Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για την Ιδιωτική εκπαίδευση το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνη

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο υπουργός Παιδείας απέσυρε το άρθρο 40 για την Ιδιωτική Εκπαίδευση ανακοινώνοντας ότι “Συνεχίζεται ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και η επεξεργασία διάταξης , η οποία θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα”.
Δημοσίευση: 28/05/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ξεχωριστά από το “σαρωτικό” νομοσχέδιο που ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Διαλόγου, θα φέρει ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης στη Βουλή, τις ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις προθέσεις του υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη είναι να καταθέσει τις ρυθμίσεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνη, είτε με τη μορφή τροπολογιών,εάν υπάρχει προς συζήτηση άλλο Σχέδιο Νόμου στη Βουλή, είτε με ένα “μίνι” Σχέδιο Νόμου.

Θυμίζουμε ότι ο υπουργός Παιδείας απέσυρε το άρθρο 40 για την Ιδιωτική Εκπαίδευση από το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Το  υπουργείο  Παιδείας αιτιολόγησε αυτή την απόφαση  με την ακόλουθη ανακοίνωση: “Συνεχίζεται ο διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και η επεξεργασία διάταξης για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα”.

Το esos επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Χαρ. Κυραιλίδη, ο οποίος μας δήλωσε ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον υπ. παιδείας  ότι δεν κατατίθεται το άρθρο 40 ως Σύνδεσμος δεν κληθήκαμε να καταθέσουμε απόψεις ή προτάσεις.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτός είπε στο esos πως η ΟΙΕΛΕ απέστειλε στο υπουργείο γραπτώς τις απόψεις επί του άρθρου 40.

 
Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 40 που είχε αποσυρθεί  από το πολυνομοσχέδιο   ορίζει τα εξής:

-Άρθρο 40

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 
1.   Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας κέντρου ξένων γλωσσών.

2.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Θ6 της παραγράφου Θ του ν.4093/2012 (Α΄ 222),όπως ισχύει, αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: «Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκ¬παίδευσης (τυπικής ή μη) και κατάρτισης, οι οποίες ανήκουν στο αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιτρέπεται, εκτός από τη συστέγαση ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών».

3.   Τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.

4.    Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

5.   Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:

α) Διακοπών:

αα) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2η Ιανουαρίου,

ββ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.

β). Αργιών:

αα) όλες τις Κυριακές

ββ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

γγ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

δδ) 17η Νοεμβρίου

εε) Θεοφάνεια

στστ) την Καθαρά Δευτέρα

ζζ) την 1η Μαΐου

ηη) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

θθ) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

6.  Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρες Κυριακής, οι αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7.  Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

8.   Η παρ.2 του αρ. 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, είναι δυνατόν να επιτρέπονται, κατόπιν σχετικής  έγκρισης και ελέγχου τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και για οποιαδήποτε πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος».

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
   « Ομοίως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί  λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση ή προς συμπλήρωση του πλήρους τους ωραρίου τουλάχιστον ίση με την εκάστοτε οριζόμενη για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς».

10.  Στον ν.682/1977, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, προστίθενται νέα άρθρα 30 και 33 ως εξής:
 «Άρθρο 30.

Σχέση εργασίας και διάρκεια σύμβασης

1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, τελούν σε σχέση εργασίας  ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες  παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β` προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης,  συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη.

3. α) Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από:
αα). Την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1  και την παρ. 4 του άρθρου 33 του παρόντος.

ββ). Εφόσον υπάρχει επικαλούμενη από τον εργοδότη και επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη εκπαιδευτικού. Με απόφαση του  Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται  στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, ανεξάρτητη Τριμελής Επιτροπή, στην οποία  συμμετέχουν ένας Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟIΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Σύμβουλος του Τμήματος Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Σύμβουλος άλλου Τμήματος του Ι.Ε.Π.  Η ως άνω Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της βασιμότητας της αιτιολόγησης της διαταραχής του εκπαιδευτικού κλίματος,  και εισηγείται  σχετικά με την βασιμότητα της καταγγελίας  στο Διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ο οποίος και έχει δέσμια αρμοδιότητα να  εκδώσει διαπιστωτική απόφαση σύμφωνη με την εισήγηση της Επιτροπής. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν, καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου αποζημίωση. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας της.

β) Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου μπορεί να καταγγείλει χωρίς αιτιολογία τη σύμβαση μόνο για το 33% των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπληρώνουν εξαετή υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση ενός από αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνει ένας μόνο εκπαιδευτικός και σε διάστημα έως δύο ετών από τη συμπλήρωση της εξαετίας συμπληρώσει εξαετία και άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός από τους δύο.

4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α` του άρθρου 28 του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31 η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με την περίπτωση α` της ίδιας παραγράφου.

5. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η σύμβαση  μπορεί να καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος  λόγους. Καταβάλλεται αποζημίωση ενός μηνός  για κάθε έτος προσφοράς των υπηρεσιών του στο αυτό σχολείο και μέχρις 25 ετών. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία του με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συμπληρώσεως του συνταξίμου χρόνου ή του 70ου έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται αποζημίωσης ίσης προς το ήμισυ της προβλεπομένης στην προηγούμενη παράγραφο για την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολυόμενοι εξαιτίας ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο ή εξαιτίας της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης, δεν δικαιούνται την καταβολή αποζημίωσης.

8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιούχοι απαγορεύεται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση».

«Άρθρο 33

Λύση της σχέσης εργασίας

1. α) Η σχέση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την απόλυση , για την οποία εκδίδεται  πράξη  του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.  Στις περιπτώσεις απολύσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ),  ελέγχει τη νομιμότητα  της  καταγγελίας  της  σχετικής  σύμβασης εργασίας  και  την  ενδεχόμενη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος,  και εισηγείται σχετικά με την απόλυση στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνη με την εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,  που έγιναν χωρίς την   προβλεπόμενη  κατά τα ανωτέρω πράξη του οικείου  Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι άκυρες.
β) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και είναι έγκυρη η  απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των     ιδιωτικών σχολείων στις εξής περιπτώσεις:
αα)  Κατάργηση σχολείων.
ββ) Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή  είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ` αυτούς η προβλεπόμενη από το άρθρο 30 του παρόντος αποζημίωση. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων.
γγ) Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας.

2. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση με ποινή συνεπαγομένη  απόλυση για  τους δημοσίους υπαλλήλους.

3. Παραίτηση  ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια  του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιμώμενο από τον οικείο Δ/ντή Εκπαίδευσης.   Η παραίτηση υποβάλλεται προς το Δ/ντη Εκπαίδευσης μέσω  του ιδιωτικού σχολείου, η δε αποδοχή αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποχρεούται εντός 5 ημερών να υποβάλει  πρόταση για το διορισμό αντικαταστάτη.
Ο παραιτηθείς δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, εκτός εάν παρήλθε μήνας από την υποβολή της παραίτησής του και δεν του  έγινε κοινοποίηση  της αποδοχής της.

Οι διοριζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν,  μόλις αναλάβουν  υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση .

4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται  από τον ιδιοκτήτη του  σχολείου  στο οποίο υπηρετούν λόγω:

α) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και μετά από ένσταση  του ενδιαφερομένου,  από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου.

β) συμπλήρωσης του 70ού έτους της ηλικίας τους ή χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης  από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά την λήξη του διδακτικού έτους

γ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης  από το οικείο πειθαρχικό  συμβούλιο.

δ) ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο  υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον υπηρεσιακές εκθέσεις που συντάσσονται από τον αρμόδιο  Διευθυντή Εκπαίδευσης και απέχουν μεταξύ τους ένα  (1) τουλάχιστον διδακτικό έτος.

ε) καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Η απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, ανεπάρκειας ή νόσου, επέρχεται από την κοινοποίηση της οικείας πράξης  στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό».

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ