Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Η πρόταση για την αυτονομία των σχολικών μονάδων

Δημοσίευση: 18/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κ. Γαβρόγλου  στην πρόταση 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Η τελευταία εικοσαετία σημαδεύτηκε από μεγάλες αλλαγές στον τομέα των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών στη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε μία διερεύνηση εκπαιδευτικών πολιτικών οι οποίες ευνοούσαν την ενίσχυση της αυτονομίας στις σχολικές μονάδες. Η αυτονομία αυτή διαρθρώνεται στους εξής τομείς:

α. Παιδαγωγική/ διδακτική αυτονομία,

β. Διοικητική αυτονομία, και

γ. Οικονομική αυτονομία.

Η παιδαγωγική αυτονομία αφορά τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα σπουδών, στις διδακτικές μεθόδους, στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών, κ.λπ.

Η διοικητική αυτονομία, σχετίζεται με την έννοια της αποκέντρωσης, όπου οι διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες έχουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας που τους προσφέρεται, τις βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες εκπορεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Η οικονομική αυτονομία, αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται στη σχολική μονάδα να διαχειριστεί τους πόρους της ή να αναζητήσει πρόσθετους.

Ο βαθμός και τα σημεία έμφασης της αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος καθορίζονται από την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας.

Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

H έννοια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας αποτελεί βασική αρχή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Προσδιορίζεται με βάση τις τρέχουσες κοινωνικo- οικονομικές συνθήκες και στόχος της είναι να βελτιώσει -μέσω ευρείας κοινωνικής συναίνεσης -την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της αυτονομίας της σχολικής μονάδας είναι:

• Εξωστρέφεια. Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Δηλαδή, ένα σχολείο που είναι ευαίσθητο στις υφιστάμενες παγκόσμιες, εθνικές και τοπικές κοινωνικές συνθήκες, υψώνοντας τη φωνή του ενάντια στα φαινόμενα του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

• Συνεργασία. Συνεργατικό σχολείο. Μια αυτόνομη σχολική μονάδα πρέπει να είναι ανοιχτή στην κοινωνία και να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία δημιουργώντας ένα δίκτυο υποστήριξης,
τόσο μεταξύ σχολείων όσο και μεταξύ σχολείου και κοινωνίας.

• Ευελιξία. Η σχολική μονάδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της, προσφέροντας διαφοροποιημένη εκπαίδευση, έτσι ώστε κάθε μαθητής να λαμβάνει τα απαραίτητα σε αυτόν εφόδια, προκειμένου να ακυρωθούν οι όποιες κοινωνικές και
οικονομικές ανισότητες.

• Διαφορετικότητα. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών στόχων στις ανάγκες των μαθητών και ενίσχυση των αδύναμων μαθητών όπου χρειάζεται,
ούτως ώστε να επιτύχουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους.

• Συμπεριληπτική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της αυτόνομης σχολικής μονάδας, το οποίο έχει ως στόχο να εξασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η μείωση των εκπαιδευτικών / κοινωνικών
ανισοτήτων.

• Αυτονομία στην αξιολόγηση των μαθητών. Η διάσταση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, διότι καταπολεμά την παραπαιδεία και παίζει αποφασιστικό ρόλο στην απόδοση και την επιτυχία των μαθητών

• Δημοκρατικό πλαίσιο διαδικασιών και λειτουργίας. Η αυτόνομη σχολική μονάδα, πρέπει να δίνει έμφαση στις οριζόντιες συνεργασίες, ενισχύοντας τον ρόλο των μαθητικών συμβουλίων, του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και όλων των θεσμικών παραγόντων οι οποίοι συνεργάζονται με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

• Η αυτονομία της σχολικής μονάδας αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή. Επειδή αλλάζει το προφίλ των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων, των ευθυνών και των υποχρεώσεων όλων των συμβαλλομένων, θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο με την κατάλληλη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς-ώστε να αισθάνονται ικανοί να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνικές απαιτήσεις-όσο και με ένα ευρύτερο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ κοινωνίας και φορέων εκπαίδευσης, το οποίο και θα αποτελεί προϊόν πρότερης κοινωνικής διαβούλευσης.

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης.

• Δικτύωση σχολείων μεταξύ τους και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.

Προτεραιότητα/ Χρονοδιάγραμμα

-Παιδαγωγική αυτονομία.

-Διοικητική αυτονομία.

Ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων ή και των Σχολικών Συμβουλίων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων

Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διδακτικού προσωπικού και του Συλλόγου Διδασκόντων περιγράφονται στο ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι και οι κύριοι αρμόδιοι να γνωρίζουν τις ανάγκες της σχολικής τους μονάδας, με την ενίσχυση του ρόλου τους μέσω των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων/Σχολικών Συμβουλίων, αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας τόσο με τους μαθητές τους όσο και μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς.  

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Η ενίσχυση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής αυτονομίας. Θα πρέπει λοιπόν η όποια απόφαση να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα πρέπει να υπάρξει επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του συλλόγου διδασκόντων.

Θα πρέπει να ενισχυθεί, ενδεχομένως και με την αντίστοιχη επιμόρφωση, το κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Προτεραιότητα/ Χρονοδιάγραμμα

Ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων ή και των Σχολικών Συμβουλίων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.

Aυτoαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: αποτίμηση του έργου και της συνολικής λειτουργίας της με στόχο τη βελτίωση και όχι την επιβολή κυρώσεων.

Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας

Προτείνεται η εισαγωγή συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της σχολικής μονάδας με διαμορφωτικό, αναπτυξιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ως τέτοιο, δεν θα επικεντρώνεται στον έλεγχο και τη βαθμολόγηση της απόδοσης των επιμέρους παραγόντων της σχολικής μονάδας αλλά θα λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, προτείνεται η υιοθέτηση ενός δημοκρατικού - συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγησης, το οποίο θα στηρίζεται στην ανάπτυξη συνεργατικών διαδικασιών για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ευθύνη για την υλοποίηση των διαδικασιών, τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων/πληροφοριών αλλά και τη χρήση των αποτελεσμάτων της για τους σκοπούς της βελτίωσης ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα:

• τη συνεχή και συστηματική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας,

• την ανάλυση και αποτίμηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,

• τον εντοπισμό των σημείων που χρήζουν βελτίωσης αλλά και εκείνων που λειτουργούν αποτελεσματικά ώστε να αποτελέσουν παραδείγματα καλής πρακτικής για άλλα σχολεία.
Βασικά στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος είναι η αποκέντρωση, η δημοκρατικότητα, η συμμετοχικότητα, η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη, καθώς και η επιστημονικότητα, η αξιοπιστία και εγκυρότητα των διαδικασιών.

Ποια προβλήματα επιλύονται; Τι θα επιτευχθεί με την πρόταση;

Η εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) των σχολικών μονάδων αποτελεί τάση και πρακτική που αναγνωρίζεται όλο και ευρύτερα πλέον διεθνώς, ως απαραίτητο συστατικό για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το σύστημα αυτό, ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο αυτονομίας της σχολικής μονάδας, θα συμβάλει:

• στη διαρκή, έγκυρη και τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση της σχολικής μονάδας για την ποιότητα του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου,

• στην επισήμανση των αδυναμιών της λειτουργίας της σχολικής μονάδας με σκοπό τον καθορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων, με βάση τις κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές διαφορές, τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέσα, τις υποδομές κ.ά.,

• στην αποκέντρωση του υφιστάμενου συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, και στην αρτιότερη οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης μέσα από την προώθηση δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων,

• στην καλλιέργεια της συμμετοχικής ευθύνης και στην παρακίνηση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων για την κοινή ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων κ.λπ.,

• στη βελτίωση της σχολικής ζωής και των μαθησιακών αποτελεσμάτων ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας,

• στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους μέσω εστιασμένης επιμόρφωσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των ιδίων αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής τους μονάδας,

• στη βελτίωση όλων των σχολείων της χώρας μέσω της διάχυσης καλών πρακτικών,

• στη διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία,

• στη διαρκή, τεκμηριωμένη και έγκυρη ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την
ποιότητα του επιτελούμενου έργου.

Προϋποθέσεις επιτυχίας/υλοποίησης

Η ενίσχυση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής αυτονομίας. Θα πρέπει λοιπόν η όποια απόφαση να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα πρέπει να υπάρξει επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του συλλόγου διδασκόντων.

Θα πρέπει να ενισχυθεί, ενδεχομένως και με την αντίστοιχη επιμόρφωση, το κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Προτεραιότητα/ Χρονοδιάγραμμα

Επαναπροσδιορισμός πλαισίου-Νομοθεσία.

Ενημέρωση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Υλοποίηση διαδικασιών.

Αξιολόγηση 1ης υλοποίησης.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 100 ΣΕΛΙΔΩΝ

 

Σχόλια (18)

 
Thodoris Maniakas
18 Μάιος 2016 10:54

Επιτελους μια προταση που εχει δυναμισμο και λογική !!! Αποκεντρωση και αυτονομια ειναι τα 2 βασικα στοιχεια που καθε χρονο προτεινω στο Π.Ι. (ΙΕΠ) απο το 2003 που εγινα συμβουλος πρωτη θητεια. Οι σχολ συμβουλοι θα βοηθησουν σιγουρα στην κατευθυνση αυτη για την υλοποιηση της προτασης.
Στη διαθεση σας για ιδεες και περαιτερω προτασεις.
Με εκτιμηση, Θοδωρης Μανιακας ΣΣ Αγγλικης Θεσκη .

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΑΣ
18 Μάιος 2016 11:49

Η μονη σοβαρη προταση που εχω ακουσει εως τωρα.Εαν επιτρεψει επιπλεον στα πανεπιστημια να εχουν επισης λογο στην επιλογη υποψηφιων τοτε ειμαστε πολυ κοντα σε επαναστατικες αλλαγες.

 
kostas papadopoulos
18 Μάιος 2016 16:23

Μα καλα μονο εγω δεν καταλαβα Χριστο απο την "προταση"; Περα απο μια θολη προταση για αυτοαξιολογηση (που την οριζει απλα διαφορετικη απο την υπαρχουσα χωρις να συγκεκριμενοποιει τιποτα) τι αλλο απο ευχες περιεχει; Οι συντακτες πληρωθηκαν για να γραψουν αυτην την προταση-ευχολογιο; Αν ναι, αν γραψω και εγω ευχες θα πληρωθω τιποτα;

 
TL
18 Μάιος 2016 22:18

Συνοπτικά: Να πληρώνουν το σχολείο οι γονείς και η τοπική κοινωνία για να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Τα υπόλοιπα είναι σάλτσες...

 
Γιώργος
18 Μάιος 2016 23:01

Σχολιάζοντας την οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας, στο μυαλό μου έρχεται το σχολείο της αγοράς και του άκρατου ανταγωνισμού. Αυτά τα καυτηρίαζε η κυβέρνηση τόσα χρόνια που ήταν αντιπολίτευση... Τώρα όμως "ο πεζός πέρασε τον καβαλάρη" και γίνανε "βασιλικότεροι του βασιλέως.... "
Οι υπόλοιπες προτάσεις θεωρώ ότι συμβάλλουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η οικονομική όμως πρόταση είναι εκ του πονηρού....

 
geo
19 Μάιος 2016 07:46

@Συμβουλο απο Θεσκη
Ας αναρωτηθουμε πρωτα εαν οι εκπαιδευτικοι ειναι ετοιμοι να σηκωσουν τοσο μεγαλο φορτιο στις πλατες τους. Θελει αρετη και τολμη η ελευθερια. Με το ζορι μαζευομαστε σε καποιο διαλειμμα να συζητησουμε στο ποδι θεματα του σχολειου. Εαν δε η συγκεντρωση ειναι μετα τις 13.15, εκει να δεις μουτρα! Δεν συζηταμε να κανουμε συγκεντρωση οπως προβλεπεται απο το νομο, δηλαδη στις 16.15, για να συμμετασχουν και οι ερμοι εκπαιδευτικοι του ολοημερου.
Η δε εμπειρια απο τις συγκεντρωσεις της Αυτοαξιολογησης πριν δυο χρονια ηταν τραυματικη. Ενας διευθυντης να μιλα και να προτεινει και οι υπολοιποι να λενε ναι σε ολα και να κοιταζουν το ρολόι, διοτι οι συναντησει γινονταν μετα τις 13.15΄. Ποια αυτονομια; Ποια συμμετοχικη ευθυνη; Ποια κοινή ανάπτυξη δράσεων; Ποια Στικουδη; Να φευγουμε, αργησαμε...

 
Νίκος
19 Μάιος 2016 14:48

Τα πράγματα είναι ποιο απλά. Όσο το ταμείο είναι μείον τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Οι εκπαιδευτικοί μάλλον αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τίποτα παραπάνω και φέρονται αναλόγως.

Η πραγματικότητα είναι πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να δουλεύει υπό ασφυκτική πίεση σε διαφορετικά αντικείμενα, διαφορετικούς μαθητές και να αλλάζει τρόπο σκέψης κάθε 45’. Ο εκπαιδευτικός καλείτε μετά από 5-6 ώρες μαθήματος να αποφανθεί στο σύλλογο διδασκόντων για νομικά ζητήματα, να καταθέσει προτάσεις, να κάνει τεκμηρίωση κ.λ.π. χωρίς να έχει το νομικό πλαίσιο επικαιροποιημένο και τον επαρκή χρόνο επεξεργασίας του. Αλήθεια σε ποια δημόσια υπηρεσία αυτό συμβαίνει; Σε ποια υπηρεσία παίρνονται αποφάσεις σε 10’ και υπογράφονται τα πρακτικά μετά από μία-δύο ημέρες;

Απ’ ότι βλέπω οι συνομιλούντες παίρνουν ως δεδομένο πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κάνει προεργασία από το σπίτι και ερχόμενοι στο σύλλογο να εκθέτουν τις θέσεις τους, να έχουν άπλετο χρόνο για ψυχανάλυση μετά τις 13.15. Κάποτε για την εργασία στο σπίτι υπήρχε επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης ενώ σήμερα δεν υπάρχει. Είναι ηθικό και νόμιμο να ζητείτε να παρέχουν τέτοιου είδους εργασία; Μάλλον η ηθικοπλαστική φιλοσοφία του Σύριζα αυτό εννοεί και αυτό που θα μείνει θα είναι μια κουλτούρα να λέμε κάτι που ηχεί ωραία στα αυτιά αλλά από ουσία μηδέν.

Όσο για τον @geo που υπερθεματίζει για το νόμο πως πρέπει να γίνονται οι σύλλογοι μετά τις 16.15 μάλλον διαβάζει τους νόμους με κλειστά τα μάτια. Και το νόμο «όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, καθώς και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 τουΝ.1566/1985.» μάλλον επιτηδείως τον ξεχνάει.

 
geo@Νικος
19 Μάιος 2016 19:17

Αυτό να το πεις στους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου και όχι σε μένα. Αυτοί μένουν πάντα στην απέξω, λες και υπάρχει νόμος για την εξαίρεση τους.

 
Χριστίνα@Νικος
19 Μάιος 2016 21:46

Εννοείτε, συνάδελφε, ότι το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σας το έχετε στα αζήτητα; ότι περιμένετε τον Σύλλογο Διδασκόντων για να αποφασίσετε για τη δράση σας μέσα και έξω από το σχολείο; Ότι τα "νομικά" θέματα περιμένετε να σας τα αποσαφηνίσουν οι συνδικαλιστές που θα περάσουν από το σχολείο σας; Στον δικό σας Σύλλογο πώς ανακοινώνετε για το πότε θα συνεδριάσετε; Στον δικό μου τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν προγραμματίζουμε τη συνεδρίαση, ακριβώς για να έχουμε τον χρόνο να ενημερωθούμε και να διαμορφώσουμε άποψη είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω mail των εγκυκλίων ή άλλων εγγράφων που μας στέλνει ο διευθυντής μας προς ενημέρωσή μας είτε και από συζητήσεις κατ΄ιδίαν που κάνουμε. Δείχνουμε ένα ενδιαφέρον, δεν περιμένουμε να μας ενημερώσουν εκείνη την ώρα, ιδιαίτερα για σοβαρά ζητήματα που μας αφορούν προσωπικά. Και επιτέλους, προσέξτε (εννοώ όλοι μας) με τη χρήση ενός λεξιλογίου που μας εκθέτει γενικώς: τι θα πει "διαφορετικά αντικείμενα, διαφορετικούς μαθητές και να αλλάζει τρόπο σκέψης κάθε 45’"; Ξεχνάτε ότι σπουδάσαμε επιστήμες της αγωγής; Το να κατακερματίζουμε με αυτόν τον τρόπο τη διδακτική μας σημαίνει ότι μας κουράζει να κάνουμε γλώσσα το πρώτο δίωρο και μετά ιστορία ή μαθηματικά. Ε, τότε να καλωσορίσουμε στην πρωτοβάθμια τους φιλολόγους, τους μαθηματικούς και όσους άλλους έχουν "σπουδάσει" το "αντικείμενο". Και συγγνώμη που θα το πω, εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεδριάζει ο Σύλλογός μου μια φορά τον μήνα στις 16:15 προκειμένου να σχεδιάζουμε σωστά αυτά που θέλουμε να υλοποιήσουμε από κοινού στην εκπαιδευτική μονάδα και όχι με την πίεση ότι πρέπει να διορθώσω ή έχω να πάω στη λαϊκή ή να πάρω το παιδί μου να το πάω στα αγγλικά. Να αναφέρω και ένα απλό παράδειγμα, γιατί δε βλέπω και κανείς να θίγει τα κακώς κείμενα, μόνο τα υπουργεία και ο έξω κακός κόσμος φταίει πάντα (δε λέω ότι δεν έχει τις ευθύνες του, αλλά την αυτοκριτική μας πότε θα την κάνουμε;) Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δεν έχω δει ποτέ (δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου στη δημόσια εκπαίδευση) έναν Σύλλογο να κάνει κάνει ουσιαστικό. Αν είχαμε έναν σωστό προγραμματισμό πολλά από αυτά που ορίζει το υπουργείο δε θα μας ήταν βάρος. Και όχι, αγαπητέ, εγώ δεν "ψυχαναλύομαι" μετά τις 13:15 ούτε θέτω ζήτημα "ηθικού και νόμιμου" και επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης για να διορθώσω τα γραπτά των μαθητών μου στο σπίτι μου, να ετοιμάσω ένα διαγώνισμα ή να σχεδιάσω μια εκπαιδευτική δράση για τους μαθητές μου.

 
da
20 Μάιος 2016 18:21

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΑΤΟ ΣΕΛΙΔΩΝ.... ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ.. .Υ.Γ.1.. ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΤΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΙΣΤΑ .... ΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΜΕΤΡΑΕΙ . ΓΙΑΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Π.Χ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΝΤΕΣ Σ.Μ. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΝΤΕΣ .......Υ.Γ.2... ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ............ ΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΟΜΟΦΩΝΟΥΝΤΕΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ . ........ Υ Γ.3. ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΕΝΑ ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ .. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ.ΜΟΝΑΔΩΝ . ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ .ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ . . ΥΓ 4... ΟΡΑΜΑ... ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ. ΜΕΡΑΚΙ .... ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΤΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΥΡΙΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ ΜΕ............ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ .. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ....... ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. ΚΑΙ..... ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ. .ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ..

 
Νίκος
21 Μάιος 2016 00:47

@ Χριστίνα
Αγαπητή Χριστίνα, κατ’ αρχάς χαίρομαι που έχεις διευθετήσει τις οικογενειακές σου υποχρεώσεις και προπαντός τις οικονομικές σου, ώστε απερίσπαστη να βρίσκεις χρόνο στο σπίτι σου να τον αφιερώνεις στη δουλειά. Δυστυχώς για μας τους κοινούς θνητούς, που δεν είμαστε όλοι τόσο τυχεροί να έχουμε λύσει αυτά τα ασήμαντα προβλήματα, ο χρόνος μετά την εργασία είναι περιορισμένος και θέλουμε τον αφιερώνουμε στην οικογένειά μας και στη προσωπική μας ζωή.

Τώρα πως γίνεται στο δικός σας Σύλλογο να προγραμματίζεται μια βδομάδα πριν τι θα συζητηθεί και ταυτοχρόνως να μην έχεις δει ένα !!! Σύλλογο να κάνει ουσιαστικό έργο, μάλλον θα έπρεπε και εσύ να αναρωτηθείς αν αυτό που αναφέρεις: «… να διαμορφώσουμε άποψη είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω mail των εγκυκλίων ή άλλων εγγράφων που μας στέλνει ο διευθυντής μας προς ενημέρωσή μας είτε και από συζητήσεις κατ΄ ιδίαν που κάνουμε» φτάνει για να γίνει συνεδρίαση; ή απλώς ψυχαναλύεστε;

 
Χριστίνα
21 Μάιος 2016 10:05

@Νίκος Έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί το περιεχόμενο του σχολίου. Δεν είναι, όμως, δικό σας σφάλμα, η ομάδα διαχείρισης δε δημοσίευσε ολόκληρη την παρατήρησή μου για τον προγραμματισμό. Μιλούσα για τον προγραμματισμό του Σεπτεμβρίου. Εκεί εννοούσα πως ο καθένας μας μετά το καλοκαίρι και στο πρώτο δεκαήμερο πρέπει να σχεδιάζει, όσο το δυνατόν, το εκπαιδευτικό του έργο, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία στη σχολική μονάδα. Άλλο, λοιπόν, η συνεδρίαση εντός του σχολικού έτους για τρέχοντα ζητήματα, άλλο ο προγραμματισμός του Σεπτεμβρίου! Οι ενημερώσεις που αναφέρω είναι ενδεικτικές και αφορούν τις συνεδριάσεις εντός του σχολικού έτους, ακριβώς για να επισημάνω το πρόβλημα της έλλειψης διάθεσης για ενημέρωση: για παράδειγμα σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, οι θέσεις που πήραν τόσο οι Σύλλογοι Διδασκόντων στη σύσταση των μελών ΟΔΠ και της ανάρτησης υλικού στο Παρατηρητήριο όσο και οι Σύλλογοι των δασκάλων. Δε νομίζετε ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνεται προτού αποφασίσει τι ακριβώς θα σημαίνει η αποδοχή ή η απόρριψη μιας πράξης; Νομίζω ότι η σωστή βάση ενός διαλόγου -προκειμένου να αναπτυχθεί και σωστά μια επιχειρηματολογία- είναι η πολύπλευρη και όχι η μονόπλευρη ενημέρωση και αυτή χρειάζεται την προσωπική μας συμμετοχή. Βάση αυτού, όχι, δεν ψυχαναλυόμαστε και απορώ πώς συνδέσατε την ψυχανάλυση με την ενημέρωση πάνω σε ζητήματα που σας αφορούν επαγγελματικά... Σέβομαι τον προσωπικό σας χρόνο και σας διαβεβαιώ ότι κι εγώ έχω οικογένεια και προσωπική ζωή, τα ενδιαφέροντά μου δεν εξαντλούνται στο επάγγελμά μου, αλλά, αλήθεια, αναρωτιέμαι: σας φτάνει το εργασιακό σας ωράριο για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας σαν εκπαιδευτικός;

 
geo@Νικος
21 Μάιος 2016 15:20

Νικολακη, σε μενα δεν βλεπω να απαντας για τους εκπαιδευτικους του ολοημερου. Μαλλον δεν εχεις απαντηση, ε;

 
Νίκος
21 Μάιος 2016 15:55

@Χριστίνα, πραγματικά και εγώ συμφωνώ σε ότι αναφέρεις για τον προγραμματισμό και ότι ένας εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνεται προτού αποφασίσει τι ακριβώς θα σημαίνει η αποδοχή ή η απόρριψη μιας πράξης. H πολύπλευρη και όχι η μονόπλευρη ενημέρωση πρέπει να βασίζετε σε τεκμηρίωσή επιστημονικά αποδεκτή θέση και όχι σε ότι νομίζει κάποιος πως πρέπει να είναι. Η νομοθεσία που ανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο πολλές φορές δεν συνάδει με ότι κάποιος νομίζει πως είναι ορθό, γιατί δεν έχει σκεφτεί όλες τις πιθανές εκδοχές για τις οποίες ο νομοθέτης και η δικαστική εξουσία έχει αποφασίσει, πχ. Σχολικός εκφοβισμός που άπτετε σε δικαιώματα και προστασία ανηλίκων.

Όσο για τη ψυχανάλυση είναι γνωστό ότι γίνεται εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης όταν προσπαθείς να αρθρώσεις λόγο όταν ήδη κάτι έχει προαποφασιστεί πως θα γίνει. Έχοντας θέσει εκ των προτέρων τις νόρμες, κατευθυντήριες γραμμές, προδιαγραφές και τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί κάποιος, π.χ. συζητάμε κάτι χωρίς να υπάρχει κάποιο χρηματικό κονδύλι για την υποστήριξή του αλλά μένουμε μόνο στα ευχολόγια και καλές ιδέες. χωρίς ουσία απλώς για να πεισθούμε ότι διαμορφώνουμε κάτι μεγαλύτερο και σωστότερο αλλά ανεφάρμοστο.

Τώρα αυτό που αναφέρεις "ΣΑΝ εκπαιδευτικός" αν ο χρόνος φτάνει; είναι σωστό. Ο χρόνος, ΩΣ δημόσιοι υπάλληλοι που είμαστε και ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, πρέπει να είναι ο εργάσιμος χρόνος και μόνο αυτός. Αν δεν φτάνει ο χρόνος "ΣΑΝ εκπαιδευτικοί" για το έργο που καλούμαστε να παρέχουμε, αυτό είναι θέμα της πολιτείας που πρέπει να το διευθετήσει αναλόγως και όχι δικό μας θέμα επιζημίως της οικογενειακής μας και προσωπικής μας ανεξαρτησίας.

 
Μετέωρα
21 Μάιος 2016 16:10

Καλησπέρα …
Η πρόταση των 100 σελίδων του προέδρου της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, είναι ένα άριστα δομημένο κείμενο με διατυπώσεις ιδιαίτερα προσεγμένες. Πρόκειται για ένα κείμενο που ανατρέπει ό,τι ξέρουμε και ως εκπαιδευτικοί βιώνουμε στα σχολεία μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Όροι της 'ανταγωνιστικής παιδείας' του σήμερα, όπως ιεραρχία, έλεγχος, απολογία, αριστεία, επιλεκτικότητα, χρησιμοθηρική γνώση, αποδοτικότητα, ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, ... , τους αφήνουμε στην άκρη για να πάρει τη θέση τους η συμπεριληπτική παιδεία όπου οι πάντες, γονείς, μαθητές και εμείς οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουμε περιβάλλον τάξης (και εκτός τάξης π.χ με επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού) ικανό να ανταποκριθεί στην μείωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί ; Με τις ίσες ευκαιρίες και τη δίκαιη μεταχείριση όλων ανεξαιρέτως των ατόμων στην εκπαίδευση, οδηγούμαστε στην επίτευξη μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας !!! …και αυτό είναι το ζητούμενο.
Αγαπητέ σχολικέ σύμβουλε κ. Θοδωρή Μανιακα, πού είδατε να υπάρχει ρόλος για σας στην ενότητα Ι. Αυτονομία ; Μήπως σε κάποια άλλη ενότητα ;
κ. kostas Papadopoulos, δεν συμφωνώ μαζί σας. Το κείμενο των 100 σελίδων είναι ‘ευαγγέλιο’.
Γιώργο, όχι το κείμενο παραπέμπει σε λαοκρατικές διαδικασίες και σε πνεύμα διαπολιτιστικού χώρου όπου το ανθρώπινο δυναμικό ασχολείται με χορό, μουσική, θέατρο, γυμναστική και ολίγη φυσικοχημειοβιολογία, κάτι από μαθηματικά, ίσως από αρχαία, Όχι θρησκευτικά,… Λοιπόν! πουθενά ανταγωνισμός. Τυχαία είναι η «αντικατάσταση του 45λεπτου με δίωρο» ;
Geo, στο νέο πλαίσιο η ηγεσία ορίζεται ως μια συλλογική διαδικασία στην οποία μπορούν να συμβάλλουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς από κοινού. Πρόκειται δηλαδή για μία μορφή κατανεμημένης ηγεσίας προκειμένου να προωθηθεί η συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ο δε δ/ντής, ανοίγει τον εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τουτέστιν εσύ θα μιλάς και αυτός θα κοιτάει το ρολόι του…
Νίκο, συμφωνώ με το κείμενό σου, κατά το πρώτο ήμισυ. Έτσι θα είναι. Πού θυμήθηκες τα εξωδιδακτικά επιδόματα. Πιπέρι.
κ. Χριστίνα μας, εύχομαι ολόψυχα να διατηρήσεις αυτή τη φρεσκάδα για πάντα. Τα σχολεία μας χρειάζονται πρόσωπα με το δικό σου προφίλ. Με άρεσαν τα κείμενά σου.
Συνάδελφοι αυτές είναι σκέψεις μου. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Μένει να έλθουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, εφόσον η πρόταση του προέδρου κ. Γαβρόγλου θα έχει τη συνέχειά της, για να δούμε ποιο καθαρά την αλήθεια.

 
Νίκος
21 Μάιος 2016 20:20

@geo
Κατ’ αρχάς αναφέρεις για νόμο που προβλέπει Σύλλογο στις 16.45, θα μπορούσες να τον αναφέρεις; και μετά το συζητάμε.

Αναφέρεις για την εμπειρία από τις συγκεντρώσεις της Αυτοαξιολόγησης πριν δυο χρόνια και μάλλον εσύ ήσουν διευθυντής, αλλά γιατί δεν γίνονταν οι συναντήσεις ΠΡΙΝ τις 13.15΄; αυτό ακριβώς λέω, για ποια αυτονομία μιλάμε όταν όλα καθορίζονται από νόμους και εγκυκλίους; Αλήθεια τι έγιναν οι προτάσεις και τα σχέδια που τόσο επίπονα εκπονήθηκαν; υπήρχε κάποιο που απαιτούσε οικονομική δαπάνη για την εκπλήρωσή του και έγινε;

Μιλάς για συμμετοχική ευθύνη (εδώ πραγματικά δεν ξέρω τι εννοείς!! Έγινε κανένα έγκλημα και υπάρχουν συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί; για να υπάρχει συμμετοχική ευθύνη;) εκτός και αν εννοείς για την ευθύνη της συμμετοχής η οποία ήταν προαιρετική.

 
geo@Νικος
22 Μάιος 2016 08:28

Πρωτον, πουθενα δεν εγραψα για 16.45, διαβαζεις ο,τι να'ναι. Ο νόμος γραφει μετα το περας των μαθηματων. Αν δεν εχεις ολοημερο, στις 13.15 ή στις 13.35 δηλαδη. Αλλά αν εχεις, συμφωνα με τη λογικη σου πρεπει να αποκλειουμε δια παντος τους εκπαιδευτικους του ολοημερου. Δευτερον, μαλλον εισαι πραγματικα ασχετος με το θεμα, διοτι η "συμμετοχικη ευθυνη" και αλλοι οροι, αναγραφονται στο αρχικο κειμενο για την αυτονομια της σχολικης μοναδας, το οποιο μαλλον δεν εκανες τον κοπο να διαβασεις.

 
geo@Mετεωρα
22 Μάιος 2016 08:40

Μετεωρα συμφωνα με τους αρχαιους ηταν τα ουρανια στοιχεια τα οποια προκαλουν τα μετεωρολογικα φαινομενα. Επισης ειναι και ο τοπος στον οποιο παροικεις, απ' οσο μπορω να κρινω απο τα γραφομενα σου. Οταν κατεβεις απο την utopian land σου και προσγειωθεις στον πραγματικο (εκπαιδευτικο) κοσμο, θα καταλαβεις οτι καταστασεις τυπου "η ηγεσία ορίζεται ως μια συλλογική διαδικασία στην οποία μπορούν να συμβάλλουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς από κοινού. Πρόκειται δηλαδή για μία μορφή κατανεμημένης ηγεσίας προκειμένου να προωθηθεί η συμπεριληπτική εκπαίδευση", αφορα καμια δεκαρια σχολεια στην Ελλαδα. Στα υπολοιπα σχολεια, επικρατει η σταση "τι συζηταμε τωρα, αντε να τελειωνουμε να φευγουμε" και στο τελος παντα ενας (αντε και κανενας ακομα) βγαζει παντα το φιδι απο την τρυπα. Οταν η μεγαλη πλειοψηφια των εκπαιδευτικων φτασει στο βαθμο συνειδητοποιησης που απαιτειται για λειτουργει το σχολειο στο πλαισιο που αναφερεις, τοτε να το ξανασυζητησουμε. Ως τοτε ομως, θα συνεχισουν να κοιτουν ανυπομονα το ρολόι τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.