Επαναληπτικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια- Τι θα ισχύσει φέτος

Επαναληπτικές εξετάσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια- Τι θα ισχύσει φέτος

15/04/2016

Άκουσε το άρθρο

1. Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των μαθημάτων γενικής παιδείας και ομάδας προσανατολισμού ή κατεύθυνσης ή επιλογής του Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και − λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία − δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους, έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν, σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν, σε επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργούνται για τον σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά θέματα που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων της παραγράφου αυτής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών Επιτροπών και Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγησή τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. της υπουργικής απόφασης Φ.251/37802/ Α5/03−03−2016 (ΦΕΚ 698 Β ́) «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» για το Γενικό Λύκειο με το νέο σύστημα (Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́)) και οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α ́/2006) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» για το Γενικό Λύκειο με το παλαιό σύστημα (Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ́))

Επαναληπτικές εξετάσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια

1. Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) , για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και − λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία − δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέταση τους, έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν, σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν, σε επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά θέματα που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης, τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγηση τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. Υ.Α. Φ.151/17557/Α5/02/02/2016 (ΦΕΚ 290 Β ́/2016) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων» για το Επαγγελματικό Λύκειο σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) (νέο σύ− στημα) και οι διατάξεις της αριθ. υπουργικής απόφασης Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373 Β ́/2009) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)−Ομάδα Α ́ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολών Αστυφυλάκων» για το Επαγγελματικό Λύκειο του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α ́) (παλαιό σύστημα.).

3. Στο τέλος του πρώτου τμήματος της παρ 3.α. του άρθρου 2 της Φ.253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493 Β ́/2009) υπουργικής απόφασης, διαγράφεται η φράση «πλην των διατάξεων του άρθρου 25 του Π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α ́/2006) που δεν έχουν εφαρμογή στις Πανελλαδικές αυτές εξετάσεις.».

Δικαιολογητικά επαναληπτικών εξετάσεων στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

1. Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληδιέκοψαν την εξέτασή τους να καταθέσουν οι ίδιοι, εφό− σον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους στο Διευθυντή του Λυκείου:

α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση,

β) άλλα δικαιολογητικά −εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α ́ της παρούσης − που η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων ή η Επιτροπή Εξετα− στικού Κέντρου, κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις πανελλαδικές εξετάσεις και επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.
 

 

Σχόλια (3)

Παρατηρητής
|

@Νίκος
Επίτρεψέ μου, αγαπητέ Νίκο, να χαρακτηρίσω το σχόλιό σου μάλλον κακόπιστο έως μικρόψυχο στηριγμένο στην καχυποψία, όχι όμως στην ανθρώπινη διάσταση. Αν έχουν συμβεί παρατράγουδα με τις επαναληπτικές εξετάσεις, οφείλει ο νόμος να το ελέγξει και να το αποτρέψει. Αυτό όμως δε δικαιολογεί ένα τόσο αυστηρό πλαίσιο που έχεις στο μυαλό σου, το οποίο ξεκάθαρα μπορεί να βλάψει περισσότερους απ' όσους ενδεχομένως λάθρα το εκμεταλλεύονται. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να μη δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που ασθένησε σοβαρά την περίοδο των εξετάσεων να μην έχει τη δική του ανθρώπινη ευκαιρία. Θα το ρίξουμε στη τύχη ή στην προσευχή μη μας τύχει η αναποδιά; Αν τα αρμόδια όργανα είναι ανίκανα να ελέγξουν τις λαθροχειρίες, αυτό ας φροντίσουν να το λύσουν, αλλά επ' ουδενί δε θα πρέπει να υποστηρίζουμε απάνθρωπες λογικές. Ο καθένας βέβαια, ανάλογα με την ευαισθησία του, διαλέγει το μότο που του ταιριάζει: "dura lex sed lex" λοιπόν ή "maximum jus maxima injuria"; Eγώ υποστηρίζω αναφανδόν το δεύτερο.

Νίκος
|

Όσοι ασχολούνται με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων θα θυμούνται ότι σε κανένα εξεταστικό σύστημα, πριν την εφαρμογή του συστήματος Αρσένη, δεν προβλεπόταν επαναληπτική εξέταση. Στο σύστημα Αρσένη προβλέφθηκε η δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης (και μάλιστα εκ των υστέρων) σε εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας, η οποία προέβλεπε και προβλέπει δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης για τους απόντες -λόγω ασθενείας- από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου και Λυκείου. Ο λόγος ήταν απλός: στο προηγούμενο εξεταστικό σύστημα, οι Πανελλαδικές ήταν ταυτόχρονα και απολυτήριες εξετάσεις, στην αρχή για όλα τα μαθήματα και στη συνέχεια για ένα μέρος τους. Στο σύστημα που εγκαινιάζεται φέτος, υπάρχει σαφής διαχωρισμός των απολυτήριων από τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ. Ποιος ο λόγος για την ύπαρξη επαναληπτικής εξέτασης σε μια διαγωνιστική διαδικασία; Σε ποια άλλη διαγωνιστική διαδικασία προβλέπεται κάτι ανάλογο; Αν κάποιος είναι ασθενής λχ την ημέρα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, έχει τη δυνατότητα να προσέλθει κάποια άλλη ημερομηνία; Ακόμα και στο ίδιο το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ασθενής υποψήφιος για την Αστυνομία ή τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τη δυνατότητα να προσέλθει σε κατοπινή ημερομηνία;
Και με την ευκαιρία: μήπως πρέπει να δώσει το Υπουργείο στοιχεία όχι μόνο για τον αριθμό των υποψηφίων που προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση αλλά και για τη γεωγραφική κατανομή τους; Αληθεύει ότι συγκεκριμένη επαρχιακή πόλη -με σχετικά μικρό πληθυσμό- έχει συχνά τους μισούς υποψηφίους (στο σύνολο της χώρας) σε συγκεκριμένα μαθήματα των επαναληπτικών εξετάσεων;

Μακης
|

Μπραβο σας. Ήταν αδηκια για τα παιδιά της ΤΕΕ που τόσα χρόνια δεν είχαν αυτό το δικαίωμα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ