  προσωποπαγή  του δημοσίου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ` υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή δεν  παρέχει σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της θέσης, στην  οποία  διορίζεται  ούτε  αξίωση  διορισμού  ή πρόληψης  του  σε  θέση  ισότιμη,  αλλά  ούτε  και επιλογή θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του.
8. Οι ερευνητές της Β` βαθμίδας είναι μόνιμοι.  Κατά  το  τέλος  του  τέταρτου  χρόνου  της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή Α`  βαθμίδας.  Εφόσον  κριθούν  επιτυχώς, διορίζονται  ως  μόνιμοι  στην  Α`  βαθμίδα.   Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, κρίνεται εκ νέου κάθε τρία χρόνια.
9. Οι ερευνητές Α` βαθμίδας είναι μόνιμοι.
10. Οι  παραπάνω  βαθμίδες  είναι  ανεξάρτητες  και  αυτοτελείς.   Οι νομοθετημένες  θέσεις  μπορούν,  ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από  ερευνητές Γ`,  Β` ή Α`  βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  Η κατανομή των κενών  οργανικών  θέσεων  σε  βαθμίδες  γίνεται  κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του  διευθυντή  κάθε ανεξάρτητου  ερευνητικού ινστιτούτου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων που έχουν τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ αξιολογείται κάθε δύο έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού, οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων».

Άρθρο 22
Αντικατάσταση του άρθρου 30 ν. 4310/2014

Το άρθρο 30 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Εθνικός κατάλογος κριτών
1. Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής. Ο εν λόγω κατάλογος χρησιμοποιείται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α για τις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού και από το εποπτεύον Υπουργείο για τις αξιολογήσεις των εν λόγω φορέων.
2. Στον εθνικό κατάλογο κριτών μπορεί να περιλαμβάνονται καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, για την εγγραφή των επιστημόνων της παρούσας παραγράφου  απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία τους αναφέρει, κατόπιν πρότασης του ΓΓΕΤ, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων.
3. Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 23
Αντικατάσταση του άρθρου 37 ν. 4310/2014

Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένο στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, δύναται με αίτησή του, που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να μεταταγεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και των κονδυλίων της μισθοδοσίας τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των μετατασσομένων διατηρούνται. Το προσωπικό που μετατάσσεται, με βάση την παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν».

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των  Α.Ε.Ι.

1. To άρθρο 93 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ν.2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για την ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου».
2.α. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη  χρηματοδότηση  ερευνητικών  και τεχνολογικών  προγραμμάτων  και  έργων  που  εκτελούνται  από την ΓΓΕΤ ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. Η  μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση,  που  εγγράφεται κάθε  έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την ίδια  υπουργική  απόφαση ορίζεται  ο  σκοπός  των  ειδικών  αυτών  λογαριασμών,  προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και θεσπίζεται  η δυνατότητα  μεταφοράς  στο  επόμενο  έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του  τακτικού  προϋπολογισμού,  καθορίζονται  τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης  των  κονδυλίων,  ο  οικονομικός  έλεγχος αυτών  και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.
β. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό εξειδικεύονται επίσης οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέματα αμοιβών και μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού και τα ζητήματα προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηματοδότησης μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθμίζουν τα ανωτέρω ζητήματα στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς.
3. α. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού ή του τεχνολογικού κέντρου και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως.  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΚΕ εντάσσεται στον Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό του φορέα και αποτελεί τμήμα αυτού.
β. Με τον Οργανισμό κάθε ΑΕΙ καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου ΑΕΙ, οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό  σχήμα του ΑΕΙ. Η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τα στοιχεία β’ και γ’ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α΄156) αντικαθίστανται ως εξής :
«β. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται».
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.4314/2014  (Α’ 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από  23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν.4310/2014 και από τα ΑΕΙ σύμφωνα με το ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες».  
7. α. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του Ν.4281/2014 (Α΄204) εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).
β. Η προθεσμία του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 παρατείνεται ως τις 30.6.2016.
8. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 Α  του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Κώδικας  Φορολογίας Εισοδήματος»  αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος...».
β. Στη  παράγραφο 4 του άρθρου 24  του ανωτέρω νόμου προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού  με αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής:
«Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας                           40
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της  Κοινής Υπουργικής  Απόφασης  του άρθρου 22 Α».
9.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α΄118), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. , είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του Ιδρύματος».  
β. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού και πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφελείας των οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ΑΕΙ αντιστοίχως.
γ. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να καταβάλλουν αμοιβές για την πρόσθετη απασχόληση ή και αμοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόμενους ή/και απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου ή εντολής)  στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ ΑΕΙ ή του ΔΣ του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:  
«4. Ως την 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 31.12.2015».
11. Η αμοιβή αποδοτικότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (Α΄ 297) και αφορά κονδύλια που εισέρρευσαν κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη στον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα από έργα ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ιδιωτικά κονδύλια ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, μπορεί να καταβληθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα, σε όλο το προσωπικό του φορέα που συμμετείχε ενεργά στο εκάστοτε έργο ή πρόγραμμα ή στην πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στο εν λόγω προσωπικό περιλαμβάνονται, εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όλες οι κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
12. α. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορεί, επίσης, να είναι καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προς τούτο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.
β. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι. μπορεί να είναι εκτός από καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, και το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες από τις ως άνω κατηγορίες προσώπων επιστημονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..
13. α. Η παράγραφος 2 περ. α)  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ) ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο».
β. Η παράγραφος 2 περ. θ)  του άρθρου 23 ν.4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής :
«Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην περ.γ΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 1 άρθρου του αρ. 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220)».
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.
Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».

Άρθρο 25
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

1. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται η Γ.Γ.Ε.Κ. νοείται η Γ.Γ.Ε.Τ.
2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.7.2016.
3. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η ίδρυση των ακόλουθων ερευνητικών φορέων:
Α. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα.
Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ−ΘΡΑ.) − «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή.
Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.).
Δ. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα τη Ρόδο.
Για την ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4310/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο.
4. α. Οι ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας (Α’, Β’, Γ’, Δ’), που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελούν προσωπικό ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή αυτοτελούς ινστιτούτου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και έχουν υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, μπορούν να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή (Α’, Β’, Γ’) εντός του φορέα του οποίου αποτελούν προσωπικό, σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
Οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4310/2014.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν  τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του φορέα ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Οι ΕΛΕ που κρίνονται επιτυχώς, συνάπτουν σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσονται σε θέση με σχέση δημοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δημόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016.   
β. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελεί προσωπικό του ερευνητικού  κέντρου ή ινστιτούτου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, μπορεί να κριθεί για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ (Α, Β, Γ) εντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου αποτελούν προσωπικό, σύμφωνα με την εξής διαδικασία.
Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλει να κριθεί.  Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν.4310/2014.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014.
Οι υποψήφιοι για θέσεις ΕΛΕ πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά βαθμίδα, σύμφωνα τις προβλέψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού του φορέα τους.
Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί.
Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο ΔΣ του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσεται σε θέση με σχέση δημοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δημόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση (μόνιμη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016.
γ. Όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Επίσης, για την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».
5.α. Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4310/2014 δεν θίγονται. Αιτήσεις για κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4310/2014 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την ειδική επιτροπή κριτών του άρθρου 29 του ν.4310/2014, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 29, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Λήγει η θητεία Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4310/2014 και συγκροτούνται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν εκδοθεί και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται αυτοδικαίως και εκδίδονται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του ΕΣΕΤ, το οποίο είχε συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και του οποίου η θητεία είχε παραταθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
β. Έως την συγκρότηση του ΕΣΕΚ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται προσωρινό ΕΣΕΚ. Το εν λόγω συλλογικό όργανο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη και η επιλογή τους ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Το εν λόγω ΕΣΕΚ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο 4310/2014, όπως ισχύει.
γ. Η θητεία των μελών του προσωρινού ΕΣΕΚ που θα επιλεγούν βάσει της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου λήγει με την συγκρότηση του ΕΣΕΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4310/2014, και πάντως το αργότερο μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9. Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.1514/1985 (Α΄  13), όπως ίσχυε και ασκούν τις αρμοδιότητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε πλην της προβλεπόμενης από την παράγραφο 12δ, καθώς και αυτές που ο ν.4310/2014 ρητά τους αναθέτει. Από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτήθηκαν  βάσει διατάξεων προγενέστερων του  παρόντος νόμου.
10. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η θητεία διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.  Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου  ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του ΔΣ, στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου, στον  αναπληρωτή διευθυντή καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα  του  διευθυντή  ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές των ινστιτούτων,  σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον  αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας  του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ.
11. Οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόμιμες και η διαδικασία επιλογής των ως άνω θέσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων ανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Έως τότε συνεδριάζει νομίμως με την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύνθεσή του.  
13. Ο αριθμός των υποψήφιων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο αριθμός των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης.
14. Τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων που συγκροτήθηκαν βάσει των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος.
15. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης με την ίδια διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του κέντρου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι όροι εργασίας και το ύψος των πάσης φύσεως αμοιβών του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Έως την δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να ισχύει η ΚΥΑ με αριθμό 2/29117/0022/2009 (Β΄1385). Επίσης, στο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και σε κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο που επιβαίνει σε πλωτά μέσα (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) του ΕΛΚΕΘΕ, μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση αποζημίωση επιβίβασης, παραμονής και εργασίας σε πλωτά μέσα, αποζημίωση υποβρύχιων εργασιών ή αποζημίωση επιστημονικών καταδύσεων. Οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να λάβουν τις ανωτέρω αμοιβές καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ.
16. Για τις αποσπάσεις, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που πραγματοποιούνται προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ του άρθρου 13 του ν.706/1977 (Α΄279), όπως ισχύει, απαιτείται μόνο απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
 «2. Όλες ή μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατόπιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά των μετοχών του ΕΠΠ στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτομερειακό ζήτημα».
18. Δαπάνες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού του λόγου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 26
Διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

1. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει,   προστίθενται οι λέξεις «για τετραετή θητεία».
2. Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων  β΄ και δ’  της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, καταργούνται.
3.  Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως  η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), με  το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α’ 161)  διαγράφονται οι λέξεις «και κοσμήτορες».
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 Β  ως εξής:
«13Β.  Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του  ή να ενεργήσει  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. .  Σε περίπτωση έκφρασης γνώμης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώμη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν μετά την άπρακτη παρέλευση  τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό.
Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Συμβουλίων είναι νόμιμες.»
5. Στην παράγραφο  1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, μετά τη  λέξη «συσταθεί» προστίθενται οι λέξεις « ή συσταθούν» .
6. Η περίπτωση  γ΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς  ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
7. Όλες οι διαδικασίες για την εκλογή Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη του άρθρου 6 της 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), έχουν νομίμως διενεργηθεί και πράξεις διορισμού  των Κοσμητόρων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι νόμιμοι.
8. Τα Πρυτανικά Συμβούλια τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και  έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων  Α.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος  του ν. 4009/2011,  θεωρείται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από τη σύστασή τους .
9. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε στις 31-12-2015, εξακολουθούν νόμιμα να λειτουργούν και υπάγονται στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) διατάξεις. Η ισχύς της  παραγράφου αυτής αρχίζει από 1-1-2016.

 

Άρθρο 27
Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Μέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002 (Α’ 99),  π.δ. 117/2002 (Α΄99) και το π.δ. 147/2009 (Α’ 189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.».
3. Για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π και ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α΄99) και του π.δ. 117/2002 (Α΄99) αντίστοιχα. Για την κατάταξη σε βαθμίδες η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις τού π.δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν τη βαθμολογική τους κατάσταση μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγματος.»
4. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 ( Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, Ε.Τ.Π. και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσονται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ .»
6. Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189) όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω π.δ. εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π των Πανεπιστημίων καθώς και των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμενες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η μετάταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετατάξεων ή αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, με πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση του Τομέα, για τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετεί το μέλος».
8. Στην περ. αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) η φράση «καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)».
9. α. Η περ. β΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.»
β. Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και δύνανται να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους.»
γ. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολή ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α’ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρόντος άρθρου των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ».
11. α. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.
β. Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.
12. α. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο διδασκαλίας μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής».
β. Η περ. α της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 όπως ισχύει εφαρμόζεται και για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ.
γ. Στο τέλος της περ. γ  της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. Ν.4369 /2016 (Α΄33 ), προστίθεται  φράση: « καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) των Α.Ε.Ι.».
δ. Για τη μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014, θεωρείται ότι έχουν καταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011 την 01.11.2011 με αναγνωρισμένη την προϋπηρεσία τους κατά την ημερομηνία αυτή έχουν δε εξελιχθεί μισθολογικά έως τις 31.12.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού έως την 31.12.2015 θεωρούνται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται.

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, προστίθενται  εδάφια ως εξής :
«Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν  ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος.
Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»  
2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:  
«2. Οι αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρων των  Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
« Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου  58 ,  εφαρμόζονται αναδρομικά από τη σύστασή τους στα ως άνω ειδικά νομικά πρόσωπα,  χωρίς άλλη διατύπωση και έως την οριστική τους κατάργηση ή συγχώνευση.».
4. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄  112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και στο σύνολο των Τμημάτων τους και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
5. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α’ 149) και την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.
6. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011, προστίθεται περ. ε’ ως εξής:
«ε) Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες, επιτρέπεται ύστερα από αίτησή τους να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του Τμήματος της ίδιας Σχολής. Η μετακίνηση πραγματοποιείται  με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη.  ».
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα».
8. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας.
β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Καθηγητών που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».
9. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4009/2011  όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα  ως επιβλέπων καθηγητής και με την προϋπόθεση ότι συναινεί ο οριζόμενος καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Τμήματα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων  της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η συνεργασία  συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή ΤΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζόμενου. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συνεργάζονται με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύμπραξη θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»
10. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (Β’ 1317) και 22-3-2012 (Β’ 1649) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης, διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου,  του ν. 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα έως  την 31η Δεκεμβρίου 2012.
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78) προστίθεται περ. ι)  ως εξής:
« ι) Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»
12.  Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη καθώς και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», μπορούν να επανασυνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και την 31-12-2016 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή με τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν μέχρι τις 31-12-2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ.8 του ν.3812/2009. Οι δαπάνες των συμβάσεων θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές.
 
Άρθρο 29
Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών καθώς και σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
ββ) ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.
γγ) η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε ύστερα από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
δδ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
ε) ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.
β. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών θεατρικών καθώς και  σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής».

Άρθρο 30
Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

1. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2015 και από τότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 (Α΄33) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατόπιν δήλωσής τους στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα για όσο διάστημα η εντασσόμενη στο σχέδιο έκταση χρησιμοποιείται από αυτά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς εν γένει σκοπούς. Η απαλλαγή αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης της σχετικής έκτασης. Η απαλλαγή ισχύει και για τις πράξεις εισφοράς σε χρήμα που ήδη έχουν εκδοθεί, κατά το μέρος που οι εισφορές δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος   παρόντος νόμου».
3. Στο άρθρο 56 του Ν. 4182/2013 (Α΄185) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του Ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών -χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω»
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής :
«Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α` 188), οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»
6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α’ 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων» προστίθεται  εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για την εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσης,  υπό τη ρητή προϋπόθεση της συμμετοχής στο μετοχικό της  κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της διατήρησης από το ίδιο Ίδρυμα της διαχείρισης καθώς της  προϋπόθεσης ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».
7. Κατ’ εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων:
α) Η SARA (Σάρα)  OBIED - ALFIERI Ομπιέντ - Αλφιέρη του  SAMER (Σαμέρ) OBIED Ομπιέντ και της Αργυρώς Αλφιέρη, φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας εγγράφεται κατ’ εξαίρεση στην κατεύθυνση του Δομοστατικού Μηχανικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
β) Η ALIA (Άλια)  OBIED - ALFIERI Ομπιέντ - Αλφιέρη του  SAMER (Σαμέρ) OBIED Ομπιέντ και της Αργυρώς Αλφιέρη, φοιτήτρια του Τμήματος Αραβικής Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας, εγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
γ) Η Γαρμπή Θεανώ του Νικολάου και της Στρατηγούλας, φοιτήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
δ) Ο Φράγκος Γρηγόριος του Ηλία και της Ομορφούλας, φοιτητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
ε) Ο Γείτονας Γεώργιος του Αθανασίου και της Ροδάνθης, φοιτητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μετεγγράφεται κατ’ εξαίρεση στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 31
Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (Α’ 109) προστίθεται περ. β)  ως εξής:
«Οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων της παρ. 1, ο αριθμός αυτών, ο τρόπος της κάλυψης της δαπάνης και το ύψος αυτής, τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους και κάθε αναγκαίο θέμα για την απονομή και καταβολή τους και την επιλογή των δικαιούχων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα και οι διατάξεις που τα διέπουν, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ. καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση κάθε αξιολογητή καθώς και οι λοιπές σχετικές δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούμενη αίτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης κάθε αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού  των αξιολογήσεων που διενεργούνται.».

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 32
   Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
    
 Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2740/1999 (Α΄186) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση  ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση μιας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό».

Άρθρο 33
Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ

1. Για το διάστημα από 08.12.2014 έως 15.12.2015 ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν.4024/2011 (Α΄226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας.
2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως εξής:
 «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Ιουλίου».
    β)  Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως στις 31.07.2016.
3. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 37 του ν.4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής:
     «ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης».
 4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
     « Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων».
 5. α)  Η περίπτωση 6 της Παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄235), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
      « 6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται  στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Με ευθύνη των οικείων  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.
      Ειδικότερα για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.
     Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες
       β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε  σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
   β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Ν.3966/2011(Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
       «9. Οι κενές θέσεις  στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του.  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ).  Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες  διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
      Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προ¬σόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευ¬τικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος».
    7. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς:
     α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με  γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι.,
     β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και
     γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περ.α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.
  Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα.
   Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του  εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.  
    Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 117/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ  το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
     Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
  8.  Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
      «Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες, ιδρύματα και λοιπούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα».

Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118), η οποία έχει προστεθεί με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄ 193),  αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου κάθε δύο (2) έτη».
2.   Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12  του άρθρου 11 του ν.3966/2011 (Α΄118), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως  εξής:
«12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους, για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυμα ανανέωσης ή/και ολοκλήρωσης  της τετραετούς θητείας».

 

Άρθρο 35
Ρύθμιση θεμάτων  σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

     1.  α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:
       «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια».
       β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
     2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 (Α΄78), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
     « Ειδικά οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου».
     β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται το σχολικό έτος 2016-2017 για τους μαθητές που θα φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής.

 

Άρθρο 36
Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

      1. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου  κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν.3848/10 (Α΄71), όπως ισχύει. Η ανωτέρω γνώμη του συμβουλίου  διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
     2. Οι θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύουν,  αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου  σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Αναπληρωτής Διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν.3848/10 (Α΄71), όπως ισχύει. Η γνώμη του συμβουλίου  διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
     3.   Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων  εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

       Η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του ν.4369/2016 (Α΄ 33) εφαρμόζεται και για τους μαθητές των: α) Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, β) του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας και δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοκαρνανίας.

Άρθρο 38
Ρύθμιση θεμάτων  ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

     Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233) καταργείται.  Τα Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4027/2011 (Α΄233).

 

 

Άρθρο 39
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

    Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193)  εφαρμόζεται στο προσωπικό των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής.  Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

Άρθρο 40
Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (Α΄167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους   στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

Άρθρο 41
Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια ΙΕΚ

Η παράγραφος 10 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου  6 του  Ν. 4327/15  (Α΄50), αντικαθίσταται ως εξής:
   «10. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικεί¬ας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.
 Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευ¬τικούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ..
       Θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 42
Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

    1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118) , αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄  και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα».
     2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει , προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 «Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους, πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, υποδομών καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους».
        β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
        «5.Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική».
     γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν.4264/2014 (Α΄118),  αντικαθίσταται ως εξής:
      «7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης».
      3. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
   «1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων:
α) Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και  Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).  
β) Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ.»  
  β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193) καταργείται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε 2 και 3 αντιστοίχως.
    4. Καταργείται το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης οι οποίες δεν συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όπου στις διατάξεις του ν.4186/2013 (Α΄193) ή άλλων διατάξεων νόμου, αναφέρονται Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) νοείται εφεξής η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης  της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Το προσωπικό το οποίο έχει μεταταγεί στις καταργούμενες ΔΔΒΜ βάσει της παρ. 10 του καταργούμενου άρθρου  με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά.
  5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188), αντικαθίσταται ως εξής:
    «2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας  γίνεται  ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου  Μάθησης  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς».
  6.  Η περίπτωση 14  της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  « 14. α). Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειοδοτούν  ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32), με την προσκόμιση των κάτωθι:
     i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
    ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
     iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
    β). Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ.
   γ). Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευ¬τεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013, παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου 2016».
    7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
    «Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  και στην άδεια των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται  Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.»
   8. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 προστίθεται η φράση «ή και της πρακτικής άσκησης».
   9. α). Το άρθρο 239 του ν.4281/2014 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής :
   «Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή-κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών  απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης:
1. Για Κομμωτή - Κουρέα
α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν.3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και 6 μήνες προϋπηρεσία.
στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως την 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών
α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., "Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής" ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών" ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. "Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής" ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  β) Η τελευταία φράση της παραγράφου β’ του άρθρου 240 του ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
   «Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237».

Άρθρο 43
Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

      Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3432/2006 (Α’ 14), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
       «Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και, έως και τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, με την ανάληψη του σχετικού μισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αμιγώς από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ως μη επιχορηγούμενου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Με από¬φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.»

 

Άρθρο 44
Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014  (Α΄ 181), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών − μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Καταργούμενες Διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου
2. Ο ν.2811/2000 (Α΄ 62) καταργείται.
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του ν.4027/2011 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4186/20132 (Α΄ 193), καταργείται.  Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α)η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4310/2014,
β) η παράγραφος  2 του άρθρου 4 του ν.4310/2014,
γ)η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4310/2014,
δ)η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του ν.4310/2014,
ε)η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν.4310/2014,
στ)το άρθρο 26 του ν.4310/2014,
ζ)οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.4310/2014,
η)οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4310/2014,
θ)η παράγραφος 2 εδ. α του άρθρου 49 του ν.4310/2014,
ι)το άρθρο 83 του ν.4310/2014,
ια) περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203),
ιβ) η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν.4186/2013 (Α΄193),
ιγ) το άρθρο 26 του ν.4186/2013 (Α΄193)
ιδ) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4027/2011 (Α΄ 233).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46
Έναρξη Ισχύος

Η  ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, …/4/2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νικόλαος Φίλης                                                                                             Ευκλείδης Τσακαλώτος

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παναγιώτης Σκουρλέτης
 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                   ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

Κωνσταντίν ος Φωτακης                                                          Αθανασία Αναγνωστοπούλου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τρύφων Αλεξιάδης

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΛΕΥΜΑΤΩΝ

Θεοδόσιος Πελεγρίνης

Σχόλια (1)

 
Μ. Χ
11 Απρ 2016 23:59

Ντροπή... Πλήθος φωτογραφικών - ρουσφετολογικών διατάξεων. Πότε προκηρύχθηκαν εκλογές;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean