Placeholder

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η πρόταση για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 17/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης (υφισταμένων και δυνητικών) σε θέματα διοίκησης,εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κ. Γαβρόγλου  στην πρόταση 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Η ανάληψη καθηκόντων σε θέση ευθύνης στην εκπαίδευση συνιστά υιοθέτηση ενός νέου εργασιακού ρόλου, με διαφορετικές προκλήσεις από αυτές του εκπαιδευτικού της τάξης. Προφανώς, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις νευραλγικών για την εκπαίδευση θέσεων εργασίας δημιουργεί ανάγκες εισαγωγικής ή και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε θέματα διοίκησης. Η επιστήμη της διοίκησης με τους βασικούς της πυλώνες και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις του πεδίου, αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης της/του εκπαιδευτικού που κατέχει ή διεκδικεί θέση στελέχους στην εκπαίδευση.

Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να βοηθήσει:

• στη βελτίωση της αξιοποίησης των ανθρώπινων, οικονομικών και υλικοτεχνικών πόρων, σε μια περίοδο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τη διασπάθισή τους,

• στη διασφάλιση της διαφάνειας των διοικητικών διαδικασιών,

• στην ενίσχυση της παρακίνησης του εκπαιδευτικού δυναμικού,

•στην ενίσχυση της ηγετικής δράσης στην εκπαίδευση,

• στη βελτίωση της οργάνωσης των διοικητικών μονάδων της
εκπαίδευσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• στην καθιέρωση και διασφάλιση τήρησης προτύπων ποιότητας

• στη σταδιακή μεταβίβαση της λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και την επακόλουθη έμπρακτη ενίσχυση των συμμετοχικών και δημοκρατικών διαδικασιών.

.Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, η κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης κατέχει μείζονα ρόλο και συνδέεται άμεσα με την επιλογή προώθησης ενός αποκεντρωμένου τρόπου διοίκησης της εκπαίδευσης.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίησή της είναι:

• η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής ενός διευρυμένου αριθμού στελεχών (δυνητικών και υφισταμένων) στις δράσεις κατάρτισης (ιδανικά, όλων όσων εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον),

• η πιστοποίηση της κατάρτισης,

• η σύνδεσή της με τις πραγματικές συνθήκες άσκησης καθηκόντων
διοίκησης στην εκπαίδευση,

• η αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους μέσω  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και να μην προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

• η υλοποίηση των δράσεων από αξιόπιστους φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ή Α.Ε.Ι.,

• η αναγνώρισή της (μοριοδότησή της) στις διαδικασίες επιλογής στελεχών.

Προτεραιότητα/ Χρονοδιάγραμμα

-Άμεση διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης σχετικών δράσεων σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α./ [Β]

-Συνεργασία με αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τη διερεύνηση δυνατότητας ένταξης σχετικών δράσεων στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020./ [Β]

-Σχεδιασμός βάσει των ανωτέρω.

-Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων βάσει σχεδιασμού.

Η πρόταση για  την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και γι’ αυτό πρέπει να είναι συστηματική και διαρκής στοχεύοντας στην επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Επομένως είναι αναγκαία σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και πρέπει να καλύπτει τόσο γενικούς τομείς (π.χ. γνωστικό αντικείμενο, διδακτική μεθοδολογία, χρήση νέων τεχνολογιών) όσο και ειδικότερες θεματικές (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία, ειδική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχολικός εκφοβισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας κ.ά.).

Η χρονική διάρκεια (π.χ. ετήσια, εβδομαδιαία) και ο τύπος των επιμορφωτικών προγραμμάτων (π.χ. ενδοσχολικά, εξ αποστάσεως, μικτό μοντέλο) εξαρτώνται από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις γεωγραφικές συνθήκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες.

Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Οι δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού συνδέονται άμεσα με την μετεκπαίδευση. Η συμμετοχή του σε επιμορφωτικά προγράμματα του δίνουν την ευκαιρία να αναστοχαστεί και να αναθεωρήσει τις διδακτικές του προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του μελλοντικού πολίτη, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στην αποστολή του σχολείου.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης:

• καλύπτουν την απόσταση μεταξύ θεωρίας και σχολικής πράξης,

• εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο, ενδυναμώνοντας τον εκπαιδευτικό, ώστε να μην καταφεύγει σε
παγιωμένες και ενδεχομένως παρωχημένες πρακτικές,

• υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου και
προπαντός στην εισαγωγή καινοτομιών,

• ισχυροποιούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία
αναβάθμισης του σχολείου.

Η συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης προάγει την κουλτούρα της δια βίου μάθησης, της προσωπικής εξέλιξης και της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

• Η εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός εθνικού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού («εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης») με σαφείς στόχους και χρονοδιάγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας και να μην στηρίζεται σε αποσπασματικές, περιστασιακές και ασύνδετες μεταξύ τους δράσεις.

Επιπλέον, είναι σκόπιμο τα προγράμματα επιμόρφωσης να:

• καλύπτουν τόσο γενικούς τομείς (π.χ. γνωστικό αντικείμενο, διδακτική μεθοδολογία, χρήση νέων τεχνολογιών) όσο και ειδικότερες θεματικές (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία, ειδική αγωγή, διαπολιτισμική εκπαίδευση, σχολικός εκφοβισμός, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
αγωγή υγείας κ.ά.),

• είναι ευέλικτα όσον αφορά στην επιλογή του τύπου επιμόρφωσης
(π.χ. περιφερειακά, ενδοσχολικά), τον τρόπο υλοποίησης (δια ζώσης,
εξ αποστάσεως, μικτό μοντέλο),

• βασίζονται στη χρήση σύγχρονων μέσων και βιωματικών μεθόδων και
να προσφέρουν ποικιλία στη χρονική διάρκεια, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να επιλέγει ελεύθερα το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του,

• υποστηρίζουν την αξιοποίηση των ιδίων των εκπαιδευτικών σε ρόλο επιμορφωτή εντός της σχολικής μονάδας και να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχύεται η συνεργατική κουλτούρα,

• συνδέονται με άμεση εφαρμογή στη σχολική πράξη δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δοκιμάζει τις νέες γνώσεις κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

Προτεραιότητα/ Χρονοδιάγραμμα

Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα και διαρκή ανάγκη, η οποία πρέπει να ενταχθεί σε ένα «εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης».

Πρόταση χρηματοδότησης για επιμόρφωση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους με προτεραιότητα στα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 100 ΣΕΛΙΔΩΝ

 

Σχόλια (2)

 
Ιωάννα
18 Μάιος 2016 00:32

Βλέπω ένα ένα τα προγράμματα Διαμαντοπούλου τα υλοποιεί ο κ. Φίλης. Όποιος γνωρίζει καταλαβαίνει ότι πρόκειται για τα πιστοποιητικα διοικητικής επάρκειας ΕΚΔΔΑ και το Μειζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά χάσαμε πέντε χρόνια ,μπράβο παιδιά

 
geo
18 Μάιος 2016 11:02

Προταση για τα Διδασκαλεια δεν βλεπω. Η αληστου μνημης Διαμαντοπουλου μπορει να ανεστειλε τη λειτουργια τους, δεν τα καταργησε ομως. Εσεις οι προοδευτικοι, θα ακολουθησετε τη συντηρητικη πεπατημενη;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ