Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η πρόταση για τα Πειραματικά Σχολεία

Δημοσίευση: 17/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στήριξη του θεσμού των πειραματικών σχολείων και επέκτασή του ειδικά σε λιγότερο προνομιούχες περιοχές καθώς και στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κ. Γαβρόγλου  στην πρόταση 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

H προσφορά των πειραματικών σχολείων της χώρας στην εκπαίδευση, την επιστήμη και την κοινωνία είναι σημαντική ανέκαθεν, λόγω:

• της στελέχωσής τους με εκπαιδευτικούς αυξημένων επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, εμπειρία κ.ά.),

• της επιστημονικής εποπτείας και καθοδήγησής τους από τα Πανεπιστήμια και κυρίως από τις «Καθηγητικές» Σχολές και τα Παιδαγωγικά Τμήματα,

• της διεξαγωγής σε αυτά πειραματικών εφαρμογών, καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας καθώς και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών,

• της σύνδεσής τους με τις Σχολές Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ) στο παρελθόν και τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) στη σύγχρονη εποχή,

• της διεξαγωγής δειγματικών διδασκαλιών και σεμιναρίων σε υποψήφιους, νεοδιοριζόμενους και έμπειρους εκπαιδευτικούς,

• της συμμετοχής τους σε καινοτόμα επιστημονικά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα και σε προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (π.χ. ERASMUS), επισκέψεων και αδελφοποιήσεων σχολείων εσωτερικού και εξωτερικού,

• της διοργάνωσης και λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων ποικίλων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων,

• της συμμετοχής και των διακρίσεων σε πολιτιστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες διοργανώσεις.

Το πειραματικό σχολείο έχει ως βασικό σκοπό τον πειραματισμό και την εφαρμογή σε αυτό καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων έρευνας, διδασκαλίας και εκπαίδευσης, για να επακολουθήσει κατόπιν η γενική εφαρμογή των αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα σχολεία.

Με βάση την επιστημονική δεοντολογία και μεθοδολογία, η έρευνα και η καινοτομία χρειάζεται να εφαρμόζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του μαθητικού πληθυσμού που επιλέγεται τυχαία. Και αυτό επειδή οι πειραματικές μέθοδοι και οι καινοτόμες δράσεις δεν εφαρμόζονται μόνον στους πολύ ικανούς, αλλά και στους λιγότερο ικανούς και στους αδύνατους μαθητές οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη.

Τεκμηρίωση: Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Αποτελεί αξίωμα της σύγχρονης παιδαγωγικής ψυχολογίας ότι όλοι οι μαθητές –ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους – μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. Τούτο συμβαίνει, γιατί είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως καθένας/καθεμία μπορεί να έχει μία ή περισσότερες κλίσεις ή χαρίσματα και δυνατότητες, τις οποίες μπορεί να αναπτύξει και να βελτιώσει, όταν το σχολείο προσφέρει την κατάλληλη παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη. Κάθε παιδί έχει καλές ή άριστες επιδόσεις σε έναν τουλάχιστον τομέα.

Οι μαθητές χαμηλών επιδόσεων, και πολλοί από αυτούς προέρχονται από οικογένειες με χαμηλότερο κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, μπορούν να έχουν την πλέον κατάλληλη μαθησιακή – και παιδαγωγική – υποστήριξη στα πειραματικά σχολεία, καθόσον αυτά διαθέτουν το πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό (εκπαιδευτικούς που διακρίνονται για τα τυπικά και τα ουσιαστικά επαγγελματικά τους προσόντα). Όλοι οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων αξιολογούνται με βάση τις βασικές και μεταπτυχιακές τους σπουδές, την εκπαιδευτική εμπειρία και το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο.

Τα πειραματικά σχολεία με την εφαρμογή του θεσμού της διαφανούς «κλήρωσης» ως προς τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών, αντιμετωπίζουν με επιτυχία τη διάκριση και κυρίως την προώθηση μόνο των προνομιούχων μαθητών καθόσον δεν εφαρμόζονται μεροληπτικά κριτήρια και αντικειμενικά όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις και δυνατότητες να εισαχθούν σε αυτά.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Πολιτεία πρέπει να προβλέπει και να διασφαλίζει την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερομένους και την ελεύθερη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση, εγγραφή και φοίτηση όλων στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις ατομικές ικανότητες και τη φυσική κατάσταση κάθε μαθητή.

Το πειραματικό σχολείο εκ προοιμίου θεωρεί όλους τους υποψηφίους αντικειμενικά ίσους και για αυτό παρέχει έναν δίκαιο τρόπο επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτό. Επιπλέον, διασφαλίζει και την καταλληλότητα της σύνθεσης της σχολικής τάξης ως αντιπροσωπευτικού δείγματος του μαθητικού πληθυσμού, κατάλληλου για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς και καινοτόμα προγράμματα. Αποτελεί θεσμό που επιτυγχάνει την ισότητα.

Με το ν. 4186/2013 (άρθρο 5 παρ. 3)δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα ίδρυσης Πρότυπων Πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Πειραματικά ΕΠΑΛ δεν υπάρχουν σήμερα παρά το γεγονός ότι έχουν θεσμοθετηθεί με το ν. 3966/2011, ο οποίος για πρώτη φορά έδινε τη δυνατότητα να ιδρυθούν δύο Πρότυπα Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια, χωρίς ωστόσο να ιδρυθεί κανένα.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα Επαγγελματικά Λύκεια είναι σχολεία κατάλληλα να λειτουργήσουν ως Πειραματικά, λόγω των πολλών ειδικοτήτων και των διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών και προκρίνονται ως κατάλληλα για την υλοποίηση της σύγχρονης παιδαγωγικής. Επίσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια είναι σχολεία θεωρίας και πράξης, καθώς παρέχουν στους μαθητές θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση και δεξιότητες, όπως ακριβώς προκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Τα περισσότερα από τα πειραματικά σχολεία της χώρας εδρεύουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα από αυτά βρίσκονται στις έδρες των πρώην νομαρχιών, όπου λειτουργούν πανεπιστημιακά τμήματα. Κατά συνέπεια, από τη λειτουργία των σχολείων αυτών ευνοούνται μόνον οι μαθητές που κατοικούν σε πόλεις, όπου υφίστανται πειραματικά σχολεία.

Κατόπιν αυτών, εύκολα προκύπτει το εύλογο ερώτημα ποιες είναι οι πιθανότητες, αλλά και οι δυνατότητες να φοιτούν στα υπάρχοντα πειραματικά σχολεία μαθητές απομακρυσμένων επαρχιακών πόλεων και χωριών όταν το άρθρο 44, εδ. 9 του ν. 3966/2011 ορίζει ρητά ότι το κόστος φοίτησης και μεταφοράς των μαθητών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες.

Κρίσιμα θετική κρίνεται η αυτονομία των πειραματικών σχολείων, η οποία εντοπίζεται στην ελευθερία των Επιστημονικών Επιτροπών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠΕΣ), των διευθυντών και των συλλόγων των εκπαιδευτικών να προβαίνουν σε συνεργασίας με τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς της αυτοδιοίκησης κ.ά., για την εφαρμογή και προαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών, επιστημονικών-ερευνητικών, πολιτιστικών και άλλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Προτεραιότητα/Χρονοδιάγραμμα

Η επέκταση του θεσμού των πειραματικών σχολείων σε αποκεντρωμένες και λιγότερο προνομιούχες περιοχές καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση με την ίδρυση πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων χρειάζεται να είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν απερίσπαστα υπηρετώντας την παιδαγωγική επιστήμη και γενικότερα τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα την εκπαιδευτική έρευνα και τη διδακτική μεθοδολογία και καινοτομία. Σημαντικοί κρίνονται οι σαφείς σκοποί και η ξεκάθαρη αποστολή των σχολείων αυτών με βάση αυστηρά επιστημονικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια, αφήνοντας κατά μέρος τις σκοπιμότητες και τα αλλότρια συμφέροντα, αυτά που δεν συνάδουν με την αποστολή και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης και της Αγωγής όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.

Προτεραιότητες:

Διαμόρφωση Πρότασης για Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια./

Διαμόρφωση Πρότασης για Πειραματικά Σχολεία σε αποκεντρωμένες και λιγότερο προνομιούχες περιοχές

Πιλοτική λειτουργία των νέων πειραματικών σχολείων.

Επέκταση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 100 ΣΕΛΙΔΩΝ

Σχόλια (1)

 
Andgian
06 Νοε 2016 12:21

Με βάση την επιστημονική δεοντολογία και μεθοδολογία, η έρευνα και η καινοτομία χρειάζεται να εφαρμόζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του μαθητικού πληθυσμού που επιλέγεται τυχαία.

Καμία τετοια διαδικασία δεν υφιστατια!Κανένα αντιπροσωπευτικό δειγμα δεν είνια ΤΥΧΑΙΟ! ειναι απλά αντιπροσωπευτικό! καιμάλιστα στρωματοποιημένο! Ανοησία?Αγνοια? πάντωςόχι επιστημονική λογική! ας αφησειτις βλακεις επμένως! Το Πρότυπο &Πειραματικό Ανοιχτό Συνεργατικό Σχολέιο είνια η λύση ,παντού τουλάχιστο1 ανά Νομό! Ανταγωνιστικό και ανταγωνίσιμο! ΤΕΛΟΣμε την ανοησία που βολέυει κάποιους .!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ