ΒΟΥΛΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δημοσιεύουμε τις 24 επιστολές των προέδρων των ΣΙ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προς τη Βουλή

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που απηύθυνε η Βουλή για τη συνεργασία με Πρυτάνεις, Συγκλήτους, αδιέξοδα κλπ
Δημοσίευση: 18/04/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos εξασφάλισε και δημοσιεύει, κατ αποκλειστικότητα τις 24 επιστολές των προέδρων των Συμβουλίων Ιδρυμάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ , με τις οποίες δίνονται απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις της Επιτροπής  Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής:

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 παρ. 10α.);

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.);

3. Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.);

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει;

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη σας για τα εξής θέματα:

-Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

-Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του ΕΚΠΑ Γεώργιος Χ. Τσώκος Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

1) Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΙ ΕΚΠΑ) εξελέγησαν την 12η/11/2012 με ποσοστό συμμετοχής μελών ΔΕΠ 79,3%. Τριάντα τέσσερεις (34) υποψηφιότητες υποβλήθηκαν και για την θέση εξωτερικών μελών του ΣΙ , έγκριτων επιστημόνων της ημεδαπής και αλλοδαπής, ατόμων με ευρεία συνεισφορά στην επιστήμη, τις τέχνες και τα γράμματα, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (βλ. http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai- ekdhloseis/anakoinoseis/anakoinoseis-eklogon-s-d-2012/proboli-anakoinwshs/oi-ypochfiothtes-gia-thn- anadei3h-twn-e3wterikon-melon-toy-symboylioy-toy-ekpa.html) και παρατίθενται ως Παράρτημα 1 του παρόντος. Οι ανασυγκροτήσεις του ΣΙ και η παρούσα σύνθεσή του παρατίθεται στο Παράρτημα 2.

2) Η θητεία του Συμβουλίου λήγει την 31η Αυγούστου 2016 οπότε και, όπως προβλέπεται από το Νόμο, το Συμβούλιο θα συντάξει την έκθεση πεπραγμένων επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, καταγράφοντας τόσο τους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των καθηκόντων του, καθώς και αναφέροντας λεπτομερώς τις ενέργειες όσων υπηρεσιών /φορέων/ ανεξάρτητων αρχών συνέδραμαν το έργο του.

3) Η έκθεση δραστηριοτήτων της πρώτης διετίας του Συμβουλίου έχει ήδη δοθεί στις 2/11/2015 στους ορισθέντες από την ΑΔΙΠ εξωτερικούς αξιολογητές του Ιδρύματος και έχει ληφθεί υπόψιν από αυτούς κατά την έκθεσή τους για το ΕΚΠΑ.

4) Το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ, για να επιτελέσει καλύτερα το έργο του και ειδικότερα της γενικής εποπτεία και ελέγχου της λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και της στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος και διασύνδεσης του ΕΚΠΑ με την κοινωνία και την οικονομία, προέβη στη σύσταση επιτροπών ως κατωτέρω, οι οποίες αναφέρονται επειδή σχετίζονται με τις επιμέρους ερωτήσεις σας:
• Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
• Επιτροπή Οργανισμού
• Επιτροπή Οικονομικού Σχεδιασμού
• Επιτροπή Δημιουργικών Ιδεών
• Επιτροπή Χορηγιών
• Επιτροπή ΜΟ.ΔΙ.Π.
• Επιτροπή Αναμόρφωσης Παν/λης
• Επιτροπή Ν.Π.Ι.Δ.
• Επιτροπές Θεμάτων Σχολών (μία ανά Σχολή)

5) Για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των Συμβουλίων ΑΕΙ πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Eπελέγη ένα τριμελές Συντονιστικό Όργανο των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων της χώρας, για να επιλαμβάνεται των θεμάτων αρμοδιότητας των Συμβουλίων και το οποίο κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντιόταν με τον Υπουργό Παιδείας. Το τριμελές αυτό όργανο αρχικά αποτελείτο από τους κ.κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου ΕΚΠΑ, Βασίλειο Ταρλατζή, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΑΠΘ και Χαράλαμπο Γώγο, Αναπλ. Πρόεδρο του Συμβουλίου του Παν/μίου Πατρών και διευρύνεται κατά περίπτωση.

6) Αποφάσεις και αλληλογραφία σχετική με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ιδρύματος υπάρχουν στην ιστοσελίδα του www.council.uoa.gr .

Αναφορικά τώρα με τα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτετε στο έγγραφό σας, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι ανά ερώτημα:

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, άρθρο 8 παρ. 10α.);

Κατά το Νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως αποτυπώνεται στα άρθρα στα οποία αναφέρεστε, το Συμβούλιο:

Ι) Χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και διαμορφώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου. (Άρθρο 8 παρ. 10α. Ν. 4009/2011 όπως ισχύει)

ΙΙ) Καθορίζει, ύστερα από γνώμη των Κοσμητειών των Σχολών και της Συγκλήτου, τις κατευθύνσεις του 4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Επίσης, εγκρίνει τα σχέδια των εν λόγω συμφωνιών και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των σχετικών συμφωνιών σε ετήσια βάση. (Άρθρο 8 παρ. 10στ σε συνδυασμό με το άρθρο 62 παρ. 1α, β. Ν 4009/2011 όπως ισχύει)

Αναφορικά με το (Ι) ουδέποτε κατατέθηκε σχετική εισήγηση στρατηγικής από τη Σύγκλητο προς έγκριση από το Συμβούλιο.

Επίσης, όσον αφορά το (ΙΙ) οι επιμέρους επιτροπές θεμάτων Σχολών του ΣΙ, λαμβάνοντας την πρωτοβουλία, συναντήθηκαν με τους Κοσμήτορες των Σχολών και συζήτησαν σχετικά. Ουδέποτε όμως έως σήμερα κατατέθηκε στο Συμβούλιο σχέδιο 4ετούς ακαδημαϊκού-αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος από τη Σύγκλητο.

Δεν γνωρίζουμε εάν έχουν κατατεθεί προς τη Σύγκλητο οι προτάσεις Κοσμητόρων.

Δεν έχει κοινοποιηθεί κάποια πρόταση, έστω και ανεπίσημα, προς το Συμβούλιο.

Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 8 Ν.4009/2011 όπως ισχύει, παρατίθενται ως διακριτά θεσμικά όργανα του Ιδρύματος, όχι μόνο το Συμβούλιο αλλά και ο Πρύτανης και η Σύγκλητος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Πρύτανης καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Συγκλήτου και προΐσταται αυτής, το ερώτημα για το αν έχει συζητηθεί το θέμα, εκτιμούμε ότι, για την πληρέστερη ενημέρωση της Επιτροπής σας, θα ήταν χρησιμότερο να το απευθύνετε στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ.

Το Συμβούλιο αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αντίστοιχο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο, αναφορικά με τις κατά το Νόμο αρμοδιότητες και σχετικές ενέργειες και αυτών των οργάνων, οι απαντήσεις των οποίων προβλέπουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες - ιδίως συνδυαστικά με το παρόν ερωτηματολόγιο προς τα ΣΙ - σε όποια συζήτηση σχετικά με τη διοίκηση των ΑΕΙ.

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.);

Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 8 παρ. 10 περ. ε’ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 2 παρ. 7 Ν. 4076/2012) αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής προτάσεις/δράσεις του ΣΙ:
• Πρόταση δημιουργίας Κέντρων Αριστείας στο ΕΚΠΑ.
• Πρόταση - κοινή των Προέδρων ΣΙ ΕΚΠΑ και ΕΜΠ - προς τον τότε Υπουργό Παιδείας κ.Λοβέρδο,
για σύσταση Γραφείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης εντός του Ιδρύματος το οποίο θα λειτουργήσει στο ΝΠΙΔ κατά το Νόμο (άρθρο 60 Ν.4009/11). Η πρόταση για την ενσωμάτωση μονάδας ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, δωρεών και χορηγιών πραγματοποιήθηκε και εγγράφως από τους δύο Προέδρους προς τον Υπουργό μετά συνάντηση.
• Διερεύνηση περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης των διαδικτυακών μαθημάτων διδασκαλίας και προβολής του ακαδημαϊκού έργου που συντελείται στο ΕΚΠΑ, εκμεταλλευόμενοι την υποδομή της "open eclass" (δράση επιχορηγούμενη από το ΕΣΠΑ) με έμφαση στην ανάπτυξη μαθημάτων για τα οποία το ΕΚΠΑ μπορεί να διεκδικήσει μοναδικότητα ακόμη και διεθνώς, όπως Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Φιλοσοφία, κ.α. και προσέλκυση χορηγιών ειδικά για το σκοπό αυτό.
• Το ΣΙ από την αρχή είχε ως στόχο να ενισχύσει την αριστεία και να αναδείξει το ΕΚΠΑ μέσω αυτής. Για το λόγο αυτό θέσπισε δύο βραβεία Αριστείας για μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ σε μία προσπάθεια να αναγνωρισθεί το έργο των εξαίρετων συναδέλφων του ΕΚΠΑ τόσο μέσα στην Πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην ελληνική κοινωνία. Η απονομή των πρώτων βραβείων στον Καθηγητή Γ.Χρούσο και στον Επίκ.Καθηγητή Ι.Ανδρουλιδάκη πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2016 στην Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ παρουσία, μεταξύ άλλων, και εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσης, έχει γίνει εκ νέου προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τα βραβεία.
• Διερεύνηση προβλημάτων ως προς την ανάπλαση της Παν/λης σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας από τον οποίο ζητήθηκε να καταγράψει τα προβλήματα με σημαντικότερο όλων την ασφάλεια του κοινού στους χώρους αυτούς. Εξετάστηκε η χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ Περιφέρειας και το ΣΙ απέστειλε ερώτημα στον τότε Πρύτανη ζητώντας σχετική ενημέρωση για τα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και τα ΕΣΠΑ Περιφέρειας που είχε λάβει το ΕΚΠΑ.

Σημειώνεται όμως ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος, για να μπορέσει να υποβάλει προτάσεις για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία ζήτησε αμέσως με τη λήξη του έτους 2013 από τον τότε Πρύτανη, να υποβάλει ως όφειλε από το Νόμο (άρθρ. 8 παρ. 18(ζ) του Ν.4009/2011 ) στο Συμβούλιο Ιδρύματος προς έγκριση τον απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Παν/μίου για το έτος 2013. Με αυτό τον τρόπο οι έως τότε ενέργειες των Πρυτανικών Αρχών θα λαμβάνονταν υπόψιν με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των θετικών στοιχείων του ΕΚΠΑ για τη μελέτη και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων από το ΣΙ. Ουδέποτε κατατέθηκε ο εκ του Νόμου προβλεπόμενος απολογισμός εκείνου ή μεταγενέστερου έτους.

3. Με ποιούς τρόπους και σε τί ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποιά ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;
Κατά το αρθρ. 58 παρ. 4: Το Συμβούλιο εγκρίνει τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή (δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή η αλλοδαπή) επ’ ονόματι του Ιδρύματος, η οποία διενεργείται από το Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58 για την επίτευξη των σκοπών του.

Παρόλο που η ίδρυση του ΝΠΙΔ δεν έχει έως σήμερα ολοκληρωθεί,
• Έγιναν διερευνητικές συζητήσεις για πιθανή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ από κοινωφελή Ιδρύματα. Η περίοδος του τέλους 2013 ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης για το ΕΚΠΑ και κατά τις συζητήσεις προέκυψε η αναβολή οποιασδήποτε χρηματοδότησης έως ότου υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος η/και ειδικές συνθήκες με τη δημιουργία του ΝΠΙΔ.
• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο σχετικά με τη δημιουργία κέντρων αριστείας και την ένταξή τους στα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ΝΠΙΔ. Επισημάνθηκε σε σχετικό κοινό έγγραφο επίσης η ανάγκη δημιουργίας νέων ερευνητικών ινστιτούτων με νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου τα οποία θα διαθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων τους για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου.
• Για διεύρυνση της βάσης της χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ από πολλαπλές πηγές εσόδων, εξ αρχής το ΣΙ ενέτεινε τις προσπάθειες για τη σύσταση ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος με
την επωνυμία «Friends of the University of Athens» με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αποστολή την προβολή του έργου του ΕΚΠΑ και τη συγκέντρωση χορηγιών από άτομα και φορείς εκτός Ελλάδος. Κατά τη διαδικασία σύστασης προέκυψαν αντιρρήσεις των υπό εξέταση χορηγών ότι ελλείπει το κατάλληλο πλαίσιο ευνοϊκής γι αυτούς φορολόγησης αλλά και ελέγχου και ότι η δημιουργία του ΝΠΙΔ που ορίζει ο Νόμος θα ήταν μία λύση και ο έλεγχος αποτελεσματικότερος. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση μαζί με τα υπόλοιπα ΣΙ ΑΕΙ για ευνοϊκή για αυτούς φορολόγηση του ΝΠΙΔ ώστε να καθιστά εφικτές τις χορηγίες. Δυστυχώς η ίδρυση του ΝΠΙΔ δεν προχώρησε (βλ. και ερώτηση 5) οπότε όσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής δεν προχώρησαν σε δωρεές μέσω του Ιδρύματος αυτού.

4. Σε τί βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού;

Σύμφωνα με την 5 παρ. 1 & 8 παρ. 10 περ. γ’ του Ν.4009/2011 το Συμβούλιο εγκρίνει την πρόταση του Πρύτανη για τον Οργανισμό του Ιδρύματος, η οποία (πρόταση Πρύτανη) διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου.

Επομένως, σύμφωνα με το Νόμο το Συμβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα διαμόρφωσης αυτών. Ουδέποτε κατατέθηκε σχέδιο Οργανισμού ή/και Εσωτερικού Κανονισμού στο Συμβούλιο από την αρχή της λειτουργίας του έως σήμερα. Οπότε, το ερώτημα αυτό πρέπει, για το ΕΚΠΑ, να απευθυνθεί στον Πρύτανη.

Παρόλα αυτά όμως, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει ο Οργανισμός για το Ίδρυμα, το Συμβούλιο θέσπισε Επιτροπή Οργανισμού με αρμοδιότητες να εξετάσει όλες τις διεργασίες αναφορικά με τις προτάσεις από τους διάφορους φορείς για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΚΠΑ. Επανειλημμένως τόσο σε συνεδριάσεις του όσο και με έγγραφά του προς τις Πρυτανικές Αρχές το ΣΙ ζήτησε την επίσπευση σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σημειώνεται ότι μέλη του ΣΙ συμμετείχαν, όταν μας ζητήθηκε από τον τότε Πρύτανη, σε Επιτροπή Οργανισμού που ο ίδιος συγκρότησε. Τα μέλη του ΣΙ προσκλήθηκαν σε 2-3 αρχικές συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής και συμμετείχαν σε αυτές με τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια όμως δεν έλαβαν καμία άλλη πρόσκληση για τυχόν συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής και τελικώς - εξ όσων πληροφορηθήκαμε ατύπως - είχε συγκροτηθεί από τον Πρύτανη άλλη Επιτροπή χωρίς τη συμμετοχή μελών του ΣΙ.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση και ουδέποτε μας εστάλη σχέδιο, - ή έστω προσχέδιο - Οργανισμού η/και Εσωτερικού Κανονισμού παρ' όλες τις συνεχείς οχλήσεις του ΣΙ προς τους κατά περιόδους Πρυτάνεις οι οποίοι προΐσταντο του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του ΣΙ έως σήμερα.

Σημειώνεται ότι το θέμα της μη σύνταξης έως σήμερα Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού για ένα Ίδρυμα όπως το ΕΚΠΑ, τέθηκε υπόψιν των εξωτερικών αξιολογητών και κατέγραψαν και εκείνοι την ανάγκη άμεσης δημιουργίας του.

5. Σε τί βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59);

Η παρούσα ερώτηση, όπως ανακύπτει και από τα άρθρα στα οποία αναφέρεστε (άρθρο 8 παρ 10 (ια) και
58-59 αφορά στην ίδρυση και εποπτεία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΚΠΑ μέσω αυτού.

Η Επιτροπή ΝΠΙΔ του Συμβουλίου, ανέλαβε να επεξεργαστεί το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό σύστημα, καθώς επίσης και να μελετήσει τη βέλτιστη ένταξη των επιμέρους μονάδων του Ιδρύματος στο υπό δημιουργία ΝΠΙΔ αποφασίζοντας να προχωρήσει βάσει του πλαισίου που είχε καταθέσει το ΑΠΘ (λόγω συγκρίσιμου μεγέθους) στο Υπουργείο Παιδείας. Ουδέποτε όμως προχώρησε η εκ της Πολιτείας προβλεπόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ανεξαρτήτως όμως της ίδρυσης ή μη του ΝΠΙΔ, όσον αφορά στα κληροδοτήματα, σημειώνεται ότι το ΣΙ ζήτησε επανειλημμένως, ήδη από το 2013, την καταγραφή της κινητής περιουσίας του ΕΚΠΑ, των κληροδοτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας του ΕΚΠΑ, καθώς και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο.

6. Ποιά ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιές διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει.

Το ΣΙ εξαρχής έκρινε ότι οι όποιες ασάφειες στις αρμοδιότητες των τριών οργάνων διοίκησης (Συμβουλίου-Πρύτανη-Συγκλήτου) θα μπορούσαν να εξαλειφθούν- ή έστω να περιορισθούν- με τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και δια τούτο το ΣΙ ενέτεινε τις προσπάθειές του προς αυτήν την κατεύθυνση με συνεχείς οχλήσεις και έγγραφα του Προέδρου του προς τους Πρυτάνεις οι οποίοι προΐσταντο του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του έως σήμερα.

Επίσης, το ΣΙ έκρινε ότι η προκήρυξη της θέσεως Γραμματέα του Ιδρύματος ήταν ιδιαίτερης σημασίας για το ΕΚΠΑ, δεδομένου ότι η τελευταία εκλογή Γραμματέα για το ΕΚΠΑ έγινε μετά από απόφαση της Συγκλήτου στις 22/10/1999 και τελικώς, μετά από παρατάσεις της θητείας του, το 2010 η θέση προκηρύχθηκε και βγήκε άγονη με συνέπεια να μην υπάρχει εκλεγμένος Γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκτοτε στο ΕΚΠΑ δεν έχει προκηρυχθεί θέση Γραμματέα. Το ΣΙ ζήτησε επανειλημμένως με αποφάσεις και έγγραφα την προκήρυξη της θέσης του Γραμματέα η οποία έχει ιδιαίτερες ευθύνες και αρμοδιότητες στο Ίδρυμα. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις συνεχείς οχλήσεις από καμία από τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος από την έναρξη της θητείας του ΣΙ έως σήμερα.

Τα μέλη του ΣΙ είχαν τακτικές συναντήσεις με αρκετά μέλη της Συγκλήτου για να συζητήσουν τα προβλήματα των Σχολών/Τμημάτων τους όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενες ερωτήσεις. Έκριναν μάλιστα ως ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνονται συναντήσεις Συμβουλίου-Συγκλήτου για ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων στρατηγικής ανάπτυξης, εξωστρέφειας του Ιδρύματος, οικονομικής διαχείρισης, κ.ά.

Υπήρξαν όμως και σημαντικά προβλήματα και δυσχέρειες στο έργο του ΣΙ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
− η υποβολή αγωγής από τον πρώην Πρύτανη κ.Πελεγρίνη εναντίον του Συμβουλίου και καθενός εκ των μελών του χωριστά ζητώντας αποζημίωση σχεδόν 1.000.000 ευρώ.
− καθυστέρηση ή μη απάντηση σε αιτήματα του ΣΙ από τις Πρυτανικές Αρχές ή προώθηση αυτών προς γνωμοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του ΕΚΠΑ, κ.ά., ακόμη και για ζητήματα όπως π.χ. "Χορήγηση καταλόγου εργαζομένων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ"!

7) Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψή σας για τα εξής θέματα:

α) Ποιές θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

Σύμφωνα με το Νόμο, τα ακαδημαϊκά θέματα είναι κατ ́ εξοχήν αρμοδιότητα του Πρύτανη και - κατά περίπτωση - της Συγκλήτου και των Κοσμητόρων για κάθε Ίδρυμα. Το Συμβούλιο δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες επί του προγράμματος σπουδών. Επομένως, αντίστοιχο ερώτημα για λήψη αποφάσεων θα πρέπει να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όλων των μελών του ΣΙ για τα ακαδημαϊκά θέματα, το Συμβούλιο μέσω των Επιτροπών Θεμάτων Σχολών οργάνωσε συναντήσεις με Κοσμήτορες Σχολών και Προέδρους Τμημάτων για να συζητήσει τα προβλήματα των Σχολών και ιδιαιτέρως όταν κλήθηκε από το Υπουργείο σε διατύπωση γνώμης επί του Σχεδίου Αθηνά, στον ορισμό Συνηγόρου του Φοιτητή κ.ά..

Εάν η ερώτηση σας αφορά και όσα καταγράφονται στα άρθρα 8 παρ 10 (ιγ) και 43 παρ 3 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι δεν κατατέθηκε καμία σχετική εισήγηση/πρόταση προς το ΣΙ από τα κατά το Νόμο οριζόμενα αρμόδια όργανα.

β) Ποιές ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;
Ενδεικτικά αναφέρονται:

− Παρόλο που κατατέθηκαν σχέδια δημιουργίας του ΝΠΙΔ στο Υπουργείο Παιδείας από άλλα ΑΕΙ, βάσει των οποίων εργαζόταν το ΣΙ ΕΚΠΑ, ουδέποτε προχώρησε η εκ της Πολιτείας προβλεπόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Το ΝΠΙΔ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αποτελεί προϋπόθεση για πολλές από τις ενέργειες που άρχισαν αλλά δυστυχώς δεν περατώθηκαν.

− Η διαφανείσα στάση της νέας κυβέρνησης από τις αρχές του 2015 κατά του θεσμού των Συμβουλίων, οι κατά περιόδους προτάσεις για νομοσχέδια τα οποία προέβλεπαν την κατάργηση του οργάνου, ή ενδεχομένως ορισμένων από τις αρμόδιότητές του, οι απαξιωτικές και προσβλητικές σε πολλές περιπτώσεις θέσεις και εξαγγελίες μελών της Κυβέρνησης, ιδιαιτέρως με βολές κατά των εξωτερικών μελών των ΣΙ αλλά και ενός από τους βασικούς στόχους μας που ήταν η "Αριστεία", οδήγησαν στην παραίτηση του Προέδρου του και μελών του ΣΙ του ΕΚΠΑ, όπως συνέβη και σε άλλα ΑΕΙ.

− Η καθυστέρηση έκδοσης Διαπιστωτικών Πράξεων ανασυγκρότησης του ΣΙ από το Υπουργείο Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Διαπιστωτική Πράξη για την εκλογή νέου Προέδρου απεστάλη στο Υπουργείο στις 20/11/2015 και η σχετική Διαπιστωτική Πράξη δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ της 10ης/3/2016.

− Σημειώνεται ότι έως σήμερα δεν έχουν καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εξωτερικών μελών του ΣΙ για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΣΙ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του ΣΙ αποφάσισαν να παραιτηθούν από την μηνιαία κατ' αποκοπήν αποζημίωση που ορίστηκε με τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση και η οποία θα είχε αναδρομική ισχύ από την 1.2.2013 και ζήτησαν εγγράφως από τον τότε Πρύτανη το συνολικό ποσό της αποζημίωσης να διατεθεί για σημαντικούς σκοπούς, όπως για υποτροφίες φοιτητών.

− Η δικαστική αντιπαράθεση που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Ορισμένες όμως ενέργειες και προτάσεις του ΣΙ, όπως για παράδειγμα η σχετική πρόταση για δημιουργία κέντρων αριστείας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν προς το παρόν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.

To Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως προαναφέρθηκε, ως οφείλει κατά το Νόμο θα συντάξει έκθεση πεπραγμένων επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, καταγράφοντας τόσο τους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των καθηκόντων του, καθώς και αναφέροντας λεπτομερώς τις ενέργειες όσων υπηρεσιών/φορέων/ ανεξάρτητων αρχών συνέδραμαν το έργο του.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η  Καθηγήτρια Katherine E. Fleming Πρόεδρος Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πειραιά, αναφέρει στην επιστολή της τα εξής:

Τονίζω ότι η απάντησή μου είναι προσωπική και όχι του Συμβουλίου.

Εξαρχής, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η σχέση μεταξύ του Πρύτανη, της Συγκλήτου και του Συμβουλίου είναι ασαφής.

Σας υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να αναλάβει πρωτοβουλίες. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Συμβούλιο δεν έχουν εκτελεστική δύναμη. Το Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά να εγκρίνει ή να απορρίψει προτάσεις της Πρυτανείας.

Ακόμα και όταν μας δίνει την ευκαιρία να απορρίψουμε ή να εγκρίνουμε ένα μέτρο, συχνά δεν καταλαβαίνουμε τα στοιχεία που μας παρέχονται. Όταν διστάζω να εγκρίνω εισηγήσεις, ή απέχω, φαίνεται ότι παρακωλύω τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, αλλά δεν μπορώ να διακινδυνέψω την επαγγελματική μου φήμη εγκρίνοντας μέτρα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα.

Το Συμβούλιο μπορεί να χτίσει γέφυρες με την κοινωνία και να ζητήσει ακόμη και την οικονομική στήριξή της. Δεν είναι όμως ακόμη σε θέση να προσεγγίσει πηγές χρηματικής βοήθειας. Πρέπει να προηγηθεί ο συνήθης οικονομικός έλεγχος, πράγμα που το Συμβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως εδώ και τρία χρόνια.

Όσον αφορά την έκτη ερώτηση, ο Πρύτανης έχει φερθεί με ευγένεια και συναδελφικότητα. Παρά ταύτα, δεν έχει προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες αναγνωρίζουν το Συμβούλιο ως διοικητικό όργανο.

Ερώτηση 7. Παρά τις οποιεσδήποτε ακαδημαϊκές ή άλλες δυσκολίες του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, το Συμβούλιο εξακολουθεί να υπάρχει. Δυστυχώς αρκετά μέλη απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

Επίσης, συχνά τα μέλη του Συμβουλίου δεν συγκαλούν τις επιτροπές τους και δεν απαντούν σε αιτήματα εγκαίρως.

Η έλλειψη συνέπειας στις διοικητικές υποχρεώσεις του Συμβουλίου αποτελεί πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί.

Αν ο ρόλος του Συμβουλίου δεν αποσαφηνιστεί, δεν καταλαβαίνω πως θα λειτουργήσει στο μέλλον.

ΑΠΘ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , Καθ. Richard Hunter,αναφέρει τα εξής στην επιστολή του: 

1.Πόσο έχειπροχωρήσειησύνταξητηςστρατηγικήςανάπτυξης(σετοπικό,εθνικόκαιδιεθνέςεπίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 παρ. 10α.);

Ο Ν 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν αναθέτει στο Συμβούλιο την αρμοδιότητα να συντάξει την εισήγηση για τη στρατηγική του Ιδρύματος. Για να ασκήσει την προβλεπόμενη στον νόμο εγκριτική του αρμοδιότητα, το Συμβούλιο του ΑΠΘ, αναμένει την εισήγηση της Συγκλήτου για τη στρατηγική του Ιδρύματος (άρθρο 8 παρ. 10 περ. α ́ του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 4076/2012). Στην κατεύθυνση αυτή, είχε ενθαρρύνει, ήδη από τη συγκρότησή του σε σώμα και την έναρξη της λειτουργίας του, τις πρυτανικές αρχές να προχωρήσουν στην κατάρτιση της εισηγήσεως αυτής, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Πρόοδος στο θέμα υπήρξε μόνο μετά την αλλαγή της πρυτανικής αρχής.

2.ΠοιεςήτανοισυγκεκριμένεςπρωτοβουλίεςπουέχειπάρειτοΣΙγιατησύνδεσημετηνκοινωνίακαι τηνοικονομία (Άρθρο8παρ.10ε.);

Το Συμβούλιο του ΑΠΘ, από την έναρξη της λειτουργίας του, επιχείρησε ένα άνοιγμα προς την κοινωνία και την οικονομία. Διοργάνωσε, μάλιστα, σχετική εκδήλωση, στην οποία προσκλήθηκαν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου με δεσμούς με το ΑΠΘ (απόφοιτοί του). Οι παρεμβάσεις και το ενδιαφέρον όλων των παρισταμένων προδιέγραφαν τουλάχιστον μια θετική προοπτική. Η υλοποίηση της προοπτικής αυτής, όμως, προϋπέθετε ένα ξεκάθαρο θεσμικό περιβάλλον και συνθήκες πλήρους διαφάνειας για πιθανούς δωρητές και χορηγούς, κάτι που θα διασφάλιζε η ίδρυση των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 58 του Ν. 4009/2011. Οι προϋποθέσεις αυτές, που απαιτούσαν και τις κατάλληλες θεσμικές κινήσεις από την πολιτική ηγεσία, δεν δημιουργήθηκαν, αφού η ανώτατη εκπαίδευση αναλώθηκε σε εσωτερική περιδίνηση μιας έντονης πολεμικής κατά του νόμου.

3.ΜεποιουςτρόπουςκαισετιύψοςήτανηοικονομικήενίσχυσηπουεξασφαλίσθηκεγιατοΊδρυμααπό εξωτερικές πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεως από εξωτερικές πηγές δεν εντάσσεται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, το οποίο, παρά ταύτα, προβληματίσθηκε σχετικά και κατέβαλε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά ως προς την προσπάθεια, αλλά και ως προς τα εμπόδια που ανέκυψαν, είναι τα αναφερόμενα στην απάντηση στο ερώτημα υπ’ αριθμ. 2. Πέραν των όποιων πρωτοβουλιών όμως, το Συμβούλιο του ΑΠΘ θεωρούσε και θεωρεί ότι η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεως από εξωτερικές πηγές προϋποθέτει σαφές και ασφαλές νομικό πλαίσιο (η δημιουργία του οποίου εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας) καθώς και ορθές στρατηγικές επιλογές (που θα πρέπει να διαμορφωθούν από τη Σύγκλητο και εν συνεχεία να εγκριθούν από το Συμβούλιο).

4.Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.);

Ο νόμος δεν αναθέτει στο Συμβούλιο την αρμοδιότητα να συντάξει το ίδιο τον νέο Οργανισμό του ΑΠΘ ούτε να ορίσει επιτροπή που θα αναλάβει την κατάρτιση σχεδίου και θα εισηγηθεί σχετικά. Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου έγκειται στην έγκριση της σχετικής προτάσεως του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου (άρθρο 8
παρ. 10 περ. γ ́ και παρ. 18 περ. ε ́του Ν. 4009/2011). Το Συμβούλιο του ΑΠΘ, ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του, προέτρεψε κατ’ επανάληψη τις τότε πρυτανικές αρχές να προχωρήσουν στον ορισμό επιτροπής συγκροτούμενης από καθηγητές δικής τους επιλογής για τη σύνταξη του Οργανισμού του ΑΠΘ, κατ’ αρχάς, και του Εσωτερικού Κανονισμού, στη συνέχεια. Διαπιστώθηκε κωλυσιεργία εκ μέρους της τότε συνόδου των Πρυτάνεων, η οποία όρισε επιτροπή που θα κατέθετε σχέδιο Οργανισμού για όλα τα Ιδρύματα. Τελικώς, κατατέθηκε σχέδιο το οποίο, σε ορισμένα σημεία του, τελούσε σε αντίθεση προς τον νόμο. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορούσε βεβαίως να αποτελέσει τη βάση του Οργανισμού του ΑΠΘ. Το Συμβούλιο συνέχισε τις σχετικές προσπάθειες, ορίζοντας το ίδιο δική του επιτροπή προετοιμασίας για να εξετάσει τις ελεγκτικές και εγκριτικές του αρμοδιότητες στο πλαίσιο του ΑΠΘ. Με την αλλαγή των πρυτανικών αρχών και κατόπιν των πορισμάτων στα οποία κατέληξε η επιτροπή των κοσμητόρων των Σχολών του ΑΠΘ, ανέλαβαν αρμόδιοι συνάδελφοι να ολοκληρώσουν τη σύνταξη του Οργανισμού, ώστε μετά από τη διατύπωση της προβλεπόμενης γνώμης από τη Σύγκλητο προς τον Πρύτανη (άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 8 παρ. 20 περ. ια ́ του Ν. 4009/2011) η σχετική πρόταση να έλθει προς έγκριση στο Συμβούλιο. Η ως άνω διαδικασία ανεστάλη κατόπιν της αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

5.Σετιβαθμόέχουνπροχωρήσειοιδιαδικασίεςγιατηνπληρέστερηαξιοποίησητωνκληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

Το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες διαχειρίσεως των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος. Η διαχείριση των κληροδοτημάτων είναι, άλλωστε, κατά τον ΑΝ 2039/1939, αυστηρά οριοθετημένη από τον κληροδότη. Τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των ζητημάτων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στο Πανεπιστήμιο έχει η Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από 7 μέλη ΔΕΠ με διετή θητεία. Η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015. Επιβάλλεται να τονισθεί ότι, όσον αφορά γενικότερα στη διαχείριση των οικονομικών του Πανεπιστημίου, σημαντικότατη προσπάθεια κατέβαλε το Συμβούλιο του ΑΠΘ για τη σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 58 παρ. 1 περ. α ́ του Ν. 4009/2011), το οποίο θα αναλάμβανε σε βάθος χρόνου όλες τις οικονομικές λειτουργίες του ΑΠΘ, απορροφώντας τη νυν λειτουργούσα Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ. Η πρόταση αυτή καθώς και η πρόταση για χρήσιμες τροπολογίες κατατέθηκαν στο Υπουργείο την 31-12-2013 καιαποτέλεσαν οδηγό για την κατάρτιση αντίστοιχων σχεδίων ΠΔ για την ίδρυση των ΝΠΙΔ και πολλών άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Εν πάση περιπτώσει, το Συμβούλιο θεωρεί ότι κάθε έσοδο των πανεπιστημίων, από οποιαδήποτε πηγή, πρέπει να τυγχάνει διαχειρίσεως με τη διαφάνεια που απαιτείται για το δημόσιο χρήμα.

6.ΠοιαήτανηεμπειρίασαςαπότησυνεργασίαμετονΠρύτανηκαιτηΣύγκλητο;Μεποιεςδιαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει;

Η συνεργασία του Συμβουλίου με την προηγούμενη πρυτανική αρχή υπήρξε προβληματική. Η αιτία των προβλημάτων εντοπίζεται εκ πρώτης όψεως στις υποτιθέμενες ασάφειες του νόμου – κυρίως μετά τις πολλαπλές παρεμβάσεις, προσθήκες και μεταβολές σε σχέση με την αρχική μορφή του – όσον αφορά στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοικήσεως του Πανεπιστημίου, τις οποίες προέβαλαν οι προηγούμενες πρυτανικές αρχές για να δυσχεράνουν τη συνεργασία τους με το Συμβούλιο. Πάντως, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την Γνμδ 176/2013 ήρε τις σχετικές αμφιβολίες, διευκρινίζοντας ότι «τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ κατατάσσονται και καθέτως, σε μια σχέση εποπτείας και ελέγχου, υπό το Συμβούλιο, ως κορυφαίο όργανο της διοικητικής πυραμίδας». Στο ίδιο πνεύμα ερμήνευσε τις αρμοδιότητες των οργάνων διοικήσεως των ΑΕΙ και το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση ΣτΕ 2357/2014 σχετικά με τις πρυτανικές εκλογές του ΑΠΘ. Επισήμανε, δηλαδή, ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει αρμοδιότητες επιτελικού και εποπτικού χαρακτήρα, όπως η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Ιδρύματος, ενώ στον Πρύτανη ανατίθεται η κύρια ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση του Ιδρύματος. Επομένως, ο νόμος επιβάλλει τη συνεργασία των ανωτέρω πανεπιστημιακών οργάνων και τον συντονισμό των ενεργειών τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εκάστου, χάριν της εύρυθμης και αποτελεσματικής διοικήσεως και λειτουργίας του ΑΕΙ.
Στο σημείο αυτό, το Συμβούλιο του ΑΠΘ θα επιθυμούσε να διατυπώσει την άποψή του και ως προς το πολυσυζητημένο θέμα της προεπιλογής των πρυτάνεων. Με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ Ολ 519/2015, η ως άνω διαδικασία της προεπιλογής κρίθηκε σύμφωνη προς το άρθρο 16 του Συντάγματος και την αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ. Θα πρέπει, πάντως, να υπομνησθεί ότι ο Ν. 4009/2011 όριζε, αρχικώς, ότι ο Πρύτανης επιλέγεται από το Συμβούλιο. Η πρόβλεψη σύνθετης διοικητικής ενέργειας που περιελάμβανε, ως πρώτο στάδιο, την προεπιλογή από το Συμβούλιο μέχρι τριών υποψηφίων και, στη συνέχεια, την εκλογή του Πρύτανη μεταξύ των τριών υποψηφίωναπό τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Ιδρύματος, προήλθε από την τροποποίηση του Νόμου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής συμφωνίας του τότε Υπουργού με τη σύνοδο των πρυτάνεων. Το Συμβούλιο προφανώς δεν φέρει ευθύνη για το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσε ο νομοθέτης, αλλά είχε την υποχρέωση να το εφαρμόσει, πράγμα το οποίο έπραξε.

7.Ειδικότεραθαθέλαμετηνάποψησαςγιαταεξήςθέματα:

• Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;
• Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;
Ειδικότερα όσον αφορά στα ακαδημαϊκά ζητήματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 8 παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011), αυτά ανήκουν στις αρμοδιότητες του Πρύτανη και της Συγκλήτου. Είναι σαφές, πάντως, ότι το «πάγωμα» των διαδικασιών για τη σύνταξη και έγκριση των νέων Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Ιδρυμάτων αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την αναβάθμιση των σπουδών. Επιβάλλεται να τονισθεί ότι η άσκηση των ελεγκτικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου αξιολογήθηκε θετικά κατά την πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος, διατυπώθηκε δε η σύσταση να συνεχιστεί η σχετική εποπτική λειτουργία του Συμβουλίου επί των υποθέσεων του Ιδρύματος (σελίδα 24 της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης). Για το πλήρες κείμενο της αξιολογήσεως παραπέμπουμε στον σχετικό σύνδεσμο. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΘ (EXTERNAL EVALUATION REPORT)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ο Πρόεδρος ΣΙ του  ΕΜΠ Μιχάλης Τριανταφύλλου, Καθηγητής ΜΙΤ, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, το ΣΙ ΕΜΠ έχει ως κύριους στόχους την εποπτεία του Ιδρύματος και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεσή του με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας. Κατά τη θητεία μας στο ΣΙ, ακολουθήσαμε πιστά τις αρχές του νόμου και, μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που αυτός καθορίζει, θελήσαμε να μεταφέρουμε όσο μπορούσαμε περισσότερο την εμπειρία από άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδιαίτερα από αυτά όπου υπηρετούν τα εξωτερικά μέλη, λαμβάνοντας υπ´όψιν και τις διαφορές. Για παράδειγμα, το αντίστοιχο Συμβούλιο στο ΜΙΤ έχει την ολική εποπτεία του (μη κερδοσκοπικού) Ιδρύματος, όπως και το ΣΙ ΕΜΠ. Έχει όμως και την αποκλειστική ευθύνη για την οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη, τις οποίες το ΣΙ του ΕΜΠ δεν έχει. Η εποπτεία του Ιδρύματος στο ΜΙΤ έχει την έννοια του ελέγχου του συνόλου των δραστηριοτήτων του, καθώς και την αξιολόγηση των Σχολών και Τμημάτων του. Οι ενέργειες εκτελούνται από τον Πρόεδρο / Πρύτανη και τους Κοσμήτορες και ελέγχονται από το ΣΙ. Οι δυσκολίες του ΣΙ του ΕΜΠ προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι δεν έχει εμπεδωθεί η διαφορά μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας (Σύγκλητος, Πρύτανης και Κοσμήτορες) και ελέγχου (ΣΙ), ένα πρόβλημα που μπορεί και πρέπει να λυθεί με στήριξη από την Πολιτεία. Για ένα αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα, ο έλεγχος του ΣΙ (οικονομικός και εκπαιδευτικός) πρέπει να είναι ουσιαστικός, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, και όχι μόνο δεν αποτελεί τροχοπέδη στην εκτέλεση αποφάσεων, αλλά τις επιταχύνει, καθώς υπάρχει διαμερισμός της ευθύνης [σχετικά ερωτήματα 6 και 7β της επιστολής σας].

• Αν και η ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΙ, όπως αυτές καθορίζονται στο νόμο (άρθρο 8, παρ.10), το ΣΙ ΕΜΠ ασχολήθηκε με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποδοχής δωρεών από το εξωτερικό, μια και στην Ελλάδα η οικονομική δυσπραγία αποθαρρύνει δωρεές. Διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται διακρατικές συμφωνίες και έχουμε στη διάθεσή σας τα στοιχεία που κοινοποιήσαμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

• Αρκετές από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνει η επιστολή σας απευθύνονται στo ΣΙ, ενώ αφορούν θέματα, για τα οποία η ευθύνη εισήγησης ανήκει σε άλλα όργανα του ΕΜΠ (π.χ. Στρατηγική Ιδρύματος, Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός, θέματα σπουδών), στα οποία το ΣΙ δίνει τελική έγκριση. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις που θα αποτελούσαν βάση προβληματισμού για τη διοίκηση των ΑΕΙ, που, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, συνιστά και το βασικό στόχο της προσπάθειάς σας. Για τη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος όμως, έχουμε καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω της πρότασης για σύσταση ΝΠΙΔ, όπως παραθέτω στην επόμενη παράγραφο.

• Υπάρχουν ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΣΙ τα οποία τυχαίνει να μην αναφέρονται στην επιστολή σας. Για παράδειγμα, η συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ, άρθρο 14 Ν4009/2001), καθώς και η δημιουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ, άρθρα 58 και 59 Ν4009/2001). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ΝΠΙΔ, η δημιουργία του μπορεί να υλοποιήσει σημαντικό μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΜΠ, αφού θα επιτρέπει στο Ίδρυμα να ενισχύει την έρευνα και την εκπαίδευση σε περιοχές αιχμής, να διαχειρίζεται με ταχύτητα και αποδοτικότητα τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, να εκμεταλλεύεται καλύτερα την περιουσία του, καθώς και να αξιοποιεί νέες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Στη διάρκεια της θητείας μας διαπιστώσαμε τη μεγάλη ευκαιρία που έχει το ΕΜΠ σήμερα να προχωρήσει σε τεχνολογίες αιχμής (Νανοτεχνολογίας και Νέων Υλικών, Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συμπερι- λαμβανομένου του σχεδιασμού του χώρου και των πόλεων, κ.λπ.), στις οποίες έχει ήδη αναπτύξει αξιόλογο έργο. Όμως, η απουσία κατάλληλων δομών δεν επιτρέπουν στο έργο αυτό να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί, ούτε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες συνέργειες μεταξύ ερευνητικών μονάδων και ερευνητών. Η ίδρυση του ΝΠΙΔ θα άρει αυτά τα εμπόδια και θα ωθήσει το Ίδρυμα διεθνώς, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους και θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό, αξιοποιούμε την ευκαιρία που μας δίνει η επικοινωνία μαζί σας και σας κοινοποιούμε το Σχέδιο ΠΔ για την Ίδρυση ΝΠΙΔ στο ΕΜΠ, καθώς και τη συνοδευτική Εισηγητική Έκθεση, τα οποία υποβάλαμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την από 19ης Ιανουαρίου 2016 επιστολή μας, χωρίς απάντηση μέχρι στιγμής (Συνημμένο 1). Στο Σχέδιο ΠΔ προβλέπεται και η δημιουργία Ινστιτούτων με τη συμμετοχή καθηγητών από πολλές Σχολές του Ιδρύματος, η ίδρυση των οποίων θα ωθήσει την υλοποίηση των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή της οποίας προεδρεύετε θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα αυτό με τον αρμόδιο Υπουργό [σχετικά ερωτήματα 1, 2, 3, 5 της επιστολής σας].

• Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το ΣΙ ΕΜΠ, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν4009/2011 (άρθρο 8/11), δημοσιοποίησε το Φεβρουάριο του 2015 απολογισμό δραστηριοτήτων της πρώτης διετίας της θητείας του, τον οποίο σας αποστέλουμε (Συνημμένο 2). Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της θητείας του ΣΙ, εντός του έτους, θα δημοσιοποιήσουμε πλήρη απολογισμό πεπραγμένων, αλλά και λεπτομερή αναφορά των δυσκολιών και της συνολικής εμπειρίας από τη

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του Παντείου Πανεπιστημίου Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης Επίτιμος Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του από τις αρχές 2013 μέχρι σήμερα (2016) πραγματοποίησε πενήντα επτά (57) Συνεδριάσεις, εκδοθεισών Ισαρίθμων Προσκλήσεων. Όμως, η λειτουργία του Συμβουλίου από το Φεβρουάριο 2015 και μετά κατέστη υποτονική λόγω κυβερνητικής εξαγγελίας άμεσης κατάργησης των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και αναθερμάνθηκε μετά την έκδοση της από 7/10/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 127) από την οποία διαφάνηκε η προσωρινή διατήρησή τους.

 Με βάση την ορθή ρύθμιση του άρθρου 8 παραγρ. 10 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως ήδη ισχύει, το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει γενική εποπτεία και έλεγχο νομιμότητας της όλης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και όχι εξουσία άσκησης προληπτικού ελέγχου της δράσης των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Κατά τη γνώμη μας, είναι αναγκαία η διατήρηση και λειτουργία των Συμβουλίων στα Πανεπιστήμια, αφού αυτά είναι αιρετά και εσωτερικά όργανα τούτων (Βλ. και Ολομελ. ΣτΕ 519/2015), παρακολουθούν την οικονομική διαχείριση των Πανεπιστημίων και υλοποιούν για την πανεπιστημιακή κοινότητα προς τρίτους τη νόμιμη διοικητική δράση των πανεπιστημιακών αρχών. Με τη λειτουργία του Συμβουλίου εμποδίζεται η ύπαρξη φαινομένων αυθαιρεσίας στη διοίκηση των Πανεπιστημίων, αφού σ' αυτά (Συμβούλια) μπορούν να καταφύγουν, για την τήρηση της νομιμότητας, όλοι οι έχοντες έννομο συμφέρον, πολίτες και φοιτητές. Η λειτουργία του Συμβουλίου δεν υπονομεύει σε καμία περίπτωση το συνταγματικά καταχωρημένο δικαίωμα αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου και την ακαδημαϊκή ελευθερία και ελευθερία της διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, αφού το Συμβούλιο δεν αναμειγνύεται σε ακαδημαϊκά ζητήματα. Ο θεσμός του Συμβουλίου απαντάται, επίσης, στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και αυτά (Συμβούλια) κατοχυρώνουν τη νομιμότητα της διοικητικής δράσης στα Πανεπιστήμια, αφού το ίδιο πρόσωπο (Πρύτανης ή Σύγκλητος) δεν μπορεί να είναι ελέγχων και ελεγχόμενος. Συνεπώς, λόγω της ως άνω ανάγκης ύπαρξης του Συμβουλίου στα ΑΕΙ για τους ανωτέρω λόγους και εάν δεν υφίστατο ο θεσμός στη χώρα μας, θα έπρεπε εμείς να τον εφεύρουμε, για την πραγμάτωση του κράτους δικαίου. Το Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου μπορεί σε ορισμένα θέματα αρμοδιότητάς του να μην μπόρεσε να υλοποιήσει όλες τις προθέσεις του, τούτο, όμως, δεν οφείλεται σ' αυτό, αλλά στους λόγους που θα εκτεθούν παρακάτω στις απαντήσεις μου στα τεθέντα ερωτήματά σας.

Προσθέτω ότι κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις του, το Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου χωρίς τη λήψη οιασδήποτε αμοιβής και με βάση την ως άνω διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 10 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, επιλήφθηκε για όλα τα ζητήματα του Πανεπιστημίου αρμοδιότητάς του, ενώ με τα Πρακτικά της 9ης Συνεδρίασης αυτού, της 14/3/2013, συγκρότησε από μέλη του έξι (6) Υποεπιτροπές για υποβοήθηση του έργου του.

Ως απάντηση στα υποβληθέντα επτά (7) ερωτήματά σας, έχω την τιμή να σας αναφέρω τα ακόλουθα:

1ο Ερώτημα: «Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγρ. 10 εδάφιο α του ν. 4009/2011 όπως ισχύει».
Απάντηση: Το Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου για την προώθηση της ανωτέρω στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύματος με τα Πρακτικά του, της 27/6/2013 (Πρόσκληση 18η), συνέστησε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο τρίτη θέση Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στη θέση αυτή ορίσθηκε, ως Αναπληρωτής Πρύτανη, ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, κ. Στυλιανός Περράκης, ο οποίος ανέλαβε το ανωτέρω έργο, με αρμοδιότητα τη μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, τη συγκέντρωση και διανομή Προγραμμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου στα πλαίσια των συμφωνιών διαπανεπιστημιακής συνεργασίας όπως ERASMUS, LINGUA, TEMPUS, JEAN MONNET, COMMETT και EYRIDICE, με σύγχρονη ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Σε υλοποίηση των ανωτέρω πρέπει να σημειώσω, επίσης: α) ότι δημιουργήθηκε νέα δομή στο Πανεπιστήμιο με ίδρυση τεσσάρων (4) Σχολών και εννέα (9) Τμημάτων, έγινε συγχώνευση του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Λιβαδειά) με το Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και προεργασία παραχώρησης του κτιρίου του συγχωνευόμενου Τμήματος στη Λιβαδειά για δημιουργία σ’ αυτό Κέντρου του Παντείου Πανεπιστημίου για ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής αυτής, β) όπως αναφέρεται στα Πρακτικά του Συμβουλίου της 16ης/1/2014, το Πάντειο Πανεπιστήμιο προχώρησε σε συνεργασία με τη Ρωσική Πρεσβεία στη δωρεάν εκμάθηση, σε αίθουσες του Πανεπιστημίου, της ρωσικής γλώσσας (από Καθηγητές του Κέντρου Πούσκιν) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδίως τους φοιτητές για τους οποίους υπάρχει, επίσης, προσφορά υποτροφιών για σπουδές στη Ρωσία. Η αρχική επαφή είχε συμμετοχή διακοσίων δεκαπέντε (215) περίπου φοιτητών και γ) το Συμβούλιο, όπως φαίνεται από τα Πρακτικά της Συνεδρίασής του, της 8/5/2014 (Πρόσκληση 31η), περιέλαβε ως θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του: 1) την εξέταση της από 25/4/2013 πρότασης του μέλους του, Καθηγητή Κ. Στεφάνου με τίτλο «Προσαρμογή Μονάδων ECTS για διευκόλυνση της αναγνώρισης σπουδών και της προσέλευσης αλλοδαπών φοιτητών, περιλαμβανομένων και των φοιτητών Erasmus και Erasmus Mundus» και 2) τη συζήτηση για διαπιστώσεις και ενστάσεις για τη διεθνοποίηση του Παντείου Πανεπιστημίου με αφορμή την από 5/9/2013 πρόταση του ίδιου Καθηγητή Κ. Στεφάνου. Στα δύο θέματα αυτά, κατά τα ως άνω Πρακτικά, αναβλήθηκε η συζήτησή τους για να κατατεθεί στο Συμβούλιο γραπτή εισήγηση από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Καθηγητή κ. Στ. Περράκη, που δεν έχει εισέτι υποβληθεί στο Συμβούλιο.

Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της στρατηγικής του Ιδρύματος, όμως η υπάρχουσα οικονομική κρίση είναι αποτρεπτική για την ενίσχυση της ως άνω προσπάθειας. Ειδικότερα, θέλω να τονίσω ότι τα έσοδα του Παντείου Πανεπιστημίου προέρχονται κυρίως από την επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας, με επιπλέον έσοδά του από έκδοση πιστοποιητικών στους πτυχιούχους του Ιδρύματος, από τόκους και μερίσματα. Σας αναφέρω ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την 9/3/2012 που ανέρχονταν σε 16.719.111,91€ έγιναν ομόλογα και με βάση το PSI, την 30/6/2012, ανήλθαν σε 8.568.544,59€, δηλαδή απομειώθηκαν κατά ποσού 8.150.567,32€ και σήμερα (αποτίμηση 29/2/2016) ανέρχονται σε 6.171.325,98€. Η χρήση του ως άνω ταμειακού υπολοίπου μπορεί να πραγματοποιηθεί νομίμως από το Πανεπιστήμιο για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κατόπιν, όμως, ειδικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Ένεκα της ως άνω γενόμενης απομείωσης, το Πανεπιστήμιο προσέφυγε με την από 12/2/2013 αγωγή του στο Πολ. Πρωτοδικείο Αθηνών.

Συμπληρωματικά και για την ενημέρωσή σας για τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης σας αναφέρω τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το έτος 2012 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 5.209.500,00€ (ποσό
3.828.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες, ποσό 1.350.000 ευρώ για δαπάνη σίτισης φοιτητών και ποσό 31.500,00€ για μισθοδοσία προσωπικού Π.Δ. 407/1980).

2. Το έτος 2013 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 4.310,000,00€ (ποσό 3.000.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες, ποσό 1.290.000,00€ για δαπάνη σίτισης φοιτητών και ποσό 20.000,00€ για μισθοδοσία προσωπικού Π.Δ. 407/1980.

3. Το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 3.940.000,00€ (ποσό 2.650.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες και ποσό 1.290.000,00€ για δαπάνη σίτισης φοιτητών).

4. Το έτος 2015 η κρατική επιχορήγηση ανήλθε σε 3.887.000,00€ (ποσό 2.502.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες, ποσό 1.310.000,00€ για δαπάνη σίτισης φοιτητών και ποσό 75.000,00€ για μισθοδοσία προσωπικού Π.Δ. 407/1980 και

5. Το έτος 2016 η κρατική επιχορήγηση προϋπολογίσθηκε ότι θα ανέλθει σε 3.170.000,00€ (ποσό 1.850.000,00€ για λειτουργικές δαπάνες, ποσό 1.250.000,00€ για δαπάνη σίτισης φοιτητών και ποσό 70.000,00€ για μισθοδοσία προσωπικού Π.Δ. 407/1980).

2ο Ερώτημα: «Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Συμβούλιο Ιδρύματος για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία».
Απάντηση: Στο ερώτημα αυτό η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί είναι ότι η προεκτεθείσα ισχνή οικονομική κατάσταση του Παντείου Πανεπιστημίου δεν επέτρεψε στο Συμβούλιο τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών με διοργάνωση λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων κλπ. σ' ολόκληρη τη χώρα και με ακαδημαϊκά μέλη των Τμημάτων Πανεπιστημίου.

3ο Ερώτημα: «Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Πάντειο Πανεπιστήμιο από εξωτερικές πηγές». Απάντηση: Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση του εν λόγω στόχου και σημαντικό εμπόδιο είναι η υπάρχουσα στη χώρα οικονομική κρίση. Όμως, αν θα υπάρξει τέτοια οικονομική ενίσχυση, το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να προβεί σε εκπλήρωση των όρων της χρηματικής ενίσχυσης μεπράξεις του λόγω αμοιβαιότητας. Άλλωστε τέτοια εξωτερική ενίσχυση δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν για το Πανεπιστήμιό μας και τα υπηρετούντα στο εξωτερικό ανωτέρω επιφανή ακαδημαϊκά μέλη του Συμβουλίου.

4ο Ερώτημα: «Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος».
Απάντηση: Σύμφωνα με τα άρθρα 5 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 1, 8 παράγραφοι 10 εδαφ. γ και δ, 18 εδαφ. 2 και 20 εδαφ. α του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, ο Οργανισμός του Παντείου Πανεπιστημίου εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ήδη Εσωτερικών), Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Επίσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού, το Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου αρχικά με τα Πρακτικά της 14/3/2013 (9η Συνεδρίαση) συνέστησε Υποεπιτροπή Υποβοήθησης του Πρύτανη και της Συγκλήτου για την έκδοση και έγκριση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, που αποτελέσθηκε από τον υπογράφοντα το έγγραφο αυτό και τους Καθηγητές Π. Τσίρη, Ν. Θεοτοκά, Ηλ. Νικολόπουλο και Α. Τσάμη, χωρίς μέχρι σήμερα να ζητηθεί η συνδρομή της εν λόγω Υποεπιτροπής. Ακολούθως, α) ο υπογράφων το έγγραφο αυτό με δήλωσή του στα Πρακτικά του Συμβουλίου, της 5/12/2013, υπόμνησε στον Πρύτανη την ανάγκη σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, ενώ η παριστάμενη στο Συμβούλιο, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, δήλωσε ότι πρώτα πρέπει να συνταχθεί ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου και μετά ο Εσωτερικός Κανονισμός, β) ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου στα Πρακτικά του Συμβουλίου, της 16/1/2014 (Πρόσκληση 26η), δήλωσε ότι η αρμόδια Επιτροπή για την κατάρτιση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, που συστήθηκε με την από 6/6/2013 απόφαση της Συγκλήτου, έχει προχωρήσει ήδη στην ολοκλήρωση του Οργανογράμματος του Πανεπιστημίου (δηλαδή αυτού που αποτυπώνει τις προτεινόμενες Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία του Πανεπιστημίου κ.λπ.), το οποίο καταθέτει στο Συμβούλιο. (Η επίσημη κατάθεση του σχεδίου του Οργανογράμματος του Πανεπιστημίου στο Συμβούλιο έγινε με το υπ' αριθ. πρωτ. 2941/8-5-2014 έγγραφο του Πρύτανη) δηλώνοντας παράλληλα ότι διευρύνθηκε η Επιτροπή κατάρτισης του λοιπού κειμένου του Οργανισμού του Πανεπιστημίου. Το κατατεθέν για έγκριση στο Συμβούλιο Οργανόγραμμα γράφηκε ως 10ο θέμα στην 31η Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου (Πρακτικά της 8/5/2014) και το συζήτησε για έγκριση, αρχικά στη συνεδρίασή του, της 13/5/2014, και μετ' αναβολή στη συνεδρίασή του, της 5/6/2014, που συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε την 12η/6/2014 (Πρόσκληση 32η), κατά την οποία το ενέκρινε τροποποιημένο. Το εγκριθέν Οργανόγραμμα του Παντείου Πανεπιστημίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 4048/8-7-2014 έγγραφο του Συμβουλίου στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας για έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα κατά τις προεκτεθείσες διατάξεις. Όμως, μέχρι σήμερα, τέτοιο Προεδρικό Διάταγμα δεν εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ούτε υπάρχει καμία πληροφορία στο Συμβούλιο για την τύχη της πρότασής του.

Περαιτέρω, κατά τα Πρακτικά του Συμβουλίου της 10ης/7/2014, ο Πρύτανης διαβεβαίωσε το Συμβούλιο ότι η αρμόδια Επιτροπή έχει ολοκληρώσει κατά το 90% τις υπόλοιπες διατάξεις του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, που θα κατατεθεί για έγκριση στη πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος 2014). Όμως, ουδέποτε μέχρι σήμερα στάλθηκε στο Συμβούλιο για έγκριση ο Οργανισμός ούτε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου.

Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να υλοποιηθεί ταχύτατα το εν λόγω έργο, εάν ο σχετικός νόμος προέβλεπε ότι εάν ο Οργανισμός ή ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου δεν συνταχθεί και εγκριθεί από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (για να σταλεί, στη συνέχεια, για έγκριση στο Συμβούλιο) εντός ορισμένης προθεσμίας, που θα ορίζει ο ίδιος νόμος, τότε τα κείμενα τούτων καταρτίζονται από το Συμβούλιο.

5ο Ερώτημα: «Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος».

Απάντηση: Το Συμβούλιο ασχολήθηκε σε πολλές συνεδριάσεις του με το εν λόγω θέμα. Έτσι, σχετική συζήτηση περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του, της 20/3/2014 (Πρόσκληση 29η), στα Πρακτικά του, της 5/6/2014 και στα Πρακτικά του, της 10/7/2014. Αρχικά, ο Πρύτανης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προέβησαν σε αναλυτική αναφορά για τα κτίρια ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου (εντός και εκτός Αθηνών), στη γενόμενη χρήση τους, για τα μισθωμένα κτίρια για τα οποία λύθηκαν οι μισθώσεις, για εξοικονόμηση πόρων της τάξης 25% και για παραχωρηθέντα στο Πανεπιστήμιο κτίρια από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

Όπως αναφέρθηκε, από τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου τα περισσότερα ιδιοχρησιμοποιούνται από αυτό, ενώ τρία, δηλαδή: α) μονοκατοικία στη Καστέλα Πειραιά συνολικής επιφανείας κυρίως χώρων 255 τ.μ., β) διατηρητέο διώροφο παλαιό κτίριο στον παραδοσιακό οικισμό Εξάμπελα Απολλωνίας Σίφνου επί οικοπέδου 540,75 και συνολικής επιφανείας κυρίων χώρων σε 629,58 τ.μ. υπό αναστήλωση και γ) οικόπεδο έκτασης 133,75 τ.μ. επί της οδού Ιωσήφ των Ρωγών περιοχής Μακρυγιάννη Αθηνών, επιδέχονται αξιοποίηση και γι’ αυτόν τον λόγο το Συμβούλιο ζήτησε από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί. Όμως, πιστεύω ότι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων δεν επιτρέπει την ιδιαίτερη και κερδοφόρα για το Πανεπιστήμιο αξιοποίησή τους, ούτε μπορεί για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο να διαθέσει ιδίους πόρους από την κρατική επιχορήγηση.

6ο Ερώτημα: «Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο. Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή και διαφωνίες που είχαν προκύψει».

Απάντηση: Το Συμβούλιο κατά την περίοδο 2012-2016 είχε άριστη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, καθώς και με όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αφού το Συμβούλιο είχε καιέχει μοναδικό σκοπό την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων του Ιδρύματος με την τήρηση της νομιμότητας.

7ο Ερώτημα: «Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψή σας για τα εξής θέματα: α) ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος και β) ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε λάβει».

Απάντηση στο Αο Υποερώτημα: Το Συμβούλιο ενόψει του άρθρου 14 του ν. 4009/2011 που ορίζει ότι κάθε Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ. με τα Πρακτικά του, της 5/12/2013 (25η Συνεδρίαση), συγκρότησε τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ) από τον Πρύτανη, εννέα τακτικά και εννέα αναπληρωματικά μέλη. Δεν υπάρχουν άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου για συγκεκριμένη αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος, διότι για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων από το Συμβούλιο, ένεκα του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημιακών αρχών στα ζητήματα σπουδών, αυτές έχουν τον πρώτο λόγο στο θέμα αναβάθμισης των σπουδών. Συνεπώς, θα έπρεπε να προηγηθούν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου τις οποίες αυτή, στη συνέχεια, θα υποβάλει στο Συμβούλιο για διατύπωση της συμβουλευτικής του Συμβουλίου γνώμης νομιμότητας. Τέτοια περίπτωση υποβολής δεν συνέτρεξε μέχρι σήμερα.

Απάντηση στο Βο Υποερώτημα: Θεωρώ ότι η διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 10 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, η οποία ορίζει τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιέχει και αόριστες έννοιες. Το γεγονός αυτό το θεωρώ ως ιδιαίτερη ερμηνευτική δυσκολία και αιτία αμφισβήτησης των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων και των αποφάσεων τους από τα λοιπά πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης, δηλαδή λόγο αμφισβήτησης στο εάν η συγκεκριμένη ενέργεια – απόφαση του Συμβουλίου εμπίπτει στο πεδίο των αορίστων αυτών εννοιών αρμοδιότητάς του. Για τον λόγο αυτό, έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει με συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατά το ως άνω άρθρο 8 αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ιδρύματος, με ρητή απαρίθμησή τους, καθώς και να ορισθούν οι συνέπειες για τα λοιπά όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων, όταν αυτά αρνούνται την υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων του Συμβουλίου, ρύθμιση που δεν υφίσταται σήμερα.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα της χώρας με σημαντική διεθνή αναγνώριση. Σύμφωνα με το σύστημα QS World Ranking – Top Universities, έναν από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Πατρών παρά τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, όχι μόνο παραμένει σε σταθερή τροχιά διατηρώντας τη θέση του στη γενική κατάταξη, αλλά εμφανίζεται πλέον σαφώς βελτιούμενο στις θεματικές περιοχές του. Είναι αξιοσημείωτο ότι, με βάση τον δείκτη της αναγνωρισιμότητας του επιστημονικού έργου (citations per faculty), το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει τη θέση 223 (score 60,5) μεταξύ των 400 καλύτερων ΑΕΙ σε παγκόσμιο επίπεδο, και έρχεται δεύτερο στη χώρα μας, μετά το Πανεπιστήμιο Κρήτης (θέση 199, score 63,2), ενώ ξεπερνά σημαντικά ΑΕΙ της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καταδεικνύοντας τις προσπάθειες των μελών ΔΕΠ και το υψηλό ερευνητικό έργο που παράγεται στην κοινότητά μας. Εν μέσω κρίσης με πολλαπλές εκφάνσεις εξακολουθεί να κινείται προς τα εμπρός, αντιμετωπίζοντας σοβαρές παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το όραμα του Πανεπιστημίου είναι να γίνει πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη χώρα, υπόδειγμα εξωστρέφειας και διεθνοποίησης, με ηγετική θέση στην ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην ερευνητική καινοτομία.

Η στρατηγική Ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί από το Συμβούλιο Ιδρύματος περιγράφεται στη συνεχεία.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
2. Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
3. Αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας και της πρωτοβουλίας σε φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους.
4. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και διεθνοποίηση.
5. Βελτίωση των οικονομικών πόρων.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Στόχος 1: Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
Δράσεις
1.1 Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών προς νέες κατευθύνσεις και, όπου αυτό είναι εφικτό, αναδυόμενες βιομηχανίες, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες κοιτίδες αριστείας.
1.2 Άρτια προετοιμασία των αποφοίτων για είσοδο στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά εργασίας.
1.3 Ισχυροποίηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
1.4 Ενίσχυση των υφισταμένων ομάδων αριστείας με υψηλή διεθνή
αναγνωρισιμότητα.

1.5 Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών διεπιστημονικής έρευνας, με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων επιστημονικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων.
Δείκτες επιτυχίας
Η αναγνωρισιμότητα των αποφοίτων και του Πανεπιστημίου γενικότερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στόχος 2: Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
Δράσεις
2.1 Μετασχηματισμός του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας σε κάθε Τμήμα, σε κάθε μάθημα, από κάθε διδάσκοντα, με έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία, στη μετάδοση του «γιατί» στον τρόπο σκέψης των φοιτητών και στην ανάπτυξη κουλτούρας πρωτοβουλιών και καινοτομίας.
2.2 Ισχυροποίηση του ρόλου του «συμβούλου καθηγητή» για την ουσιαστική καθοδήγηση των φοιτητών.
2.3 Ανάπτυξη προγραμμάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2.4 Ουσιαστική αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας και έρευνας βάσει διεθνών δεικτών απήχησης, κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Δείκτες επιτυχίας
Η βελτίωση/αλλαγή του προγράμματος σπουδών και της εν γένει εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε Τμήμα.
Η αναρρίχηση του Πανεπιστημίου σε υψηλότερες θέσεις διεθνούς κατάταξης.
Η αναγνώριση της ποιοτικής διαφοράς των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στόχος3: Αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας και της πρωτοβουλίας σε φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους.

Δράσεις
3.1 Προώθηση ενεργειών για τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, ηρεμίας αλλά και αισιοδοξίας και ενθουσιασμού.
3.2 Ενθάρρυνση συνεργασιών και της ομαδικής εργασίας.
3.3 Ηθική και υλική επιβράβευση του καλυτέρου διδάσκοντος κάθε Τμήματος σε ετήσια βάση (π.χ. σε κοινή εκδήλωση).
3.4 Ηθική και υλική επιβράβευση διακεκριμένων ερευνητών με ιδιαιτέρως υψηλούς δείκτες απήχησης ερευνητικού έργου.
3.5Έμπρακτη στήριξη της ανάπτυξης πρωτοβουλιών από φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους.
3.6 Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Δείκτες επιτυχίας
Η βελτίωση της βαθμολογίας στην αξιολόγηση των διδασκόντων. Η αύξηση της διεθνούς απήχησης των ερευνητών.
Στόχος 4: Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και διεθνοποίηση. Δράσεις
4.1 Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνούς βεληνεκούς για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, «θερινά σχολεία», ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.
4.2 Ενθάρρυνση και επιβράβευση της κινητικότητας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων (π.χ. ευρύτερη διείσδυση της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών).
4.3 Όπου αυτό είναι δυνατόν, ουσιαστική εμπλοκή της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου στην Πανεπιστημιακή ζωή (π.χ. διοργάνωση ημερίδων/δράσεων με προσκεκλημένους από επιχειρηματικούς φορείς) με κύριο στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
4.4 Ουσιαστική εμπλοκή των συλλόγων αποφοίτων στο «γίγνεσθαι» του κάθε Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Δείκτες επιτυχίας
Η προσέλκυση πόρων από αποφοίτους/επιχειρήσεις/βιομηχανία.
Η ανάπτυξη διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, και η οργάνωση ενός τουλάχιστον «θερινού σχολείου» σε κάθε Τμήμα.
Στόχος 5: Βελτίωση των οικονομικών πόρων.
Δράσεις
5.1 Σύνταξη «επιχειρηματικού» σχεδίου.
5.2 Οργάνωση ελκυστικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών διεθνούς απήχησης με δίδακτρα.
5.3 Δημιουργία επωνύμων εδρών.
5.4 Εμπορική αξιοποίηση του «brand name» του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
5.5 Βελτίωση λειτουργιών των διοικητικών/οικονομικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ.
Δείκτες επιτυχίας
Η αύξηση των οικονομικών πόρων (πλέον της κρατικής επιχορήγησης) του Πανεπιστημίου σε ετήσια βάση.

Άμεσες Προτάσεις:
Βραχυπρόθεσμες δράσεις με δεδομένη τη συρρίκνωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ και την ελλιπή χρηματοδότηση θεωρούμε τη θέσπιση κριτηρίων για πιθανή συνένωση τμημάτων ή/και δημιουργία ερευνητικών ομάδων με βάση διεθνείς κατηγοριοποιήσεις (π.χ. http://www.topuniversities.com/subject- rankings/2016 για 42 πιθανές θεματικές περιοχές), έτσι ώστε να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα μελών ΔΕΠ και η περαιτέρω ανάδειξη αυτών σε κέντρα αριστείας με χρήση μετρήσιμων ετήσιων στόχων. Θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο να επιλέξει κορυφαίες ερευνητικές ομάδες (με όποια κριτήρια θεσπίσει) και να τις αναδείξει και περαιτέρω χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΛΚΕ. Υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι, με βάση διεθνείς κατηγοριοποιήσεις καιπρέπει να επιβραβεύσουμε αυτές τις φιλόδοξες προσπάθειες, ούτως ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα για να ασχοληθούν και άλλοι συνάδελφοι με σχετικά θέματα. Επίσης, αξίζει να δούμε πλέον σε επίπεδο σχολής (αντί τμήματος) την δημιουργία ενιαίων εργαστηρίων (core labs), ενώ το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε επίπεδο πανεπιστημίου για θέματα προγραμματισμού.

Πιο αναλυτικά σε σχέση με τις ερωτήσεις που ετέθησαν, οι απαντήσεις, όπως καταδεικνύονται στα πεπραγμένα του ΣΙ ιδρύματος https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/upat_council_biann ual_report_2013-5_final.pdf.
Ερώτημα 1: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για «τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου».

Στόχος του Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Πατρών σε ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Ευρώπη στο χώρο της εκπαίδευσης και έρευνας και η αναβάθμιση της σχέσης του με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Συμβουλίου για το μέλλον περιλαμβάνει:

1.Τη διεύρυνση και ενίσχυση της αυτοτέλειας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού οργανισμού που θα εγγυάται την άριστη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία και αυτονομία, καθώς επίσης και την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας.

2. Την οικονομική ενίσχυση και εξασφάλιση του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα από δίκαιη και ορθολογική κρατική επιχορήγηση, αλλά και την αναζήτηση πόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άμεση προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η εξασφάλιση της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στο Συμβούλιο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία για εξασφάλιση πόρων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-20, καθώς και η υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών ομάδων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, όπως είναι οι ΔΑΣΤΑ και ΜΟΚΕ.

3. Την ενίσχυση των υπαρχουσών υποδομών και αξιολογική ολοκλήρωση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κεντρικό σημείο αποτελεί η αντικειμενική καταγραφή των προτεραιοτήτων για την προώθηση της κτιριακής ανασυγκρότησης και η αναζήτηση πόρων από το ΕΣΠΑ για την προώθηση του κτιριολογικού προγράμματος. Η αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία μιας αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Μελετών του Πανεπιστημίου Πατρών θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην ολοκλήρωση των έργων, όσο και στην εξοικονόμηση πόρων.

4.Την άμεση αξιοποίηση των εξωτερικών αξιολογήσεων για την αναδιοργάνωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση ερευνητικών πεδίων, στα οποία υπάρχουν ήδη διακρίσεις και τη διεθνοποίηση της δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τη διεύρυνση των διεπιστημονικών και διακρατικών συνεργασιών με επιλεγμένα εθνικά και διεθνή Ιδρύματα.

5.Τη βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας και αναβάθμιση του ρόλου των φοιτητών στο Ίδρυμα. Αποτελεί άμεση ανάγκη η εξασφάλιση ενός αντικειμενικού, αυτοτελούς συστήματος καθορισμού του αριθμού των εισακτέων και η δημιουργία ευκαιριών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία με βάση την αριστεία.
Προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης, σίτισης, άθλησης και ενημέρωσης, ενώ σημαντικό μοχλό στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου
Πατρών μπορεί να αποτελέσει η διασύνδεσή του με τους απανταχού αποφοίτους του.

6.Τη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία της Δυτικής Ελλάδος, μέσω των εκπαιδευτικών του λειτουργιών, της οργάνωσης υπηρεσιών δια βίου μάθησης, παροχής υπηρεσιών μέσα από δραστηριότητες εξειδικευμένων τμημάτων, όπως οι υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κλπ. Πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό είναι εφικτό εφόσον διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτοτέλεια και απεξάρτηση από την κεντρική διοίκηση, ξεπεραστούν οι εσωτερικές τριβές και αντιπαραθέσεις και, κυρίως, εξασφαλιστεί η ευρεία συναίνεση και συστράτευση όλων των μελών του Πανεπιστημίου στον καθορισμό και την ολοκλήρωση των κοινών στόχων. Καθήκον όλων των θεσμικών οργάνων, κυρίως όμως της διοίκησης του Ιδρύματος, είναι η αξιοποίηση του καθοδηγητικού της ρόλου προς την κατεύθυνση της συνένωσης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητος, της ανάδειξης όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης διαδικασίας ανοιχτού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό στη Δημοκρατία, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα.

Ερώτημα 2: Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών συγκρότησε επιτροπή και πρότεινε τη συμμετοχή μελών του στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς και με την αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Σκοπός της επιτροπής είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση προγραμμάτων και η συνεργασία με βιομηχανικές μονάδες και ερευνητικούς φορείς, καθώς και η σύνδεση του Πανεπιστημίου με επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός και εκτός της χώρας. Η εν λόγω επιτροπή προτάθηκε από πλευράς Συμβουλίου και για τη συνεργασία με το Συμβούλιο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:
α) Μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος, συμμετέχουν στην επιτροπή του ΕΟΦ για τη διοργάνωση παγκόσμιων ιατρικών συνεδρίων με σκοπό την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πατρών και την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, την ανάδειξη του ιατρικού δυναμικού και την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στη χώρα μας.
β) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανεύρεση συνεργασιών με Πανεπιστήμια της Αμερικής, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή φοιτητών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Αριστείας, της εξωστρέφειας και ως αποτέλεσμα του υψηλού εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου που προσφέρει το Τμήμα Ιατρικής, αναπτύχθηκαν συμφωνίες συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα:
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Rutgers, The State University of New Jersey (Rutgers Biomedical and Health Sciences).
γ) Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου, τη χρηματοδότηση και συμμετοχή μελών του, στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, οργανώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2014 το ‘First Summer School on Greek Language and Culture’, το οποίο απευθύνθηκε σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του κινεζικού πανεπιστημίου.
δ) Μετά από εισήγηση του Συμβουλίου: α) συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας Κέντρου Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και β) διερευνώνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών  Κέντρων Αριστείας με αντικείμενα που αποτελούν ισχυρές ερευνητικές και διεθνώς αναγνωρισμένες δραστηριότητες μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. ε) Το Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια, στο πλαίσιο της ενεργειακής αυτοτέλειας του Πανεπιστημίου, για την προμήθεια δύο ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, που σκοπό θα έχουν την εξοικονόμηση χρημάτων για το Πανεπιστήμιο.
Ερώτημα 3: Υπήρξε Οικονομική ενίσχυση στο Πανεπιστήμιό μας από πηγές εξωτερικού (κυρίως από δωρεές των μελών του ΣΙ) του ύψους €100.000. Τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος εξοικονόμησαν πόρους τόσο από προσωπικές δωρεές όσο και με την αποφυγή ταξιδιωτικών εξόδων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος.
Επιπλέον, έγινε διερεύνηση ίδρυσης μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματος στις ΗΠΑ, ενώ έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται προσεγγίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εύπορων υποψήφιων χρηματοδοτών Ελληνικής καταγωγής. Η ως άνω όμως διαδικασία του fund raising, είναι μακροχρόνια και απαιτεί διπλωματικότητα, προκειμένου να πεισθούν οι πιθανοί δωρητές, ότι δράσεις τέτοιου τύπου θα αποδώσουν καρπούς.
Τ

α σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετώπισε το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών και δημιούργησαν αρνητικό κλίμα σε υποψήφιους δωρητές ήταν:
1) Η αρνητική έως επιθετική στάση φοιτητικών ομάδων, αλλά και η αμφισβήτηση του ρόλου των Συμβουλίων από μέλη της κοινότητας.
2) Το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε από τις κατά καιρούς δημοσιευόμενες δηλώσεις της πολιτείας και που αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για κάθε προσπάθεια προσέλκυσης φίλων για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου.

Ερώτημα 4: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10γ , παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και του άρθρου 5, παρ. 1..... «το Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου..».

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, απέστειλε στις 28.1.2013 έντυπο ερωτηματολόγιο σε όλους τους Διευθυντές των Τμημάτων του Ιδρύματος για την αποτύπωση της υπάρχουσας δομής των Υπηρεσιών και της ανάπτυξης των προβλημάτων που τυχόν αντιμετωπίζουν. Οι Διευθυντές των Υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια.

Το Συμβούλιο, από τις πρώτες συνεδριάσεις του, είχε ασχοληθεί με το θέμα του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθ. 6/8.3.2013 συνεδρίασή του, θεωρώντας θέμα προτεραιότητας για το Πανεπιστήμιο τη δημιουργία του νέου Οργανισμού, απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία για την επεξεργασία του νέου Οργανισμού. Επίσης το Συμβούλιο, στην υπ’ αριθ. 15/24.1.2014 συνεδρίασή του, απέστειλε στα Τμήματα επιστολή (σχετ. το αριθ. 1806/6.2.2014 έγγραφο του Συμβουλίου), με την οποία ζητούσε τις προτάσεις τους σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των Τομέων και των Εργαστηρίων/Κλινικών, εφόσον αυτός κρίνεται σκόπιμος από κάποιο Τμήμα. Επίσης, ζητήθηκε από τα Τμήματα να εκφράσουν την πρότασή τους για τον επιθυμητό αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων που απαιτούνται για τη διοικητική υποστήριξη των Εργαστηρίων, των Κλινικών, των Τομέων, και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, στην υπ’αριθ. 15/24.1.2014 συνεδρίασή του, πρότεινε για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να παραμείνει στο υπάρχον καθεστώς αντί της ένταξής του σε Διεύθυνση. Επίσης, πρότεινε να δημιουργηθούν το πολύ πέντε Διευθύνσεις (όπως Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Οικονομικής Διαχείρισης, Διοικητικής Μέριμνας, Τεχνικών Υπηρεσιών).

Σημειώνεται, ότι έχει συσταθεί υποεπιτροπή του Συμβουλίου, η οποία ασχολείται με το θέμα του Οργανισμού και συνεργάζεται συστηματικά και εποικοδομητικά με την Επιτροπή του Πανεπιστημίου για τη σύνταξη του Οργανισμού, συμμετέχοντας σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις.

Από την αρχή, η επιτροπή συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την επιτροπή του Πανεπιστημίου για τη σύνταξη του οργανισμού. Θεωρώντας σημαντικό το ρόλο του “Ψηφιακού Άλματος” στη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου πρότεινε την ένταξη στον οργανισμό ενός Τμήματος με πιθανή ονομασία “Ψηφιακή Σύγκλιση”.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των φορέων και με συμμετοχή του ΣΙ, ο οργανισμός του ΠΠ έχει ολοκληρωθεί.

Ερώτημα 5: Βασικά δεν υπάρχουν κληροδοτήματα στο Πανεπιστήμιό μας. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχουν ως κληροδότημα οι Υποτροφίες που προσφέρει η οικογένεια Μεντζελοπούλου.
Επιπλέον, το Συμβούλιο Ιδρύματος προέβη στην εκπόνηση Π.Δ/τος για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Συμβούλιο Ιδρύματος θεωρεί ότι το Ν.Π.Ι.Δ. αποτελεί βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, καθώς και την εξασφάλιση χρηματοδότησης και δωρεών από ιδιωτικές πηγές.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει εκπονήσει σχέδιο Π.Δ/τος για τη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011, το οποίο έχει στείλει στο Υπουργείο για περαιτέρω έλεγχο και παρατηρήσεις/επισημάνσεις (σχετ. το αριθ. 7914/30.5.2014 έγγραφο του ΣΙ).

Αναλυτικά, οι προβληματισμοί και ενέργειες που έγιναν αποτυπώνονται αναλυτικά στον απολογισμό του Συμβουλίου Ιδρύματος https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/upat_council_biannua l_report_2013-5_final.pdf#page=28&zoom=auto,163,689.

Ερώτημα 6: Αναφορικά με τις εμπειρίες του Συμβουλίου Ιδρύματος και τη σχέση του με τις Πρυτανικές Αρχές, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τόσο με τον προηγούμενο Πρύτανη κ. Παναγιωτάκη, όσο, ιδιαίτερα, με την παρούσα Πρύτανι κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου είναι πολύ καλές και εποικοδομητικές.

Γενικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρώτη φάση της λειτουργίας των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων στο καινούργιο θεσμικό και νομικό περιβάλλον αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά συνοψίζονται στη σύγχυση αρμοδιοτήτων μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές του νόμου, αμφισβητήσεις που συνοδεύονταν και από προσφυγές για τη συνταγματικότητά του, προβλήματα στη συνεννόηση και συνεργασία τόσο με τις Πρυτανικές αρχές όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και προβλήματα αναφορικά με τη διοικητική υποστήριξη, τη νομική κάλυψη, την πρόσβαση στις διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν αρχικά μέσα από μια μάλλον αποτυχημένη προσπάθεια όλων των ΣΙ και του συντονιστικού οργάνου τους για σαφή περιγραφή και θεσμική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων από τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας. Με την πάροδο του χρόνου το ΣΙ του Πανεπιστημίου Πατρών κατάφερε να επιτύχει ένα καλό επίπεδο συνεργασίας με τον Πρύτανη κο Παναγιωτάκη, η οποία εξελίχτηκε περαιτέρω με την επόμενη Πρυτανική αρχή, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή των μελών του σε ομάδες εργασίας, αλλά και στενότερη συνεργασία με Δ/ντές και Υπεύθυνους σημαντικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερα της Οικονομικής Υπηρεσίας. Υπήρξε, τέλος, ευρεία συζήτηση για το προβλεπόμενο στο Νόμο θέμα της προεπιλογής υποψηφίων Πρυτάνεων και μάλιστα με την ευρεία πλειοψηφία του 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών, θέμα το οποίο δυστυχώς αποτέλεσε στη συνέχεια λόγο παραίτησης μελών των Συμβουλίων και θέμα προσφυγής ορισμένων υποψηφίων πρυτάνεων. Τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον με αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, μετά την εκτίμηση των δεδομένων από τη διετή θητεία των Συμβουλίων και φυσικά ευρύ διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Συμπερασματικά η συνεργασία των δύο οργάνων (ΣΙ και Πρυτανική αρχή) είναι αναγκαία για την ομαλή πορεία του Πανεπιστημίου, πρέπει όμως να καθοριστούν σαφώς οι αρμοδιότητες και να εμπεδωθεί από όλους η διαφορά ανάμεσα στην εκτελεστική και την ελεγκτική εξουσία.

Ερώτημα 7: Οι σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματός μας:
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα ακαδημαϊκά θέματα είναι κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα του Πρύτανη του Ιδρύματος.

Ωστόσο, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών συγκρότησε επιτροπή αρμόδια για τα ακαδημαϊκά θέματα.

Οι σημαντικότερες αποφάσεις που εκλήθη το Συμβούλιο να πάρει επί των ακαδημαϊκών θεμάτων είναι οι εξής:
1.Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών συζήτησε το θέμα της ακαδημαϊκής αναδιοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών με α) την Πρυτανική Αρχή του ΠΠ, β) τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, γ) τους Προέδρους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δ.Ε., δ) τους Κοσμήτορες του ΠΠ, ε) Προέδρους επιλεγμένων τμημάτων ΠΠ, και στ) συμμετείχε ατύπως σε συνεδριάσεις κοσμητειών του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα, το Συμβούλιο Ιδρύματος επεξεργάστηκε τα δεδομένα αναφορικά με το ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των τμημάτων των Πανεπιστημίων Πατρών και Δυτικής Ελλάδος. Στην συνέχεια, συνέταξε πρόταση για την αναδιοργάνωση τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων του Αγρινίου. Η πρόταση συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην υπ ́ αριθ. 5/1.3.2013 συνεδρίαση του Συμβουλίου.

2.Τα τελευταία δύο έτη υπήρξαν πολλαπλές ενημερώσεις του Συμβουλίου για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους Τμήματα του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση, μετά από ενημέρωση τόσο του Προέδρου όσο και μελών των ενδιαφερομένων Τμημάτων ενημέρωνε τον αρμόδιο Αντιπρύτανη/Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε περίπτωση αυξημένης βαρύτητας και έκτασης του προβλήματος, το θέμα παρεπέμπετο στην ολομέλεια του Συμβουλίου, σε συνεδρίαση, στην οποία παρευρίσκετο και η/ο Πρύτανις/ης του Π.Π, για τη διεξοδική αντιμετώπισή του.
3.Το Συμβούλιο Ιδρύματος, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής καταγραφής και επεξεργασίας των πραγματικών αναγκών των Τμημάτων, απέστειλε επιστολή προς τους/τις κ.κ. Προέδρους των Τμημάτων (σχετ. το αριθ. 3977/21.3.2014 έγγραφο του ΣΙ) με την παράκληση να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις αναφορικά με τον αριθμό των νέων φοιτητών που δύνανται να εκπαιδεύσουν τα Τμήματα, με βάση συγκεκριμένους παράγοντες, όπως τον αριθμό Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε αυτά, την αναλογία φοιτητών προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, την εργαστηριακότητα των Τμημάτων, καθώς και τις υπάρχουσες υποδομές. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με το θέμα του αριθμού των εισακτέων στα Τμήματα του Ιδρύματος, απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας επιστολή (σχετ. το αριθ. 5613/16.4.2014 έγγραφο). Για τη σύνταξη της επιστολής, το Συμβούλιο στηρίχθηκε στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και οικονομικούς πόρους για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησε στατιστικά στοιχεία από τον Ελλαδικό και το διεθνή χώρο, όπου αποτυπώνονται τα κάτωθι: α) ο αριθμός των φοιτητών προς τους διδάσκοντες είναι ιδιαίτερα υψηλός, β) οι πιστώσεις ανά ενεργό φοιτητή είναι ιδιαίτερα μικρές, γ) μειώνεται (παρά την αύξηση των εισακτέων) ο αριθμός των καθηγητών, λεκτόρων, Ε.Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π., και δ) υπάρχουν δυσανάλογες αυξήσεις εισακτέων ανάμεσα σε τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και ομοειδών στον Ελλαδικό.

Προβλήματα:

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του Νόμου περί Συμβουλίων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι θορυβώδεις αντιδράσεις από μερίδα φοιτητών και μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητος και τελικά η αμφισβήτιση του ρόλου των ΣΙ από την παρούσα κυβέρνηση αφαίρεσαν το κύρος και τον ενθουσιασμό των μελών των Συμβουλίων και δημιούργησαν την αίσθηση ότι τα Συμβούλια είναι υπό κατάργηση. Αυτό αφαίρεσε κάθε κίνητρο για τη δημιουργία σημαντικού έργου στο Πανεπιστήμιό μας.

Συνοψίζοντας και κλείνοντας, οι προτεραιότητες στη λειτουργία, τις αποφάσεις και τις παρεμβάσεις του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών που καθορίστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες λειτουργίας ήταν οι παρακάτω:
1. Η ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσα από πρόταση που υπεβλήθη, μετά από ευρεία συζήτηση με τα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Με στόχο την αναβάθμιση των Τμημάτων του Αγρινίου και τη δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Πατρών μιας Σχολής με προσανατολισμό το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη, προτάθηκε η ίδρυση στην πόλη του Αγρινίου Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος.
2. Η ορθολογική σύνταξη του προϋπολογισμού και ο έγκαιρος και προληπτικός έλεγχος των οικονομικών, μέσα από τακτικές συναντήσεις με τον αντιπρύτανη οικονομικών και τον διευθυντή της οικονομικής υπηρεσίας. Το Συμβούλιο παρενέβη κυρίως στην αύξηση των ποσών στα ακαδημαϊκά Τμήματα, την επικαιροποίηση του αλγόριθμου κατανομής, την αύξηση του ποσού στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης του κονδυλίου για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3. Η σύνταξη ενός κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερου, επωφελέστερου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και ακαδημαϊκά δομημένου σχεδίου προεδρικού διατάγματος για το προβλεπόμενο στο νόμο ΝΠΙΔ, μετά από πολλές συναντήσεις και απόψεις θεσμικών οργάνων της Πανεπιστημιακής Κοινότητος.
Η πρόταση του Συμβουλίου ήταν να παραμείνει ο ΕΛΚΕ εκτός του ΝΠΙΔ με στόχο να διατηρήσει την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και την επωφελή για το Πανεπιστήμιο ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων έρευνας.
4. Η δημιουργία του νέου οργανισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Μία από τις άμεσες προτεραιότητες του Συμβουλίου ήταν το αίτημα προς τον Πρύτανη της άμεσης ενεργοποίησης της διαδικασίας σύνταξης του οργανισμού και η κατάθεση προτάσεων μέσα από τη λειτουργία επιτροπής του Συμβουλίου για τη διοικητική δομή του Πανεπιστημίου. Από την αρχή, η επιτροπή συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την επιτροπή του Πανεπιστημίου για τη σύνταξη του οργανισμού. Θεωρώντας σημαντικό το ρόλο του “Ψηφιακού Άλματος” στη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Πανεπιστημίουπρότεινε την ένταξη στον οργανισμό ενός Τμήματος με πιθανή ονομασία “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
5. Η παρέμβαση στη μείωση του διοικητικού προσωπικού και η στήριξή του στον αγώνα του κατά της διαθεσιμότητας με δεδομένη την πραγματική έλλειψη και υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξαν πολλαπλές παρεμβάσεις, τόσο μέσω αποφάσεων του Συμβουλίου, όσο και με παρέμβαση του Αναπλ. Προέδρου στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
6. Η βελτίωση στη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας, μέσω προτάσεων για καλύτερη αλληλεπίδραση με τους χρήστες, αντιστοίχιση προσωπικού με κτιριακές υποδομές, εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως την επεξεργασία μελετών αποκλειστικά από το προσωπικό της Δ/νσης Μελετών, προς εξοικονόμηση πόρων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Αναπληρωτής Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαλίζος, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του Ο.Π.Α Αμεντέο Οντόνι, Ομότιμος Καθηγητής (Τιμητική Έδρα T. Wilson), ΜΙΤ Μέλος, National Academy of Engineering (ΗΠΑ), αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματός σας (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση, ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων”, όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8, παρ. 10α.);

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, Άρθρο 8, παρ.10α, το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για τη χάραξη Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου.

Στην περίπτωση του Ο.Π.Α., και με σκοπό την επίσπευση και συντονισμό της διαδικασίας, συγκροτήθηκε αρμόδια (άτυπη) επιτροπή αποτελούμενη από τους τρείς κοσμήτορες του Πανεπιστημίου, τρία μέλη του Συμβουλίου και πρόεδρο τον πρώην Αντιπρύτανη και νυν Πρύτανη του Ο.Π.Α. Η επιτροπή απέστειλε στα Τμήματα του Πανεπιστημίου σχέδιο προτάσεων αναφορικά με την Αποστολή, το Όραμα και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος, και έλαβε τα σχόλιά τους. Με βάση αυτήν την προεργασία, συνετάχθη και η τελική μορφή των τριών αυτών πυλώνων της Στρατηγικής Ανάπτυξης. Το σχετικό κείμενο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Στην παρούσα φάση, αναμένουμε να κατατεθεί στο Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, το «Σχέδιο υλοποίησης των στρατηγικών στόχων», προς έγκριση σύμφωνα με το Νόμο.

2. Ποιές ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8, παρ. 10ε.);

Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών μας στηρίζεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ που, πέραν της αβεβαιότητας και μειώσης των σχετικών κονδυλίων, έχουν βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας του θέματος για τους φοιτητές μας, το Συμβούλιο ξεκίνησε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επιδιωκόμενης απο το Ο.Π.Α. αυτοχρηματοδοτούμενης πρακτικής εξάσκησης. Αναλάβαμε έτσι πρωτοβουλία για σύναψη πιό μακροπρόθεσμων προγραμματικών συμφωνιών με κορυφαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το βασικό προτέρημα των συμφωνιών αυτών είναι οτι επιτρέπουν στους φοιτητές μας να εργάζονται για ένα εξάμηνο με αμοιβή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, παράγοντας συγχρόνως χρήσιμο πραγματικό έργο.

Χαρακτηριστικές είναι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις της Alpha Bank και της Accenture. Με πρωτοβουλίες μελών του Συμβουλίου μας, οι εταιρείες αυτές προσεγγίσθηκαν και συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε ειδική πιλοτική φάση του προαναφερθέντος προγράμματος πρακτικής εξάσκησης που επισημοποιήθηκε με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το Ο.Π.Α. Από κοινού με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, συμβάλαμε στη διαμορφωση μιας ορθολογικής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε η πρωτοβουλία αυτή και της εξαιρετικής τους επίδοσης, οι φοιτητές της πιλοτικής φάσης προσλήφθηκαν σε μόνιμη βάση μετά την πάροδο του εξαμήνου. Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται και αποτελεί το πρότυπο για προσπάθεια επέκτασης της συνεργασίας και με άλλες εταιρίες, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει σταδιακά και μακροπρόθεσμα την υποστήριξη και εμπέδωση του διδακτικού έργου του Ο.Π.Α. με πολύτιμη πρακτική εμπειρία.

Επίσης, το Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαμόρφωση σχεδίου για την αξιοποίηση, κατά τα διεθνή πρότυπα, δικτύου αποφοίτων (alumni) του Πανεπιστημίου, πλείστοι εκ των οποίων είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες ή κατέχουν υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις και (δημόσιους ή ιδιωτικούς) οργανισμούς, για να συνδράμουν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών μας και γενικότερα να βοηθήσουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΟΠΑ.

3. Με ποιούς τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποιά ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα Συμβούλια, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν οποιαδήποτε θεσμική αρμοδιότητα ή υποχρέωση να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση από εξωτερικές πηγές, εκτός εάν αναφέρεστε στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου να εποπτεύει το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 του Νόμου 4009 και για το οποίο θα τοποθετηθώ στην ερώτηση 5.

Παρ’ όλα αυτά, και δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών, μέλη του Συμβουλίου μας διερεύνησαν τη δυνατότητα προσέλκυσης πόρων από εν δυνάμει δωρητές. Διαπιστώθηκε οτι τα περιθώρια προς αυτήν την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά περιορισμένα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Διαπιστώθηκε επίσης προβληματισμός αναφορικά με τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δωρεών εντός του γραφειοκρατικού συστήματος του δημοσίου λογιστικού των Πανεπιστημίων. Τέλος, οι συχνές καταλήψεις, οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές που λαμβάνουν χώρα στο ελληνικό πανεπιστήμιο λειτουργούν αποθαρρυντικά για τους δωρητές, καθώς διαβλέπουν τον κίνδυνο απαξίωσης των χορηγιών τους.

Η προσέλκυση οικονομικής ενίσχυσης από εξωτερικές πηγές απαιτεί εντατική και μακρόπνοη στρατηγική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και Πολιτείας. Οι αναγκαίες συνθήκες περιλαμβάνουν τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των συνθηκών λειτουργίας και διοίκησης των Ιδρυμάτων, καθώς και τη θέσπιση διαφανών και φερέγγυων διαδικασιών για τη διαχείριση των χορηγιών. Απαιτούνται, επίσης, τουλάχιστον στην περίπτωση των ΗΠΑ (και πιθανότατα και άλλων χωρών), και διακρατικές συμφωνίες σχετικές με τη φορολογική, κλπ, μεταχείριση δωρεών προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.);

Το Ο.Π.Α. ήταν από τα πρώτα Ιδρύματα που συμπλήρωσαν και κατέθεσαν Σχέδιο Οργανισμού για επεξεργασία και έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουνίου 2014, ύστερα από συνεργασία πρυτανικών αρχών και Συμβουλίου, η Πρυτανεία συνέταξε «Σχέδιο Οργανισμού» που έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου [κείμενο (α)]. Επί του σχεδίου αυτού, το Συμβούλιο κατέθεσε «Υπόμνημα του Συμβουλίου» [κείμενο (β)] το οποίο παρέθετε λεπτομερή κατάλογο από 31 αλλαγές τις οποίες το Συμβούλιο ζήτησε να ενσωματωθούν στο «Σχέδιο Οργανισμού» σαν προϋπόθεση έγκρισής του από το Συμβούλιο. Η Πρυτανεία επέλεξε να μην ενοποιήσει τα δύο κείμενα τα οποία και κατέθεσε ως δύο ξεχωριστά έγγραφα στο Υπουργείο για νομική επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος του Σχεδίου Οργανισμού είχε προετοιμασθεί μετά από επίπονες προσπάθειες πενταμελούς επιτροπής που περιλάμβανε μέλη της Συγκλήτου καθώς και δύο μέλη του Συμβουλίου. Γενικά, η όλη διαδικασία προετοιμασίας των κειμένων (α) και (β), απαίτησε τεράστια επένδυση χρόνου εκ μέρους όλων των αρμόδιων φορέων του Πανεπιστημίου μας, περιλαμβανόμενων φυσικά και των μελών του Συμβουλίου.

Προσωπικά, π.χ., πρέπει να αφιέρωσα συνολικά τουλάχιστον ένα μήνα στο θέμα αυτό και μόνον.

Την κατάθεση των κειμένων (α) και (β) τον Ιούνιο του 2014 ακολούθησε μακρά περίοδος σιγής εκ μέρους του Υπουργείου. Έξη μήνες αργότερα, το Νοέμβριο του 2014, ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο ότι ο Οργανισμός του ΟΠΑ, μαζί με αυτούς άλλων τεσσάρων ΑΕΙ, απεστάλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο και έκδοση στη συνέχεια του σχετικού προεδρικού διατάγματος (http://www.esos.gr/arthra/35933/neotera-gia-toys- organismoys-ton-aei). Δυστυχώς, σύμφωνα με έγκυρες ― και σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώσιμες ― πληροφορίες, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, οι πέντε Οργανισμοί, εξ’ όσων γνωρίζουμε, ουδέποτε απεστάλησαν στο ΣτΕ από το Υπουργείο Παιδείας και η τύχη τους φαίνεται να «αγνοείται».

Σχετικά με το θέμα αυτό, το Συμβούλιο απέστειλε σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας το Δεκέμβριο 2014 (Α.Π. του Γενικού Γραμματέα 1693/19-12-14 και Α.Π. του Υπουργού 13492/19-12-14) επί της οποίας δεν έχει ληφθεί ουδεμία απάντηση.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω το Ο.Π.Α. δεν διαθέτει σήμερα Οργανισμό, που αποτελεί και προϋπόθεση για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι οι σχετικές διαδικασίες είναι αδύνατον να προχωρήσουν, δεδομένης μάλιστα της επικρατούσας σήμερα αβεβαιότητας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει μελλοντικά την Ανώτατη Παιδεία στη χώρα μας.

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

Η ερώτηση αυτή συνδέεται με την ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ. με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ έως και εε της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Νόμου 4009. Το Συμβούλιο αφιέρωσε πολύ χρόνο για τη σύνταξη του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του Ν.Π.Ι.Δ. με σκοπό την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών οικονομικής διαχείρισης των πόρων στους οποίους περιλαμβάνονται και δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή ημεδαπή ή αλλοδαπή (άρθρο 59, παρ. α).

Δυστυχώς όμως, λόγω της επικρατούσας αβεβαιότητας σχετικά με τον θεσμό των Συμβουλίων αλλά και της αρνητικής εμπειρίας του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό που αναφέραμε προηγουμένως, κρίνουμε οτι το σχετικό σχέδιο Π.Δ. δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί και υποβληθεί στα αρμόδια Υπουργεία στην παρούσα φάση.

6. Ποιά ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιές διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που έιχαν προκύψει;

Η συνεργασία του Συμβουλίου με τις προηγούμενες πρυτανικές αρχές (των οποίων η θητεία έληξε σχετικά πρόσφατα) είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματική.

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η τότε Πρυτανεία δεν εκμεταλλεύθηκε αρκετά τις δυνατότητες που προσέφερε η ύπαρξη του Συμβουλίου και περιόρισε τις ευκαιρίες που είχε το Συμβούλιο για να εξασκήσει τις εκ του Νόμου συμβουλευτικές και εποπτικές αρμοδιότητές του. Φυσικά, τα κενά και οι ασάφειες του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, που ενισχύθηκαν από τις παρεμβάσεις στο αρχικό κείμενο του νόμου, επέτειναν το πρόβλημα.

Η συνεργασία του Συμβουλίου με τον νέο Πρύτανη, που εξελέγη τον Νοέμβριο του 2015, είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο οργάνωσε και διεκπεραίωσε την εκλογή Πρύτανη στις 10 Νοεμβρίου 2015 άψογα και αποτελεσματικά και με συμμετοχή του 88% των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι, καθ ́ όλη τη διάρκεια της θητείας του, το Συμβούλιο του Ο.Π.Α. είχε και εξακολουθεί να έχει εποικοδομητικό ρόλο για την πρόοδο του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σύνεση και μετριοπάθεια για να συνεισφέρει θετικά και αθόρυβα και χωρίς περιττή δημοσιότητα στο έργο των εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών.

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψή σας για τα εξής θέματα:

• Ποιές θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

Το Συμβούλιο δεν έχει απολύτως καμία άμεση θεσμική αρμοδιότητα για το θέμα της αναβάθμισης των σπουδών. Εμμέσως όμως πιστεύουμε ότι έχουμε επηρεάσει θετικά την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Ο.Π.Α με τη συμβολή μας στην κατάρτιση της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης και προγραμματισμού του Ιδρύματος και την προετοιμασία του Σχεδίου Οργανισμού του. Εφόσον τα ανωτέρω, μαζί με τον συνεπακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό, ολοκληρωθούν και εφαρμοστούν, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στην πράξη τη λειτουργία του Ιδρύματος και θα προωθήσουν την αξιοκρατία, τον διοικητικό έλεγχο, και γενικότερα την εξέλιξη και ανάπτυξη του Ιδρύματος.

• Ποιές ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;

Παρά τις περί του αντιθέτου εντυπώσεις, που δημιουργούνται από ανεύθυνα δημοσιεύματα και δηλώσεις, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει ελάχιστες δυνατότητες στα Συμβούλια για ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών ή την υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από τις παραπάνω απαντήσεις. Υπό αυτήν την έννοια, οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων στη χώρα μας υστερούν σημαντικά από αυτές αντίστοιχων πανεπιστημιακών φορέων (Board of Trustees, Council of Fellows, University Council, κλπ) σε πολλές άλλες χώρες.

Ακόμα πιο σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας υπήρξε το γεγονός ότι ο θεσμός των Συμβουλίων δεν έλαβε σχεδόν καμία στήριξη από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καθ’ όλην τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας των παρόντων Συμβουλίων. Αντίθετα, τα Συμβούλια έγιναν διαχρονικά στόχοι απαξιωτικών σχολίων από διάφορες πλευρές. Και αυτό, παρά τη συμμετοχή στα Συμβούλια καταξιωμένων πανεπιστημιακών και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που προσέφεραν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε απόλυτα εθελοντική και ανιδιοτελή βάση, αναλαμβάνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμα και τα έξοδα μετακίνησής τους. (Στην περίπτωση του Ο.Π.Α., το Συμβούλιο είχε ουσιαστικά μηδενικό οικονομικό κόστος για το Ίδρυμα, σε όλη την διάρκεια της θητείας του.)

Σημειώνω ότι στο Ο.Π.Α. τρία από τα έξι εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου προέρχονται από περιώνυμα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα υπόλοιπα τρία από ανώτατες διοικητικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο συνδυασμός αυτός εμπειρίας και τεχνογνωσίας, μαζί με τα ανάλογα προσόντα των εσωτερικών μας μελών, κατέστησαν το Συμβούλιό μας, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν, ένα πολύ γόνιμο εργαστήριο ιδεών και προτάσεων που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στο Πανεπιστήμιο.

Ανεξάρτητα πάντως από την όποια εμπειρία του ΟΠΑ, θεωρώ ότι η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να αποφασίσει για το μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων που θα προκρίνει, με δέσμευση για σταθερότητα στην εφαρμογή του. Είναι κοινός, νομίζω, τόπος οτι η περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών ΑΕΙ προϋποθέτει την ουσιαστική τους αυτονόμηση από τον γραφειοκρατικού χαρακτήρα έλεγχο του Υπουργείου, με ταυτόχρονη όμως εξασφάλιση διαφάνειας στη χρηματοοικονομική διαχείριση και κοινωνικής λογοδοσίας. Σε όλον τον κόσμο, η μείωση του κρατικού ελέγχου στα Πανεπιστήμια έχει, με ιδιαίτερη επιτυχία, υποκατασταθεί από τη δημιουργία διαφόρων τύπων Συμβουλίων Διοίκησης, με ουσιαστικό εποπτικό ρόλο. Το ζητούμενο συνεπώς είναι να ξεκαθαρίσει οριστικά το ζήτημα η Ελληνική πολιτεία, αποσαφηνίζοντας και, κατά τη γνώμη μου, ενισχύοντας τον ρόλο των Συμβουλίων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Καθηγητής Ν. Δαλέζιος, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του  Πανεπιστημίου Κρήτης Κ. Δαφέρμος, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου  Πανεπιστημίου  Καθηγητής  Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

I.    Τα 6 Εσωτερικά Μέλη του Σ.Ι. του Ιονίου Πανεπιστημίου εξελέγησαν μετά από διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής, αριθ. πρωτ.Ι.Π.:3583/25-10-2012). Στη διαδικασία συμμετείχε το 87,6% των μελών ΔΕΠ του Ι.Π.

II.    Όμως, στη συνέχεια, και όπως φαίνεται στα πρακτικά του Σ.Ι., υπήρξε απαράδεκτη παρέμβαση τόσο στην διαδικασία εκλογής των εξωτερικών μελών (απέβλεπε σε εκλογή συγκεκριμένου ατόμου όχι μόνο ως εξωτερικό μέλος αλλά και ως Πρόεδρος του Σ.Ι.;), όσο και στην άρνηση αποδοχής του 1ου εκλεγμένου Προέδρου του Ιονίου Πανεπιστημίου από τον τότε Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διαδικασία εκλογής για τα εξωτερικά μέλη και τον Πρόεδρο του Σ.Ι. επανελήφθη και εστάλησαν από την Πρύτανη στο ΥΠΑΙΘΠΑ τα αριθ πρωτ. Ι.Π. : 630/22-02-2013, 803/11-3-2013 & 1212/15-04-2013 έγγραφα, προκειμένου ο Υπουργός να προβεί στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011. Mε καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου 10 μηνών (!) από την ημέρα εκλογής του νέου Προέδρου συγκροτήθηκε το Συμβούλιο του Ιδρύματός μας με την υπ’ αριθ.  Φ.120.61/2/938/Β2 Απόφαση, ΦΕΚ 29/27-1-2014 [Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα]. Επιπροσθέτως, η Απόφαση αυτή όρισε ως λήξη θητείας του Σ.Ι. τα 2 έτη, ενώ η θητεία των μελών του Σ.Ι. είναι 4ετής και άρχεται από της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξεως (άρθρο 8, παρ.14, ν.4009/2011, ως ισχύει σήμερα). Η με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 970/17-03-2014 σχετική αίτηση θεραπείας προς το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

III.    Όμως, στην συνέχεια, τόσο η Πρύτανις όσο και ο Αντιπρύτανης δεν συνεργάστηκαν με το Σ.Ι. αλλά κατέθεσαν τις με αριθ. πρωτ.Ι.Π.: 4625 και 4626/30-12-2014 αιτήσεις προς το ΣτΕ κατά του Ι.Π. (!) «Περί ακυρώσεως των πρακτικών των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου με τα οποία αποφασίστηκαν η εκλογή των Εξωτερικών μελών του Σ.Ι. αλλά και της δικής μου εκλογής ως Προέδρου του Συμβουλίου του Ι.Π. Λίγο πριν την λήξη της θητείας τους, στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, παραιτήθηκαν από αυτή την αίτηση.

IV.    Συνεπώς, επί δύο συνεχόμενα έτη η σχέση του Σ.Ι. με την Πρυτανεία του Ι.Π., παρά τις προσπάθειές μας, άφηνε μικρά περιθώρια δράσης και αποτελεσματικότητας. Η Πρυτανική Αρχή προσπαθούσε συνεχώς να αγνοήσει την ύπαρξη του Σ.Ι. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα:

α) Το Σ.Ι. δεν ενημερώθηκε ποτέ για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και δεν εστάλησαν εισηγήσεις της Συγκλήτου προς το Σ.Ι. σύμφωνα με το Νόμο, π.χ., για την Στρατηγική Ανάπτυξη του Ιδρύματος.

β) Συντάχτηκε ένας προβληματικός Οργανισμός του Ιδρύματος ο οποίος, αφού έλαβε την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εστάλη στο Υπουργείο με το αριθ. πρωτ. Ι.Π.3071/27-08-2014 διαβιβαστικό χωρίς την έγκριση του Οργανισμού από το Σ.Ι. όπως ο Νόμος προβλέπει.

γ) Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 του Ι.Π. εστάλη στο Υπουργείο με το αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 4617/29-12-2014 διαβιβαστικό χωρίς προηγουμένως να τον έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Σ.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4009/2011. Το Υπουργείο επέστρεψε τον προϋπολογισμό στο Ι.Π. με το αριθ. πρωτ. Ι.Π. : 335/4-02-2015 έγγραφο για να εγκριθεί από το Σ.Ι.

Σήμερα, η σχέση του Συμβουλίου με την Πρυτανική Αρχή (διαπιστωτική πράξη διορισμού του νέου Πρύτανη στις  4-12-2015, 197083/Ζ1) είναι άψογη.

Σχετικά με τις ερωτήσεις που θέτετε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σας απαντώ συνοπτικά ως εξής (λεπτομερέστερες απαντήσεις θα βρείτε στον διετή απολογισμό του Συμβουλίου):

1)    Πόσο έχει προχωρήσει η Στρατηγική Ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματός σας (σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8, παράγραφος 10α);

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για «τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου». Μέχρι στιγμής το Συμβούλιο του Ι.Π. δεν παρέλαβε καμία εισήγηση της Συγκλήτου. Γνωρίζω όμως ότι ο νέος Πρύτανης, καθηγητής Β. Χρυσικόπουλος, στην 5η συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 10-02-2106 όρισε την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία ανέλαβε να συντάξει την εισήγηση για την Στρατηγική Ανάπτυξη του Ι.Π. Η εν λόγω Επιτροπή θα εισηγηθεί στην Σύγκλητο η οποία θα εισηγηθεί στο Σ.Ι.

2)    Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Σ.Ι. για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8, παράγραφος 10ε);

Η σχέση του Ιονίου Πανεπιστημίου με την κοινωνία είναι αρίστη. Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο ως σπουδαίος πνευματικός φορέας στον τόπο, ο οποίος υποστηρίζει και υποστηρίζεται, σε μια κοινωνία που το έχει αγκαλιάσει. Στον απολογισμό του Σ.Ι. για τα πρώτα δύο χρόνια της θητείας του αναφέρονται αναλυτικά οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Σ.Ι. προς την κατεύθυνση αυτή. Περιληπτικά αναφέρω τα εξής:

1.    Φοιτητές του Ι.Π. πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στα αρχεία των Ιδρυμάτων. Ειδικότερα στην Παλαιά Φιλαρμονική έχουν πραγματοποιηθεί ψηφιοποίηση του μουσικού αρχείου και πλήρης καταλογογράφηση της βιβλιοθήκης.
2.    Φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών μετέχουν ως μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Φιλαρμονικής, η οποία συνήθως δίδει τις συναυλίες της στην αίθουσα τελετών της Ιονίου Ακαδημίας. Παράλληλα, στην αίθουσα τελετών της Φιλαρμονικής συνοδευόμενοι από την Ορχήστρα δίδουν πτυχιακό ρεσιτάλ τελειόφοιτοι του Πανεπιστημίου.

3.    Καθηγητές του Ι.Π. έχουν κληθεί από τη Φιλαρμονική και δίδαξαν σε ημέρες μνήμης (Σαμάρας, Μάντζαρος, Βέρντι, Βάγκνερ) (κκ. Ξανθουδάκης, Βλαχόπουλος, Σιώψη, Καρδάμης, κ.λ.π.).

4.    Από τον καθηγητή κ. Μ. Πολίτη έχουν οργανωθεί ημέρες για τον Θερβάντες και γαλλοφωνίας για τον συγγραφέα Τamar.

5.    Eκδόσεις μελετών των καθηγητών κ. Γ. Κεντρωτή και Κ. Καρδάμη, έχουν χρηματοδοτηθεί από την Παλαιά Φιλαρμονική (για τον Μάντζαρο και τον Σαμάρα).

6.    Φοιτητές του Ι.Π. διδάσκουν σε σχολεία της Κέρκυρας νέα παιδαγωγική μέθοδο, υποδειγματικής διδασκαλίας.

7.    Πρόσφατα, διάφορα πνευματικά Ιδρύματα φιλοξένησαν συνεδριάσεις του οργανωθέντος στην Κέρκυρα Διατμηματικού Συνεδρίου Μουσικολόγων.

8.    Κατά την 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 25 Νοεμβρίου 2014 υπεβλήθη υπό του μέλους του Συμβουλίου και μέλους της επιτροπής, που εκείνο όρισε για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία αρχιμουσικού κ. Βύρωνος Φιδετζή,  πρόταση για τη δημιουργία ενός κύκλου συναυλιών και μελοδραματικών παραστάσεων με τίτλο «Ιόνιες Γιορτές Ελληνικού Μελοδράματος».                                                             

Η πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή απ' το Συμβούλιο, έχει στόχο την σύνδεση της κοινωνίας των Ιονίων Νήσων με το πλούσιο μουσικοθεατρικό της παρελθόν και παράλληλα την αξιοποίηση των τριών υπαρχόντων θεάτρων (Κερκύρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου).        

Πέραν της πολιτιστικής, η πρόταση έχει και οικονομική και τουριστική διάσταση διόλου αμελητέα, καθότι το ευρωπαϊκό οπερόφιλο κοινό είναι εξαιρετικά μεγάλο και τεκμηριωμένα ενδιαφέρεται για άγνωστες πλην σημαντικές πτυχές της μελοδραματικής παραγωγής ολόκληρης της Ευρώπης.

Η πρόταση προωθήθηκε καταρχάς στο Δήμαρχο Κερκυραίων κ. Κ. Νικολούζο, στους Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ.κ. Θ. Γαλιατσάτο και Ε. Νιοτόπουλο όπως και στο ΥΠΠΟ. Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Α. Μπαλτάς τον Ιανουάριο του 2016 δήλωσε ότι παρ' όλες τις οικονομικές δυσχέρειες, θα ενίσχυε κατ' αρχήν έστω και συμβολικά το όλο εγχείρημα.

Μετά κι από τις τελευταίες επαφές με τον Δήμαρχο Κερκυραίων, προσδιορίστηκε η έναρξη ενός πρώτου κύκλου συναυλιών για τον Δεκέμβριο του 2016.  

3)    Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές? Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων από την πλευρά του Συμβουλίου. Αρμοδιότητα του Σ.Ι. είναι «η ανάληψη πρωτοβουλιών για την σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας». Παρ’ όλ’ αυτά, το Συμβούλιο του Ι.Π., αν και υπάρχει αρνητικό κλίμα που καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο σχετικά με την ελεύθερη και απρόσκοπτη συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα, καταβάλει συνεχείς προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

4)    Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια καθώς και άρθρο 5 παρ. 1 );

Τα παραπάνω είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη. Το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για «την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 («ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο»)» καθώς και για «την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 («ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου»)». Το Συμβούλιο με αποφάσεις του και συνεχή έγγραφα προς την Πρύτανι αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 1737/14-05-2014, αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 3684/15-10-2014, 4378/10-12-2014 επεδίωξε την επιτάχυνση της διαμόρφωσης τόσο του Οργανισμού όσο και του Εσωτερικού Κανονισμού, όμως δεν παρέλαβε από την Πρύτανι καμία πρόταση για το Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ι.Π. που να είχε την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Συνετάχθη ένας προβληματικός Οργανισμός του Ιδρύματος ο οποίος, αφού έλαβε την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, εστάλη στο Υπουργείο με το αριθ. πρωτ. Ι.Π.3071/27-08-2014 διαβιβαστικό χωρίς την έγκριση του από το Σ.Ι. όπως προέβλεπε ο Νόμος. Τελικά, το Σ.Ι. ζήτησε και παρέλαβε στις 11-11-2014 τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο Οργανισμό από την Γραμματεία της Συγκλήτου. Το Σ.Ι.  τον μελέτησε, διόρθωσε ως όφειλε πολλά νομικά λάθη, συμπλήρωσε σημαντικό αριθμό ελλείψεων και άλλαξε ριζικά την διάρθρωσή του.  Στη συνέχεια το εγκεκριμένο από το Σ.Ι. τελικό σχέδιο του Οργανισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου εστάλη στο Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 1963/05-05-2015 διαβιβαστικό.

5)    Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. ια και άρθρα 58-59);

Το Ι.Π. δεν διαθέτει κληροδοτήματα.

6)    Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο? Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που έχουν προκύψει;

Το Συμβούλιο του Ι.Π. επεδίωξε από την πρώτη στιγμή της θητείας του την συνεχή και ομαλή συνεργασία με την Πρύτανη και τη Σύγκλητο με βάση το γράμμα αλλά και το πνεύμα του Νόμου προς όφελος του ίδιου του Ιδρύματος. Όπως προανέφερα στις στις εισαγωγικές παραγράφους ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV της παρούσας επιστολής, δυστυχώς το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών μας δεν ήταν το αναμενόμενο.

7)    Ειδικότερα θα θέλαμε τη άποψη σας για τα εξής θέματα:
•    Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος?
•    Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που έχετε ήδη λάβει;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ακαδημαϊκά θέματα είναι κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα του Πρύτανη και της Συγκλήτου. Υπήρξαν όμως θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Σ.Ι. στις συνεδριάσεις του, όπως:

Α) Το Συμβούλιο του Ι.Π., στην από 11-03-2013  συνεδρίασή του γνωμοδότησε για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μετά από την υποβολή ερωτήματος για διατύπωση γνώμης του Υπ. Παιδείας (αριθ. πρωτ. :1216/ 6-2-2013) για την ίδρυση και ονοματολογία των Σχολών του Ι.Π. Η γνωμοδότηση αυτή του Σ.Ι. (αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 807/11-3-2013) έγινε δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας.

Β) Το Σ.Ι. με την από 13-04-2014 απόφασή του συναίνεσε στην από 06/12/2013 απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου σχετικά με την  επανενεργοποίηση του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ι.Π.

Σχετικά με την λειτουργία του Σ.Ι. του Ι.Π. θεωρούμε ότι η λειτουργία μας υπονομεύτηκε από την πρώτη μέρα εκλογής μας από την τέως Πρύτανη του Ι.Π. Επίσης, θεωρούμε ότι η συνεχής αποψίλωση των αρμοδιοτήτων μας από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν βοήθησε στην αποκατάσταση της εικόνας που θα πρέπει να έχει ένα ηγετικό όργανο διοίκησης ενός Πανεπιστημίου σύμφωνα με τον πνεύμα του Νόμου 4009/11.

Κ. Γαβρόγλου, μόλις συμπληρώσαμε μόνο 2 έτη θητείας, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα πανεπιστήμια. Λειτουργήσαμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Βρεθήκαμε πολλές φορές στη δυσάρεστη θέση να συζητούμε για το κατά πόσο μπορούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες να επιτελέσουμε το έργο που μας εμπιστεύτηκε η Πολιτεία, ή θα έπρεπε να υποβάλουμε την παραίτηση μας. Τελικά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.  

Σήμερα, ή άψογη σχέση μας με την νέα Πρυτανική Αρχή δικαιώνει αυτή μας την απόφαση. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε όλοι μας ότι εάν υπήρχε καλύτερη αποδοχή του θεσμού των Σ.Ι. τόσο από την Πολιτική Ηγεσία, όσο και από ορισμένους άλλους υπεύθυνους, το έργο όλων μας θα είχε προχωρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο πρόεδρος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Χρ. Γεραρής αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:


ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Καθηγητής Ιωάννης Τσιτσικλής Πρόεδρος του ΣΙ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

1. Σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η χάραξη της στρατηγικής ενός Πανεπιστημίου γίνεται από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Συγκλήτου του προς αυτό. Το Συμβούλιο του Χαροκοπείου δεν έχει λάβει σχετική εισήγηση από τη Σύγκλητό του.

Σε άτυπο επίπεδο, όμως, το Συμβούλιο κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για το Ίδρυμα, στο πλαίσιο δημοκρατικής διαβούλευσης με τα μέλη του Ιδρύματος, προτρέποντας τη διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων από τα επί μέρους Τμήματα και Σχολές του, και διαμορφώνοντας αρχικές προτάσεις επί πολλών θεμάτων. Οι προσπάθειες αυτές αποτυπώνονται στη Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται σε εξέλίξη και το Συμβούλιο προσδοκά να λάβει τη σχετική εισήγηση εγκαίρως, ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν τη λήξη της θητείας του.

2. Πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία

Η νομοθεσία αναφέρεται στη λήψη πρωτοβουλιών από το Συμβούλιο, αλλά δεν προβλέπει τις θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες θα του επιτρέπουν να συμβάλει στην προώθηση ή υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών. Εκ των πραγμάτων, επομένως, το Συμβούλιο του Χαροκοπείου περιορίστηκε στην υπόδειξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στην Έκθεση Πεπραγμένων, για την υλοποίηση των οποίων είναι διατεθειμένο να συνδράμει.

3. Οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίστηκε

Από τη νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση των Συμβουλίων να εξασφαλίζουν οικονομική ενίσχυση για τα Πανεπιστήμια.

Παρόλα αυτά, το Συμβούλιο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου πρότεινε διάφορες δράσεις για την εξεύρεση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης, όπως την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού του, τη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών για τη διαχείριση χορηγιών, κ.ά. Εξέφρασε μάλιστα την πρόθεσή του να συνδράμει για την υλοποίησή τους παρά το γεγονός ότι δεν έχει σχετική αρμοδιότητα.

4. Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός

Η έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος από το Συμβούλιο έγινε το μήνα Οκτώβριο του έτους 2014. Για τη σύνταξή του πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος διάλογος και διαβούλευση ανάμεσα στο Συμβούλιο, τις Πρυτανικές αρχές και όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε πλαίσιο άριστης συνεργασίας. Ο Οργανισμός υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο τον ίδιο μήνα. Η έγκρισή του, δυστυχώς, ακόμη εκκρεμεί.

Σχετικά με τον Κανονισμό, η νομοθεσία προβλέπει σχετική απόφαση από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Πρύτανη. Η διαδικασία διαμόρφωσης του σχετικού Κανονισμού δεν έχει αρχίσει, ως αποτέλεσμα της εκκρεμότητας που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού από το αρμόδιο Υπουργείο.

5. Αξιοποίηση κληροδοτημάτων

Στην περίπτωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ο ρόλος των κληροδοτημάτων (κτιριακές εγκαταστάσεις και οι χρήσεις που περιλαμβάνουν) είναι συγκεκριμένος και καθορίζεται νομικά, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

6. Συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο

Το Συμβούλιο λειτούργησε σε άψογο κλίμα συνεργασίας με τις Πρυτανικές αρχές και έτυχε της υποστήριξης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Αξιοσημείωτα θετικά στοιχεία ήταν η εξαιρετική συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές για τη διαμόρφωση του Οργανισμού, οι παρουσιάσεις στο Συμβούλιο, από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, του έργου και των επιτευγμάτων των Τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κατευθύνσεις, τους σκοπούς και τον ερευνητικό προσανατολισμό του Ιδρύματος.

7α. Αναβάθμιση των σπουδών

Επισημαίνεται ότι στη σχετική νομοθεσία δεν προβλέπεται συγκεκριμένος ρόλος για την αναβάθμιση των σπουδών. Παρόλα αυτά, το Συμβούλιο προώθησε διάφορες προτάσεις σχετικά με εκπαιδευτικές καινοτομίες, διαδικτυακά μαθήματα και τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.

. Δυσκολίες

Το Συμβούλιο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συνέβαλε θετικά σε πολλούς τομείς της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, όπως στην άσκηση διοικητικού ελέγχου και εποπτείας, στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία και την έρευνα, στην εδραίωση του στρατηγικού σχεδιασμού της ανάπτυξής του καθώς και στη δημιουργία κλίματος ακαδημαϊκής συναίνεσης.

Δεν μπορεί κανείς, όμως, να αγνοήσει το γεγονός ότι οι ουσιαστικές αρμοδιότητες και δυνατότητες του Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένες από τη νομοθεσία. Όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα, το Συμβούλιο δεν έχει τρόπο να επιβάλει την υλοποίηση πρωτοβουλιών ή διαδικασιών ή να επιβραβεύσει Σχολές, Τμήματα αλλά και άτομα ανάλογα με τη συμβολή τους.

Περιττεύει, ασφαλώς, η οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων των Ελληνικών Πανεπιστημίων με εκείνων των Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Ενδεικτικά σημειώνω ότι στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ (ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στο Κέμπριτζ των ΗΠΑ), στο οποίο υπηρετώ ως μέλος ΔΕΠ, το Συμβούλιο ("Corporation") εποπτεύει και αξιολογεί τις μονάδες του Ιδρύματος (μέχρι και σε επίπεδο Τμήματος) και έχει τον τελικό λόγο επί όλων των σημαντικών θεμάτων διοικητικής, οικονομικής ή ακαδημαϊκής φύσης, από την επιλογή του Πρύτανη μέχρι την έγκριση νέων προγραμμάτων σπουδών. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και σε πολλά άλλα ιδρύματα των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται και δημόσια. Αρκετές από τις αρμοδιότητες αυτές (π.χ. η μη έγκριση μονιμοποίησης καθηγητή) ασκούνται πολύ σπάνια, αλλά η κατ’ αρχήν δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων επιβάλλει και εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων αυτών.

Ένα άλλο εγγενές πρόβλημα, το οποίο όμως υπερκεράστηκε συναινετικά στο Χαροκόπειο, αφορά στη διαδικασία των διαφόρων “εγκρίσεων” από το Συμβούλιο που θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία (προϋπολογισμοί, εσωτερικός κανονισμός, κ.ά.) χωρίς να καθίστανται σαφή τα περιθώρια παρέμβασης εκ μέρους του Συμβουλίου.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το πολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε, στο οποίο υπήρχε ως ενδεχόμενο και η πλήρης κατάργηση των Συμβουλίων, είχε ανασταλτικό ρόλο στη λειτουργία τους. Παρά την ευρεία υποστήριξη του θεσμού των Συμβουλίων από το σύνολο σχεδόν των διεθνώς καταξιωμένων Πανεπιστημιακών δασκάλων, τα Συμβούλια βρέθηκαν στο στόχαστρο συνεχών επιθέσεων και απαξιωτικών σχολίων, ακόμα και από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Ως εκ τούτου, απώλεσαν την όποια δυναμική τους και αναγκάστηκαν να περιοριστούν αυστηρά στις θεσμοθετημένες και απαραίτητες για τη λειτουργία του Ιδρύματος δράσεις.

Συμπερασματικά, το σύνολο των μελών του Συμβουλίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στηρίζει το θεσμό και το ρόλο του, στο βαθμό όμως που οι αρμοδιότητές του είναι ουσιαστικές και συνδυάζονται με διαδικασίες που εγγυώνται την υλοποίηση των αποφάσεών του.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο πρόεδρος του ΣΙ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεώργιος-Μιχαήλ Κωνσταντινίδης Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:


ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ο πρόεδρος του ΣΙ της ΑΣΚΤ Ομότιμος Καθηγητής  Σπ . Αμούργης, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:


 

 

 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του ΤΕΙ Αθήνας καθηγητής Ηλίας Σιώρης, στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

Θα ήθελα αφενός να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να ζητήσετε τις απόψεις μου σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας και αφετέρου να σας εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι οι ερωτήσεις που μου απευθύνατε έχουν τη σύμφωνη γνώμη βουλευτών και άλλων κομμάτων.

Εντούτοις δε θα μπορούσα να κρύψω τα ανάμικτα αισθήματα που με διακατέχουν, κυρίως όμως την πικρία μου, διότι μέχρι σήμερα, τόσο εσείς όσο και οι  πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας δεν επιδείξατε στα ΤΕΙ το σεβασμό που οφείλατε σε αυτά ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενώ επανειλημμένα απαξιώσατε τα Συμβούλια και το θεσμικό τους ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα στάση των πολιτικών ηγεσιών δεν αποτελεί εχέγγυο για την ειλικρίνεια των προθέσεών τους, ανταποκρίνομαι στο αίτημά σας, προκειμένου να σας απαντήσω συνοπτικά  ως πρόεδρος του Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι τίθεμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας εκθέσω εκτενέστερα τις απόψεις μου, εάν προσκληθώ.

Στο σημείο αυτό θεωρώ απαραίτητο να σας επισημάνω ότι το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας λειτουργεί πέρα και πάνω από πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς το έργο και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει είναι αυστηρά προσανατολισμένες στις ανάγκες των φοιτητών, τις οποίες επιδιώκει να ικανοποιήσει μέσα από τρεις άξονες δράσης, οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων αυτών και την εφαρμοσμένη έρευνα μέσω συνεργασιών με τον παραγωγικό τομέα. Η λειτουργία του Ιδρύματος με οικονομία, διαφάνεια και αξιοκρατία είναι προφανώς προϋπόθεση για τη μέγιστη ωφέλεια των φοιτητών και της κοινωνίας.

Σε σχέση με τα τεθέντα ερωτήματα σας αναφέρω τα ακόλουθα:

1.    Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματός σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013 Άρθρο 8 παρ. 10α);

Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Συμβούλιο, αμέσως μόλις συγκροτήθηκε, ήταν η σύνταξη του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας και αναρτήθηκε όπως και όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη δομή, τη διασφάλιση ποιότητας σπουδών, τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος και της εφαρμοσμένης έρευνας που αυτό διεξάγει και υποδεικνύει τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει τόσο στο εγγύς όσο και στο απώτερο μέλλον.

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία  (Άρθρο 8 παρ. 10 ε);     

Όσον αφορά στη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία το Συμβούλιο  έχει πάρει διάφορες πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά αναφέρω την τεκμηριωμένη πρόταση για τη δημιουργία «Συλλόγου αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας», την πρόταση, η οποία αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και υλοποιήθηκε άμεσα με αποτέλεσμα την προβολή του Ιδρύματος. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία επαφών με νοσηλευτικά ιδρύματα για διεύρυνση των δυνατοτήτων των φοιτητών για πρακτική άσκηση καθώς και στη δημιουργία επαφών με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό να ενισχυθούν οι δεσμοί συνεργασίας.

3.  Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο, εκ του νόμου, δεν έχει εκτελεστική παρά μόνο συμβουλευτική αρμοδιότητα, συνεπώς κινείται εντός περιορισμένου θεσμικού πλαισίου. Προκειμένου λοιπόν να προσφέρει πολύτιμο έργο, το οποίο θα έχει ταυτόχρονα άμεσα θετικά αποτελέσματα και διάρκεια στο χρόνο, επιδιώκει πάντοτε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ίδιων των μελών του. Ειδικότερα, μέσα από προσωπική ενασχόληση, μέσω των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται, τα μέλη του Συμβουλίου, αξιοποιώντας προσωπικές επαφές και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν σε διεθνές επίπεδο και εξασφαλίζοντας οικονομική ενίσχυση από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή και διεθνείς φορείς, συνέβαλαν στη δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν τη συναίνεση και την ενεργητική υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα. Το ύψος αυτής της οικονομικής ενίσχυσης  ανέρχεται στο 0.3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο επιχείρησε να αντλήσει πόρους εξωτερικής οικονομικής ενίσχυσης μέσω ολοκληρωμένου προγράμματος χορηγιών και ηλεκτρονικού κουμπαρά για την αποδοχή χορηγιών. Η πρωτοβουλία αυτή στο στάδιο της υλοποίησής της συνάντησε την έντονη διαμαρτυρία κομματικοποιημένων φοιτητών -ιδιαίτερα της αριστεράς- οι οποίοι αντέδρασαν με αποχές και καταλήψεις.

Μέλη του Συμβουλίου είχαν κατά καιρούς συναντήσεις με Δημάρχους κι εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διεκδικήσουν καταλληλότερη στέγαση σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία είχαν στο μεταξύ συμπτυχθεί και οι χώροι τους παρέμεναν ανεκμετάλλευτοι. Δυστυχώς οι εν λόγω Δήμαρχοι δεν προέβησαν στην υλοποίηση των προτεινόμενων σχεδίων, με συνέπεια σήμερα το ΤΕΙ Αθήνας να εξακολουθεί να καταβάλλει σημαντικά ποσά σε ιδιώτες για την ενοικίαση κτιρίων, τα οποία μάλιστα δεν πληρούν τις προδιαγραφές για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύματος.

Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ψήφισης των προϋπολογισμών, απολογισμών και τροποποιήσεων, δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη αποφασιστικής σημασίας αρμοδιότητά του, έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να μειώσει τα κονδύλια του προϋπολογισμού, που δαπανώνται για τη φύλαξη του Ιδρύματος, η οποία σημειωτέον περιορίζεται μόνον σε επιτήρηση -όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Ιδρύματα και στο δημόσιο τομέα γενικότερα- και όχι σε ουσιαστική φύλαξη. Έχουν δε προταθεί ποικίλες πιθανές λύσεις επί του θέματος με βελτίωση του σχεδίου φύλαξης (μείωση του αριθμού των πυλών εισόδου, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας κ.ά.). Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών θα μπορούσε να μειώσει το υφιστάμενο κόστος κατά 50% χωρίς μάλιστα να επηρεάσει την ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης.

Όσον αφορά στο θέμα των υπηρεσιών καθαριότητας, οι προτάσεις του Συμβουλίου σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, επέφεραν τη μείωση του ποσού της σύμβασης κατά 25%.

Είναι προφανές και πιστεύουμε πως γνωρίζετε, ότι επιβάλλονται άμεσες παρεμβάσεις και ορθολογική διαχείριση, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών του δημόσιου τομέα και κατ’ επέκταση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επ’ ωφελεία των φοιτητών. Ιδιαίτερα, στους τομείς των Ειδικών Λογαριασμών, της σίτισης, της φύλαξης, της καθαριότητας, των επισκευών και των ενοικίων.

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ενημερωθείτε για τη διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων σίτισης στα Ιδρύματα και τότε θα διαπιστώσετε το ποσοστό ωφέλειας των φοιτητών από αυτά. Κατά παράδοξο τρόπο, οι ανάδοχοι της σίτισης των φοιτητών (εστιάτορες) δεν αμείβονται σύμφωνα με το πόσες μερίδες φαγητό καταναλώνουν οι φοιτητές, αλλά με βάση το πόσες κάρτες σίτισης εκδίδει το κάθε Ίδρυμα ή -ακόμα χειρότερα- με το πόσα χρήματα χρηματοδοτεί το Υπουργείο τους κωδικούς της σίτισης. Πρόκειται όμως για χρήματα, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη πραγματικών και όχι πλασματικών φοιτητικών αναγκών, συνεπώς θα έπρεπε να αξιοποιούνται για το σκοπό αυτό. Κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός συστήματος, όπου ο ανάδοχος της σίτισης θα  αμείβεται ανάλογα με τον ακριβή αριθμό των σιτιζομένων σε ημερήσια βάση. Το γεγονός αυτό θα επέφερε μείωση της σχετικής δαπάνης και ταυτόχρονα θα εξοικονομούνταν σημαντικά κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εκ νέου υπέρ των φοιτητών.

Άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς συναντάται συχνότατα στο δημόσιο τομέα, είναι τα τεράστια ποσά που καταβάλλονται ως ενοίκια για τη μίσθωση χώρων. Δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει τα Ιδρύματα, θα πρέπει σύντομα να υπάρξει υπεύθυνη προσέγγιση του προβλήματος αυτού. Θεωρώ ότι μια τεκμηριωμένη μελέτη που να αφορά στο χρόνο απόσβεσης εάν είχαν αγοραστεί ιδιόκτητα κτήρια, θα οδηγούσε προς τη σωστή κατεύθυνση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

4.   Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος  (Άρθρο 8 παρ. 10γ παρ. 18ε και παρ. 20ια καθώς και άρθρο 5 παρ. 1);
Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός έχουν ήδη ολοκληρωθεί και μοναδική εκκρεμότητα συνιστά η ίδρυση της εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

5.  Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. ια και άρθρα 58-59);

Το Ίδρυμα δεν διαθέτει κληροδοτήματα, έχει όμως ένα κτήριο επί της οδού Πειραιώς, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί από τότε που αγοράστηκε (2006) παρότι τα κονδύλια για την αποπεράτωσή του έχουν εγκριθεί (2005). Τα τελευταία δύο χρόνια το κτήριο αυτό αναστηλώνεται με αποφάσεις της Συνέλευσης, οι οποίες ουσιαστικά αφορούν στην παράταση των έργων και όχι στην ολοκλήρωσή τους. Στο παρόν συμβόλαιο περιλαμβάνεται ρήτρα για την καταβολή χρημάτων, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως η υποτιθέμενη αποπεράτωση. Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της εκταμίευσης των κονδυλίων, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατό και να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των δαπανών για ενοίκια.

6.  Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει;   

Θα ήταν παράλειψή μου να μην επισημάνω, ότι όλες οι παρεμβάσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω και είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις δαπανών στον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Αθήνας, επιτεύχθηκαν χάρη στις προσπάθειες και την επιμονή των μελών του Συμβουλίου, η οποία δεν κάμφθηκε από την αντίσταση που αναπτύσσεται ως αντίδραση στις αλλαγές. Άλλωστε δε θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι τα Συμβούλια είναι ένας νέος θεσμός, με τον οποίο δεν έχει ακόμη εξοικειωθεί η ελληνική κοινωνία. Αρχικά επικρατούσε έντονος σκεπτικισμός κι επιφυλάξεις από μέρους των μελών της κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας απέναντι σε όλους εμάς τους «ξένους» που ήρθαμε για να ασκήσουμε εποπτεία στο χώρο τους.

Αυτός μάλιστα ήταν και ο λόγος, για τον οποίο η συνεργασία μου με τον παρόντα Πρόεδρο, καθηγητή Μ. Μπρατάκο υπήρξε αρχικά θυελλώδης. Σταδιακά είχαμε τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα και τα όποια προβλήματα στην επικοινωνία μας ξεπεράστηκαν μέσα από συνεχή διάλογο, με αποτέλεσμα σήμερα πλέον να συνεργαζόμαστε άψογα.

Ουδεμία επαφή είχαμε ως Συμβούλιο με τη Συνέλευση του Ιδρύματος, παρά μόνον μέσω του Προέδρου. Πρόσφατα προσκαλέσαμε στο Συμβούλιο τους Διευθυντές των Σχολών να κάνουν μία αποτίμηση του έργου τους κατά την τελευταία τριετία,  εγκαινιάζοντας μια γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία, ώστε ο ρόλος τους να μην είναι απλά διαδικαστικός, να μην περιορίζεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά, μέσω της συμμετοχής τους στη Διοίκηση του Ιδρύματος ως μέλη της Συγκλήτου, να δραστηριοποιούνται με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος.

Επιχειρώντας μια αναδρομή στη μέχρι τώρα πορεία τόσο του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας όσο και των Συμβουλίων των υπολοίπων Ιδρυμάτων της χώρας, αντιλαμβάνομαι, με ιδιαίτερη λύπη, ότι το ελλιπές νομοθετικό υπόβαθρο, οι ασαφείς πολιτικές στοχεύσεις, η αβεβαιότητα και η αναποφασιστικότητα από την πλευρά των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών απαξίωσαν το ρόλο και υπονόμευσαν το έργο τους.  Δεν είναι δυνατό να αναμένουμε από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων να ζητούν τις απόψεις μας και να λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις μας, όταν ο θεσμός των Συμβουλίων αμφισβητείται καθημερινά από την ίδια την πολιτεία, που μόλις πριν μερικά χρόνια προχώρησε στην ίδρυσή του. Συνεπώς, είναι τουλάχιστον άδικο η δυαρχία και η μη συνεργασία να χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα κατά της αποτελεσματικότητας των Συμβουλίων.

Δυστυχώς οι συνθήκες μέχρι σήμερα δεν ευνόησαν, ώστε να γίνει κατανοητό σε όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας, ότι όλοι εμείς, τα μέλη του Συμβουλίου, προερχόμαστε από επιστημονικούς κι επιχειρηματικούς τομείς, στους οποίους έχουμε ήδη καταγράψει αξιόλογη πορεία, κάποιοι δε μάλιστα γνωρίζουμε διεθνή καταξίωση. Συνεπώς η ανάδειξή μας στο όργανο αυτό δεν κρύβει σκοπιμότητες ή οικονομικές βλέψεις. Άλλωστε λίγοι γνωρίζουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για άμισθες υπηρεσίες καθώς μας καταβάλλονται μόνον τα έξοδα μετακίνησης, τα οποία μάλιστα αποφεύγονται τις περισσότερες περιπτώσεις χάρη στις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα αυτό με μοναδικό σκοπό να προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουν όλες οι υγιείς δυνάμεις της χώρας, να προσφέρουν ανιδιοτελώς, μέχρις ότου η έξοδος από την κρίση να αποτελεί γεγονός και όχι ευσεβή πόθο.

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψή σας για τα εξής θέματα:

- Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

-Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;

Οι σημαντικότερες αποφάσεις για την αναβάθμιση των σπουδών σχετίζονται κυρίως με τη ΜΟ.ΔΙ.Π., το έργο της οποίας κρίνεται ελλιπές συγκρινόμενο με αντίστοιχα του εξωτερικού. Οι ενέργειές της επικεντρώνονται κυρίως στη συγκέντρωση στοιχείων, όταν μάλιστα ο θεσμικός της ρόλος της δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως καθοριστικός παράγοντας για τη διασφάλιση της ποιότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Εξίσου σημαντικές είναι οι αποφάσεις σε θεσμικό επίπεδο και οι οποίες αφορούν στον Οργανισμό, τον Εσωτερικό  Κανονισμό, καθώς και στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης.

Καθοριστικής σημασίας κρίνεται και η συνεχής εποπτεία μέσω του προϋπολογισμού, η διαρκής πίεση για εξορθολογισμό και μείωση των δαπανών, χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε πηγάζουν κυρίως από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και τους εκάστοτε Υπουργούς του (πέντε συνολικά κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας μας), που επιχείρησαν ποικιλοτρόπως να υπονομεύσουν το θεσμό των ΤΕΙ γενικά, αλλά και το θεσμό των Συμβουλίων ειδικότερα, όπως ήδη προανέφερα. Επιβάλλεται να θεσπίσουν νόμους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν στα ΤΕΙ την ισότιμη θέση που τους αξίζει στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, απομακρύνοντας τις όποιες ανισότητες σε σχέση με τα Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι, ενώ η δύναμη των φοιτητών σε Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό Τομέα είναι περίπου ισοβαρής, ένας φοιτητής ΤΕΙ στοιχίζει κατά μέσο όρο το 1/8 σε σχέση με τα Πανεπιστήμια. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις και βελτιώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα Συμβούλια καθιστώντας τα πιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει να πάψουν να τα αντιμάχονται και να τους αφήσουν τα θεσμικά περιθώρια να λειτουργήσουν.  

Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη νομικού πλαισίου, το οποίο θα παρείχε στα Συμβούλια τη δυνατότητα για πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία. Δεν προβλέπεται η έγκριση από τα Συμβούλια των μεγάλων συμβάσεων των Ιδρυμάτων -από ένα ποσό και πάνω- στερώντας τους τη δυνατότητα να καθιερώσουν έναν αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό, καθώς η έγκριση των προϋπολογισμών και των απολογισμών -που αποτελεί αρμοδιότητά τους- στο Δημόσιο Λογιστικό δεν παρέχει ουσιαστική δυνατότητα εποπτείας. Ουσιαστικός τρόπος εποπτείας παρέχεται μέσω της θεσμοθέτησης της έγκρισης από τα Συμβούλια των μεγάλων συμβάσεων.

Επίσης, μέσω της θεσμοθέτησης της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών μέσω διαδικτύου πριν από κάθε διαγωνισμό, μέσω της θεσμοθέτησης αυξημένης ευθύνης για τις επιτροπές παραλαβής και τέλος με την καθολική θεσμοθέτηση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο των αποφάσεων των Συμβουλίων και όλων των σημαντικών διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων και πέραν της Διαύγειας. Αυτά τα μέτρα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ευεργετικά σε όλον τον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας δοκιμάζεται.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο πρόεδρος του ΣΙ του ΤΕΙ Πειραιά Γιάννης Μαρουλάς Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

Σχετικά με το ενδιαφέρον σας για τη λειτουργία του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, (ΤΕΙ Πειραιά), στο οποίο έχω αναλάβει καθήκοντα Προέδρου ως πρότερο εξωτερικό μέλος του ΣΙ, σύμφωνα με τον Νόμο και για τον εναπομείναντα χρόνο, μετά τον θάνατο του Προέδρου  Γ. Καλκάνη  πριν ένα μήνα περίπου,  εκ μέρους των Μελών του Συμβουλίου  καταθέτω  στη συνέχεια τις  απαντήσεις  επί των ερωτημάτων σας.

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 παρ. 10α.);

Η σύνταξη της Στρατηγικής Ανάπτυξης είναι ήδη επεξεργασμένη, ολοκληρωμένη και διατυπωμένη από την Διοίκηση του Ιδρύματος. Το κείμενο, μετά από ουσιαστική συμβολή στην επεξεργασία  και έγκριση του ΣΙ, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (teipir.gr) και πρόσφατα (αρχές Μαρτίου)  υποβλήθηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ κατά την πραγματοποιηθείσα Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος.

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.);

Το ΣΙ συνεπικουρεί απρόσκοπτα την Διοίκηση του Ιδρύματος για την προώθηση σειράς δράσεων, παρά την υπάρχουσα οικονομική στασιμότητα, με σκοπό τη σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

1. Συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), για την      διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων,

2. Προώθησε μεγάλης κλίμακας δράσεων στον τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας  (Τήλος, σταθμός φόρτισης  ηλεκτ. αυτοκινήτων)

3. Συνεργασία με κοινότητα απεξάρτησης, συμμετέχοντας στο οικογενειακό θεραπευτικό πρόγραμμα  ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ.

3. Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Το γενικότερο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον με τα μνημονιακά εμπόδια (έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων), δημιούργησαν ιδιαίτερες αμφίδρομες δυσκολίες στην οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος από εξωτερικές πηγές  και  στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.  Η κατεύθυνση προς τον δημόσιο/ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, με τις απαιτούμενες  τεχνολογικές απαιτήσεις του και τις αναζητούμενες λύσεις των προβλημάτων τους, δεν ευδοκίμησε. Η υλοποίηση σειράς Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με δίδακτρα συνέβαλε στην αναπλήρωση μέρους της μειωμένης χρηματοδότησης του Ιδρύματος από την Πολιτεία, καθόσον η κρατική χρηματοδότηση του Ιδρύματος σήμερα ανέρχεται στο 30% περίπου εκείνης του 2009.

Στον προϋπολογισμό 2014-2015, το σύνολο των κονδυλίων από την συμμετοχή του Ιδρύματος σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ανήλθε στο ποσό των 2.606.750 ευρώ.

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.);

Το Συμβούλιο από την έναρξη των εργασιών του επεσήμανε την ανάγκη για τροποποίηση του παλαιού «Εσωτερικού Κανονισμού» του Ιδρύματος και εναρμόνιση του με τις                     νεότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και γενικότερα της διεθνούς Ακαδημαϊκής πραγματικότητας. Σε σειρά συνεδριάσεών του,  επεξεργάσθηκε την πρόταση που υπεβλήθη από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος  με την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης και ενέκρινε  στη συνεδρίαση της  20η/11/2013 τον «Εσωτερικό Κανονισμό» του Ιδρύματος που  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3257/τ.Β΄/20-12-2013.

Επιπλέον, παράλληλα με την Συνέλευση του Ιδρύματος, το Συμβούλιο πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων, με σκοπό την μελέτη και επεξεργασία του «Οργανισμού» του Ιδρύματος, με γνώμονα πάντα την διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου που στόχο έχει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος, μέσω της λεπτομερούς καταγραφής όλων των πόρων, υλικών και ανθρώπινων, που διαθέτει το Ίδρυμα, καθώς και την ορθολογική κατανομή αυτών. Στις 27/06/2014, το Συμβούλιο ενέκρινε τον «Οργανισμό» του Ιδρύματος, με βάση την σχετική πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Ιδρύματος και τον απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας για έγκριση και δημοσίευση.

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος  (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

Το κληροδότημα «Αναστασιάδη» της οδού Μεθώνης αξιοποιείται πλήρως από το Ίδρυμα, καθόσον είναι χώρος εγκατάστασης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και διενεργούνται μερικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ιδρύματος.

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει;

 Το Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., πάντα δραστηριοποιήθηκε με πνεύμα συνεργασίας με τον Πρόεδρο και την Συνέλευση του Ιδρύματος, για την επίτευξη της ομαλής, εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Οργάνων του. Άσκησε τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές προβλέπονται από το Νόμο και στάθηκε στο πλευρό του Ιδρύματος.

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη σας για τα εξής θέματα:

•    Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

Η Συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), δια της επιλογής ως μελών αυτής Καθηγητών του Ιδρύματος που έχουν την διάθεση και την ικανότητα να συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών. Η σύνταξη από την ΜΟΔΙΠ και η έγκριση εκ μέρους του ΣΙ της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών ετών 2009 – 2013 απετέλεσαν μια σημαντική δράση (αναρτήθηκε και στον ιστότοπο), η οποία οδήγησε στην αναμόρφωση των Προπτυχιακών, κυρίως, αλλά και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

•    Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που  είχατε ήδη λάβει;

Η  έλλειψη  α) επαρκούς νομοθεσίας για την υποστήριξη των ΣΙ και  β) επιπλέον κινήτρων για τους κοινωνικούς φορείς ώστε ν’ αναπτύξουν δεσμούς συνεργασίας με το Ίδρυμα, δημιουργούν δυσλειτουργικές και καχεκτικές καταστάσεις  στην επιδίωξη υλοποίησης των στόχων του Ιδρύματος.

Το  ΣΙ,  για  να  είναι η παρουσία  και η  προσφορά του  στο Ίδρυμα  ουσιαστική και όχι  αποδυναμωμένη , πρέπει  να  συμμετέχει και συναποφασίζει  με την Διοίκηση του Ιδρύματος σε κοινή συνεδρίαση για αναπτυξιακά και θεσμικά θέματα, αλλά και παράλληλα να δύναται να εκφράζεται και ανεξάρτητα, ούτως ώστε να μην παρακωλύεται το έργο της Διοίκησης. Κατά συνέπεια είναι σαφές, ότι τα ΣΙ μπορούν να προσφέρουν περισσότερα και να συμμετέχουν θετικά στο σχεδιασμό καινοτόμων και πρωτοποριακών ιδεών και δράσεων για  τα  Ιδρύματα αρκεί να τους παρέχεται θεσμικά αυτή η δυνατότητα, ο διακριτός τους ρόλος και οι σαφείς διαδικασίες για την  υλοποίηση τους. Η παρουσία ως μέλη στο Συμβούλιο  Καθηγητών των ΑΕΙ  Εξωτερικού  δίνει φυσικά ένα διαφορετικό κύρος, αλλά για να μην υπάρχουν παρενέργειες, πρέπει να αξιολογείται το συμμετοχικό τους ενδιαφέρον.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ο πρόεδρος του ΣΙ του ΤΕΙ Κρήτης Λευτέρης Ζούρος, αναφλέρει στην επιστολή του:    

Τι πέτυχα;

1.    Εμπιστοσύνη: Από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος μέχρι τον τελευταίο φοιτητή.

2.    Συνεργασία: Ξεπεράσαμε τους νόμους και δεν κολλήσαμε στο που αρχίζει και που τελειώνει το οικόπεδο του ενός και του άλλου.  Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν οι Αντιπρόεδροι, οι Διευθυντές Σχολών, ακόμα και οι Προϊστάμενοι Τμημάτων αν το θέμα τους αφορούσε. Επί πλέον ένας μόνιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης.

3.    Να περάσουν οι εξής αποφάσεις του ΣΙ (όλες με πλήρη αποδοχή από όλη την πυραμίδα του Ιδρύματος)
•    Ετήσια έκθεση πεπραγμένων για όλη την πυραμίδα: ΔΕΠ -> Προϊστάμενο Τμήματος -> Διευθυντή Σχολής -> Πρόεδρο Ιδρύματος -> ΣΙ -> Υπουργείο.
•    Θεσμός συνεργαζόμενου (άμισθου) καθηγητή.
•    Ετήσιο βραβείο: καθηγητή, φοιτητή, διοικητικού-τεχνικού.
•    Κατανομή φορτίου διδασκαλίας σε σχέση με ερευνητικό έργο και διοικητικές υποχρεώσεις.
•    Στόχοι του Ιδρύματος και εξειδικευμένοι τρόποι υλοποίησης τους.
•    Ολοκληρώθηκε ο Οργανισμός και θα ακολουθούσε η ολοκλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού εν αναμονή της έγκρισης του Οργανισμού.  
•    Ολοκληρώθηκε το καταστατικό ίδρυσης ΝΠΙΔ με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος.
•    Άρχισε η λειτουργία Σχολής δια Βίου Μάθησης.
•    Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις).
•    Τετραετής Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή για κάθε Σχολή από καθηγητές και στελέχη επιχειρήσεων του Εξωτερικού όχι για αξιολόγηση αλλά για χάραξη σχεδίου δράσης και παρακολούθηση-βοήθεια εφαρμογής του.
•    Σύνδεση του Ιδρύματος με τις οικογένειες των φοιτητών.
•    Σύνδεση με και προβολή του Ιδρύματος στους τελειόφοιτους των Λυκείων.

4.    Να γίνουν μετ’ εντάσεως οι εξής ενέργειες
•    Σχέδιο και πρόταση για οργανική σύνδεση (ακόμα και μέχρι συγχωνεύσεων) των ανωτάτων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης.
•    Σε πρώτο στάδιο, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνδιδασκαλία.

5.    Να εκπονηθεί προσχέδιο για την αξιοποίηση του αγροκτήματος του Ιδρύματος με συσ-στράτευση και ομόφωνη υποστήριξη από όλους τους φορείς του νησιού (επίπεδα Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις).

Γιατί απέτυχα;

•    Πλήρης αδυναμία και απροθυμία να με παρακολουθήσει το Υπουργείο.
•    Τυπολατρία και ευθυνοφοβία.
•    Τα οποία τροφοδότησαν ένα κύμα απροθυμίας και «ωχ αδερφέ» μέσα αλλά και έξω από το Ίδρυμα.
•    Η διακήρυξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να καταργήσει τα ΣΙ τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια μου. Ξεκίνησε η αμφισβήτηση του ΣΙ και του προέδρου του από όλους. Το κυριότερο, «κουμπώθηκαν» απέναντί μου πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες.

Δεν είχα άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ

Για κανέναν άλλο λόγο παρά ότι έκρινα ότι δεν ήθελα να συνεχίσω ευνουχισμένος και μόνο για τους τύπους. Ίσως να είμαι πίσω από τον καιρό μου, ίσως όμως και μπροστά.  

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Γιάννης Βέργαδος, αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

Το ερωτηματολόγιο μου απεστάλη μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή της απάντησης. Παρόλα αυτά θα απαντήσω συνοπτικά στα σχετικά ερωτήματα.

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης; Βρίσκω την ερώτηση προκλητική. Η απάντηση, ωστόσο, είναι απλή: Σχεδόν καθόλου για λόγους που σχετίζονται με την ανεπάρκεια του υπάρχοντος πλαισίου σε νομικό, θεσμικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, παρά την πληθώρα των νόμων που επικαλείσθε. Θα εκπλαγώ αν άλλα ΣΙ επέτυχαν κάτι τέτοιο και ακόμη περισσότερο αν επιτευχθεί αυτό στο μέλλον χωρίς αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία; Απάντηση: Σχεδόν καμία για τους ίδιους λόγους ως ανωτέρω. Μία μικρή προσπάθεια που έγινε για την προσέλκυση κεφαλαίων από ιδρύματα της ομογένειας του εξωτερικού για την ενίσχυση του έκτακτου διδακτικού προσωπικού του ΤΕΙ, δεν στέφθηκε από επιτυχία.

3. Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίστηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Απάντηση: Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν (κοίταξε προηγούμενη απάντηση).

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος; Απάντηση: Δεν προχώρησε καθόλου. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η διαδικασία ξεκινάει από τη Διοίκηση του Ιδρύματος (Σύγκλητο, Πρυτανεία). Το ισχύον πλαίσιο δεν δίνει δικαίωμα παρέμβασης ως προς το ξεκίνημα της διαδικασίας. Επανειλημμένες άτυπες σχετικές συστάσεις προς την Διοίκηση του Ιδρύματος αγνοήθηκαν. Το ΣΙ, πάντως, στην αρχή της συγκρότησης του όρισε ένα μέλος του ως σύνδεσμο με την αρμοδία επιτροπή της Διοίκησης κατά το στάδιο της προετοιμασίας του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, χωρίς ο ορισμός αυτός να αξιοποιηθεί.

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος; Απάντηση: Δυστυχώς το Ίδρυμά μας, όντας στην περιφέρεια δεν ευτύχησε να έχει άξια λόγου κληροδοτήματα ώστε να αξιοποιηθούν.

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει; Απάντηση: Σε προσωπικό επίπεδο η επαφή ήταν αξιοπρεπής. Στο θεσμικό επίπεδο η επικοινωνία ήταν ελάχιστη. Περιορίστηκε στην τυπική ανταλλαγή εγγράφων, σχετικών μόνο με θέματα που απαιτούσαν εγκρίσεις του ΣΙ. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Το ΣΙ δεν είχε στοιχειώδη έστω ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο Ίδρυμα. Ούτε είχε πρόσβαση σε έγγραφα, εκτός από αυτά που υποβάλλονταν ως παραστατικά εγκρίσεων. Επανειλημμένες εκκλήσεις μας προς τη Διοίκηση για ενημέρωση του ΣΙ, ώστε να έχει τις πληροφορίας που απαιτούνται για δυνηθεί να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο, απέβησαν άκαρπες. Το Υπουργείο Παιδείας δεν ποιεί απλώς την νήσσαν, αλλά ήτανε της άποψης ότι ακόμη και νομικής φύσεως ερωτήματα προς αυτό θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Πρύτανη, ύστερα από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, η οποία υπάγεται σε αυτόν (υπάρχουν σχετικά έγγραφα). Οι όποιες ουσιαστικές διαφορές δεν λύθηκαν. Π.χ. η Διοίκηση αρνήθηκε να δεχτεί τον κατάλογο των Υποψηφίων Κοσμητόρων που συνέταξε το ΣΙ και να προχωρήσει στην εκλογική διαδικασία, προβάλλοντας αναρμοδίως δική του ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας. Δεν μπορώ να φανταστώ, ως προς αυτά τα θέματα, νομικό πλαίσιο πιο ανεπαρκές από το ισχύον.

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη σας για τα εξής ειδικά θέματα..... Απάντηση: Έχω ήδη απαντήσει πιο πάνω. Σημειώνω μόνο ότι με τον εποπτικό ρόλο του ΣΙ, η Πανεπιστημιακή κοινότητα προσέβλεπε στην κατάργηση του Πρυτανοκεντρικού Κατεστημένου. Το ίδιο και εγώ που τυχαίνει να γνωρίζω επειδή υπήρξα Πρύτανης Πανεπιστημίου τη δεκαετία του 1990. Αυτό το κατεστημένο ουσιαστικά δεν άλλαξε με το σημερινό νομικό πλαίσιο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο εξωτερικό, στην Κίνα, αλλά εν ευθέτω χρόνο είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. Επιτρέψατε μου να σας αναφέρω συμπληρωματικά ότι πριν ένα χρόνο είχα προσκληθεί και συμμετάσχει ως παρατηρητής σε συνεδριάσεις αντιστοίχου οργάνου σε Παν/μιο των ΗΠΑ. Ίσως, ωστόσο, αυτό δεν σας ενδιαφέρει επειδή στις ΗΠΑ τα αντίστοιχα όργανα λειτουργούν υπό διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΣΙ ΤΕΙ/Πελοποννήσου Πάνος Καζάκος Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει τα εξής στην επιστολή του

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραπέμπω, πέραν των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιό σας,  στο ενδεικτικό πλαίσιο στρατηγικής που επεξεργάσθηκε και ενέκρινε το ΣΙ (αρ. πρωτ. ΣΙ 66/23.9.2014 και 3/2.10.2014)  καθώς και  ενδιάμεση έκθεση των πεπραγμένων του (βλ. έγγραφο με  αριθμό πρωτ. 22/26.02.2015). Τα έγγραφα  κοινοποιήθηκαν και στο Υπουργείο όταν συντάχθηκαν. Προηγουμένως και μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο προτάσεις για αλλαγές στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ (αρ. πρωτ. 15/5.3.2013). Ευχαρίστως θα σας τα αποστείλουμε αν το επιθυμείτε.

Συνολικά αποτιμώντας την πορεία, διαπιστώνω ότι το ΣΙ ναι μεν έδωσε κάποια ερεθίσματα και ανέλαβε πρωτοβουλίες (βλ. απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο), αλλά δεν κατάφερε να θεραπεύσει, παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις,  μερικά κληροδοτημένα από το παρελθόν παθολογικά φαινόμενα – την ουσιαστική απουσία πολλών διδασκόντων (η αποτυχία των ανταλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus έδειχνε ότι μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του), την τάση των Τμημάτων και σχολών να υποβαθμίζουν τη μεταξύ τους συνεργασία και αλληλοτροφοδότηση, την υπολειτουργία διαφόρων τυπικών αλλά χρηματοδοτούμενων «δομών» (π.χ. της  «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ), του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας, της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), την έλλειψη οικολογικού προσανατολισμού  των επενδύσεων κ.λ.π. Πάντως ιδέες για βελτιώσεις περιλήφθηκαν στο ενδεικτικό «πλαίσιο στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος».

Σημειώνω επίσης ότι το έργο του ΣΙ δυσκόλεψε το γεγονός ότι το Υπουργείο συνομιλούσε μόνο με τις Διοικήσεις του Ιδρύματος. Ουδέποτε θεώρησε ως συνομιλητές του τα ΣΙ. Περαιτέρω δυσκολίες για το έργο μας προήλθαν από τις αλλαγές  και τις ασάφειες του νόμου (ως προς τη σχέση σκοπών και μέσων) και την «ιστορική διαδρομή»: Η σημερινή δομή του Ιδρύματος οφείλεται εν μέρει σε πελατειακού τύπου συναλλαγές όπως δείχνει, μεταξύ άλλων,  η εγκατάσταση ενός Τμήματος (με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ έγινε.…Σχολή) στη Σπάρτη με 3 διδάσκοντες! Τέτοιου τύπου «δομικά προβλήματα» έχει επισημάνει και σχετική εισήγησή σας.

Από την εμπειρία μου, λοιπόν,  καταλήγω σε μερικά συμπεράσματα που μπορεί να είναι χρήσιμα για τις επερχόμενες αλλαγές:

•    Πρώτον, ο θεσμός του ΣΙ όπως διαμορφώθηκε τελικά δεν πέτυχε τους στόχους που καθόρισε ο νόμος και ειδικά, την αναβάθμιση της Ανώτατης Παιδείας. Μπορεί να αποδώσει μόνον αν τα ακαδημαϊκά όργανα του Ιδρύματος (πρόεδρος/πρύτανης. Συνέλευση/Σύγκλητος) επιθυμούν ή έχουν κίνητρα για συνεργασία μαζί του, αν μοιράζονται το ίδιο όραμα και αν το ΣΙ έχει την κατάλληλη σύνθεση. Ο νομοθέτης θα πρέπει ή να τα καταργήσει ή να τροποποιήσει την αποστολή, τη σύνθεση και τη θέση τους στη θεσμική δομή των ΑΕΙ. Από συγκριτικές αναλύσεις μπορεί να αντληθούν χρήσιμες ιδέες σχετικά.

•    Ως προς την οικονομική διαχείριση, δεύτερον, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα πως μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχός της. Σε επίπεδο αρχών, τα ΣΙ αδυνατούν να υποκαταστήσουν τον ουσιαστικό έλεγχο από τα  εσωτερικά όργανα των Ιδρυμάτων (Προέδρων, Συνέλευσης) όσον αφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες και τις προμήθειες. Αλλά, αυτός ο έλεγχος δεν είναι σήμερα αποτελεσματικός καθώς οι οικονομικές υπηρεσίες είναι ακριβώς μέρος της Διοίκησης. Επίσης, ο οικονομικός έλεγχος των Ιδρυμάτων δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός όταν είναι τυπικός (π.χ. έλεγχος νομιμότητας, δηλαδή αν μια δαπάνη στηρίζεται σε απόφαση αρμόδιου οργάνου) και όχι ουσιαστικός.  Τέλος, με τη σημερινή ακαδημαϊκή κυρίως σύνθεση τα Συμβούλια δεν ήταν ο κατάλληλος θεσμός για αναζήτηση  χορηγών αλλά και οι σχετικές δυνατότητες εδώ είναι περιορισμένες.

•    Τρίτον, τα Ιδρύματα θα πρέπει να επεξεργάζονται πενταετή προγράμματα ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους π.χ. για νέα μαθήματα και κατευθύνσεις σπουδών (ποιες πρέπει να αναπτυχθούν και ποιες όχι), προβλέψεις για ανάλογες προκηρύξεις θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, προσλήψεις διοικητικού προσωπικού με συγκεκριμένα προσόντα (αντί να φορτώνονται με μετατάξεις άσχετων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανοδηγών τραίνων) κλπ. Ένα τέτοιο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να στηριχθεί στο «πλαίσιο στρατηγικής» που αναφέραμε και στις αξιολογήσεις που έχει δρομολογήσει η ΑΔΙΠ.  Σήμερα, πολλά Ιδρύματα αποφεύγουν τέτοιο προγραμματισμό σε βάθος γιατί διαταράσσει εσωτερικές ισορροπίες. Χωρίς μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες οι αποφάσεις να επηρεάζονται από συγκυριακούς και ευμετάβλητους συσχετισμούς, να είναι ασύνδετες μεταξύ τους και να μη υπακούνε σε κάποιο «σχέδιο».   

Όμως, παρά τις εσωτερικές δυσκολίες και τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες  το Ίδρυμα καθιέρωσε μεταπτυχιακά προγράμματα και ίδρυσε εργαστήρια τα τελευταία χρόνια με τη συμπαράσταση του ΣΙ αλλά κυρίως χάρις  στις πρωτοβουλίες της Διοίκησης και εκείνων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι περισσότερο αφιερωμένα στο έργο τους.

Μολονότι οι ερωτήσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων αφορούν στον ρόλο του ΣΙ και τις σχέσεις του με τη Διοίκηση (Πρόεδρο/Πρύτανη και Συνέλευση/Σύγκλητο) επιτρέψτε μου να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία και να διατυπώσω μερικές γενικότερες σκέψεις: Εκτιμώ ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση ποιότητας (quality management), ο προγραμματισμός της έρευνας σε βάθος χρόνου, η επιλογή επιστημονικού προσωπικού κ.α. Η εσωτερική αξιολόγηση μερικές φορές ανταποκρίνεται περισσότερο στην επιθυμία προάσπισης των υφιστάμενων δομών παρά στον στόχο συντεταγμένων αλλαγών.

Πρέπει επίσης να επανεξετασθούν ειδικότερες διατάξεις του νέου νόμου (σύσταση οικονομικού συμβουλίου κλπ.)  και να βρεθούν λύσεις σε βασικά δομικά θέματα όπως είναι η ειδίκευση των Ιδρυμάτων, η συγκέντρωση Τμημάτων σε λειτουργικές έδρες, η συγχώνευση ομοειδών Τμημάτων, η αποσαφήνιση του ρόλου των ίδιων των Ιδρυμάτων (ιδίως των ΤΕΙ) στο σύστημα παιδείας ώστε να αποφευχθεί μία τυπική μόνο εξομοίωση με τα Πανεπιστήμια, φερ’ ειπείν μέσω μετονομασιών, η αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ειδικά μάλιστα σε γεωπονικές κατευθύνσεις), η ενσωμάτωση κατά περίπτωση ερευνητικών ινστιτούτων στις δομές των ΑΕΙ κ.α.
Κατά τη γνώμη μου η μεταρρύθμιση της Ανώτατης Παιδείας είναι  ένα πολύπλοκο και δύσκολο έργο και οι πιθανότητες να αποτύχει αυξάνονται όταν οι στόχοι είναι ασαφείς, δεν αναγνωρίζονται τα διάφορα trade-offs,  η σχέση μέσων και στόχων είναι κακή ενώ την τύχη των κανόνων που εισάγονται βαρύνουν αβεβαιότητες, που εν μέρει οφείλονται στην έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής συναίνεσης.

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Καθηγητής Νικόλαος Δ. Κατωπόδης Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΙ ΑΜΘ Professor Civil & Environmental Engineering University of Michigan, αναφέρει στην επιστολή του:

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 παρ. 10α.);

Έχει προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από την εξωτερική αξιολόγηση του ΤΕΙ ΑΜΘ όπου στον τομέα της διεθνούς στρατηγικής έλαβε άριστα (worthy of merit).

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.);
Το ΣΙ σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΤΕΙ ΑΜΘ δημιούργησε ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο μνημονίων με επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς το οποίο αξιολογήθηκε από την ΑΔΙΠ στον τομέα της κοινωνικής στρατηγικής με άριστα (worthy of merit).

3. Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Το ΣΙ με ενέργειές που έγιναν στη Νέα Υόρκη πέτυχε σημαντική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για δράσεις κατά της διαρροής εγκεφάλων. Επιπλέον εξασφαλίστηκαν δωρεές σε professional λογισμικό, κυρίως σε εφαρμογές μηχανικής πετρελαίου, η αξία του οποίου ξεπερνά τα €2.000.000. Κρίσιμη παράμετρος γι’ αυτή την επιτυχία ήταν η σωστή διάχυση των αποτελεσμάτων και δυνατοτήτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, γεγονός άλλωστε για το οποίο βαθμολογήθηκε κατά την εξωτερική αξιολόγηση με άριστα (worthy of merit).

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.);

Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος έχουν ολοκληρωθεί, είμαστε όμως σε αναμονή των τελικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, σε αυτά τα ζητήματα, λόγω των συνεχών τροποποιήσεων του νόμου.

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

Το ΤΕΙ ΑΜΘ δεν διαθέτει κληροδοτήματα και ο κυριότερος ένας λόγος είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί το ακριβές status των Ιδρυμάτων αυτών. Θεωρώ ότι από την ώρα που τα ΤΕΙ μετεξελιχθούν σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια θα υπάρξει σημαντική προσφορά κληροδοτημάτων.

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει;
Η συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο είναι άριστη, χωρίς αδιέξοδα και αντιπαραθέσεις. Σκοπός του ΣI είναι να υπηρετήσει και όχι να διαιρέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ ΑΜΘ.

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη σας για τα εξής θέματα:

Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;

Το ΣΙ ενέπνευσε στο ΤΕΙ ΑΜΘ την ιδέα του research driven education. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι δύσκολο έως αδύνατο διότι τα ΤΕΙ, κατά παράληψη της Πολιτείας, δεν διενεργούν διδακτορικές σπουδές και δεν έχουν επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση. Ωστόσο το πετύχαμε, διότι σκεφτήκαμε πρώτα να καλλιεργήσουμε την ιδέα του research driven education στα αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και από εκεί να την προσφέρουμε στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ). Για παράδειγμα στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου υπάρχουν δωρεές σε πανάκριβο λογισμικό που δεν θα μπορούσε από μόνο του το ΠΠΣ να εξασφαλίσει. Το πετύχαμε στο μεταπτυχιακό και έτσι το περάσαμε και στο προπτυχιακό δίνοντας επιπλέον την ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές για τη διενέργεια έρευνας (undergraduate research opportunity) γεγονός που συνιστά σήμερα, ακόμη και στις ΗΠΑ, ζητούμενη καλή πρακτική. Με αυτές τις επιλογές το ΤΕΙ ΑΜΘ βαθμολογήθηκε κατά την εξωτερική αξιολόγηση με άριστα για τις μεταπτυχιακές του σπουδές (worthy of merit).

Οι δυσκολίες στις πρωτοβουλίες και στους στόχους του Ιδρύματός μας, είναι σταθερά οι εξής δύο: α) η μη δυνατότητα διενέργειας αυτοδύναμων διδακτορικών σπουδών και β) η άρνηση της Πολιτείας να μετονομάσει τα ΤΕΙ σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια.
 
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Χατζηθεοφίλου, αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

1. Πόσο έχει προχωρήσει η σύνταξη της στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος σας (Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα (μετά τους Νόμους 4076/2012, 4115/2013, 4132/2013 και 4142/2013, Άρθρο 8 παρ. 10α.);

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Θεσσαλίας ασχολήθηκε περισσότερο με το ελεγκτικό του έργο τα τελευταία τρία χρόνια. Όσον αφορά στα επιτελικά του καθήκοντα (στρατηγικός σχεδιασμός, διεθνοποίηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) έγινε το 2014 προσπάθεια υλοποίησης των σχετικών του υποχρεώσεων. Το Συμβούλιο τότε μάλιστα προωθούσε την ιδέα μιας 7μελούς επιτροπής που θα κατήρτιζε προτάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η κυβερνητική παρέμβαση για τα Συμβούλια από τον Φεβρουάριο 2015 και μετά οδήγησε σε πάγωμα των σχετικών σχεδίων μας.

Ζητήσαμε παρόλα αυτά από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (και τον Πρόεδρο – Πρύτανη) να διαμορφώσει προτάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό τις οποίες να φέρει προς συζήτηση στη Συνέλευση (Σύγκλητο) του Ιδρύματος. Στόχος ήταν το  Συμβούλιο, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει, να εμπλουτίσει και να εγκρίνει τις σχετικές προτάσεις. Όμως, ούτως ή άλλως, υπάρχουν διαμορφωμένες προτάσεις οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Κατέχοντας σημαντική θέση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Έτσι επιδιώκει να αυξήσει την ελκυστικότητά του για ακαδημαϊκούς και φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο και να επεκτείνει τις διεθνείς συνεργασίες του, προκειμένου να προσφέρει στα μέλη του τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για περαιτέρω γνώση, έρευνα, κατάρτιση και κοινωνική εξέλιξη. Ο διεθνής προσανατολισμός του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει μακρά παράδοση μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (http://erasmus.teilar.gr/), το οποίο λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια και έχει υλοποιήσει δράσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates/Erasmus, LLP/Erasmus στο παρελθόν και σήμερα στο Erasmus+, και εκφράζεται και στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus (http://www.teilar.gr/ects-ds/eche_el.php) του Ιδρύματος.

Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η διαδικασία της Μπολόνια και οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές Διεθνοποίησης υπήρξαν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις πρωτοβουλίες διεθνοποίησης. Μέσα από τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια, το ΤΕΙ Θεσσαλίας στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και του ρόλου προσφοράς υπηρεσιών του στην κοινωνία. Αξιολογώντας τη μέχρι τώρα πορεία του είναι σε θέση να αναγνωρίσει την ανάγκη ανάπτυξης μιας ολιστικής στρατηγικής διεθνοποίησης που θα εκτείνεται σε όλο το ίδρυμα και θα περιλαμβάνει τα διεθνή στοιχεία και τις δραστηριότητες που έχουν υιοθετηθεί κατά τα τελευταία 25 χρόνια, θα διευρύνει το φάσμα των διεθνών δραστηριοτήτων και θα καθορίσει τις νέες προτεραιότητες, τους στόχους και τα σχέδια δράσης του ιδρύματος για το μέλλον όσον αφορά δύο παράλληλες διαστάσεις:

α) τη διεθνοποίηση μέσα από την κινητικότητα ατόμων, έργων και προγραμμάτων (Internationalisation Abroad), αλλά και

β) τη διεθνοποίηση στο ίδιο το Ίδρυμα (Internationalisation at Home) μέσα από τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν την παγκόσμια κατανόηση και τις διαπολιτιστικές ικανότητες, ώστε να εξασφαλίζεται η διεθνής διάσταση για όλα τα μέλη του Ιδρύματος και όχι μόνο για τους μετακινούμενους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι στρατηγικοί στόχοι του ΤΕΙ Θεσσαλίας ορίζονται ως εξής:

• Διευκόλυνση και προώθηση της κινητικότητας φοιτητών, εισερχόμενων και κυρίως εξερχόμενων, για σπουδές και πρακτική άσκηση, με τη χρήση του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, εστιάζοντας στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής δέσμευσης των αποφοίτων σε μια παγκόσμια κοινωνία. Συγκεκριμένα, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους αναφοράς της ΕΕ για την εκπαίδευση (20%) μέχρι το 2020, το ΤΕΙ Θεσσαλίας φιλοδοξεί τουλάχιστον 10% των φοιτητών του να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση μέχρι το 2020.

• Διευκόλυνση και προώθηση της κινητικότητας του προσωπικού, ακαδημαϊκού και διοικητικού, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για την ενίσχυση της έρευνας, της διδασκαλίας και γενικά της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας επιδιώκει την πλήρη, ενεργό και ενθουσιώδη συμμετοχή των ακαδημαϊκών, κατανοώντας τον κρίσιμο ρόλο που έχουν στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας. Μέχρι το 2020, το ΤΕΙ Θεσσαλίας φιλοδοξεί τουλάχιστον 50% των καθηγητών του να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας για ενίσχυση της έρευνας και της διδασκαλίας.

• Διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στα εκπαιδευτικά θέματα, με την ενσωμάτωση της διεθνούς και διαπολιτιστικής προοπτικής στα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές να αναπτύξουν διεθνείς, διαπολιτισμικές και παγκόσμιες ικανότητες και προοπτικές για να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ως παγκόσμιοι πολίτες. Επίσης, διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εικονικής κινητικότητας (virtual mobility), περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ (online learning) στη διαδικασία της μάθησης και ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων ψηφιακής και μικτής μάθησης (digital and blended learning) ως ένα εργαλείο διεθνοποίησης. Στόχος αναφοράς είναι μέχρι το 2020 τουλάχιστον 20% των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος να είναι διαθέσιμο για εικονική κινητικότητα και να υλοποιείται μέσω ψηφιακής και μικτής μάθησης. Αυτός ο στόχος συνάδει και με την πολιτική ίσων ευκαιριών που εφαρμόζει το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε θέματα ενσωμάτωσης και υποστήριξης των ΑμεΑ, καθώς θα ενισχύσει σημαντικά την πρόσβαση στα προγράμματα σπουδών και στις ευκαιρίες κινητικότητας ειδικών ομάδων ΑμεΑ.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το ΤΕΙ Θεσσαλίας επιδιώκει την εξεύρεση νέων εταίρων, την επέκταση των σχέσεων με τους υφιστάμενους εταίρους και τη σύσταση μακροπρόθεσμων βιώσιμων διεθνών συνεργασιών που θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη συστηματική αξιοποίηση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και προσωπικών σχέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος με ομολόγους τους σε ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε να αποτελέσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη ευρύτερης θεσμικής συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των ιδρυμάτων αυτών.

Με δεδομένο ότι η βασική γεωγραφική προτεραιότητα για διεθνείς συνεργασίες θα είναι πάντα ο Ευρωπαϊκός Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε μια προσπάθεια στρατηγικής προσέγγισης της διεύρυνσης των συνεργασιών έχει θέσει τους εξής άξονες -στόχους:

1. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών σχέσεων και συνεργασιών με ιδρύματα και χώρες που διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία σε κοινά αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, αλλά και σε συμπληρωματικά αντικείμενα γνώσης, όπως η Ρωσία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Κίνα, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών του ΤΕΙ στη νέα γνώση για την κάλυψη των αναγκών τους μέσα στη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας,

2. την κινητοποίηση και προσέλκυση επιστημόνων και διακεκριμένων μελών της Ελληνικής ομογένειας από χώρες του εξωτερικού, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και την αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαίου σε γνώση, έρευνα και αριστεία που μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν στο ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και στην τοπική κοινωνία και στην περιφέρεια Θεσσαλίας,

3. την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών σχέσεων και συνεργασιών με ιδρύματα στις γείτονες χώρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, όπως Αλβανία, Λίβανο, Ιορδανία, με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινά επαγγελματικά πεδία και ερευνητικά ενδιαφέροντα λόγω των κοινών κλιματικών συνθηκών, αλλά και ιστορικών καταβολών, στοχεύοντας στην προσφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε αυτούς τους τομείς.

Εν κατακλείδι, το ΤΕΙ Θεσσαλίας θεωρεί τη διεθνοποίηση αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη και ενίσχυση της θέσης του στη ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη οικονομία και κοινωνία. Το Ίδρυμα αναγνωρίζει το γεγονός ότι η διαδικασία διεθνοποίησης αμφισβητείται από όλο και πιο βαθιά τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση, οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, η μετανάστευση και οι εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις. Ωστόσο, επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις όχι ως απειλές αλλά ως ευκαιρίες για να αναδείξει τη σημασία που έχει η διεθνοποίηση και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη σύνθεση μιας ουσιαστικής απάντησης σε αυτά τα κρίσιμα θέματα.

Σε γενικές γραμμές για να είναι σε θέση τα Ιδρύματα να προχωρήσουν στη σύνταξη της στρατηγικής τους ανάπτυξης θα πρέπει το Υπουργείο να ανακοινώσει την εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Χωρίς την εθνική στρατηγική δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η στρατηγική των Ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, εάν κάποιο Ίδρυμα αποφασίσει να προσφέρει πτυχία σε ξένους φοιτητές (π.χ. από την Κίνα, τη Μέση Ανατολή, κλπ) δεν μπορεί να την υλοποιήσει. Ελήφθησαν παρόλα αυτά κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

2. Ποιες ήταν οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΣΙ για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία (Άρθρο 8 παρ. 10ε.);

Μετά από συνεννόηση με το Συμβούλιο διάφοροι φορείς του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας, με στόχους:

-την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικής κοινότητας,

-την προαγωγή της τεχνολογίας, έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

-την ανάπτυξη της καινοτομίας

-την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών, των μέσων και της τεχνογνωσίας

Για την υλοποίηση των στόχων το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει υπογράψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με:

-Το Τμήμα Enterprise Europe Network – Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.

-Το Πανεπιστήμιο “University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic”.

-Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβιας, με έδρα το Φανάρι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

-Το Κέντρο Ελληνικής Παιδείας Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Ράπτου.

-Τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

-Το 11ο Νηπιαγωγείο Λάρισας.

Έχουν διενεργηθεί ημερίδες όπου έχουν παρουσιαστεί αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών, με εφαρμογή στην παραγωγή και έχουν προσκληθεί για ενημέρωση και συνεργασία οι τοπικές παραγωγικές μονάδες, καθώς επίσης και ο σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας και τα Επιμελητήρια.

Έχει δημιουργηθεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διευκόλυνση των αποφοίτων και της αγοράς εργασίας στην αναζήτηση στελεχών, στην ανεύρεση εργασίας, στην υποβοήθηση της πρακτικής άσκησης κλπ.

3. Με ποιους τρόπους και σε τι ύψος ήταν η οικονομική ενίσχυση που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές πηγές; Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε;

Η οικονομική ενίσχυση εξασφαλίστηκε για το Ίδρυμα μέσω:

A. Του ποσοστού παρακράτησης 25% από την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

B. Του ποσοστού που αφορά τις έμμεσες δαπάνες προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ανέρχεται συνολικά σε 17% επί των άμεσων δαπανών) και αποδίδεται στο Ίδρυμα ποσοστό 8% επί των άμεσων δαπανών, μετά τη Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης των έργων.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας είχε οικονομικό όφελος κατά την τελευταία 5 ετία από την υλοποίηση:

-Πέντε (5) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Το ποσό ανέρχεται σε ύψος 207.630,75 € (ποσοστό 25% επί των εισπραχθέντων). Το παραπάνω ποσό έχει αποδοθεί. Αναμένεται στο μέλλον να αποδοθούν και άλλα ποσά από τα εισπραχθέντα των νέων ΠΜΣ, έξι (6) στον αριθμό, που άρχισαν να υλοποιούνται στο Ίδρυμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

-Πέντε (5) Προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013). Θα αποδοθεί μετά τη Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξεων των έργων ποσό 68.991,41 € (περίπου) που αναλογεί σε ποσοστό 8% επί των έμμεσων δαπανών.
Εκτός του οικονομικού οφέλους υπήρξε και επενδυτικό όφελος στο Ίδρυμα:

-σε πάγιο εξοπλισμό εργαστηρίων από την υλοποίηση ερευνητικών έργων «Συνεργασίας» με χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ και ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ όπως «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» και «ΘΑΛΗΣ»
αλλά και εγκαταστάσεων,

-Γεωθερμικά Θερμοκήπια, από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+

-εγκατάσταση οργανωμένου καταθετηρίου-αποθετηρίου και ενσωμάτωση τεχνολογίας RFID στο υλικό της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος από το έργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ Λάρισας» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Από την στιγμή που το προϊόν των Ιδρυμάτων είναι η εκπαίδευση και η έρευνα θεωρούμε ότι έσοδα μπορούν να αντληθούν από τη σωστή εκμετάλλευση των δύο αυτών προϊόντων. Η εκπαίδευση θα μπορούσε να γίνει σε αλλοδαπούς σπουδαστές οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν δίδακτρα και η έρευνα να αξιοποιηθεί μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις για να ξεκινήσουμε χρειαζόμαστε βασική υποδομή σε προσωπικό και σε χρήματα. Όμως τα Ιδρύματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος όπως αυτά κρίνουν. Για να ακριβολογούμε, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν ποσά από σημαντικούς κωδικούς του προϋπολογισμού. Στην ουσία η όποια έγκριση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι σε σημαντικό βαθμό απλά τυπική, αφού το Υπουργείο στην ουσία δίνει τις κατευθύνσεις, οι οποίες εάν δεν ακολουθηθούν δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός από το ίδιο.

4. Σε τι βαθμό έχει προχωρήσει η διαμόρφωση του Οργανισμού και του Εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10γ, παρ. 18ε και παρ. 20ια, καθώς και άρθρο 5 παρ. 1.);

Μετά από συνεννόηση με το Συμβούλιο ο Οργανισμός του ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει συνταχθεί και συζητηθεί στο σύνολό του από τη Συνέλευση του Ιδρύματος. Ωστόσο, αναστάλθηκε η έγκρισή του λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Ο Οργανισμός θα εμπλουτισθεί και θα εγκριθεί από το Συμβούλιο εφόσον αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.

Δεν ξεκίνησε η συγγραφή του Εσωτερικού Κανονισμού. Ωστόσο, έχουν διαμορφωθεί ειδικοί κανονισμοί, που αποτελούν μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού, όπως ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο Κανονισμός Φοιτητικών Εστιών.

5. Σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πληρέστερη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος (Άρθρο 8 παρ. 10ια και άρθρα 58-59.);

Το ίδρυμα δεν διαθέτει κληροδοτήματα.

6. Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο; Με ποιες διαδικασίες επιλύσατε τυχόν αδιέξοδα ή/και διαφωνίες που είχαν προκύψει;
Η συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου του Ιδρύματος και του Πρυτάνεως υπήρξε άψογη και δεν προέκυψαν διαφωνίες. Φρόντισε βέβαια το Συμβούλιο να παραμείνει μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές καθορίζονται από τον Νόμο. Να ασκεί, δηλαδή, ελεγκτικό και επιτελικό έργο. Το ελεγκτικό έργο αφορούσε π.χ. τον προϋπολογισμό και την εκτέλεσή του, την εκπαιδευτική διαδικασία κλπ. Το επιτελικό έργο ανεστάλη, αφού όπως αναφέρθηκε τα συμβούλια διοίκησης ήταν υπό κατάργηση, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, σε συνδυασμό βέβαια και με νέες τροπολογίες οι οποίες όλο και απαξίωναν το έργο των Συμβουλίων.

7. Ειδικότερα θα θέλαμε την άποψη σας για τα εξής θέματα:

-Ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος;

-Ποιες ήταν οι δυσκολίες που δεν σας επέτρεψαν να πάρετε άλλες πρωτοβουλίες ή να υλοποιήσετε αποφάσεις που είχατε ήδη λάβει;

Σημαντική απόφαση για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος ήταν η έγκριση και η εφαρμογή συστήματος κατά ISO της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σημαντικότατος ανασταλτικός παράγοντας στην πλήρη έκπτυξη των σχεδίων και των οραμάτων μας για το ΤΕΙ Θεσσαλίας υπήρξε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και αργότερα και του Υπουργού Παιδείας κ. Μπαλτά ότι «τα Συμβούλια απέτυχαν και θα πρέπει να καταργηθούν». Μετά τις αρχικές αυτές τοποθετήσεις προέκυψε ένα γενικό κλίμα μεταξύ των Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αποτυπώθηκε καθαρά σε άρθρο του κ Hunter, προέδρου του Συμβουλίου το ΑΠΘ στον ημερήσιο τύπο. Στο άρθρο αυτό ο κ. Hunter εξεδήλωσε την απογοήτευσή του για την κυβερνητική θέση που αφαιρούσε κάθε ηθικό κίνητρο από τα Συμβούλια, παρά τις τεράστιες προσπάθειες τους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η ανεκδιήγητη απόφαση Αρβανιτοπούλου που είχε αφαιρέσει και κάθε υλικό κίνητρο από τα Συμβούλια.

Ακολούθησαν παραιτήσεις Προέδρων Συμβουλίων, όπως του κ. Μπερτσιμά στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και του κ. Ζούμπου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οφείλω να ομολογήσω ότι τότε και στο δικό μας Συμβούλιο, για κάποιο διάστημα, η ιδέα της παραίτησης άρχισε να αντιμετωπίζεται σαν μιά τίμια επιλογή. Υπήρξε συνακόλουθα ένα πάγωμα των μεγάλων σχεδίων και των οραματισμών. Τελικά όμως αποφασίσαμε να παραμείνουμε και να παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη ώστε να βοηθήσουμε στην πραγματοποίηση όσων ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Μια παρόμοια τοποθέτηση είδαμε πρόσφατα στον ημερήσιο τύπο με προέλευση τον κ Hunter και πάλι, που έγραφε: «Δεν θα παραιτηθώ από το Συμβούλιο του ΑΠΘ. Εάν το κάνω θα είναι σαν να εγκαταλείπω την προσπάθεια να βοηθήσουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά που επέλεξαν να μη φύγουν στο εξωτερικό».

Όμως, όπως εξετέθη παραπάνω, παρά τις αντιξοότητες και εδώ δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ίδρυμά μας τη παρούσα στιγμή είναι η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων, αρκετά και σημαντικά πράγματα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας μας. Αναφέρω παρακάτω και μερικές από τις ελεγκτικές παρεμβάσεις του Συμβουλίου, για ολοκλήρωση της εικόνας.:

1. Έλεγχος – έγκριση προϋπολογισμών και τροποποιήσεων του ιδρύματος.

2. Έλεγχος – έγκριση απολογισμού του ιδρύματος.

3. Έγκριση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του ιδρύματος.

4. Έλεγχος μηνιαίων πινάκων πληρωμών του ιδρύματος. Η δραστηριότητα αυτή εισήχθη διότι ο έλεγχος του απολογισμού γίνεται με κωδικούς και σε συνολικά ποσά. Ο έλεγχος των επί μέρους πληρωμών αφορούσε την τήρηση των νομίμων διαδικασιών αλλά και την σκοπιμότητα των εξόδων. Στοχεύονταν τα μεγαλύτερα ποσά με τυχαία επιλογή.

5. Έλεγχος διαφόρων καταγγελιών προς το Συμβούλιο, όπως π.χ.:

-Παρείσφρηση εξωπανεπιστημιακών σε χώρους που παραχωρήθηκαν σε
φοιτητές στην Καρδίτσα.

-Αμοιβές προγραμμάτων σε άτομα που απουσίαζαν με εκπαιδευτικά άδεια.

-Ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην Καρδίτσα.

-Καταγγελία υποψήφιας αναφορικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-Καθυστέρηση παρακράτησης του 8% εμμέσων δαπανών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

6. Πέραν όμως των επισήμων καταγγελιών και παραπόνων προς το Συμβούλιο
υπήρξαν και ανεπίσημα παράπονα που τακτοποιήθηκαν τάχιστα, απλά με την αναφορά προς τους εμπλεκομένους ότι το Συμβούλιο πρόκειται να ερευνήσει το αντικείμενο των παραπόνων.

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Πρόεδρος ΣΙ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδα  Φίλιππος Σωτηρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ πρ. Πρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας, στην επιστολή αναφέρει τα εξής:

1.    Στο πλαίσιο χάραξης στρατηγικής ανάπτυξης (σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) του Ιδρύματος, το ΣΙ συνέταξε στρατηγικό σχεδιασμό σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης. Περιλαμβάνει πλήρη καθορισμό τετραετούς Ακαδημαϊκού-Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με τα αναγκαία στοιχεία εισαγωγικής τεκμηρίωσης, δεκαπέντε κατευθύνσεις (15 άξονες) ανάπτυξης και ενδεικτικό πλαίσιο αντίστοιχων δράσεων προς διαμόρφωση (πλήρωση) του περιεχομένου τους (Πράξη ΣΙ αριθμ. 8/12-10-2015/θέμα 2ο/Κεφ. Γ). Επισημαίνεται ακόμη, ότι βαίνει υλοποιούμενος κατά τα αναφερόμενα στα επιμέρους κεφάλαια (Β3, Γ3, Γ8 κ.ά) της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος.

2.    Στις πρωτοβουλίες του ΣΙ για σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, συγκαταλέγεται η επαφή με Δήμαρχο και φορείς περιοχής του Ιδρύματος προς επεξεργασία θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Επίσης, οι παραινέσεις του ΣΙ για την επαφή του Ιδρύματος με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προς εφαρμογή δράσεων ΔΒΕ σε θέματα κυρίως τοπικού (περιφερειακού) ενδιαφέροντος, προς υποστήριξη προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού  ερευνητικής και αναπτυξιακής προοπτικής κλπ. Συναφής ενέργεια μπορεί να θεωρείται και η εποπτεία απορροφητικότητας των επιχορηγήσεων με σκοπό, πέραν των άλλων  άλλου, την πληρωμή (εξόφληση) των οφειλών προς δικαιούχους της ευρύτερης περιοχής του ΤΕΙ.

3.    Σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση (και το ύψος της) που εξασφαλίσθηκε για το Ίδρυμα από εξωτερικές δυνατότητες, μέσω ενεργειών του ΣΙ, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής παρόμοια δυνατότητα. Το ΣΙ συγκρότησε επιτροπή διερεύνησης της λειτουργίας θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων και επιτροπή πιστοποίησης/λειτουργίας ΚΕΚ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με εναλλακτικές δράσεις  ΔΒΕ (Πράξη ΣΙ αριθμ. 4/17-03-2015/θέμα 2ο), για παροχή υπηρεσιών Επιστήμης και Τεχνολογίας προς τρίτους. Προγραμματίζεται να δραστηριοποιηθούν αυτές εντός του τρέχοντος έτους.

4.    Από την ίδρυσή του και σε πλείστες συνεδριάσεις το ΣΙ προτρέπει στην κατάρτιση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Έχουν συνταχθεί από το Ίδρυμα προσχέδια αμφοτέρων, που επίκειται να προωθηθούν βραχυπρόθεσμα προς έγκρισή τους από το ΣΙ. Αναγνωρίζονται όμως ως αντικειμενικές οι δυσκολίες ολοκλήρωσής τους, λόγω νεοσύστατου του Ιδρύματος και ευρύτατης γεωγραφικής διασποράς των Ακαδημαϊκών του Τμημάτων (σε πέντε νομούς).

5.    Ως προς τις διαδικασίες πληρέστερης αξιοποίησης των κληροδοτημάτων του Ιδρύματος, δεν υφίστανται εφόσον το Ίδρυμα δεν διαθέτει κληροδοτήματα.

6.    Οι σχέσεις ΣΙ με Πρύτανη/Σύγκλητο δεν είναι οι ιδανικότερες, γεγονός που μπορεί να αποδίδεται και στην επισημαινόμενη από το ΥΠΕΘ ανάγκη εξορθολογισμού  ή επανακαθορισμού των εκ του νόμου προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων τους.

7.    •    Σε σχέση με τις σημαντικές αποφάσεις του ΣΙ για την αναβάθμιση των σπουδών του Ιδρύματος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λόγω νεοσύστατου του Ιδρύματος, τα ΠΠΣ των περισσότερων Τμημάτων του έχουν αναθεωρηθεί εντός της τελευταίας τετραετίας, ενώ μάλιστα έχουν υποστεί και επιτυχή εξωτερική αξιολόγηση εντός της τελευταίας διετίας. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίηση/επανοργάνωση των ΠΠΣ εντός το τρέχοντος έτους, με πλήρη εφαρμογή των ισχυουσών αντίστοιχα νομικών διατάξεων (Πράξη ΣΙ αριθμ. 8/12-10-2015/θέμα 2ο/Κεφ. Β5β). Περαιτέρω, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης σπουδών συμβάλλουν οι παραινέσεις του ΣΙ για την ενίσχυση των δράσεων ΜΟΔΙΠ, ΔΑΣΤΑ, Erasmus+, συμμετοχής σε δίκτυα πανεπιστημιακής συνεργασίας κλπ, την πρόβλεψη και απορρόφηση κονδυλίων για προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υλικού εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων, επιστημονικών συγγραμμάτων βιβλιοθήκης κ.ά.

•    Οι δυσκολίες για τη λήψη άλλων πρωτοβουλιών ή μη ολοκλήρωσης των ανειλημμένων, οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι μόλις έχω συμπληρώσει ένα μόνον έτος ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ανασυγκρότηση ΣΙ με την αριθμ. 4863/Ζ1/14-01-2015 απόφαση ΥΠΑΙΘ) σε συνδυασμό με την αρμοδιότητα του ΣΙ για γενική εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος (εδάφ. γ του ανωτέρω 1 σχετικού)  

 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο πρόεδρος του ΣΙ του ΤΕΙ Ηπείρου Ομ. Καθηγητής Κ. Μπουραντάς, αναφέρει στην επιστολή του τα εξής:

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.