Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Αποκλείσθηκαν οι καθηγητές των ΤΕΙ από τα όργανα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Ωστόσο τα ΤΕΙ δεν εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση
Δημοσίευση: 01/07/2016
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι καθηγητές των ΤΕΙ αποκλείσθηκαν  από τα όργανα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από τον Αναπληρωτή υπουργό  Ερευνας Κώστα Φωτάκη και θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις 15 Ιουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

α. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του σκοπού και των πόρων του Ιδρύματος, καθώς και της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

β. Η χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών.

γ. Η χρηματοδότηση για την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού.

δ. Η διευκόλυνση και η βελτίωση της πρόσβασης Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

ε. Η υποστήριξη για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται με:

α. Ερευνητικές χορηγίες (grants) που καλύπτουν ενδεικτικά τα έξοδα μισθοδοσίας ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές, δαπάνες αναλωσίμων, ταξίδια, έξοδα δημοσιοποίησης του ερευνητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

β. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού βάσει στρατηγικού σχεδιασμού.

γ. Εφάπαξ χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας περίπτωσης, δεν επιτρέπεται να προέρχονται από τους πόρους της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

δ. Παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών εκ μέρους του Ιδρύματος.

3α. Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2γ του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα και οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις ή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι ειδικότεροι δικαιούχοι θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

β. Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη.

 Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα μπορεί να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Περιουσία -Πόροι του Ιδρύματος

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από άλλες κρατικές υπηρεσίες και δημόσια νομικά πρόσωπα.

γ. Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από  όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από  άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

δ. Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 27.6.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ε. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες με το ευεργέτημα της απογραφής, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όργανα του Ιδρύματος

Όργανα του Ιδρύματος είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Διευθυντής.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση της αποστολής της. Ως μέλη της ΓΣ επιλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το έργο και την εμπειρία τους στον χώρο της έρευνας ή της καινοτομίας.

Η ΓΣ αποτελείται από ισάριθμα μέλη με τα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Ελλάδα και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Κάθε Πανεπιστήμιο και κάθε ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας επιλέγουν από ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών κάθε Πανεπιστημίου και το Δ.Σ. κάθε ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους, καθώς και του αναπληρωματικού του, προκειμένου να στελεχώσει τη ΓΣ του Ιδρύματος. Η προκήρυξη απευθύνεται στους καθηγητές και τους ερευνητές/ΕΛΕ αντιστοίχως. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου και το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα αντιστοίχως επιλέγουν το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται δεν ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 Ο διορισμός των μελών της ΓΣ γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της ΓΣ, και κοινοποιείται στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος μπορεί να υποβάλει στη ΓΣ αιτιολογημένη ένσταση κατά του διορισμού συγκεκριμένου μέλους της. Η ΓΣ αποφαίνεται με απλή πλειοψηφία. Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον Υπουργό της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, ο διορισμός μέλους ΓΣ καθίσταται οριστικός.

Η ιδιότητα του μέλους της ΓΣ του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:

α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Πανεπιστημίου.

β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

Η διάρκεια της θητείας των μελών της ΓΣ είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.  Η σύνθεση της ΓΣ ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της ΓΣ, τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή (2ετή) θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.

Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο Πρόεδρος της ΓΣ ζητεί από τον οικείο φορέα να επιλέξει νέα μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) για τη διαδοχή των αποχωρούντων. Αν ο φορέας παραλείψει να προβεί στην επιλογή, τα εν λόγω πρόσωπα επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

Η ΓΣ μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο, εφ’ όσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τα ¾ του αρχικού αριθμού. Στην περίπτωση που περισσότερο από το ¼ των μελών της ΓΣ κωλύονται ή ελλείπουν, οι φορείς από τους οποίους προέρχονται οι κωλυόμενοι ή οι ελλείποντες επιλέγουν νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περίπτωση μη επιλογής ή ελλιπούς επιλογής, τα εν λόγω πρόσωπα επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

Μέλος της ΓΣ του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, λόγω βαριάς παράβασης των καθηκόντων του ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την ιδιότητα μέλους της ΓΣ του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣ εκλέγεται από τα μέλη της για τριετή (3ετή) θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια (1) φορά.  Ο Πρόεδρος συγκαλεί την ΓΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της.

Η Γενική Συνέλευση έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

γ. Διαβουλεύεται για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους στο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Η ΓΣ συνεδριάζει δύο (2) φορές τον χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των μελών της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΓΣ και για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 

 

 

Σχόλια (10)

 
Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΙ ΤΤ
01 Ιουλ 2016 10:47

Για άλλη μια φορά η σοφή ηγεσία του παιδείας έδειξε τις αληθινές προθέσεις της σε ότι αφορά τον υποβιβασμό των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με κάθε μέσο και οπότε βρεθεί η παραμικρή ευκαιρία.

 
Στράτος
01 Ιουλ 2016 12:46

Είναι πλέον ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει τα ΤΕΙ σε καλά παλιά ΚΑΤΕΕ.

 
Giorgos
01 Ιουλ 2016 13:53

Αυτός είναι ο Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που έταζαν ;
Υπάρχουν πολλοί και καλοί ερευνητές και στα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα. Γιατί τους αποκλείουν ; Αν αυτή είναι αριστερή αντίληψη, τότε είναι μια ακόμη λάθος αριστερή αντίληψη.
Η έρευνα και η εκπαίδευση δεν πρέπει να δουλεύουν με αποκλεισμούς.

 
@ Επίκουρος
01 Ιουλ 2016 14:31

Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε το όνομα του Ιδρύματος που υπηρετούμε. Δεν υπάρχουν Ανώτατα ΤΕΙ αλλά ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα που είναι τα ΤΕΙ.

Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλα τα ΤΕΙ και να μην αυτοαποκαλούνται Ανώτατα ΤΕΙ (ώστε να φύγει η "ρετσινιά).

Σχετικά με την λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, προφανώς πρέπει να αλλάξει η διάταξη και να συμπεριλαμβάνονται τα ΤΕΙ!

 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ
01 Ιουλ 2016 16:17

Να υποθέσω ότι οι πανεπιστημιακοί συνάδελφοι αισθάνονται υπερήφανοι από την πρωτοφανή επίθεση εναντίον μας; Εάν όχι μήπως είναι η στιγμή να εκφράσει την άποψή της επί του θέματος (συνεχής αποκλεισμός αξιόλογων καθηγητών του ανώτατου τεχνολογικού τομέα) η ΠΟΣΔΕΠ; Μια τέτοια κίνηση πραγματικά θα είναι στη σωστή κατεύθυνση εξορθολογισμού και πραγματικής ενοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης με σαφείς-ΚΟΙΝΟΥΣ κανόνες. Είμαι σίγουρος ότι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί που είναι στη θέση τους μετά από αξιόλογο (και επίπονο συνήθως) έργο δεν θα είχανε αντίρρηση.

 
Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΙ ΤΤ
02 Ιουλ 2016 00:48

@ @Επικουρος
"Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε το όνομα του Ιδρύματος που υπηρετούμε"
Προφανώς και γνωρίζω το όνομα του ιδρύματος που υπηρετώ. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την επιλογή του ονόματος που χρησιμοποιώ. Καθώς πολλά άτομα δεν γνωρίζουν δυστυχώς ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη εκπαίδευση με τον τρόπο αυτό τόνισα ότι τα Τεχνολογικά ιδρύματα είναι Ανώτατα..
Το θλιβερό είναι ότι αυτό βρήκατε κυρίως να σχολιάσετε... Ελπίζω να μην είσαστε συναδελφός, αγαπητέ, (και μάλιστα σε μεγαλύτερη βαθμίδα) καθώς το να ασχόλησθε με το εάν ανέφερα "Ανώτατα ΤΕΙ" ή "ΤΕΙ" όταν δεχόμαστε τέτοιο σκόπιμο υποβιβασμό από την ίδια την πολιτεία είναι τραγικό..

 
Καθηγητής ΑΕΙ Πειραία ΤΤ.
03 Ιουλ 2016 16:23

Πιστεύω ότι στο υπουργείο δεν υπάρχει μια κοινή θέση για τη κατάργηση των ΤΕΙ και με την μετεξέλιξη τους σε παλιά ΚΑΤΕΕ. Ο κ. Γαβρόγλου (PhD Θεωρητική φυσική, διδάσκει Επιστημονική επανάσταση & Διαφωτισμός και επιστήμες) είναι της άποψης ότι τα ΤΕΙ πρέπει να αξιολογηθούν και εάν πχ υπάρχει αντίστοιχο πανεπιστήμιο στη περιφέρεια να μετατραπούν σε ΙΕΚ. Ενώ η ηγεσία του υπουργείου προκρίνει κάποια ΤΕΙ να αναβαθμιστούν σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών.
Επίσης πολύ ελπιδοφόρα και αξιοσημείωτη η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΙΚΥ/Siemens, όπου στη κατηγορία Ενέργεια διέκρινα δυο συναδέλφους μας από τα ΤΕΙ.

Φυσικά προσγειώθηκα στην πραγματικότητα, όπου αφού τους έψαξα στο google scholar, είδα ότι έχουν πάνω από 4.000 ετεροαναφορές, όποτε μάλλον «αναγκάστηκαν» να τους χρηματοδοτήσουν.

 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
04 Ιουλ 2016 15:09

Νομίζω ότι η πρόθεση της πολιτείας θα φανεί ξεκάθαρα το Σεπτέμβριο που θα επανακαθοριστούν τα ειδικά μισθολόγια. Το πιο πιθανό είναι οι καθηγητές των ΑΕΙ ΤΤ να μπούμε στο ενιαίο μισθολόγιο και οι καθηγητές των Πανεπιστημίων να πέσουν (στην καλύτερη περίπτωση) στα χρήματα που πέρνουμε εμείς τώρα!
Από εκεί και πέρα νομίζω θα ανοιξει ο δρόμος για την μετατροπή των ΑΕΙ ΤΤ σε ΙΕΚ.

Επίσης δεν καταλαβαίνω για ποιά αξιολόγηση μιλάει το υπουργείο όταν ήδη έχουν ολοκληρωθεί (ούτε εξάμηνο δεν πέρασε) οι εξωτερικές αξιολογήσεις από την ΑΔΙΠ.

Τώρα για τον χώρο της έρευνας από τη στιγμή που η πολιτεία δε δίνει τη δυνατότητα διδακτορικών, έρευνα σε μεγάλη κλίμακα στα ΑΕΙ ΤΤ δε μπορεί να γίνει. Η προσπάθεια των καθηγητών που έχουν ένα πολύ διευρυμένο ωράριο σε σχέση με τους πανεπιστημιακούς είναι αξιοσημείωτη αλλά όχι αρκετή για να χτυπήσουν στα ισα τα Πανεπιστήμια, χρειάζεται η ενίσχυση με ερευνητικό προσωπικό.

 
@ Επίκουρος
04 Ιουλ 2016 15:35

Όταν αναφέρεστε στα ΤΕΙ πρέπει να χρησιμοποιείτε δόκιμους όρους. Το λάθος σας (που το κάνουν αρκετοί, δυστυχώς και Πρόεδροι ΤΕΙ) είναι ότι αναφερθήκατε σε "Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα" που προφανώς δεν υφίστανται. Θα μπορούσατε να πείτε τα ΤΕΙ ανήκουν στα ΑΕΙ. Και όμως πρέπει να καταλάβετε ότι τι λέμε και που το λέμε (σε δημόσιο διάλογο) έχει μεγάλη σημασία (αφήστε τα "περί θλιβερού").

Επιπλέον δεν θέλω να σχολιάσω τι πραγματικά εξυπηρετεί η μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Τέλος, μάλλον δεν προσέξατε ότι αναφέρθηκα στον υποβιβασμό της Πολιτείας (έγραψα "προφανώς πρέπει να αλλάξει η διάταξη και να συμπεριλαμβάνονται τα ΤΕΙ!")

 
ΝΤΡΟΠΟ-ΛΟΓΙΑ
04 Ιουλ 2016 17:24

Άρθρο ……….
Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

1. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίστανται ως εξής :
1.α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του καθώς και η συνάφεια τού εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α΄ 4), το π.δ. 119/2005 (Α΄ 177), το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145) το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217) και το π.δ. 34/2005 (Α΄ 51), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι. .
β) Για τα προσόντα εκλογής των καθηγητών των Πανεπιστημίων με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄87) και αντίστοιχα για τις βαθμίδες των καθηγητών των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται, με την ίδια επιφύλαξη, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 (Α΄173), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄195). Κάθε αντίθετη στα άρθρα αυτά διάταξη καταργείται.
2. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει: α) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, β) να διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή
ερευνητικού έργου του υποψηφίου και γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στην συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους. Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από επιστήμονες της αλλοδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
3. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
«3.α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ως εξής : (α) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω των εκατό (100) μελών, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης και (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν κάτω των εκατό (100) μελών, από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
4. Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει, η τελεία ( . ) μετά τη λέξη «υποψηφίων» απαλείφεται και τίθενται κόμμα ( , ) και οι λέξεις «καθώς και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.»
5. Η παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) αντικαθίστανται ως εξής :
3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:
(α) Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ισχύει.
(β) Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
4. Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες, κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016) διαδικασίες, εκλογής και εξέλιξης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής, ως τέτοιες νοούνται οι διαδικασίες για τις οποίες η αίτηση εξέλιξης καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα έχει υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4386/2016. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη αριθμό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄ 2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», η οποία επανέρχεται σε ισχύ. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει η ισχύς των αναφερόμενων στη ως άνω κοινή υπουργική απόφαση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ιδρύματος αυτά δύνανται να επικαιροποιηθούν με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
5. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των
υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.
6. Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.
7. Επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους μετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Από τη δημοσίευση του παρόντος το άρθρο 73 του ν. 4386/2013 (ΦΕΚ Α 83) καταργείται.
8. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των Πανεπιστημίων γίνεται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α) της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
10. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) . Η παρούσα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετακίνησης ή μετάκλησης Καθηγητών.
Άρθρο …………..
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.
Η περ. β της παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία στο Τμήμα δεν υπηρετεί καθηγητής των ως άνω βαθμίδων δύναται να ορισθεί ως Πρόεδρος Επίκουρος Καθηγητής. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.»

Άρθρο ………..
Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι .

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παρ. 1 που αναρτώνται στον «Εύδοξο» ελέγχεται από δυο επιτροπές, την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων. Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον τρόπο ελέγχου της διαμόρφωσης του κόστους των συγγραμμάτων.
Με την ίδια Κ.Υ.Α., ορίζεται η σύσταση και συγκρότηση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου επί των διανεμομένων συγγραμμάτων κάθε εκδοτικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και ως Επιτροπή Ενστάσεων επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου δύναται να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και ποινές στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου».

Άρθρο …………..
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) μετά τη λέξη «διάρκειας» και πριν από τη λέξη «ενός» προστίθεται η λέξη «μέχρι» .
2. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
«6. α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, β) Το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π. μερικής ή ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γ) Η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο οικονομική συμμετοχή, δύναται να αποτελεί και πόρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 15% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, της εφαρμογής του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ιδρύματος δαπάνης.»
3. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) μετά το κόμμα (,) που έπεται των αρχικών «Ε.Α.Π.» τίθεται τελεία ( . ) και οι λέξεις «που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» διαγράφονται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.