ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ: Η πρόταση του Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία

Όλα τα ΠΜΣ κάθε 3 χρόνια να περνούν από διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ ή άλλη Αρχή με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του τμήματος.
Δημοσίευση: 23/04/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για τα Μεταπτυχιακά διαπίστωσε  τα Μεταπτυχιακά  αναπτύχθηκαν  , με άξονα κυρίως τα δίδακτρα.  

Η Επιτροπή, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμη σε μια απόφαση,   προσανατολίστηκε προς τη διάκριση ανάμεσα στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά και στα μεταπτυχιακά επαγγελματικής μόρφωσης.

Και τα δύο είδη ΠΜΣ θα απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, το οποίο θα είναι μεν διαφορετικών κατευθύνσεων (ερευνητικά ή επαγγελματικής μόρφωσης), αλλά παρόμοιας ποιότητας και ακαδημαϊκής αξίας.

1) Τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά θα καταλήγουν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστημονικής Εμβάθυνσης και

2) τα μεταπτυχιακά εκπαίδευσης ή επαγγελματικής μόρφωσης θα καταλήγουν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιστημονικής Ειδίκευσης.

Η Επιτροπή προτείνει:

Και στα δύο είδη ΠΜΣ η εκπόνηση/συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να είναι υποχρεωτική για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος, ως ένα κριτήριο ακαδημαϊκότητας.

Στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ΠΜΣ, όπου κυρίαρχος στόχος είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η ΜΔΕ να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα.

Στα μεταπτυχιακά εκπαίδευσης ή επαγγελματικής μόρφωσης, όπου βασικότερος στόχος είναι η εφαρμογή της νέας γνώσης και η ανάπτυξη, ωστόσο μέσα σε ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρμογής, η ΜΔΕ μπορεί εναλλακτικά να συνίσταται σε μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση ή μετα-ανάλυση σε κάποιο θέμα του επιστημονικού πεδίου/γνωστικού αντικειμένου.

Ως προς τα δίδακτρα, τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ΠΜΣ προσφέρονται δωρεάν, καθώς η έρευνα αποτελεί εθνική στρατηγική και προτεραιότητα. Για τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ΠΜΣ δεν προβλέπεται αμοιβή διδασκόντων.

Τα ΠΜΣ εκπαίδευσης ή επαγγελματικής μόρφωσης, στοχεύουν στην περαιτέρω επαγγελματική εξειδίκευση και ανάπτυξη, και δύναται να προσφέρονται με δίδακτρα, αυστηρά προϋπολογισμένα ανάλογα με τις λειτουργικές και άλλες ανάγκες του ΠΜΣ.

Προβλέπεται ανώτατη αμοιβή διδασκόντων που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που δεν μπορεί να ξεπερνά ένα ποσοστό επί των συνολικών τους αποδοχών.

 Η έννοια της ακαδημαϊκής ανταποδοτικότητας σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του ΠΜΣ επιστρέφει στους φοιτητές και στις δομές του Τμήματος του ΑΕΙ μέσω ακαδημαϊκών δράσεων.

Αυτές μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν υποτροφίες για τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, έξοδα παραγωγής και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναλώσιμα εργαστηριακά υλικά για την έρευνα στο πλαίσιο του ΠΜΣ και των μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών, κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε περιοδικό ή ανακοίνωσης σε συνέδριο που προκύπτει από τη μεταπτυχιακή εργασία του φοιτητή, κτλ.

Η επιτροπή προσανατολίζεται σε ένα ανώτατο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανά τμήμα, ανάλογα με τον αριθμό διδασκόντων του τμήματος ή/και των τομέων του τμήματος (διδάσκοντες με συναφές επιστημονικό έργο και γνωστικό αντικείμενο) και με την προϋπόθεση ο τομέας να έχει έναν ελάχιστο κρίσιμο αριθμό/κρίσιμη μάζα μελών.

Απαιτείται τουλάχιστον το 50% του προσωπικού ενός τμήματος να μπορεί να υποστηρίξει ένα μεταπτυχιακό στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

 Το 25% των διδασκόντων μπορεί να προέρχεται από άλλα τμήματα ομοταγών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για το υπόλοιπο 25% να υπάρχει η δυνατότητα αμειβόμενης, εάν είναι δυνατόν, διδασκαλίας μαθημάτων ή εργαστηρίων/σεμιναρίων από μεταδιδάκτορες νέους επιστήμονες.

Όρος για να ιδρυθεί ΠΜΣ με δίδακτρα, είναι να λειτουργεί στο τμήμα ένα τουλάχιστον ΠΜΣ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου χωρίς δίδακτρα.

Το 25% των εσόδων από τα ΠΜΣ με δίδακτρα θα αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των δωρεάν ακαδημαϊκών/ερευνητικών ΠΜΣ του οικείου τμήματος ή του ιδρύματος που αφορούν το ΠΜΣ.

Αναλογία μαθημάτων στο ΠΜΣ που πραγματοποιούνται από απόσταση και δια ζώσης (π.χ. τα μαθήματα που διδάσκονται από απόσταση δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% των μαθημάτων του ΠΜΣ).

Δε δύναται να ιδρυθούν διακρατικά ΠΜΣ με ιδιωτικά ή μη ιδρύματα του εξωτερικού που δεν αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ. Όσα τυχόν υπάρχουν, είτε προσαρμόζονται στις ισχύουσες διατάξεις είτε καταργούνται.

Η έγκριση για ίδρυση νέου ΠΜΣ να γίνεται από τη σύγκλητο με ευρεία πλειοψηφία μετά από αίτημα του οικείου τμήματος/σχολής. Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ χωρίς να διδάσκουν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ).

Για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ που διδάσκουν σε αμειβόμενα ΠΜΣ άλλης χώρας απαιτείται άδεια από το οικείο τμήμα.

Αμοιβές διδασκόντων
 
Για τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ΠΜΣ δεν προβλέπεται αμοιβή διδασκόντων.

Για τα ΠΜΣ εκπαίδευσης ή επαγγελματικής μόρφωσης προβλέπεται ανώτατη αμοιβή διδασκόντων που έχουν μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% επί των συνολικών αποδοχών τους.

Η διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) .

Όλα τα ΠΜΣ κάθε 3 χρόνια να περνούν από διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης από την ΑΔΙΠ ή άλλη Αρχή με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του τμήματος.

 

Σχόλια (3)

 
Relax
30 Απρ 2016 22:21

Εντάξει, τα μεταπτυχιακά έχουν αναπτυχθεί γύρω απο τα δίδακτρα. Καλή η διαπίστωση, όμως δεν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό στην πρόταση της επιτροπής. 2 ειδών μεταπτυχιακά. Το ένα με δίδακτρα και το άλλο χωρίς δίδακτρα. Όμως πως θα χρηματοδοτείται το ερευνητικό μεταπτυχιακό; Κουβέντα επ'αυτού.

 
Ομοεθνής ιθαγενής
24 Απρ 2016 09:20

Τελικά ύστερα από έναν ουσιαστικό, δημιουργικό ( βάλε όσα επίθετα θες)....καταλήξαμε στο γαλλικό μοντέλο; DEA DESS, ήτοι Diplome des etudes approfondies (Δίπλωμα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Σπουδων ή Σπουδων εμβάθυνσης,) και Diplome d' etudes des sciences appliquees) Δίπλωμα εφηρμοσμενων επιστημων ..
Καλα προχωρησαν σε μεταφραση πιο "προχω", διότι ακούγεται καλυτερα. και πουλιέται καλύτερα....
Ο.Κ. είναι δύσκολο να βρεθούν λύσεις, αλλά μην λέμε ότι σκεφτόμαστε, ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΘΑ και μετά αντιγράφουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο...

 
Όχι νέα είδη
23 Απρ 2016 23:37

Η προτεινόμενη εφαρμογή δύο ειδών ΠΜΣ είναι μία επιπλέον διάκριση μεταξύ των αποφοίτων που θα διχάζει. Το μόνο που θα καταφέρει είναι μία νέα μορφή "ακαδημαϊκού ρατσισμού", που θα έχει επιπτώσεις σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ